Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến

Lưu ý: Cầu siêu cho thai nhi; cầu siêu giải Kumanthong và cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8) có nghi thức riêng. Các trường hợp cầu siêu khác thì dùng nghi thức này.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài)
Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Phần hướng dẫn của nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến

 

B. Nghi Thức

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

(Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tùy duyên bạch trước văn bạch này)

Link: https://phamthiyen.com/van;-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…: 

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm: 

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:... Pháp danh (nếu có)... ở tại địa chỉ (và hiện đang ở trọ tại…)... là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng).
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh (và chư linh Thần hộ trì) về đây ủng hộ cho pháp hội tu tập của chúng con.
Nay chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa), chúng con xin nhất tâm thỉnh mời

a. Bạch thỉnh các mục tâm linh ngày tu thứ nhất
các vong linh (tùy duyên mời)… chúng con xin chư vị hoan hỷ cùng về đây tu với chúng con, nhưng chúng con không thỉnh chư vị về lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng.

Chúng con lại xin thỉnh mời (đọc tên mục vong linh cầu siêu)... được về đây tu với chúng con[1] và vào ngày… tháng… năm… chúng con xin thỉnh chư vị về dự lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng và hôm đó chúng con xin (vì nhân duyên… nên không) tham gia lễ cầu siêu theo hình thức trực tiếp/trực tuyến.

b. Bạch thỉnh các mục tâm linh từ ngày tu tiếp theo

Các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh (nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch: và chúng con cũng xin thỉnh thêm các vong linh… cũng được về đây cùng chúng con tu tập nhưng không thỉnh về đàn cầu siêu tại chùa:…).

Nếu thỉnh thêm các mục vong linh mới về lễ cầu siêu (lưu ý: chỉ thỉnh khi còn thời gian tu tập 3 ngày, trước ngày diễn ra lễ cầu siêu): Chúng con xin thỉnh mời (đọc tên mục vong linh cầu siêu)... được về đây tu với chúng con và vào ngày… tháng… năm… chúng con xin thỉnh chư vị về dự lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng.

c. Phát tâm công đức (tùy duyên có/không; công đức mục nào thì đọc mục đó)

Chúng con cũng xin phát nguyện công đức về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh như sau:

- Công đức vào pháp hội cầu siêu thì bạch:
+ Công đức (thêm/tổng) số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì).
+ Công đức (thêm/tổng) số tịnh tài là… để hồi hướng cho vong linh…/chung cho các vong linh mà chúng con đã bạch thỉnh về chùa cầu siêu.
- Công đức tại khóa lễ thì bạch:
+ Công đức số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì).
+ Công đức số tịnh tài là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã thỉnh mời, để họ được hưởng phước báu ngay tại khóa lễ này.

(Tiếp chung)
Giờ này, chúng con xin thỉnh hết thảy chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời vân tập về nơi pháp hội (nếu cúng thực thì bạch: thọ hưởng phẩm thực hiến cúng của gia đình chúng con và) nghe kinh thính pháp cầu giác ngộ giải thoát. Chúng con xin nhất tâm thỉnh mời. (xin tùy duyên chuyển địa điểm tu thì bạch: Và các ngày tiếp theo chúng con xin tùy duyên tu ở các địa điểm phù hợp, chúng con cũng xin thỉnh chư vị tùy duyên tu cùng chúng con)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Lễ Tán Phật 

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp 

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh 

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông. Ấn vào tên bài. Tụng 1 bài kinh/1 thời khóa, đọc lần lượt theo thứ tự đến hết rồi vòng lại.)

Bài kinh số 1: Kinh Địa Tạng Phẩm Bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất
Bài kinh số 2: Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường
Bài kinh số 3: Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo
Bài kinh số 4: Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố
Bài kinh số 5: Kinh Chuyện Ông Chủ Thợ Dệt
Bài kinh số 6: Kinh Tôn Giả Xá Lợi Phất Cứu Mẹ Tiền Kiếp
Bài kinh số 7: Kinh Vu Lan Bồn

7. Khai Thị Cho Vong Linh

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! 

Chúng con xin tùy hỷ (và tu tập) sáu pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng con xin đọc lời khai thị đến cho các chúng trong cõi tâm linh. 

Kính thỉnh các vong linh, Đức Phật là bậc toàn giác, Ngài chỉ cho chúng sinh Tam Bảo là phước điền tối thắng, là chỗ quy y nương tựa cho muôn loài, với tâm đại bi Ngài dạy cho người còn sống cách cứu người đã quá vãng là các vong linh thoát khỏi cảnh khổ trong cõi ngạ quỷ rằng: Nếu muốn cho thân nhân quá vãng hay các chúng sinh trong cõi vong linh ngạ quỷ, thoát khỏi cảnh đói khổ, thì chỉ có cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho chư Tăng đang thực hành phạm hạnh cầu giải thoát, đem phúc đó hồi hướng đến cho các vong linh, thì các vong linh liền thoát khỏi cảnh khổ, được an lành hơn. Pháp cầu siêu này là vi diệu tối thắng cho các vong linh, trên cho dù là các bậc Thánh hay kế đến là người làm vua quan hoặc dưới đến thứ dân, nếu muốn cầu siêu cho vong linh cũng phải thực hành pháp này. Khi người sống thực hành đúng lời dạy của Đức Phật, thì dù cho người quá vãng kia tội trước có nặng như phá Tam Bảo, thì cũng được siêu thoát và trong lễ cầu siêu, các vong linh hoan hỷ quy y Tam Bảo, thì phước lành sẽ phát sinh đến cho các vong linh được thoát khỏi chỗ khổ. 

Và hôm nay, chúng con cũng y theo lời dạy của Đức Phật, [(sắm sửa vật thực hiến cúng cho vong linh và chúng con sẽ cúng dường (tùy duyên, trai viên, trai tăng)... về chùa Ba Vàng, để hồi hướng phúc cầu siêu cho vong linh và] thỉnh mời các vong linh về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu của chùa vào ngày… tháng… năm… Chúng con xin thỉnh các vong linh đã nghe kinh hoan hỷ với tâm thành của chúng con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay. Chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ (và thực hành[6]) công hạnh Bồ Đề:

(Đại chúng cùng bạch)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN
CẦU VÔ THƯỢNG ĐẠO. (1 chuông. 1 lễ)

9. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực. (Nếu trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh thì đọc: Nhân duyên gia đình chưa hiểu Phật Pháp nên có sát hại chúng sinh để cúng lễ trong khóa lễ này, chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Chúng con xin bạch chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục.)

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Đại chúng cùng tụng. Mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

10. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay. Chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Chúng con xin đem công đức trong khóa lễ này, công đức tùy hỷ (tu tập) sáu pháp Hòa Kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát.

Và chúng con lại xin hồi hướng tất cả các công đức trong khóa lễ này cho gia đình của chúng con được (đọc mong cầu)…

[Nếu xin nghỉ tu: Và chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con.

+ Nếu hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai/các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, đạo tràng: Chúng con lại xin hồi hướng…]

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

13. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ, chắp tay)

Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp. (1 lễ)

14. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ. 

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

Xem nghi thức đầy đủ

C. Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu

1. Mẫu Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu Vu Lan

Cập nhật sau

2. Mẫu Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu Ngày 14, 30 (29 Tháng Thiếu)

Gửi danh sách về chùa cầu siêu trước ngày cầu siêu 3 ngày hoặc 7 ngày để quý Thầy bạch thỉnh vong linh trước hoặc khi về chùa thì viết danh sách cầu siêu.
Phật tử thuộc các đạo tràng của chùa, Câu lạc bộ Cúc Vàng sẽ gửi danh sách thông tin của gia đình và vong linh theo các nhóm thông tin của chùa, Câu lạc bộ.
Nhân dân Phật tử không thuộc đạo tràng của chùa, Câu lạc bộ, thì gửi danh sách thông tin của gia đình và vong linh vào số điện thoại hoặc nhắn tin qua zalo: 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).
Nội Dung Tin Nhắn
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… tháng… năm...
Con xin cầu siêu cho vong linh vào ngày… tháng… năm... (âm lịch)
Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ:
(Viết các mục vong linh)
Nếu cúng dường Tam Bảo thì viết: con xin cúng dường Tam Bảo số tịnh tài là:… Con bạch quý Thầy chứng minh và hồi hướng phúc báu cho các vong linh. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được (viết mong cầu)
(Tiếp)
Con xin thành kính tri ân Thầy ạ!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất dành để cúng dường cầu an cầu siêu sau đây:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

Xem nghi thức đầy đủ

D. Hướng Dẫn Cách Thức Tham Gia Cầu Siêu

I. Trường Hợp Tham Gia Trực Tiếp

Xem tại mục B.I trong link:
https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html#i-van-bach-thinh-vong-linh-khi-tham-giakhong-tham-gia-le-cau-sieuchan-te-truc-tieptruc-tuyen 

II. Trường Hợp Tham Gia Lễ Cầu Siêu Trực Tuyến

Không sắp lễ cúng cho vong linh tại nhà trước và trong khi tham gia lễ cầu siêu trực tuyến.

1. Vị Trí Bạch

* Trước bàn thờ:
- Trường hợp vong linh còn trong 49 ngày: Thắp hương và bạch trước ban thờ vong.
- Trường hợp các vong linh khác: Thắp hương tại ban thờ.

Sau đó có thể ở tại đó hoặc di chuyển đến trước thiết bị, để tham gia khóa lễ trực tuyến.

* Ở vị trí khác: Mở màn hình trực tuyến có hình Đức Phật, hoặc hình Phật ở khung hình khác để đọc văn bạch, sau đó vào tham gia khóa lễ trực tuyến.

2. Văn Bạch

Xem tại mục B.I trong link:
https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html#i-van-bach-thinh-vong-linh-khi-tham-giakhong-tham-gia-le-cau-sieuchan-te-truc-tieptruc-tuyen 

(Nghe chương trình phát trực tuyến của chùa tại trang Youtube:
* Chùa Ba Vàng: Đường link: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/videos)

III. Trường Hợp Không Tham Gia Lễ Cầu Siêu Trực Tiếp/Trực Tuyến

Xem tại mục B.I trong link:
https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html#i-van-bach-thinh-vong-linh-khi-tham-giakhong-tham-gia-le-cau-sieuchan-te-truc-tieptruc-tuyen  

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 18 tháng 10 năm 2023

486,095 lượt xem
30/09/2023

Bình luận (20)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. P
  P

  Phạm Thị Thoa

  22/11/2023
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI. Con tên Phạm Thị Thoa, con vừa được tham gia CLB tại tổ 2, HÀ GIANG. Con kính chào Cô Phạm Thị Yến và các bác, anh, chị trong CLB. Con đã được về chùa Ba Vàng 2 lần rồi ạ. Con rất ngưỡng mộ Câu lạc bộ Cúc Vàng của chùa mình và tri ân công đức của Thầy, đã nghe Thầy thuyết pháp đôi lần. Con mong Cô và các thành viên CLB hoan hỷ giúp đỡ cho tu tập được thuận lợi con ạ. Con xin trân trọng cảm ơn ạ!
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Nguyên

  20/10/2023
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 3. H
  H

  Huyền Huệ Dung

  04/04/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức chư Tăng chùa Ba Vàng, Sư Phụ và Cô chủ nhiệm

 4. Đ
  Đ

  ĐẶNG VĂN QUANG

  23/08/2022
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ????? Con chào Cô Phạm Thị Yến. Con đã về chùa Ba Vàng mình nhiều rồi ạ. Con rất ngưỡng mộ Câu lạc bộ Cúc Vàng của chùa mình và tri ân công đức của Thầy, đã nghe trực tuyến thường xuyên các bài thuyết pháp của Thầy. Con rất mong muốn được vào Câu lạc bộ Cúc Vàng của chùa, mong Cô giúp đỡ cho con ạ. Con xin cảm ơn Cô ạ.
  1. 23/08/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn Đặng Văn Quang và xin trả lời bạn như sau:
   Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng gồm rất nhiều đạo tràng. Nếu bạn muốn tu tập trong Câu lạc bộ Cúc Vàng thì bạn có thể tham gia sinh hoạt tại đạo tràng ở gần khu vực bạn đang sinh sống. Nếu bạn muốn hướng dẫn tu tập, Ban Quản trị sẽ kiểm tra và gửi bạn thông tin đạo tràng ở gần khu vực của bạn, đạo tràng sẽ hướng dẫn bạn tu tập cho thuận tiện nhé.
   - Họ tên:
   - Số điện thoại:
   - Địa chỉ (bao gồm: xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
   Ban Quản trị sẽ gửi bạn thông tin về đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng gần bạn nhất, để bạn liên lạc với đạo tràng nhé. Ban Quản trị cũng sẽ liên lạc trước với đạo tràng, để đạo tràng lưu ý đến thông tin liên lạc của bạn. Nếu bạn cần đạo tràng giúp, hướng dẫn việc tu tập, bạn cứ nói chuyện với đạo tràng. Phật tử trong đạo tràng chỉ giúp tu tập, không lấy tiền công hay bất cứ loại tiền nào.
   * Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thêm thông tin và học Pháp, tu tập từ xa thông qua mạng Internet, bằng cách truy cập các trang truyền thông:
   - Website: Thầy Thích Trúc Thái Minh; chùa Ba Vàng; Phạm Thị Yến 
   - Youtube: Thầy Thích Trúc Thái Minh; chùa Ba Vàng Phạm Thị Yến 
   - Facebook: Thầy Thích Trúc Thái Minh; chùa Ba Vàng
   - Trang Facebook Cá Nhân: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
   - Fanpage: Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán
   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 5. V
  V

  Võ Thị Hà Thúy

  23/08/2022
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân công đức Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, tri ân công đức của Cô CN. Cho con hỏi Thầy và Cô một điều mà con đang băn khoăn ạ. Khi con người mình được sinh ra và được bố mẹ đặt tên, làm khai sinh và lần thứ hai là được Thầy quy y đặt cho Pháp danh ở chùa nhưng khi đi chùa khác quy y lại có được không ạ? Con tri ân Sư Phụ và Cô nhiều ạ.
  1. 23/08/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn. Ban Quản trị trang xin trả lời bạn nhé!
   Câu hỏi của bạn có nội dung tương tự với câu hỏi Cô Phạm Thị Yến đã trả lời.
   Bạn vui lòng truy cập vào đường link dưới đây để tham khảo câu trả lời nhé:
   Quy y Tam Bảo ở chùa Ba Vàng rồi thì có được đi lễ chùa khác không?
   Quy y Tam Bảo rồi, có được quy y lại không? | Vấn đáp Phật Pháp chùa Ba Vàng
   Quy y Tam Bảo là gì? Khi nào biết mình có lòng nương tựa Tam Bảo tuyệt đối?
   - Ngoài ra, bạn có thể liên lạc với Ban Liên Lạc của CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa qua sđt: 0984.243.810 để được hướng dẫn, bạn nhé.
   Chúc bạn thân tâm thường an lạc!