Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tổng hợp kiến thức về Lục Hòa và cách thực hành Lục Hòa trong đạo tràng

I. Tìm hiểu và giải đáp về Lục Hòa

1. Thế nào là tu lục hòa?

Mô tả nội dung chính:

 • Sáu Pháp Hòa Kính là gì?
 • Phận sự công đức trong đạo tràng (nội chúng và ngoại chúng).
 • Lợi ích tu lục hòa
 • Công đức lục hòa hồi hướng cho các việc trong hiện tại.
  – Điều kiện được hồi hướng.
  – Hồi hướng công đức lục hòa:
  + Hồi hướng công đức lục hòa 7 ngày một lần.
  + Hồi hướng hát Lục Hòa Ca.
  + Hồi hướng công đức Lục Hòa ngày tu Bát Quan Trai Giới.
  + Hát bốn bài hát tán dương Phật Pháp để hồi hướng công đức chữa bệnh. 

2. Phân biệt giữa: phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa, Bồ Đề tu lục hòa, hướng về OGTC phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Mô tả nội dung chính:

 • Phân biệt giữa phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa, Bồ Đề tu lục hòa, hướng về OGTC phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa hồi hướng cho OGTC.
  – Phát nguyện Bồ Đề 19/6
  – Phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề.
  – Hướng về OGTC sám hối, phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa hồi hướng cho các OGTC và chúng sinh.
  – Bài cúng nước, cúng thực trong các bữa ăn.
  – Sự khác nhau giữa công đức hồi hướng cho vong linh khi bạch 49 ngày và 108 ngày.
  – Điều kiện hát bốn bài hát chữa bệnh.
 • Trả lời các câu hỏi:
  – Phật tử dự thính phát nguyện tu lục hòa, bạch Lâm Tỳ Ni cần đăng ký tu lục hòa liên tục cho đến khi lên chính thức đúng không?
  – Phật tử dự thính đủ 6 tháng, tinh tấn thì mới được lên chính thức.

3. Bài hồi hướng riêng của Cô sau khi Trạch Pháp

Mô tả nội dung chính:

 • Nhân duyên của bài hồi hướng sau khi trạch Pháp
 • Bài kệ hồi hướng
 • Cô chủ nhiệm sách tấn, mong mọi người thấy được lợi ích của Pháp lục hòa để Phật Pháp được tuyên dương.

4. Phát nguyện 7 ngày tu lục hòa – Thắc mắc

Mô tả nội dung chính:

 • Phật tử chính thức phát nguyện tu lục hòa bảy ngày sau đó ngắt quãng một thời gian sau lại đăng ký bảy ngày tiếp có được không?

5. Giải đáp thắc mắc về hồi hướng công đức lục hòa trong ngày tu Bát Quan Trai

Mô tả nội dung chính:

 • Các điều kiện để có được công đức lục hòa ngày tu BQT: từ hai người trở lên, phải đăng ký, phải báo cáo chi tiết hoạt động phận sự trong ngày,…
 • Các trường hợp tu riêng một mình ở nhà có được không?
 • Tại sao dưới 500km thì về chùa để phát nguyện bài Nam mô Lâm Tỳ Ni?

6. Tu lục hòa – Tích tập công đức, làm chủ nhân quả của mình

Mô tả nội dung chính:

 • Pháp lục hòa là tâm vô ngã.
 • Chúng ta không thể thay đổi quy luật nhân quả nhưng có thể thay đổi được nhân quả của chúng ta.

7. Thực hành lục hòa gieo nhân giải thoát (thật tu)

Mô tả nội dung chính:

 • Đạo Phật là đạo giải thoát.
 • Thực hành lục hòa gieo nhân giải thoát -> thật tu.

8. Cách giải quyết mâu thuẫn đạo tràng do không thực hành lục hòa 

Mô tả nội dung chính:

 • Có mâu thuẫn nội bộ nhưng đạo tràng cố tình giải quyết, đến cuối cùng thì vỡ tung ra do không thực hành lục hòa.
 • Cách xử lý khi đạo tràng có mâu thuẫn.

9. Hướng dẫn hồi hướng công đức lục hòa 7 ngày

10. Có khuyến khích việc hiến máu và hiến tạng trong trường hợp vô thường

Mô tả nội dung chính:

 • Hiến máu, văn bạch khi đi hiến máu.
 • Hiến tạng khi vô thường.

11. Ai được chia sẻ Phật Pháp

Mô tả nội dung chính:

 • Nguy hiểm của việc chia sẻ Phật Pháp
 • Cách tư duy thực hành chia sẻ Pháp.
 • Đạo tràng cùng phát nguyện nghe Pháp bài 8

12. Ban tiếp nhận Phật tử

Mô tả nội dung chính:

 • Khi không tinh tấn nên suy nghĩ như thế nào để tinh tấn lại?
 • Bố thí.
 • Ban cán sự làm như nào để tốt cho chúng sinh?
 • Nhóm hướng dẫn tu tập.

13. Hồi hướng công đức lục hòa

Mô tả nội dung chính:

 • Cúng dường vào các quỹ cố định của CLB trừ quỹ Tứ sự thì hồi hướng công đức thế nào?
 • PT gửi tiền quỹ không bạch, không hồi hướng có vấn đề gì không, nếu gửi mà chưa bạch thì giờ cần bạch gì?
 • Nếu không đăng kí mục VL lên quý Thầy chứng minh, không khai đàn bài 8 mà chỉ đăng kí hồi hướng lục hòa có công đức gì không?
 • Bổ sung mục vong linh trong tu tập 49 ngày.
 • Người hồi hướng có bạch văn bạch hàng ngày không và bạch mỗi ngày bao nhiêu lần?
 • Bạch hồi hướng công đức sau cuộc họp thế nào?
 • PT tu lục hòa muốn đăng ký hồi hướng công đức lục hòa thì có bắt buộc tu bài 8 không?
 • Bạch hồi hướng công đức lục hòa từ CLB, từ ĐT là bao lâu?
 • Bạch hồi hướng khi tu theo nhóm.
 • Đọc mong cầu cho phần Phục nguyện.

14. Nhiệm vụ của BLĐ, việc gắn kết PT với BLĐ

15. Nhân duyên nhóm Sách tấn lục hòa trong ĐT, lập nhóm zalo bàn bạc sách tấn về lục hòa trong ĐT

16. Cách thức hoạt động trong nhóm/đạo tràng

Mô tả nội dung chính:

 • Nhóm zalo của từng tổ bao gồm thành viên trong tổ BCS tổ hay gồm cả BCS đạo tràng?
 • Nếu bao gồm BCS đạo tràng thì BCS tổ này có được nhắn tin vào tổ kia không?
 • Phật tử dự thính thuộc nhóm phật tử mới của đạo tràng. Không phải phật tử nào dự thính và tùy hỷ một tháng cũng lên dự thính?
 • Lập trang trao đổi thắc mắc chia sẻ các vướng mắc trong khi tu tập.
 • Hiện nay CLB có nhóm facebook sám hối, nhưng làm sai có tâm ngần ngại không muốn đăng ở nhóm sám hối đó mà muốn đăng lên nhóm BĐH bởi vì sẽ được Cô đọc và chứng minh.

17. Sách tấn BCS tinh tấn khi thấy mệt mỏi, và lười làm phận sự

Mô tả nội dung chính:

 • Lấy kiến thức về hạnh của Chư Phật và Bồ Tát khi các Ngài phát tâm Bồ Đề và thực hành công hạnh Bồ Đề để tinh tấn trong hạnh nguyện.

18. Ý nghĩa của sáu pháp hòa kính 

Mô tả nội dung chính:

 • 6 pháp hòa kính
  1.Thân hòa đồng trụ: chúng ta cùng tu học ở một ngôi chùa, cùng tu học, cùng làm phận sự cùng nhau
  2.Ý hòa đồng duyệt: tất cả các ý kiến của Phật tử đều được họp bàn, tôn trọng ý kiến của nhau
  3.Khẩu hòa vô tranh: chúng ta nói những lời đúng trong giáo Pháp của Phật để sách tấn nhau, chia sẻ nhau cùng nhau làm phận sự công đức
  4.Giới hòa đồng tu: chúng ta là những Phật tử đang thọ 5 giới rồi tu bát quan trai giới
  5.Kiến hòa đồng giải: chúng ta đều có chứng kiến rõ ràng về khổ, không có kiến giải sai lầm
  6.Lợi hòa đồng quân: biết chăm sóc, chia sẻ cho nhau, yêu thương nhau.

19. Ở đâu có lục hòa, ở đó có hạnh phúc, an vui

Mô tả nội dung chính:

 • Nghiệp báo của những chúng sinh keo rít, không biết bố thí
 • Lợi ích của Pháp lục hòa đối với các chúng sinh keo rít, bỏn xẻn
 • Ở đâu có lục hòa, ở đó có hạnh phúc.

20. Năng lực của tâm hòa hợp khi làm lợi ích chúng sinh

Mô tả nội dung chính:

 • Năng lực của tâm vô cùng lớn
  – Tâm sinh ra phước, tâm sinh ra nghiệp. Năng lực của hòa hợp tạo một nguồn tâm lớn
  – Biết cách tư duy về tâm, quán chiếu về tâm và điều phối mọi việc bằng tâm thì tâm yêu thương mới phát triển lên được
  – Muốn làm lợi ích chúng sinh thì phải có hội chúng cùng nhau làm việc thiện thì mới lợi ích chúng sinh.

21. Thành lập đạo tràng tu tập để làm gì?

22. Lợi ích của người ốm nhận được khi tu tập trong đạo tràng?

Mô tả nội dung chính:

 • Trong một tổ PT ta giúp đỡ nhau. Khi gia đình của một PT ốm, ta đến tụng kinh, phân công nhóm ra.
 • Ta tu tập Phật pháp không đặt tiền lên trên, mà giúp nhau bằng công.
 • Trong đạo tràng cần:
  + PT trong đạo tràng ốm ta cử người đến thăm nom. Tâm của người ốm hướng về đạo hữu của mình tâm đó khiến họ thọ sinh nếu mất thân này.
  + Khi có người ốm ta đến tụng kinh hàng ngày, đạo hữu sinh tâm nhớ phật tử đến tụng kinh, nhớ lời kinh.
 • Khi nhà mình có công việc, phật tử đến chợ duyên có năng lực hòa hợp, đến đó hồi hướng cho gia đình người ta thì họ sẽ được phước lành.

23. Lợi ích của Phật tử xa xứ khi tu tập trong đạo tràng

24. Cúng dường trong công đức lục hòa sẽ có nhân duyên tu hành thành Phật!

25. Cúng dường đúng pháp lục hòa để được nhiều lợi ích

Mô tả nội dung chính:

 • Hỏi: Trên Facebook có thầy Thích Nguyên An chùa An Sơn Bình Thuận đăng bài kêu gọi quyên góp xây chùa mới, do kinh phí còn thiếu, chùa ở vùng hẻo lánh nên ít người biết đến. Bản thân chị Điệp đã kêu gọi Phật tử trong đạo tràng phát tâm ủng hộ và gom được 1 số tiền. Làm thế nào để cúng dường đúng Pháp.

II. Cách tu tập Lục Hoà của các Phật tử trong đạo tràng

1. Hồi hướng công đức lục hòa có bị giảm phước không?

Mô tả nội dung chính:

 • Câu hỏi: Trong buổi tu tập có mười người, nếu hồi hướng công đức lục hòa buổi tu tập ngày hôm đó cho một người có khác hồi hướng cho mười người không?

2. Hồi hướng công đức lục hòa cho 1 người và nhiều người, phước báu có khác nhau không?

Mô tả nội dung chính:

 • Câu hỏi: Nhóm có 10 người đang tu tập theo an cư kiết hạ của Chư Tăng, muốn dành công đức tu tập của ba ngày để hồi hướng cho một gia đình bị nghiệp nặng, sau đó mới hồi hướng cho các gia đình còn lại. Như vậy công đức của cả 10 người hồi hướng cho một gia đình và công đức hồi hướng cho cả 10 gia đình thì có khác nhau về công đức không?

3. Không đóng góp ý kiến bằng cách nói xấu sau lưng!

Mô tả nội dung chính:

 • Việc nói xấu sau lưng là Phạm giới sẽ nhận quả báo, kiếp sau sẽ bị đánh hội đồng.
 • Dù là đóng góp ý kiến nhỏ nhất cũng phải đưa lên CLB không được gạt bỏ đi.

4. Tinh tấn tu học Phật Pháp để tầm cầu giác ngộ

Mô tả nội dung chính:

 • Việc thiện trong Phật Pháp là như thế nào?
 • Giới và công đức của việc giữ giới.

5. Cách ứng xử giữa đạo tràng trưởng và ban cán sự để đạo tràng hòa hợp

6. Phương hướng hoạt động khi tham gia tu tập tại CLB Cúc Vàng

Mô tả nội dung chính:

 • Phương hướng hoạt động khi tham gia CLB Cúc Vàng
 • Xây đựng cơ cấu tổ chức: Đạo tràng trưởng có tư duy Pháp, kiến thức tổ chức chưa được, nhưng có người có kiến thức thì chưa tư duy Pháp.
 • Có xây dựng đạo tràng trưởng theo hướng luân phiên không?
 • Trong nhóm có bạn không phù hợp và chi hướng tu tập thì không thể gần gũi hòa hợp được.
 • Các bạn trẻ còn nhiều gia duyên cân đối giữa việc đời và việc phận sự của đạo tràng
 • Các quỹ ở CLB là do mọi người phát tâm cúng dường vào quỹ không dám cầm tiền mặt nên để tài khoản riêng thì phát sinh ra chi phí lãi, chuyển khoản thì phải làm thế nào?
  -) Có nên gửi tiết kiệm không?
  -) Nếu dùng tiền lãi đó rồi nên sám hối như thế nào?
 • Hoạt động gia nhập vào CLB Cúc Vàng sẽ triển khai như thế nào? VD như các khóa tu.
 • Làm việc theo thứ lớp và lục hòa có mâu thuẫn không, thứ lớp thì nghe theo bên trên còn lục hòa là bình đẳng?
 • Khi có ý muốn tham gia CLB Cúc Vàng thì trong CLB có ý kiến trái chiều và xuất hiện sự bất hòa hợp trong CLB.
 • Có trường hợp nào trưởng phó CLB hoặc Ban được tự ý quyết định công việc mà không cần họp bàn với tất cả các thành viên BĐH mà vẫn đảm bảo lục hòa? Việc lúc nào cũng hỏi ý kiến trong BĐH có quá cầu kỳ chi tiết không?

III. Cách tu tập Lục Hoà của các đạo tràng trong CLB

1. Hướng dẫn Ban cán sự đạo tràng thực hành lục hòa

Mô tả nội dung chính:

“1. Lục hòa là gì?
– Thân hòa đồng trụ
– Khẩu hòa vô tranh
– Ý hòa đồng duyệt
– Giới hòa đồng tu
– Kiến hòa đồng giải
– Lợi hòa đồng quân
2. Lợi ích thực hành lục hòa: Pháp Lục Hòa là pháp sinh ra chư Phật, thành tựu Phật quả!”

2. Phát huy tinh thần lục hòa trong đạo tràng chính là chìa khóa thành công của người lãnh đạo

3. Những kiến thức cần biết về lục hòa trong CLB Cúc Vàng

Mô tả nội dung chính:

 • Sáu pháp hòa kính là gì?
 • Công đức to lớn của lục hòa.

4. Thực Hành Tứ Diệu Đế Và Tu Tập lục hòa Đúng Cách!

Mô tả nội dung chính:

 • Lục hòa gồm có:
  1. Thân hòa đồng trụ: thân ở cạnh nhau, tu tập cùng nhau
  2. Ý hòa đồng duyệt: có tu tập thì có bàn bạc cùng nhau
  3. Khẩu hòa vô tránh: khẩu không có tranh đấu, mạt sát nhau
  4. Giới hòa đồng tu: lấy giới làm thầy
  5. Kiến hòa đồng giải: lấy từ diệu đế gồm: khổ và nguyên nhân của khổ và con đường giải quyết khổ và đến chỗ diệt khổ
  8 khổ ở thế gian: cầu bất đắc khổ, ái biệt li khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm suy thịnh khổ, thọ, tưởng, hành, thức là khổ
  – Lấy giới là kim chỉ nam đập phá vô minh
  – Lấy nhân quả để tư duy khổ đế và tập đế
  – Áp dụng đạo đế đó là lấy giới và thực hành bố thí, trì giới để chuyển nghiệp
  6. Lợi hòa: bình đẳng với nhau.

5. Phật tử CLB Cúc Vàng phải là người thật tu

Mô tả nội dung chính:

 • Giữ vững niệm quy y
 • Đức Phật dạy 4 cách chọn thầy

6. Phương pháp triệt tiêu mâu thuẫn trong CLB Cúc Vàng

Mô tả nội dung chính:

 • Chuyển hóa bất hòa trong ban cán sự

7. Phương hướng hoạt động khi tham gia tu tập tại CLB Cúc Vàng

Mô tả nội dung chính:

 • Phương hướng hoạt động khi tham gia CLB Cúc Vàng
 • Xây đựng cơ cấu tổ chức: Đạo tràng trưởng có tư duy Pháp, kiến thức tổ chức chưa được, nhưng có người có kiến thức thì chưa tư duy Pháp.
 • Có xây dựng đạo tràng trưởng theo hướng luân phiên không?
 • Trong nhóm có bạn không phù hợp và chi hướng tu tập thì không thể gần gũi hòa hợp được.
 • Các bạn trẻ còn nhiều gia duyên cân đối giữa việc đời và việc phận sự của đạo tràng
 • Các quỹ ở CLB là do mọi người phát tâm cúng dường vào quỹ không dám cầm tiền mặt nên để tài khoản riêng thì phát sinh ra chi phí lãi, chuyển khoản thì phải làm thế nào?
  -) Có nên gửi tiết kiệm không?
  -) Nếu dùng tiền lãi đó rồi nên sám hối như thế nào?
 • Hoạt động gia nhập vào CLB Cúc Vàng sẽ triển khai như thế nào? VD như các khóa tu.
 • Khi có ý muốn tham gia CLB Cúc Vàng thì trong CLB có ý kiến trái chiều và xuất hiện sự bất hòa hợp trong CLB.
 • Có trường hợp nào trưởng phó CLB hoặc Ban được tự ý quyết định công việc mà không cần họp bàn với tất cả các thành viên BĐH mà vẫn đảm bảo lục hòa? Việc lúc nào cũng hỏi ý kiến trong BDH có quá cầu kỳ chi tiết không?

8. Thực tập cúng, lễ trong đạo tràng như thế nào?

Mô tả nội dung chính:

 • Tất cả thành viên trong Ban cán sự đầu tiên làm lễ cầu an cho gia đình mình:
  – Học cách nấu cơm chay.
  – Tập trung các thành viên từ 3 đến 4 người để tập khai đàn cầu an. Các đạo hữu sẽ chỉ bảo cho nhau.
  – Học và tập bạch lễ.

9. Hậu quả của việc vay tiền trong đạo tràng

Mô tả nội dung chính:

 • Hậu quả của việc vay tiền trong đạo tràng:
  Trong CLB Cúc Vàng có quy định KHÔNG cho nhau vay tiền. Nếu vay tiền thì sẽ vay theo tư cách cá nhân với cá nhân, không được liên quan đến đạo
  → Phật tử nào thuộc CLB mà có hành vi vay tiền, lừa đảo sẽ bị cho ra khỏi Đạo tràng, ra khỏi CLB. Trong nhóm kín của CLB sẽ phát tán hình ảnh của người lừa đảo đấy để toàn bộ CLB nhận dạng được người đấy.

IV. Lợi ích khi tu tập theo đạo tràng

1. Lợi ích của việc tu tập trong đạo tràng

Mô tả nội dung chính:

 • Lợi ích lớn trong tu tập của hội PT
 • Tìm hiểu về Đạo Phật
 • Lợi ích của việc tu tập trong đạo tràng.

2. Lợi ích khi thành lập đạo tràng tu tập?

Mô tả nội dung chính:

 • Phương hướng hoạt động của đạo tràng
 • Các quỹ
 • Lợi ích của việc tu tập BQT giới tại chùa.

3. Lợi ích của người ốm nhận được khi tu tập trong đạo tràng?

4. Sinh hoạt trong clb cúc vàng có lợi ích gì?

III. Hướng dẫn thành lập đạo tràng

1. Sách tấn phật tử thành lập đạo tràng (Lào Cai)

Mô tả nội dung chính:

 • Các bước tìm hiểu về đạo Phật
  – Đầu tiên Phật thường nói về cái gì?
  – Phật thường nói về khổ đó chính là 8 khổ
 • Bố thí đúng Pháp
 • Tư duy nhân quả do học Phật tại sao làm ác mà vẫn sướng, làm thiện mà vẫn khổ?
 • Tại sao nên học giáo lý Phật từ Thầy?
 • Tu học cần có đại chúng.

2. Đức tin vô cùng quan trọng! – Thành lập đạo tràng TP. Hồ Chí Minh (Phần 1)

Mô tả nội dung chính:

 • Đức tin trong đạo Phật
 • Cần có sự tìm hiểu về đạo Phật
 • Tín tâm sinh ra phúc lành
 • Tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn
 • Hiểu đúng về cúng lễ trong đạo Phật
 • Thành lập đạo tràng trên đức tin đối với đạo Phật.

3. Mục đích và lợi ích khi thành lập đạo tràng – Thành lập đạo tràng TP. Hồ Chí Minh (Phần 2)

Mô tả nội dung chính:

 • Mục đích là có bạn đạo sẽ sách tấn mình và có đạo tràng thì sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn, có nơi để bố thí sinh ra phúc lành.
 • Gia đình có ma chay thì Phật tử đến giúp đỡ bày lễ, cúng lễ, khai thị cho vong linh, tụng kinh cho vong linh. Gia đình có người ốm, người đau thì đạo tràng đến tụng kinh để giúp cho người ốm, người nhà được giác ngộ, thúc đẩy người nhà làm các việc thiện, hồi hướng thì đấy tốt hơn.
 • Bản thân Phật tử và gia đình nếu ốm đau mà lâm trọng bệnh thì Phật tử trong đạo tràng cắt cử nhau đến chăm. Đó là một việc làm từ thiện và cũng ở nơi đó mình tu xem tâm mình có yêu thương người bệnh giống như yêu thương người nhà mình không. Lợi ích là tu được tâm bình đẳng.
 • Có thêm những người bạn đạo để có thể dễ trao đổi, dễ chia sẻ và dễ giúp đỡ nhau làm việc thiện, xây dựng đạo đức và không được tiêu tốn tiền.
 • Là người Phật tử tại gia, Phật dạy: làm ra tài sản chúng ta phải biết hướng đến cho cha mẹ, nuôi đến vợ chồng, con cái, trả cho người làm công, tái tạo sản xuất; để một phần tiền lo ốm đau, bệnh tật; một phần cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn gây lại phúc báo cho mình và hướng tới hiến cúng cho gia tiên, cho những người đã mất.
 • Quan trọng là việc đàm đạo, quan trọng người tu đạo là phải đàm đạo, chứ không phải quan trọng là việc ăn và đi chơi. Đôi khi vẫn phải có sinh hoạt ngoại khóa nhưng mà như thế nào đó cho đừng tốn kém.
 • Vì ở xa chùa nên không có những hoạt động, phận sự công quả tại chùa mà chỉ có những việc hoạt động phận sự, công quả tại địa phương tức là giúp đỡ nhau.
 • Sau này đạo tràng phát triển lên thì có thể tách thành nhiều đạo tràng, mỗi một nhánh đường theo địa lý là sẽ có một đạo tràng.

4. Luôn định hướng thành lập Ban cán sự dự bị

Mô tả nội dung chính:

 • Trong đạo tràng mọi người ai cũng cần được học chuông, mõ, khánh.
 • Trong đạo tràng luôn phải chân thật, sách tấn nhau.
 • Luôn luôn thường trực trưởng và phó Đạo tràng để khi tách nhóm Đạo tràng thì bộ máy vẫn sẵn sàng cho bộ máy mới được tách nhỏ ra
 • Các Đạo tràng trưởng tư duy để trở thành 1 cán bộ tốt sau đấy sẽ tư duy đào tạo nhiều người làm cán bộ để khi đến 1 lượng có thể tách thành nhóm Đạo tràng khách thì sẽ có cán bộ mới đứng lên làm đạo tràng trưởng.

5. Chọn chùa để tu

Mô tả nội dung chính:

 • Câu hỏi: Xin cô cho biết nên đọc kinh nào cho đúng pháp ạ? Con đang muốn xuất gia mà chưa biết ở đâu là chính pháp, ở đâu có bậc chân tu đạo hạnh? Con được biết cô đọc nhiều kinh sách nên có thể cho con biết một vài địa chỉ tu học ạ?

6. Thành lập đạo tràng và những điều cần lưu ý

Mô tả nội dung chính:

 • Cách đặt tên cho nhóm mới sau khi được tách ra từ đạo tràng cũ
 • Nguyên nhân của việc tách nhóm
 • Công việc cần làm khi tách thành nhóm mới
 • Những lưu ý khi tách nhóm mới.

7. Tiêu chuẩn đầu tiên để trở thành thành viên chính thức của CLB Cúc Vàng

8. Phương hướng hoạt động khi tham gia tu tập tại CLB Cúc Vàng

IV. Quản lý và phát triển đạo tràng

1. Cách quản lý công việc trong đạo tràng

Mô tả nội dung chính:

 • Công việc của các ban trong đạo tràng:
 • Ban Quản Chúng:
  + Nắm bắt sỉ số các phật tử trong đạo tràng.
  + Trong các ngày tu tập cần nắm bắt số lượng người, số lượng nhóm.
  + Theo dõi, phát hiện mâu thuẫn trong đạo tràng nếu có
  + Đồng hành cùng trưởng đạo tràng hướng dẫn thành viên mới
  + Trường hợp PT không tinh tấn báo trưởng đạo tràng để cùng sách tấn.

2. Phương pháp giúp đạo tràng phát triển

Mô tả nội dung chính:

 • Muốn đạo tràng mình tinh tấn thì bản thân mình (người đạo tràng trưởng) phải tinh tấn vì mình là chính báo.

3. Bài học từ cây cổ thụ để xây dựng đạo tràng

4. Cách ứng xử giữa đạo tràng trưởng và ban cán sự để đạo tràng hòa hợp

5. Thúc đẩy phong trào hoạt động trong đạo tràng mới thành lập

Mô tả nội dung chính:

 • Thúc đẩy phong trào hoạt động trong đạo tràng mới thành lập:
 • Muốn nhiều việc, phải có phong trào hoạt động tốt, dựa trên 2 tiêu chí:
  + Hoạt động nhưng không để mất thời gian
  + Các khoản đóng góp phải hạn chế.
 • Cần quỹ: thăm hỏi ốm đau. Còn lại các quỹ khác tùy duyên, miễn là tham gia cho hòa hợp.
 • Về chùa tu học tùy duyên do điều kiện không có/ chưa giác ngộ, nhưng vẫn phải nói để mọi người hiểu về giác ngộ, không về được chùa có thể tu theo nhóm, tập trung nghe Pháp, ai tham dự thì tham dự không tham gia thì thôi nhưng vẫn khuyến tấn.
 • Cần học nghi lễ (chuông, mõ khánh, bạch lễ, ghi rõ mục cầu an – cầu siêu để không gây sợ hãi cho gia chủ), chủ động hỏi mọi người để giúp đỡ, gieo duyên Phật Pháp cho mọi người. “

6. Khi nào thì tu theo hai đạo tràng?

Mô tả nội dung chính:

 • Khi nào thì tu theo hai Đạo tràng?
 • Nên tu ở một chùa hay nhiều chùa.

7. Khắc phục tình trạng Phật tử không tinh tấn

8. Giải đáp thắc mắc về các hoạt động trong đạo tràng

Mô tả nội dung chính:

 • Đạo tràng nghe trạch Pháp cùng nhau sau ngày phát trực tuyến có được không hay phải nghe đúng ngày?
 • Trưởng ban cần học hỏi, hướng dẫn các Phật tử cùng ban như thế nào để làm phận sự phát sinh công đức tốt nhất
 • Lợi ích của việc nghe Pháp, tư duy Pháp, tu tập để chuyển tâm với mỗi Phật tử
 • Công việc trong đạo tràng, các trưởng ban tự bàn, không thông qua đạo tràng trưởng có được không?
 • Trong khi làm phận sự cần khởi tâm như thế nào?
 • Khi tu học tại chùa Ba Vàng hoặc các tổ, nhóm, đạo tràng hoặc đi trợ duyên khai đàn hoặc công việc phận sự thì việc bàn tán, tranh luận, đùa cợt ngay lúc đó sẽ thì có sao không?
 • Đạo tràng có phân công công việc tại chùa cho Phật tử dự thính mới gia nhập vào đạo tràng không?
 • Trong ngày tu Bát Quan Trai, trong lúc nghe Pháp vẫn bàn tán việc đời, vậy thì cần phải tu tập thế nào cho đúng Pháp và lợi lạc?
 • Lợi ích khi được bầu làm bán cán sự đạo tràng.

9. Phát triển nhân duyên hạt giống Bồ Đề

Mô tả nội dung chính:

 • Muốn Phật Pháp được Phát triển phải hiểu rõ lý nhân duyên.
  => hiểu được lý nhân duyên trong chia tách đạo tràng.
 • Trong Phật Pháp tất cả mọi mong muốn đều thành tựu cả nếu biết áp dụng Phật Pháp vào thực hành không chỉ ở đời này mà các đời sau -> trong Phật Pháp người biết nhìn nhận không bị ngăn ngại bởi một kiếp sống.
 • Chết rồi cái gì đi tái sinh?

10. Làm thế nào để đạo tràng có nhiều nhân tố tích cực khiến Phật Pháp phát triển?

Mô tả nội dung chính:

 • Muốn đạo tràng có thêm PT trẻ tuổi và các PT nam tham gia vào nhóm tu tập

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

2.744 lượt xem
29/11/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục