Nghi thức tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Đức Phật dạy rằng: “Nếu có Pháp ở đời, thì thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liền giảm.”, điều này Phật tử chúng ta dễ dàng nhận biết được. Từ khi được tu theo Chánh Pháp của Đức Phật, chúng ta đã biết dừng việc ác, tức là sẽ không bị đọa vào ba đường ác, cho nên gọi là ba đường ác giảm; chúng ta biết thực hành giữ 5 giới, giữ giới Bát quan trai, thì sẽ được sinh lên cõi trời, tức là thiên đạo tăng thêm. Vì vậy đối với những người đệ tử Phật chân chính, thì việc mong cầu Chánh Pháp Phật trụ lâu dài ở thế gian, là mong cầu hạnh phúc an ổn lâu dài cho mình và cho chúng sinh, đó cũng là mong cầu thuộc tâm từ bi. Vì vậy tu tập theo nghi thức này sẽ làm tăng trưởng tâm Bồ Đề và phát sinh công đức hồi hướng cầu an cho bản thân và gia đình ngay trong hiện tại.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây (ấn vào tên bài)

Nghi thức dành cho chủ sám là nhân dân Phật tử 

Nghi thức dành cho chủ sám là Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đã bạch xong bài 49 ngày

A. Hướng Dẫn

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn của nghi thức tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

B. Nghi Thức Cúng Lễ

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Chủ Sám Là Nhân Dân Phật Tử

1. Văn Khấn Tại Nơi Thờ Tà Kiến Hoặc Chưa Biết Rõ (Nếu Tại Nơi Thờ Đúng Pháp Thì Bỏ Qua Phần Này)

(Chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Hôm nay con/chúng con có duyên cúng lễ/bao sái/tu tập tại nơi thờ tự này, con/chúng con xin hướng về Tam Bảo, và thực hành theo lời Đức Phật dạy. Con/chúng con không nương tựa vào pháp của ngoại đạo, không nương tựa vào thầy tà kiến (chưa biết thì đọc: có thể) đã tạo lập nên nơi thờ tự này.
Con/chúng con xin chư Phật chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Lưu ý: Sau khi bạch thì bao sái/cắm hương vào các bát hương tại nơi thờ tà kiến hoặc chưa rõ biết có tà kiến hay không.)

 

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)
a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)


 

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)

(Tùy duyên có/không đọc phần này: Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu pháp hòa kính của Đức Phật.

Nhân duyên các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, được tu học dưới sự giáo dưỡng của chư Tăng, thấy được lợi ích to lớn của Chánh Pháp Phật, nên đã phát nguyện tu tập cầu Chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian, để làm lợi ích cho chính các Phật tử và lợi ích cho chúng sinh, cũng như mong muốn hóa giải nghiệp bị cản trở tu tập của tứ chúng chùa Ba Vàng, thực hành lục hòa riêng và chung của các Phật tử khi tu học cũng như phận sự tại đạo tràng, tại câu lạc bộ và tại chùa; hồi hướng hóa giải nghiệp bị cấm cản tu cho riêng từng cá nhân các Phật tử trong câu lạc bộ.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… con/chúng con hoan hỷ tu/tu bù theo phát nguyện. Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện Bồ Đề độ sinh của chư Tăng chùa Ba Vàng, công hạnh Bồ Đề của câu lạc bộ Cúc Vàng, con/chúng con xin thỉnh mời:

a. Bạch thỉnh các mục tâm linh ngày tu thứ nhất

Tất cả chư Hộ Pháp hộ trì Chánh Pháp Phật, chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh, tất cả chư vị trong cõi tâm linh có thiện duyên ủng hộ, hộ trì hoặc có ác duyên cản phá Phật Pháp, cản trở sự tu tập thực hành Pháp, cản trở việc thực hành công hạnh Bồ Đề làm phận sự hoằng truyền Phật Pháp, các chúng vong linh oan gia trái chủ trên nghiệp tà kiến của riêng từng cá nhân cũng như chung giữa hai người hay nhiều người của Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng, ở trong gia đình, cơ quan, bạn bè, địa phương, đạo tràng, câu lạc bộ, chùa, hội chúng.

Mời Vong Linh Về Đàn Chẩn Tế (Tùy duyên có/không mời):

 • Trường hợp sẽ tu đủ 7 ngày: Con/chúng con sẽ tu đủ 7 ngày theo hướng dẫn của câu lạc bộ.
 • Trường hợp làm phận sự thì bạch: Con/chúng con được phân công làm phận sự (tên phận sự)… trong sự kiện (tên sự kiện)… và theo hướng dẫn của câu lạc bộ, con/chúng con xin phát nguyện tu số ngày là (từ 3 ngày trở lên):

       (Tiếp. Chung cho các trường hợp)

        Nên theo hướng dẫn của câu lạc bộ, con/chúng con xin thỉnh mời tất cả chư vị về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm…

Nếu thỉnh các mục vong linh khác về tu thì bạch: Và theo hướng dẫn từ câu lạc bộ, con/chúng con xin chỉ thỉnh mời chư vị sau đây về tại đàn tràng tu tập, nhưng không thỉnh chư vị về chẩn tế của chùa (tùy duyên mời)…

b. Bạch thỉnh các mục tâm linh từ ngày tu thứ hai trở đi

Các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà con/chúng con đã bạch thỉnh: một là các chúng có hai nhân duyên: về tu pháp hội này và về pháp hội đàn chẩn tế tại chùa; hai là các chúng chỉ có một nhân duyên là chỉ về pháp hội này tu và nhận phần hồi hướng tại pháp hội này. (nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch thêm: và con/chúng con cũng xin thỉnh thêm các vong linh sau về đây tu nhưng không thỉnh về đàn chẩn tế tại chùa:…)

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Giờ này, con/chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã thỉnh mời, cùng với con/chúng con vào khóa lễ, hoan hỷ nghe lời Đức Phật dạy và con/chúng con xin thành tâm tu tập để sám hối các tội lỗi đã phá hủy Phật Pháp, Tam Bảo, sám hối các tội tà kiến phá hoại thiện căn của chúng sinh.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đấng Pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 chuông)

1. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. (1 chuông. 1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Long Tôn Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. (1 chuông. 1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật. (1 chuông. 1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Hỏa Phật. (1 chuông. 1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. (1 chuông. 1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Nguyệt Phật. (1 chuông. 1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Cấu Phật. (1 chuông. 1 lễ)
12. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ly Cấu Phật. (1 chuông. 1 lễ)
13. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Dõng Thí Phật. (1 chuông. 1 lễ)
14. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thanh Tịnh Phật. (1 chuông. 1 lễ)
15. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. (1 chuông. 1 lễ)
16. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Lưu Na Phật. (1 chuông. 1 lễ)
17. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thủy Thiên Phật. (1 chuông. 1 lễ)
18. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Kiên Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
19. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
20. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
21. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Quang Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
22. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Ưu Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
23. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Na La Diên Phật. (1 chuông. 1 lễ)
24. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Công Ðức Hoa Phật. (1 chuông. 1 lễ)
25. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. (1 chuông. 1 lễ)
26. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tài Công Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
27. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ðức Niệm Phật. (1 chuông. 1 lễ)
28. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thiện Danh Xưng Công Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
29. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hồng Diệm Ðế Tràng Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
30. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thiện Du Bộ Công Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
31. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ðấu Chiến Thắng Phật. (1 chuông. 1 lễ)
32. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thiện Du Bộ Phật. (1 chuông. 1 lễ)
33. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
34. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. (1 chuông. 1 lễ)
35. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
36. Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
37. Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
38. Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

5. Cúng Thực

(Nếu sắp lễ chỉ có nước hoặc không thay quả, bánh… mới, thì không thực hiện phần này. Nếu có thêm 1 quả hoặc một phần bánh mới thì thực hành)
a. Văn bạch
(Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Trong khóa lễ tu tập này, con/chúng con có sắm sửa được chút ít vật thực (kể loại)… con/chúng con xin thành tâm dâng cúng.

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư Hộ Pháp.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

6. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh

Ngày 1 (ấn vào tên bài)Kinh Tam Bảo

Ngày 2 (Tùy chọn tụng 1 trong các bài kinh sau)

(Ấn vào tên bài)

Bài kinh: Đức Phật Dạy Về Công Đức Sáu Pháp Hòa Kính (Lục Hòa)

Bài kinh: Phúc Báu Khi Làm Cho Hội Chúng Hòa Hợp (Kinh Ananda)

Bài kinh: Cách Nhận Biết Về Đại Chúng Chư Tăng Để Nương Tựa Tu Hành (Kinh Hội Chúng)

Bài kinh: Cần Có “Quyết Định Tâm” Đối Với Pháp Lục Hòa (Kinh Cần Phải Nhớ)

Bài kinh: Cần Từ Bỏ Gì Khi Được Sống Tu Hòa Hợp Với Bậc Phạm Hạnh? (Kinh Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò)

Ngày 3 (ấn vào tên bài)Kinh Phật Tán Dương Hạnh Đầu Đà

Ngày 4 (ấn vào tên bài): Đầu Đà Khổ Hạnh Có Ích Lợi Gì?

Ngày 5 (ấn vào tên bài): Kinh Chuyển Pháp Luân

Ngày 6 (ấn vào tên bài): Con Đường Tám Ngành

Ngày 7 (ấn vào tên bài): Lời Di Giáo “Lấy Giới Làm Thầy, Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn”

8. Sáu Pháp Hòa Kính

(Ngồi; chắp tay tụng; pháp khí: mõ)

Đệ tử con/chúng con xin tùy hỷ, vui theo học hỏi thực tập sáu pháp hòa kính. (1 chuông. 1 vái)
Một là: Thân hòa cộng trụ: Khi cùng nhau tu tập làm phận sự tại chùa, tại câu lạc bộ, tại đạo tràng, thường nên chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. (1 chuông. 1 vái)
Hai là: Khẩu hòa vô tránh: Khi giao tiếp chỉ bảo lẫn nhau, luôn luôn thể hiện tinh thần khuyến khích khuyên bảo cùng nhau làm thiện, dứt trừ làm ác. (1 chuông. 1 vái)
Ba là: Ý hòa đồng duyệt: Khi cùng nhau làm phận sự, lúc nào cũng tôn trọng và ái kính ý kiến người khác, nếu tư tưởng ý kiến đó là đúng, còn nếu không thì hãy cùng nhau bàn bạc cho ra lẽ và vui vẻ chấp nhận. (1 chuông. 1 vái)
Bốn là: Giới hòa đồng tu: Biết nhận lỗi và chỉ lỗi cho nhau theo 5 giới và 8 giới Bát quan trai, để cùng nhau tiến đạo. (1 chuông. 1 vái)
Năm là: Kiến hòa đồng giải: Kiến giải có được về chân lý, hay lý đạo đã thông hiểu, xin chia sẻ cùng mọi người, cùng nhau tu tập. Kiến giải về nhân quả, khổ vô thường vô ngã, cùng sách tấn nhau buông bỏ tham ái hướng tới giải thoát luân hồi sinh tử. (1 chuông. 1 vái)
Sáu là: Lợi hòa đồng quân: Khi làm phận sự, cùng hưởng các đồ ăn thức uống, cùng quan tâm chăm sóc nhau, một cách bình đẳng một cách hợp pháp, có nghĩa là bình đẳng trong đồng đẳng. (1 chuông. 1 vái)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 vái)

9. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

10. Bạch Hồi Hướng Phước Báu Cho Các Chúng Tâm Linh

(Tùy duyên có/không thực hành. Nếu thực hành phần nào thì đọc phần đó)

(Quỳ, chắp tay bạch)a. Bạch hồi hướng tại đàn lễ

(Các mục tâm linh và gia đình nhận phước báu tại đàn lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên này, con/chúng con mong muốn tạo thêm phúc báu từ Tam Bảo.

+ Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch: Con/chúng con xin thành tâm cúng dường Tam Bảo (thêm) số tịnh tài là…

+ Trường hợp hồi hướng công đức ngày công quả/phát nguyện tinh tấn trong công việc phận sự: và con/chúng con xin phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó (thêm) số ngày công quả là.../bằng sự cố gắng tinh tấn trong công việc phận sự được giao (tên phận sự)… của chùa/câu lạc bộ,

(Tiếp)

để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã thỉnh mời về trong đàn lễ tu tập hôm nay.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Lưu ý: gửi về chùa)

b. Bạch hồi hướng về đàn chẩn tế
(Các mục tâm linh và gia đình nhận phước báu tại đàn chẩn tế ở chùa)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
+ Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch: Con/chúng con xin cúng dường Tam Bảo về đàn chẩn tế (thêm) số tịnh tài là…

+ Trường hợp hồi hướng công đức ngày công quả/phát nguyện tinh tấn trong công việc phận sự: và con/chúng con xin phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó số ngày công quả (thêm) là.../bằng sự cố gắng tinh tấn trong công việc phận sự được giao (tên phận sự)… của chùa/câu lạc bộ,

(Tiếp)

để hồi hướng cho tất cả chư vị, mà con/chúng con đã thỉnh mời về đàn chẩn tế trong nghi thức tu tập này. Và có thể có thí chủ cúng dường thì theo duyên của thí chủ mà nhận thêm phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, cùng con/chúng con và các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, kết duyên hộ trì cho Chánh Pháp của Phật được tuyên dương, được trụ lâu dài ở thế gian.

Và con/chúng con cũng xin cáo bạch với chư vị, nếu chùa thay đổi ngày cúng lễ chẩn tế thì con/chúng con xin bạch lại sau.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

c. Văn bạch dành cho trường hợp chùa thay đổi ngày chẩn tế cố định

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.

Được sự hướng dẫn của chùa/câu lạc bộ, con/chúng con xin bạch thỉnh lại tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã bạch thỉnh về đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, khi tu "Nghi thức cầu nguyện cho Chánh Pháp trụ lâu dài" từ ngày 22 đến ngày 28 tháng... năm… (nếu có thêm các mục tâm linh của chương trình tu khác đã được phép thỉnh về đàn chẩn tế thì bạch thêm: Và các chúng mà con/chúng con đã thỉnh mời về đàn chẩn tế tại nghi thức…)

Vào ngày… tháng… năm… về chùa Ba Vàng tham dự đàn chẩn tế, thay cho lời thỉnh mời lúc trước của con/chúng con, xin tất cả chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 vái)

11. Ngồi Thiền

(Có thể thực hành phần này tùy duyên ngay hoặc buổi sau. Tùy duyên kết hợp thêm thiền đã học)

Đường link (ấn vào tên bài): Đề mục quán của nghi thức tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài 

12. Tán Dương

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Phật bậc đại giác
Ban bố Chánh Pháp
Cứu khổ độ mê
Tăng bậc chánh trực
Theo bước Phật đà
Tự giải thoát mình
Giáo hóa chúng sinh
Cùng lên bờ giác.
Tam Bảo phước điền
Khắp chốn nhân thiên.
Đức Phật Như Lai
Tán dương pháp tu
Đầu Đà khổ hạnh
Nếu Tăng thực hành
Chánh Pháp sẽ trụ
Dài lâu ở đời
Thiên đạo tăng thêm
Ba đường ác giảm
Thánh Tu Đà Hoàn,
Thánh Tư Đà Hàm,
Thánh A Na Hàm,
Và đạo Tam thừa
Đều còn ở đời.
Đức Phật Như Lai
Dạy răn tứ chúng
Sáu pháp trọng kính
Cần phải huân tu
Đưa đến hòa đồng,
Tăng già thanh tịnh.
Siêng tu sáu kính
Giống Tăng chẳng dứt,
Chánh Pháp lâu dài
Được là Sa-môn,
Được sự nhất tâm,
Chứng đắc Niết-bàn.
Sáu pháp hòa kính
Siêng năng tu tập
Lợi ích nhân thiên
Vị lai gặp Phật
Làm thầy dẫn đường
Soi sáng chúng sinh.
Chúng con tán dương
Tam Bảo công đức
Đầu Đà pháp hạnh
Hòa kính sáu pháp
Công đức thanh cao.
Chúng con tán dương
Chư Tăng tứ chúng
Thực hành tinh tấn
Đầu Đà, sáu kính
Khiến cho Chánh Pháp
Trụ lâu nơi đời
Lợi ích nhân thiên.
Công đức tán dương
Hướng nguyện Chánh Pháp
Lan tỏa khắp nơi
Năm châu toàn cầu
Chúng sinh hoan hỷ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

13. Sám Hối - Phát Nguyện

(Quỳ, pháp khí: mõ)

Đệ tử chúng con
Hướng về Chư Phật
Nguyện nương oai lực
Tam Bảo nhiệm mầu
Thành tâm sám hối
Từ vô lượng kiếp
Tội với Tam Bảo:
Hoặc làm cư sĩ
Ngu si ác nghiệp
Nhận nhầm tà sư
Do bị xui khiến
Chánh kiến không rành
Tác thành tội lỗi
Phỉ báng Chánh Pháp
Ác hại chân tu;
Hoặc trong tướng Tăng
Ngu si điên đảo
Sáu hòa chẳng tu
Không màng giải thoát
Đố kỵ ghét ganh
Hại huynh diệt đệ,
Truyền giảng mê lầm
Xa rời Chánh Pháp;
Những tội như thế
Vô lượng vô biên
Trải vô số kiếp
Chịu bao khổ đau
Trong ba đường ác
Súc sinh, ngã quỷ
Địa ngục tra hình
Nay được làm người
Trí kém tuệ mờ
Muốn tu Chánh Pháp
Gặp phải vô vàn
Duyên ác cản trở
Chúng con thành tâm
Sám hối Tam Bảo
Cúi xin Tam Bảo
Đức Phật chứng minh
Đức Pháp hộ trì
Đức Tăng hộ niệm.
Chúng con thực hành
Công hạnh Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chánh pháp Đầu Đà
Huân tu sáu kính
Dùng các phương tiện
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Đền ơn Tam Bảo.
Chúng con lại xin
Thành tâm hướng về
Tất cả chúng sinh
Sám hối các tội
Từ vô thủy kiếp
Do tâm ganh ghét
Đố kỵ tham lam
Hoặc do ngu si
Thấy nghe vui theo
Mà hại chúng sinh
Cản trở chúng sinh
Tu theo Phật Pháp
Bằng nhiều hình thức
Cậy quyền ỷ thế
Tạo các áp lực
Khiến cho chúng sinh
Từ bỏ tu hành
Rơi vào sa đọa.
Nay con giác ngộ
Thấy các tội đó
Vô cùng ác độc
Dằn vặt trong tâm
Cúi đầu rơi lệ
Hướng về chúng sinh
Thành tâm sám hối
Tội ác đã gây
Nguyện xin làm lành
Chăm chỉ tu hành
Hồi hướng công đức
Sám hối tội xưa
Nguyện xin từ nay
Gia tâm hộ trì
Pháp thiện của người
Chẳng quản gian nan
Chẳng màng lợi dưỡng
Xin các chúng sinh
Hoan hỷ thứ tha
Nhận lời sám hối
Công đức thanh cao
Tu hành hồi hướng
Kết bạn tâm giao
Cầu Bồ Đề đạo.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần. 3 chuông)

14. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con/chúng con xin đem các công đức phát nguyện tu tập của chương trình, công đức tùy hỷ theo sáu pháp hòa kính của Đức Phật, hồi hướng nguyện mong Chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian, ở tại Việt Nam được như thuở vua Trần Nhân Tông, sáu pháp hòa kính được xiển dương; Phật Pháp lan tỏa khắp năm châu toàn cầu, làm lợi ích cho nhân thiên.

Hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã thỉnh mời, nếu chưa giác hiểu Phật Pháp thì được giác hiểu Phật Pháp, xả bỏ oán thù, tất cả các chúng tín tâm được tăng trưởng, tâm Bồ Đề được khai phát, oai lực được gia tăng, kiên cố ủng hộ cho Phật Pháp, ủng hộ cho tứ chúng tu theo Chánh Pháp Phật, để được lợi ích an lành trong hiện tại, vị lai được thành tựu Vô Thượng Bồ Đề.

Hồi hướng cho tất cả chúng nhân đã và đang ủng hộ cho Phật Pháp, ủng hộ cho tứ chúng chùa Ba Vàng tu tập hoằng dương Chánh Pháp Phật, công việc được hanh thông, công danh được thăng tấn, mọi sự an lành, khiến cho thuận duyên ủng hộ Phật Pháp và phát sinh nhân duyên khiến tín tâm tăng trưởng, trở thành Phật tử thuần thành tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Hồi hướng cho tất cả chúng nhân đã, đang cản trở tứ chúng chùa Ba Vàng tu và hoằng dương giáo Pháp, được phát sinh nhân duyên giác hiểu Phật Pháp, hiểu được sự thật về sự tu tập của tứ chúng chùa Ba Vàng, liền sinh thiện tâm nương tựa tu hành, được lợi ích, tấn hóa và an lành.

Hồi hướng cho các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, tăng trưởng phước lành, tiêu trừ nghiệp chướng, thuận duyên tu hành, tinh tấn lục hòa, hiện tại thiện cầu sớm được thành tựu, tinh tấn tu tập cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Hiện tại con/chúng con cũng xin hồi hướng cho (đọc các mong cầu về sự cản tu của cá nhân, ban cán sự đạo tràng, đạo tràng và các mong cầu riêng khác)…
Con/chúng con nguyện mong các sở nguyện thiện này của con/chúng con sớm được thành tựu.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

15. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

16. Tri Ân Và Tùy Hỷ

Chủ sám bạch: Con/chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, con/chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho con/chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp.

17. Cúng Thí Thực

Tùy duyên có/không cúng. Nếu có cúng tùy duyên có/không thỉnh về đàn chẩn tế và tùy duyên số lần cúng trong 7 ngày tu (không bạch lên chư Tăng chứng minh).

Lưu ý: Chỉ các lễ cúng thí thực hồi hướng cho Chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian/các lễ được câu lạc bộ hướng dẫn được thỉnh về đàn chẩn tế, thì mới được thỉnh về đàn chẩn tế, còn các lễ cúng thí thực từ các nhân duyên khác (cầu an, bài 8, cúng giỗ, sang cát, về nhà mới,...) thì không thỉnh về đàn chẩn tế.

Đường link (ấn vào tên bài)Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng (Dành cho chủ lễ là nhân dân Phật tử)

18. Bạch Hạ Lễ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của con/chúng con đã xong, con/chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để con/chúng con xin thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Chủ Sám Là Phật Tử Trong Câu Lạc Bộ Cúc Vàng, Đã Bạch Xong Bài 49 Ngày

1. Văn Khấn Tại Nơi Thờ Tà Kiến Hoặc Chưa Biết Rõ (Nếu Tại Nơi Thờ Đúng Pháp Thì Bỏ Qua Phần Này)

(Chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Hôm nay con/chúng con có duyên cúng lễ/bao sái/tu tập tại nơi thờ tự này, con/chúng con xin hướng về Tam Bảo, và thực hành theo lời Đức Phật dạy. Con/chúng con không nương tựa vào pháp của ngoại đạo, không nương tựa vào thầy tà kiến (chưa biết thì đọc: có thể) đã tạo lập nên nơi thờ tự này.
Con/chúng con xin chư Phật chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Lưu ý: Sau khi bạch thì bao sái/cắm hương vào các bát hương tại nơi thờ tà kiến hoặc chưa rõ biết có tà kiến hay không.)

 

 

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)
a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

(2 trường hợp: Tu riêng và tu nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.

* Tu riêng tại nhà:
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)

* Tu tại nhóm/đạo tràng:
Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nhân duyên các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, được tu học dưới sự giáo dưỡng của chư Tăng, thấy được lợi ích to lớn của Chánh Pháp Phật, nên đã phát nguyện tu tập cầu Chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian, để làm lợi ích cho chính các Phật tử và lợi ích cho chúng sinh, cũng như mong muốn hóa giải nghiệp bị cản trở tu tập của tứ chúng chùa Ba Vàng, thực hành lục hòa riêng và chung của các Phật tử khi tu học cũng như phận sự tại đạo tràng, tại câu lạc bộ và tại chùa; hồi hướng hóa giải nghiệp bị cấm cản tu cho riêng từng cá nhân các Phật tử trong câu lạc bộ.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… con/chúng con hoan hỷ tu/tu bù theo phát nguyện. Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện Bồ Đề độ sinh của chư Tăng chùa Ba Vàng, công hạnh Bồ Đề của câu lạc bộ Cúc Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, con/chúng con xin thỉnh mời:

a. Bạch thỉnh các mục tâm linh ngày tu thứ nhất

Tất cả chư Hộ Pháp hộ trì Chánh Pháp Phật, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư vong linh, tất cả chư vị trong cõi tâm linh có thiện duyên ủng hộ, hộ trì hoặc có ác duyên cản phá Phật Pháp, cản trở sự tu tập thực hành Pháp, cản trở việc thực hành công hạnh Bồ Đề làm phận sự hoằng truyền Phật Pháp, các chúng vong linh oan gia trái chủ trên nghiệp tà kiến của riêng từng cá nhân cũng như chung giữa hai người hay nhiều người của Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng, ở trong gia đình, cơ quan, bạn bè, địa phương, đạo tràng, câu lạc bộ, chùa, hội chúng.

Mời Vong Linh Về Đàn Chẩn Tế (Tùy duyên có/không mời):

 • Trường hợp sẽ tu đủ 7 ngày: Con/chúng con sẽ tu đủ 7 ngày theo hướng dẫn của câu lạc bộ.
 • Trường hợp làm phận sự thì bạch: Con/chúng con được phân công làm phận sự (tên phận sự)… trong sự kiện (tên sự kiện)… và theo hướng dẫn của câu lạc bộ, con/chúng con xin phát nguyện tu số ngày là (từ 3 ngày trở lên):

       (Tiếp. Chung cho các trường hợp)

        Nên theo hướng dẫn của câu lạc bộ, con/chúng con xin thỉnh mời tất cả chư vị về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm…

Nếu thỉnh các mục vong linh khác về tu thì bạch (tu nhóm mỗi Phật tử tự bạch): Và theo hướng dẫn từ câu lạc bộ, con/chúng con xin chỉ thỉnh mời chư vị sau đây về tại đàn tràng tu tập, nhưng không thỉnh chư vị về chẩn tế của chùa (tùy duyên mời)…

b. Bạch thỉnh các mục tâm linh từ ngày tu thứ hai trở đi

Các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà con/chúng con đã bạch thỉnh: một là các chúng có hai nhân duyên: về tu pháp hội này và về pháp hội đàn chẩn tế tại chùa; hai là các chúng chỉ có một nhân duyên là chỉ về pháp hội này tu và nhận phần hồi hướng tại pháp hội này (nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch thêm (tu nhóm mỗi Phật tử tự bạch): và con/chúng con cũng xin thỉnh thêm các vong linh sau về đây tu nhưng không thỉnh về đàn chẩn tế tại chùa:…)

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Giờ này, con/chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã thỉnh mời, cùng với con/chúng con vào khóa lễ, hoan hỷ nghe lời Đức Phật dạy và con/chúng con xin thành tâm tu tập để sám hối các tội lỗi đã phá hủy Phật Pháp, Tam Bảo, sám hối các tội tà kiến phá hoại thiện căn của chúng sinh.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đấng Pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 chuông)

1. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. (1 chuông. 1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Long Tôn Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. (1 chuông. 1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật. (1 chuông. 1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Hỏa Phật. (1 chuông. 1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. (1 chuông. 1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Nguyệt Phật. (1 chuông. 1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Cấu Phật. (1 chuông. 1 lễ)
12. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ly Cấu Phật. (1 chuông. 1 lễ)
13. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Dõng Thí Phật. (1 chuông. 1 lễ)
14. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thanh Tịnh Phật. (1 chuông. 1 lễ)
15. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. (1 chuông. 1 lễ)
16. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Lưu Na Phật. (1 chuông. 1 lễ)
17. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thủy Thiên Phật. (1 chuông. 1 lễ)
18. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Kiên Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
19. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
20. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
21. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Quang Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
22. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Ưu Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
23. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Na La Diên Phật. (1 chuông. 1 lễ)
24. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Công Ðức Hoa Phật. (1 chuông. 1 lễ)
25. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. (1 chuông. 1 lễ)
26. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tài Công Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
27. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ðức Niệm Phật. (1 chuông. 1 lễ)
28. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thiện Danh Xưng Công Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
29. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hồng Diệm Ðế Tràng Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
30. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thiện Du Bộ Công Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
31. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ðấu Chiến Thắng Phật. (1 chuông. 1 lễ)
32. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thiện Du Bộ Phật. (1 chuông. 1 lễ)
33. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Ðức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
34. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. (1 chuông. 1 lễ)
35. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
36. Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
37. Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
38. Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

5. Cúng Thực

(Nếu sắp lễ chỉ có nước hoặc không thay quả, bánh… mới, thì không thực hiện phần này. Nếu có thêm 1 quả hoặc một phần bánh mới thì thực hành)
a. Văn bạch
(Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Trong khóa lễ tu tập này, con/chúng con có sắm sửa được chút ít vật thực (kể loại)… con/chúng con xin thành tâm dâng cúng.

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Hộ Pháp.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

6. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh

Ngày 1 (ấn vào tên bài)Kinh Tam Bảo

Ngày 2 (Tùy chọn tụng 1 trong các bài kinh sau)

(Ấn vào tên bài)

Bài kinh: Đức Phật Dạy Về Công Đức Sáu Pháp Hòa Kính (Lục Hòa)

Bài kinh: Phúc Báu Khi Làm Cho Hội Chúng Hòa Hợp (Kinh Ananda)

Bài kinh: Cách Nhận Biết Về Đại Chúng Chư Tăng Để Nương Tựa Tu Hành (Kinh Hội Chúng)

Bài kinh: Cần Có “Quyết Định Tâm” Đối Với Pháp Lục Hòa (Kinh Cần Phải Nhớ)

Bài kinh: Cần Từ Bỏ Gì Khi Được Sống Tu Hòa Hợp Với Bậc Phạm Hạnh? (Kinh Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò)

Ngày 3 (ấn vào tên bài)Kinh Phật Tán Dương Hạnh Đầu Đà

Ngày 4 (ấn vào tên bài): Đầu Đà Khổ Hạnh Có Ích Lợi Gì?

Ngày 5 (ấn vào tên bài): Kinh Chuyển Pháp Luân

Ngày 6 (ấn vào tên bài): Con Đường Tám Ngành

Ngày 7 (ấn vào tên bài): Lời Di Giáo “Lấy Giới Làm Thầy, Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn”

8. Sáu Pháp Hòa Kính

(Ngồi; chắp tay tụng; pháp khí: mõ)

Đệ tử con/chúng con xin được cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập sáu pháp hòa kính. (1 chuông. 1 vái)

Một là: Thân hòa cộng trụ: Khi cùng nhau tu tập làm phận sự tại chùa, tại câu lạc bộ, tại đạo tràng, thường nên chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. (1 chuông. 1 vái)
Hai là: Khẩu hòa vô tránh: Khi giao tiếp chỉ bảo lẫn nhau, luôn luôn thể hiện tinh thần khuyến khích khuyên bảo cùng nhau làm thiện, dứt trừ làm ác. (1 chuông. 1 vái)
Ba là: Ý hòa đồng duyệt: Khi cùng nhau làm phận sự, lúc nào cũng tôn trọng và ái kính ý kiến người khác, nếu tư tưởng ý kiến đó là đúng, còn nếu không thì hãy cùng nhau bàn bạc cho ra lẽ và vui vẻ chấp nhận. (1 chuông. 1 vái)
Bốn là: Giới hòa đồng tu: Sách tấn nhau theo 5 giới và 8 giới. Biết nhận lỗi và chỉ lỗi cho nhau theo 5 giới và 8 giới bát quan trai, để cùng nhau tiến đạo. (1 chuông. 1 vái)
Năm là: Kiến hòa đồng giải: Kiến giải có được về chân lý tứ đế, hay lý đạo đã thông hiểu, xin chia sẻ cùng mọi người, cùng nhau tu tập. Kiến giải về nhân quả, khổ vô thường vô ngã, cùng sách tấn nhau buông bỏ tham ái, diệt trừ dần các phiền não, khổ đau hướng tới giải thoát luân hồi sinh tử. (1 chuông. 1 vái)
Sáu là: Lợi hòa đồng quân: Khi làm phận sự, cùng hưởng các đồ ăn thức uống, cùng quan tâm chăm sóc nhau, một cách bình đẳng một cách hợp pháp, có nghĩa là bình đẳng trong đồng đẳng. (1 chuông. 1 vái)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 vái)

9. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

10. Bạch Hồi Hướng Phước Báu Cho Các Chúng Tâm Linh

(Tùy duyên có/không thực hành. Nếu thực hành phần nào thì đọc phần đó.)

(Quỳ, chắp tay bạch)a. Bạch hồi hướng tại đàn lễ

(Các mục tâm linh và gia đình nhận phước báu tại đàn lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên này, con/chúng con mong muốn tạo thêm phúc báu từ Tam Bảo.

+ Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch: Con/chúng con xin thành tâm cúng dường Tam Bảo (thêm) số tịnh tài là…

+ Trường hợp hồi hướng công đức ngày công quả/phát nguyện tinh tấn trong công việc phận sự: và con/chúng con xin phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó (thêm) số ngày công quả là.../bằng sự cố gắng tinh tấn trong công việc phận sự được giao (tên phận sự)… của chùa/câu lạc bộ,

(Tiếp)

để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã thỉnh mời về trong đàn lễ tu tập hôm nay.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Lưu ý: gửi về chùa)

b. Bạch hồi hướng về đàn chẩn tế
(Các mục tâm linh và gia đình nhận phước báu tại đàn chẩn tế ở chùa)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
+ Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch: Con/chúng con xin cúng dường Tam Bảo về đàn chẩn tế (thêm) số tịnh tài là…

+ Trường hợp hồi hướng công đức ngày công quả/phát nguyện tinh tấn trong công việc phận sự: và con/chúng con xin phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó số ngày công quả (thêm) là.../bằng sự cố gắng tinh tấn trong công việc phận sự được giao (tên phận sự)… của chùa/câu lạc bộ,

(Tiếp)

để hồi hướng cho tất cả chư vị, mà con/chúng con đã thỉnh mời về đàn chẩn tế trong nghi thức tu tập này. Và có thể có thí chủ cúng dường thì theo duyên của thí chủ mà nhận thêm phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, cùng con/chúng con và các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, kết duyên hộ trì cho Chánh Pháp của Phật được tuyên dương, được trụ lâu dài ở thế gian.

Và con/chúng con cũng xin cáo bạch với chư vị, nếu chùa thay đổi ngày cúng lễ chẩn tế thì con/chúng con xin bạch lại sau.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

c. Văn bạch dành cho trường hợp chùa thay đổi ngày chẩn tế cố định

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.

Được sự hướng dẫn của chùa/câu lạc bộ, con/chúng con xin bạch thỉnh lại tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã bạch thỉnh về đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, khi tu "Nghi thức cầu nguyện cho Chánh Pháp trụ lâu dài" từ ngày 22 đến ngày 28 tháng... năm… (nếu có thêm các mục tâm linh của chương trình tu khác đã được phép thỉnh về đàn chẩn tế thì bạch thêm: Và các chúng mà con/chúng con đã thỉnh mời về đàn chẩn tế tại nghi thức…)

Vào ngày… tháng… năm… về chùa Ba Vàng tham dự đàn chẩn tế, thay cho lời thỉnh mời lúc trước của con/chúng con, xin tất cả chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 vái)

11. Ngồi Thiền

(Có thể thực hành phần này tùy duyên ngay hoặc buổi sau. Tùy duyên kết hợp thêm thiền đã học)

Đường link (ấn vào tên bài): Đề mục quán của nghi thức tu cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài 

12. Tán Dương

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Phật bậc đại giác
Ban bố Chánh Pháp
Cứu khổ độ mê
Tăng bậc chánh trực
Theo bước Phật đà
Tự giải thoát mình
Giáo hóa chúng sinh
Cùng lên bờ giác.
Tam Bảo phước điền
Khắp chốn nhân thiên.
Đức Phật Như Lai
Tán dương pháp tu
Đầu Đà khổ hạnh
Nếu Tăng thực hành
Chánh Pháp sẽ trụ
Dài lâu ở đời
Thiên đạo tăng thêm
Ba đường ác giảm
Thánh Tu Đà Hoàn,
Thánh Tư Đà Hàm,
Thánh A Na Hàm,
Và đạo Tam thừa
Đều còn ở đời.
Đức Phật Như Lai
Dạy răn tứ chúng
Sáu pháp trọng kính
Cần phải huân tu
Đưa đến hòa đồng,
Tăng già thanh tịnh.
Siêng tu sáu kính
Giống Tăng chẳng dứt,
Chánh Pháp lâu dài
Được là Sa-môn,
Được sự nhất tâm,
Chứng đắc Niết-bàn.
Sáu pháp hòa kính
Siêng năng tu tập
Lợi ích nhân thiên
Vị lai gặp Phật
Làm thầy dẫn đường
Soi sáng chúng sinh.
Chúng con tán dương
Tam Bảo công đức
Đầu Đà pháp hạnh
Hòa kính sáu pháp
Công đức thanh cao.
Chúng con tán dương
Chư Tăng tứ chúng
Thực hành tinh tấn
Đầu Đà, sáu kính
Khiến cho Chánh Pháp
Trụ lâu nơi đời
Lợi ích nhân thiên.
Công đức tán dương
Hướng nguyện Chánh Pháp
Lan tỏa khắp nơi
Năm châu toàn cầu
Chúng sinh hoan hỷ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

13. Sám Hối - Phát Nguyện

(Quỳ, pháp khí: mõ)

Đệ tử chúng con
Hướng về Chư Phật
Nguyện nương oai lực
Tam Bảo nhiệm mầu
Thành tâm sám hối
Từ vô lượng kiếp
Tội với Tam Bảo:
Hoặc làm cư sĩ
Ngu si ác nghiệp
Nhận nhầm tà sư
Do bị xui khiến
Chánh kiến không rành
Tác thành tội lỗi
Phỉ báng Chánh Pháp
Ác hại chân tu;
Hoặc trong tướng Tăng
Ngu si điên đảo
Sáu hòa chẳng tu
Không màng giải thoát
Đố kỵ ghét ganh
Hại huynh diệt đệ,
Truyền giảng mê lầm
Xa rời Chánh Pháp;
Những tội như thế
Vô lượng vô biên
Trải vô số kiếp
Chịu bao khổ đau
Trong ba đường ác
Súc sinh, ngã quỷ
Địa ngục tra hình
Nay được làm người
Trí kém tuệ mờ
Muốn tu Chánh Pháp
Gặp phải vô vàn
Duyên ác cản trở
Chúng con thành tâm
Sám hối Tam Bảo
Cúi xin Tam Bảo
Đức Phật chứng minh
Đức Pháp hộ trì
Đức Tăng hộ niệm.
Chúng con thực hành
Công hạnh Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chánh pháp Đầu Đà
Huân tu sáu kính
Dùng các phương tiện
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Đền ơn Tam Bảo.
Chúng con lại xin
Thành tâm hướng về
Tất cả chúng sinh
Sám hối các tội
Từ vô thủy kiếp
Do tâm ganh ghét
Đố kỵ tham lam
Hoặc do ngu si
Thấy nghe vui theo
Mà hại chúng sinh
Cản trở chúng sinh
Tu theo Phật Pháp
Bằng nhiều hình thức
Cậy quyền ỷ thế
Tạo các áp lực
Khiến cho chúng sinh
Từ bỏ tu hành
Rơi vào sa đọa.
Nay con giác ngộ
Thấy các tội đó
Vô cùng ác độc
Dằn vặt trong tâm
Cúi đầu rơi lệ
Hướng về chúng sinh
Thành tâm sám hối
Tội ác đã gây
Nguyện xin làm lành
Chăm chỉ tu hành
Hồi hướng công đức
Sám hối tội xưa
Nguyện xin từ nay
Gia tâm hộ trì
Pháp thiện của người
Chẳng quản gian nan
Chẳng màng lợi dưỡng
Xin các chúng sinh
Hoan hỷ thứ tha
Nhận lời sám hối
Công đức thanh cao
Tu hành hồi hướng
Kết bạn tâm giao
Cầu Bồ Đề đạo.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần. 3 chuông)

14. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con/chúng con xin đem các công đức phát nguyện tu tập của chương trình, công đức lục hòa tại câu lạc bộ Cúc Vàng, hồi hướng nguyện mong Chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian, ở tại Việt Nam được như thuở vua Trần Nhân Tông, sáu pháp hòa kính được xiển dương; Phật Pháp lan tỏa khắp năm châu toàn cầu, làm lợi ích cho nhân thiên.

Hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã thỉnh mời, nếu chưa giác hiểu Phật Pháp thì được giác hiểu Phật Pháp, xả bỏ oán thù, tất cả các chúng tín tâm được tăng trưởng, tâm Bồ Đề được khai phát, oai lực được gia tăng, kiên cố ủng hộ cho Phật Pháp, ủng hộ cho tứ chúng tu theo Chánh Pháp Phật, để được lợi ích an lành trong hiện tại, vị lai được thành tựu Vô Thượng Bồ Đề.

Hồi hướng cho tất cả chúng nhân đã và đang ủng hộ cho Phật Pháp, ủng hộ cho tứ chúng chùa Ba Vàng tu tập hoằng dương Chánh Pháp Phật, công việc được hanh thông, công danh được thăng tấn, mọi sự an lành, khiến cho thuận duyên ủng hộ Phật Pháp và phát sinh nhân duyên khiến tín tâm tăng trưởng, trở thành Phật tử thuần thành tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Hồi hướng cho tất cả chúng nhân đã, đang cản trở tứ chúng chùa Ba Vàng tu và hoằng dương giáo Pháp, được phát sinh nhân duyên giác hiểu Phật Pháp, hiểu được sự thật về sự tu tập của tứ chúng chùa Ba Vàng, liền sinh thiện tâm nương tựa tu hành, được lợi ích, tấn hóa và an lành.

Hồi hướng cho các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, tăng trưởng phước lành, tiêu trừ nghiệp chướng, thuận duyên tu hành, tinh tấn lục hòa, hiện tại thiện cầu sớm được thành tựu, tinh tấn tu tập cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Hiện tại con/chúng con cũng xin hồi hướng cho (đọc các mong cầu về sự cản tu của cá nhân, ban cán sự đạo tràng, đạo tràng và các mong cầu riêng khác)…
Con/chúng con nguyện mong các sở nguyện thiện này của con/chúng con sớm được thành tựu.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

15. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

16. Tri Ân Và Tùy Hỷ

Chủ sám bạch: Con/chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, con/chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho con/chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp.

Trường hợp tu cùng đại chúng thì tất cả cùng nói thêm: Xin tùy hỷ công đức tu tập của các đạo hữu.

17. Cúng Thí Thực

Tùy duyên có/không cúng. Nếu có cúng tùy duyên có/không thỉnh về đàn chẩn tế và tùy duyên số lần cúng trong 7 ngày tu (không bạch lên chư Tăng chứng minh).

Lưu ý: Chỉ các lễ cúng thí thực hồi hướng cho Chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian/các lễ được câu lạc bộ hướng dẫn được thỉnh về đàn chẩn tế, thì mới được thỉnh về đàn chẩn tế, còn các lễ cúng thí thực từ các nhân duyên khác (cầu an, bài 8, cúng giỗ, sang cát, về nhà mới,...) thì không thỉnh về đàn chẩn tế.

Đường link (ấn vào tên bài)Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng… (Dành cho chủ lễ là Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đã bạch xong phát nguyện tu lục hòa 49 ngày)

18. Bạch Hạ Lễ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của con/chúng con đã xong, con/chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để con/chúng con xin thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

Xem nghi thức đầy đủ

III. Văn Bạch Thỉnh Lại Khi Chùa Thay Đổi Ngày Chẩn Tế 

- Trường hợp khi tu đã bạch về đàn chẩn tế, sau đó chùa thay đổi lịch, thì bạch theo văn bạch này, mà không cần tu cả nghi thức.
- Địa điểm bạch: Tại trước ban thờ hoặc chắp tay hướng lên hư không ở các nơi thanh tịnh.
- Thời gian bạch: Trước thời gian diễn ra đàn chẩn tế ít nhất là 1 ngày; số lần bạch: 1 lần và bạch 3 lượt. Khi tham gia đàn chẩn tế, bạch theo văn bạch của hướng dẫn tham gia trực tiếp/trực tuyến.
Link: https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html  
 
- Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.
 
Được sự hướng dẫn của chùa/câu lạc bộ, con/chúng con xin bạch thỉnh lại tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã bạch thỉnh về đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, khi tu "Nghi thức cầu nguyện cho Chánh Pháp trụ lâu dài" từ ngày 22 đến ngày 28 tháng... năm… (nếu có thêm các mục tâm linh của chương trình tu khác đã được phép thỉnh về đàn chẩn tế thì bạch thêm: Và các chúng mà con/chúng con đã thỉnh mời về đàn chẩn tế tại nghi thức…)
 
Vào ngày… tháng… năm… về chùa Ba Vàng tham dự đàn chẩn tế, thay cho lời thỉnh mời lúc trước của con/chúng con, xin tất cả chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 vái)
 

C. Văn Bạch Chuyển Đổi Nghi Thức

1. Hướng Dẫn

- Dành cho trường hợp đang tu theo các nghi thức của câu lạc bộ, mà chuyển đổi thành phần Phật tử.
- Sau khi nguyện hương xong, cắm hương lên bát hương và bạch trước phần văn bạch của nghi thức.
- Bạch 1 lần.

2. Văn Bạch

(Chắp tay, quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại địa chỉ… con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.
Nhân duyên con vừa chuyển thành phần Phật tử, từ thành phần... sang thành phần… Vì vậy con xin chuyển nghi thức tu tập, từ nghi thức… sang nghi thức…
Con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con được tiến tu, chư Thiên, chư Thần Linh (Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đã bạch xong bài 49 ngày thì đọc thêm: chư linh Thần hộ trì) gia hộ cho con.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

HẾT
LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyentchq.official@gmail.com

 

270,265 lượt xem
07/01/2023

Bình luận (46)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. T
  T

  Trần Thị Thu

  14/01/2023

  Con xin nguyện tinh tấn tu tập, cầu nguyện chính Pháp Phật trụ lâu dài ở thế gian, làm lợi ích cho nhân thiên và loài người ạ

 2. T
  T

  Trần Hồng Anh

  13/01/2023

  Con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni và Cô Chủ Nhiệm CLB Cúc Vàng ạ. Con xin nguyện tu tập tinh tấn thực hành những lời Cô dạy để đem được lợi ích cho tứ chúng Chùa Ba Vàng ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 3. N
  N

  Ngô Thị Hồng Sáu

  20/12/2022

  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng. Con xin tri ân Cô chủ nhiệm ạ.

 4. H
  H

  Hiền Nguyễn

  20/12/2022

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân ân đức trên Sư Phụ, đại đức Tăng Ni chùa Ba Vàng cùng Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã tạo cho chúng con hiểu biết hơn về Phật pháp ạ

 5. V
  V

  Văn Thị Mai

  19/12/2022

  Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng chư Tăng và Cô chủ nhiệm, nguyện mong Chính Pháp trụ pháp lâu dài ở thế gian.