Nghi thức tu tập cầu an

Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Mong muốn an ổn, mong cầu hạnh phúc là điều tất yếu của tất cả chúng sinh. Cầu an là tâm mong cầu cho mình, cho gia đình được bình an. Nếu gia đình đang an ổn, thì tốt đẹp hơn lên. Nếu gia đình đang có sự bất an, thì sẽ được chuyển hóa, khiến dần dần an ổn.
Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.
Nghi thức cầu an này, giúp cho Phật tử tụng đọc lời Đức Phật dạy, để ý được sáng tỏ về thiện pháp, để chuyển hóa các hành vi xấu trên khẩu, trên thân và các đạo hữu có thể hành thiện tùy duyên phát nguyện tu phúc cúng dường Tam Bảo, hiến cúng vật thực để cứu khổ cho các chúng hương linh.

Các lễ cầu an: Khai trương, cầu an khi mang thai, cầu an trước khi sinh con, cúng mụ, xe mới mua, tạ đất, tạ mộ...

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức tu tập cầu an

A. Hướng Dẫn

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn - sắm lễ cúng tại nhà, cơ quan, cửa hàng,...

*Lưu Ý: Các Trường Hợp Cầu An
– Tu cá nhân, gia đình.
– Tu tập hàng ngày
– Hướng dẫn cho nhân dân Phật tử mới tu
– Cầu an cho gia đình: Trước và sau khi cưới hỏi cho con; trước và sau khi con đi thi; trước và sau khi cầu công danh; trước và sau khi đi khám chữa bệnh; trước và sau khi sinh con, cháu;… Sau an vị lô hương; sau khi về nhà mới; sau khi thuê nhà trọ; sau khi thuê cửa hàng; sau khi mở xưởng…; sau khi giải bùa chú; sau khi chú nguyện tượng Phật/Bồ Tát, khánh treo… xe ô tô;…

B. Nghi Thức Cúng Lễ

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

(Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tùy duyên bạch trước văn bạch này)
Link:
https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Hô Chuông

(Tùy duyên: có/không thực hành; có/không cầm dâng hương; Quỳ/đứng)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sinh
Lìa địa ngục, thoát vô minh
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

3. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)
+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

4. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:... Pháp danh (nếu có)... ở (trọ, nhờ)... tại địa chỉ:… là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng) [cùng các Phật tử thuộc đạo tràng... Thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ (đọc tên)... Pháp danh (nếu có)... ở tại địa chỉ:… mong muốn đạo tràng trợ duyên tác lễ cầu an cho gia đình tín chủ, chúng con được sự cho phép của chư Tăng, câu lạc bộ, được sự cắt cử của đạo tràng].

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, gia đình (tín chủ) có duyên sự (đọc nhân duyên)… nên gia đình (tín chủ) xin/đã phát nguyện tu tập trong thời gian (số ngày)… để hồi hướng công đức cầu an cho (tên)… và cả gia đình (tín chủ).

Chúng con xin thực hành nghi lễ, tụng các bài kinh theo nghi thức cầu an này, gia đình (tín chủ) xin được sự gia trì của Tam Bảo, để chúng con thông hiểu nghĩa kinh và thực hành được lời Đức Phật dạy trong kinh.
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh (và chư linh Thần hộ trì) về đây ủng hộ cho pháp hội tu tập của chúng con.
Chúng con xin nương oai lực của Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) chúng con xin thỉnh mời:

- Thỉnh hương linh:

+ Ngày tu thứ nhất:
các hương linh (đọc hương linh mà mình muốn mời):… hoan hỷ về tại đàn tràng nghe kinh tu tập.

+ Ngày tu tiếp sau:
các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh. (Nếu thỉnh thêm các mục tâm linh thì đọc: Chúng con lại xin thỉnh mời chư vị… được về đây tu tập theo nghi thức tu tập này.)

- Phát tâm công đức (nếu không phát tâm thì không đọc phần này): Chúng con xin phát tâm công đức (thêm) về Tam Bảo, để hồi hướng phước (cầu siêu) cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về khóa lễ này là…

Giờ này chúng con xin thỉnh hết thảy chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời vân tập về đây [nếu cúng thực thì đọc: thọ lễ vật thực hiến cúng của gia đình (tín chủ) và] nghe kinh thính pháp cầu giác ngộ giải thoát.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

5. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)
[Nếu thờ Xá Lợi thì lễ thêm: Chí tâm đảnh lễ: Kim Thân Xá Lợi Chư Phật, Chư Thánh Hiền Tăng. (3 chuông. 1 lễ)]

6. Tán Pháp

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh

[Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông. Tụng tuần tự các bài kinh. Mỗi bài kinh tụng 2 ngày, rồi mới chuyển sang bài khác (bao gồm cả 1 ngày tu nhiều thời khóa). Ấn vào tên bài]

Bài kinh: Kinh Nhân Quả
Bài kinh: Kinh Điềm Lành Tối Thượng
Bài kinh: Sám Hối Sáu Căn
Bài kinh: Kinh Làm Giàu
Bài kinh: Kinh Cội Phước
Bài kinh: Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt (chia để tụng 2 ngày)
Bài kinh: Tâm Trạng Hai Anh Lái Buôn Trái Nhau
Bài kinh: Gieo Nhân Gặt Quả
Bài kinh: Ba Người Trả Quả Vì Mắng Nhiếc Bà Lão
Bài kinh: Mẹ Vua Ba Tư Nặc Chết
Bài kinh: Kinh Trường Thọ Và Đoản Thọ
Bài kinh: Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo
Bài kinh: Phật Khen Sự Thọ Trì Bát Quan Trai Của Mạc Lợi Phu Nhân
Bài kinh: Kinh Tam Bảo
Bài kinh: Nhân Duyên Của Giàu Và Nghèo
Bài kinh: Kinh Doanh Thành Công
Bài kinh: Để Mãi Bên Nhau
Bài kinh: Ngày Lành Tháng Tốt
Bài kinh: Xứng Đáng Được Cúng Dường
Bài kinh: Sám Hối Hồng Danh
Bài kinh: Quán Âm Quảng Trần
Bài kinh: Phật Dạy Bảy Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Diệt Vong
Bài kinh: Kinh Nhật Tụng Thiền Môn (Lưu ý: chỉ tụng bài kinh trong Nhật tụng thiền môn, không thực hiện cả nghi thức.)

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay. Chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ (và thực hành) công hạnh Bồ Đề:

(Đại chúng cùng bạch)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN
CẦU VÔ THƯỢNG ĐẠO. (1 chuông. 1 lễ)

9. Cúng Thực

(Quỳ, chủ sám bạch)

- Đạo tràng đi làm phận sự ngày khai/kết đàn, thì cúng thực theo nghi thức tại link:
https://phamthiyen.com/cung-thuc-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-ngay-khai-ket-dan-ve-nha-moi-gio-dam-ma-dao-trang-tuy-y-dung-vao-cac-le-thay-phu-hop-c5169.html

* Văn cúng thực

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này, chúng con xin tác lễ cúng dường vật thực.

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng hương linh mà chúng con đã thỉnh mời.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Tụng. Mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

10. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay. Chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con xin hồi hướng công đức tùy hỷ (và tu tập) sáu pháp Hòa Kính, công đức trong khóa lễ cúng này, cùng công đức khác mà gia đình (tín chủ) phát tâm tạo lập để hồi hướng cho việc cầu an này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng (cầu siêu) cho chư vị trong cõi tâm linh (của gia đình tín chủ) mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát. 

Và chúng con lại xin hồi hướng cầu an cho gia đình (tín chủ) được (đọc mong cầu)…

(Chúng con cũng lại xin hồi hướng công đức phát sinh từ sự tu tập sáu pháp Hòa Kính tại khóa lễ này đến cho các Phật tử tham gia khóa lễ cùng gia đình cũng được bình an.)

Nếu hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai/các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, đạo tràng: Chúng con lại xin hồi hướng…

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

13. Tùy Nhân Duyên Bạch Thêm

(Nếu không có duyên tương ứng với nội dung thì bỏ qua phần này)
- Nếu tu nhờ thì bạch hồi hướng: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con cũng xin hồi hướng công đức lục hòa đến cho gia đình (tín chủ) cho mượn địa điểm tu được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước lành phát sinh các nhân duyên, tinh tấn tu tập cầu vô thượng đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

- Nếu xin tùy duyên chuyển địa điểm tu thì bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Các ngày tiếp theo gia đình (tín chủ) xin tùy duyên tu ở các địa điểm phù hợp, gia đình (tín chủ) cũng xin thỉnh chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ tùy duyên theo tu cùng gia đình (tín chủ) (nếu tu nhờ địa điểm thì đọc: trừ các chư vị trong cõi tâm linh liên quan đến gia đình tín chủ cho mượn địa điểm tu này và xin chư vị hoan hỷ cho). Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

- Nếu xin nghỉ tu (bao gồm cả trường hợp có việc đột xuất bất ngờ cần xin nghỉ tu): Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh về tu trong nghi thức tu tập cầu an, vì nhân duyên… nên gia đình (tín chủ) xin được nghỉ tu (cho tới ngày…/cho tới bao giờ đủ duyên thì sẽ bạch tu tiếp)... Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

14. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Chủ sám bạch: Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp. (Tất cả cùng hòa: Xin tùy hỷ công đức của các đạo hữu!) (1 lễ)

15 . Bạch Phật Cúng Thí Thực/Phóng Sinh

(Sắm lễ cúng phần nào thì bạch phần đó)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho chúng con, gia đình (tín chủ), có sắm sửa vật thực để cúng thí thực (cùng mua chúng sinh để cứu mạng cho chúng) chúng con xin phép được ra ngoài tác lễ cúng thí thực (phóng sinh).

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Các nghi thức cúng thí thực cô hồn

Bài cúng phóng sinh

16. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

Để tiện giúp đỡ và hướng dẫn những người có niềm tin với Phật Pháp, muốn được sự giúp đỡ cũng như vào câu lạc bộ Cúc Vàng, ứng dụng Phật Pháp tu tập chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, câu lạc bộ tiếp nhận mong cầu tự nguyện trên, tại các địa chỉ sau:

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

-
aa
+
476,859 lượt xem
20/06/2023

Bình luận (90)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Lê Thị Mai

  21/02/2024
  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng và cô Chủ Nhiệm ạ
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Thanh Huyền

  20/02/2024
  Chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức của Sư Phụ và chư Tăng, cùng Cô chủ nhiệm và bậc thiện trí thức ạ
 3. L
  L

  Lê Thị Mai

  14/02/2024
  Con xin thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng và Cô Chủ Nhiệm ạ.
 4. L
  L

  Lê Thị Mai

  14/02/2024
  Con xin thành kính tri ân Phật, tri ân Tam Bảo ạ.
 5. L
  L

  Lê Thị Mai

  14/02/2024
  Con xin thành kính tri ân Phật, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng và Cô Chủ Nhiệm ạ.