Nghi thức tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Đức Phật dạy rằng: “Nếu có Pháp ở đời, thì thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liền giảm.”, điều này Phật tử chúng ta dễ dàng nhận biết được. Từ khi được tu theo Chánh Pháp của Đức Phật, chúng ta đã biết dừng việc ác, tức là sẽ không bị đọa vào ba đường ác, cho nên gọi là ba đường ác giảm; chúng ta biết thực hành giữ 5 giới, giữ giới Bát quan trai, thì sẽ được sinh lên cõi trời, tức là thiên đạo tăng thêm. Vì vậy đối với những người đệ tử Phật chân chính, thì việc mong cầu Chánh Pháp Phật trụ lâu dài ở thế gian, là mong cầu hạnh phúc an ổn lâu dài cho mình và cho chúng sinh, đó cũng là mong cầu thuộc tâm từ bi. Vì vậy tu tập theo nghi thức này sẽ làm tăng trưởng tâm Bồ Đề và phát sinh công đức hồi hướng cầu an cho bản thân và gia đình ngay trong hiện tại.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài 

A. Hướng Dẫn

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Nghi Thức

Thời gian tu: 7 ngày (22 - 28 âm lịch)

I. Nghi Thức Ngày Tụng Kinh

Ngày tu: Ngày 22, ngày 25 và ngày 28 (ngày thứ nhất, thứ 4 và thứ 7 của chương trình)
Ấn vào tên bài: Nghi thức tụng kinh - tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

II. Nghi Thức Ngày Nghe Pháp Và Ngồi Thiền

Ngày tu: Ngày 23, 24, 26 và ngày 27 (ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 của chương trình)
Ấn vào tên bài: Nghi thức nghe pháp ngồi thiền - tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

C. Hướng Dẫn Tu Bát Quan Trai - Cúng Thí Thực - Mời Về Đàn Chẩn Tế

I. Nghi Thức Tu Bát Quan Trai

- Ngày câu lạc bộ phát nguyện tu: Ngày 25
- Hình thức tu: Tinh nghiêm và tùy hỷ.
- Đăng ký:
+ Tại câu lạc bộ: Đủ 2 nhân duyên: Tu đủ số lượng ngày (1 ngày) và đúng thời gian phát nguyện của câu lạc bộ.
+ Tại đạo tràng: Tu tùy duyên không đúng phát nguyện của câu lạc bộ.
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4363.html

II. Nghi Thức Cúng Thí Thực

- Số ngày: Tùy duyên 1, 2,… buổi.
- Thời gian: Từ ngày 22 đến ngày 28 âm lịch.

III. Thỉnh Vong Linh Về Đàn Chẩn Tế

1. Mục vong linh: Vong linh trong nghi thức tu; vong linh đàn lễ cúng thí thực.
2. Thời gian thỉnh vong linh về đàn chẩn tế.
Tu cuối tháng này thỉnh vong linh về đàn chẩn tế của tháng sau.
3. Điều kiện đủ được thỉnh vong linh về đàn chẩn tế.
a. Các mục tâm linh trong nghi thức tu tập
- Tu đúng chương trình tu của tháng.
- Cách thức tu: Có 2 cách thức: Tu đầy đủ cả chương trình tụng kinh và nghe pháp ngồi thiền hoặc đối với phần tụng kinh, thì tụng kinh ngày đầu tiên, các ngày sau không tụng kinh và phần nghe pháp ngồi thiền thì tu đầy đủ.
b. Vong linh trong đàn lễ cúng thí thực
- Điều kiện:
+ Tu đủ các điều kiện thuộc mục (a) ở trên.
+ Cúng thí thực đúng trong khung thời gian tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài.
+ Sắp lễ cúng có cả vật thực (không bạch bằng văn bạch chỉ cúng dường tịnh tài không sắp lễ cúng vật thực).
Lưu ý: Tùy duyên có/không tu bát quan trai, vẫn được thỉnh vong linh về đàn chẩn tế.
4. Link: https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-cung-thi-thuc-co-hon-c3704.html

D. Văn Bạch Liên Quan Đến Đàn Chẩn Tế

Xem thêm (ấn vào tên bài): Tổng hợp văn bạch (cập nhật sau)

Tổng số: 3 bài văn bạch

I. Văn Bạch Cõi Tâm Linh Khi Chùa Chuyển Ngày Đàn Chẩn Tế

1. Hướng Dẫn
- Trường hợp khi tu đã bạch về đàn chẩn tế, sau đó chùa thay đổi lịch.
- Địa điểm bạch: Trong khóa lễ tu tiếp hoặc tại nơi đã tu tập hoặc chắp tay hướng lên hư không.
- Thời gian bạch: Trước thời gian diễn ra đàn chẩn tế ít nhất là 1 ngày.
- Số lần bạch: 1 lần và bạch 3 lượt (có thể bạch nhiều hơn).

2. Văn Bạch
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Chúng con xin bạch thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh, mà chúng con đã bạch thỉnh chư vị, trong chương trình tu (tên)… tại (khi tu tập/và lễ cúng thí thực) về đàn chẩn tế chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm….
Nay Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng thông báo chuyển ngày chẩn tế sang ngày… tháng… năm…
Vậy chúng con xin bạch thỉnh lại với chư vị, để chư vị biết sự thay đổi ngày này. Xin tất cả chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

II. Văn Bạch Sám Hối Vong Linh (Trường Hợp Đã Thỉnh Vong Linh Về Đàn Chẩn Tế, Nhưng Không Tu Đủ Điều Kiện)

1. Hướng Dẫn
- Thời gian bạch: Bạch ngay sau khi biết mình không tu đủ điều kiện như hướng dẫn/thỉnh nhầm vong linh.
- Cách thực hành:

+ Bạch vong linh của nghi thức tu: Bạch thêm tại phần văn khấn, của nghi thức đang tu hoặc nếu không tu, thì bạch văn bạch này, địa điểm tại trước ban thờ hoặc nơi thanh tịnh.

+ Bạch vong linh của lễ cúng thí thực: Sắp lễ cúng thí thực để bạch và bạch tại phần văn khấn hoặc nếu không sắp lễ cúng thì chắp tay bạch tại nơi đã cúng thí thực và bạch theo văn bạch này 1 lần và bạch 3 lượt (tùy duyên có thể tăng số lần và số lượt).

2. Văn Bạch
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ… (và đang ở trọ tại địa chỉ…)
Trong chương trình tu tập (tên chương trình mà mình đã thỉnh vong linh về đàn chẩn tế) ….

+ Trường hợp không tu/cúng thí thực đúng hướng dẫn
Con đã phát nguyện tu đầy đủ (và con đã sắp lễ cúng thí thực) theo hướng dẫn của câu lạc bộ cúc vàng, nên con đã bạch thỉnh các mục tâm linh (trong nghi thức tu/và trong lễ cúng thí thực tại (nhà, cửa hàng…)) về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… nhưng nay do nhân duyên (bạch nhân duyên)…, mà con đã/sẽ không tu được đầy đủ như phát nguyện.

+ Trường hợp thỉnh nhầm các mục vong linh khác về đàn chẩn tế
Con đã thỉnh nhầm các mục vong linh (đọc các mục vong linh)... về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… không đúng hướng dẫn của câu lạc bộ Cúc Vàng,
(Tiếp)

vì vậy theo sự hướng dẫn của câu lạc bộ, con xin hủy lời đã bạch thỉnh các mục tâm linh (trong khóa lễ tu/và khóa lễ cúng thí thực/mà con đã thỉnh nhầm về đàn chẩn tế), con xin không thỉnh chư vị về đàn chẩn tế nữa. Con xin sám hối với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng và con xin nương oai lực của Tam Bảo, của pháp Lục Hòa, để sám hối với các chúng trong cõi tâm linh, mà con đã thỉnh mời.

Con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, sự ủng hộ của các chúng trong cõi tâm linh, để các lần sau con (đủ duyên thực hành được phát nguyện tu tập tâm Bồ Đề của chương trình tu này/không bị thỉnh nhầm, tu sai với sự hướng dẫn nữa).

Con xin chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ cho con.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

Lưu ý: Nếu tu không đủ điều kiện để thỉnh các mục tâm linh về đàn chẩn tế, thì trong thời gian phát động của câu lạc bộ, các đạo hữu vẫn nên tu, để hồi hướng công đức tu tập, công đức Lục Hòa của câu lạc bộ để cầu an hoặc hồi hướng cho các mục tâm linh khác/của chương trình tu khác.

III. Văn Bạch Khi Có Sự Việc Gấp/Hiện Tượng Bất Thường

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-khi-co-su-viec-gap-hien-tuong-bat-thuong-c4416.html

E. Lưu Ý

1. Không Dùng Nghi Thức Này Để Tu Ngoài Duyên Phát Động Của Câu Lạc Bộ

2. Các Trường Hợp Được Hồi Hướng Thêm

2.1. Hồi Hướng Nghiệp Bị Cản Tu
- Cá nhân: Có các chướng cản từ gia đình, nơi làm việc, hàng xóm,… có các sự tác động bất thường trên thân tâm cản trở tu tập; các hiện tượng cản trở gieo duyên cho gia đình, bạn bè,…
- Ban lãnh đạo, ban cán sự đạo tràng: Không hòa hợp; không biết cách bàn bạc đúng; bàn bạc hay hiểu sai ý của nhau/sai sự chỉ dạy từ câu lạc bộ; mọi người chưa được tinh tấn; hay mâu thuẫn,…
- Sự việc hiện tượng chung của cả đạo tràng: Có sự cấm cản, thị phi ở địa phương (chính quyền, ngoại đạo,…), không phát triển được Phật tử trẻ, Phật tử không chăm tu, phận sự, Phật tử trong đạo tràng không hòa hợp, mâu thuẫn,…

Lưu ý: Khi hồi hướng nghiệp bị cản tu của ban lãnh đạo, ban cán sự đạo tràng/hiện tượng chung của cả đạo tràng thì các thành viên trong ban/đạo tràng cùng phát nguyện tu tập cần phải bàn bạc nội dung hồi hướng.

2.2. Hồi Hướng Cầu An Cho Gia Đình

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 8 tháng 6 năm 2023

756,317 lượt xem
07/06/2023

Bình luận (70)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. V
  V

  Vi Thị Mong

  10/06/2023

  Con thành tâm xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư phụ cùng đại Tăng và cô chủ nhiệm ạ

 2. V
  V

  Vi Thị Mong

  10/06/2023

  Con thành tâm xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm ạ

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Mít

  09/06/2023

  Con thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm

 4. K
  K

  Khương Thị Hạnh

  09/06/2023

  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Tăng Ni chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm ạ

 5. N
  N

  Nguyễn Thị khánh

  09/06/2023

  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, cùng đại Tăng, và Cô CN ạ.