Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu

Lưu ý: Cầu siêu cho thai nhi; cầu siêu giải Kumanthong và cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8) có nghi thức riêng. Các trường hợp cầu siêu khác thì dùng nghi thức này.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Phần hướng dẫn của nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu

 

-
aa
+

B. Nghi Thức

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

(Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tùy duyên bạch trước văn bạch này)

Link: https://phamthiyen.com/van;-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…: 

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm: 

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:... Pháp danh... ở (trọ, nhờ)... tại địa chỉ:… (là thành phần đã bạch xong phát nguyện Bồ Đề 49 ngày) đang (tu tập, nương tựa) tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.
Hôm nay chúng con xin tác lễ theo nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu.
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh (và chư linh Thần hộ trì) về đây ủng hộ cho pháp hội tu tập của chúng con.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa), chúng con xin nhất tâm thỉnh mời

- Thỉnh hương linh:
+ Ngày tu thứ nhất:
hương linh (đọc tên mục hương linh cầu siêu)... được về đây tu với chúng con[1] và vào ngày… tháng… năm… chúng con xin thỉnh chư vị về dự lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng và hôm đó chúng con xin (vì nhân duyên… nên không) tham gia lễ cầu siêu theo hình thức trực tiếp/trực tuyến.
Chúng con lại xin thỉnh mời các hương linh (tùy duyên mời)… chúng con xin chư vị hoan hỷ cùng về đây tu với chúng con, nhưng chúng con không thỉnh chư vị về lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng.
+ Ngày tu tiếp theo:
Các chúng trong cõi tâm linh trong các khóa lễ trước đã bạch thỉnh, được về đây cùng tu cũng như ủng hộ cho pháp hội [nếu thỉnh thêm mục tâm linh thì bạch: Chúng con xin thỉnh mời (đọc tên mục hương linh cầu siêu)... được về đây tu với chúng con và vào ngày… tháng… năm… chúng con xin thỉnh chư vị về dự lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng; và chúng con cũng xin thỉnh mời chư vị… được về đây tu tập theo nghi thức này nhưng không thỉnh về đàn cầu siêu tại chùa:…].

- Phát tâm công đức (nếu không phát tâm thì không đọc phần này; phát tâm hồi hướng cho mục nào, thì đọc mục đó)
+ Phát tâm tại khóa lễ: Chúng con xin phát tâm công đức (thêm) về Tam Bảo, để hồi hướng phước cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về khóa lễ này là…
+ Phát tâm về lễ cầu siêu tại chùa: Chúng con xin phát tâm công đức (thêm/tổng số) về Tam Bảo, để hồi hướng phước về đàn lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng cho [chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì) là…; (đọc tên mục hương linh cầu siêu)... là…

Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời vân tập về nơi pháp hội (nếu cúng thực thì đọc: và thọ lễ vật thực hiến cúng của gia đình và) nghe kinh thính pháp cầu giác ngộ giải thoát.
Chúng con xin nhất tâm thỉnh mời.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Lễ Tán Phật 

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)
[Nếu thờ Xá Lợi thì lễ thêm: Chí tâm đảnh lễ: Kim Thân Xá Lợi Chư Phật, Chư Thánh Hiền Tăng. (3 chuông. 1 lễ)]

5. Tán Pháp 

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh 

[Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông. Ấn vào tên bài. Tụng tuần tự các bài kinh. Nếu tu ít ngày thì mỗi bài kinh tụng 1 ngày. Nếu tu nhiều ngày thì mỗi bài kinh tụng 2 ngày, rồi mới chuyển sang bài khác (bao gồm cả 1 ngày tu nhiều thời khóa)]

Bài kinh số 1: Kinh Vu Lan Bồn
Bài kinh số 2: Kinh Địa Tạng Phẩm Bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất

Bài kinh số 3: Kinh Tôn Giả Xá Lợi Phất Cứu Mẹ Tiền Kiếp
Bài kinh số 4: Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường
Bài kinh số 5: Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố
Bài kinh số 6: Kinh Chuyện Ông Chủ Thợ Dệt

Bài kinh số 7: Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo

7. Khai Thị Cho Hương Linh

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! 
Chúng con xin tùy hỷ (và tu tập) sáu pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng con xin đọc lời khai thị đến cho các chúng trong cõi tâm linh. 
Kính thỉnh các hương linh, Đức Phật là bậc toàn giác, Ngài chỉ cho chúng sinh Tam Bảo là phước điền tối thắng, là chỗ quy y nương tựa cho muôn loài, với tâm đại bi Ngài dạy cho người còn sống cách cứu người đã quá vãng là các hương linh thoát khỏi cảnh khổ trong cõi ngạ quỷ rằng: Nếu muốn cho thân nhân quá vãng hay các chúng sinh trong cõi hương linh ngạ quỷ, thoát khỏi cảnh đói khổ, thì chỉ có cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho chư Tăng đang thực hành phạm hạnh cầu giải thoát, đem phúc đó hồi hướng đến cho các hương linh, thì các hương linh liền thoát khỏi cảnh khổ, được an lành hơn. Pháp cầu siêu này là vi diệu tối thắng cho các hương linh, trên cho dù là các bậc Thánh hay kế đến là người làm vua quan hoặc dưới đến thứ dân, nếu muốn cầu siêu cho hương linh cũng phải thực hành pháp này. Khi người sống thực hành đúng lời dạy của Đức Phật, thì dù cho người quá vãng kia tội trước có nặng như phá Tam Bảo, thì cũng được siêu thoát và trong lễ cầu siêu, các hương linh hoan hỷ quy y Tam Bảo, thì phước lành sẽ phát sinh đến cho các hương linh được thoát khỏi chỗ khổ. 
Và hôm nay, chúng con cũng y theo lời dạy của Đức Phật, [(sắm sửa vật thực hiến cúng cho hương linh và chúng con sẽ cúng dường (tùy duyên, trai viên, trai tăng)... về chùa Ba Vàng, để hồi hướng phúc cầu siêu cho hương linh và] thỉnh mời các hương linh về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu của chùa vào ngày… tháng… năm… Chúng con xin thỉnh các hương linh đã nghe kinh hoan hỷ với tâm thành của chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay. Chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ (và thực hành) công hạnh Bồ Đề:

(Đại chúng cùng bạch)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN
CẦU VÔ THƯỢNG ĐẠO. (1 chuông. 1 lễ)

9. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)
(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này, chúng con xin tác lễ cúng dường vật thực.

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng hương linh mà chúng con đã thỉnh mời.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Tụng. Mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

10. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay. Chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con xin hồi hướng công đức tùy hỷ (và tu tập) sáu pháp Hòa Kính, công đức trong khóa lễ cúng này, cùng công đức khác mà gia đình phát tâm tạo lập để hồi hướng trong nghi thức tu tập này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nếu có oán kết với gia đình thì xin được hóa giải, cùng nhau nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát.
Và chúng con lại xin hồi hướng cầu an cho gia đình được (đọc mong cầu)

- Nếu hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai/các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, đạo tràng: Chúng con lại xin hồi hướng…

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(1 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

13. Tùy Nhân Duyên Bạch Thêm

(Nếu không có duyên tương ứng với nội dung thì bỏ qua phần này)
- Nếu xin nghỉ tu (bao gồm cả trường hợp có việc đột xuất bất ngờ cần xin nghỉ tu): Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh về tu trong nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu, vì nhân duyên… nên gia đình xin được nghỉ tu (cho tới ngày…/cho tới bao giờ đủ duyên thì sẽ bạch tu tiếp)... Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

14. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp. (1 lễ)

15. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ. 

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

Xem nghi thức đầy đủ

C. Trường Hợp Không Tham Gia Lễ Cầu Siêu Trực Tiếp/Trực Tuyến

Xem tại mục B trong link: https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html#b_van_bach

Xem nghi thức đầy đủ
486,095 lượt xem
30/09/2023

Bình luận (22)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Ngô Thị Phương

  16/03/2024
  Con xin tri ân Tam Bảo, xin tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng, xin tri ân các bậc thiện tri thức ạ.
 2. N
  N

  Ngô thị thủy

  23/02/2024
  Chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm clb Cúc Vàng chùa Ba Vàng ạ.
 3. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  20/02/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Chùa Ba Vàng và Cô Chủ Nhiệm cùng các bậc thiện hữu tri thức đã sách tấn cho chúng con được tu tập ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 4. N
  N

  Ngày 13\'12 nam QM PT lê thị lệ ở nghi sơn th hóa

  23/01/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin cầu Đức Phật mười phương hộ trì cho chân linh chồng con là Lê Văn Toàn được cầu giải thoát về cõi an lành. Con xin tri ân công đức của Sư Phụ và chư Tăng Ni và Cô CN ạ.
 5. P
  P

  Phạm thị liên

  05/01/2024
  Thưa cô, con được hướng dẫn liên hệ với đạo tràng trưởng gần khu vực con sinh sống và con đã quy y trực tuyến hôm 28/10/QM. Cô cho con hỏi quy y trực tuyến thì con có được quý Thầy ban Pháp danh không ạ và nếu được thì con làm cách nào để quý Thầy ban ạ?
  Con xin thành kính tri ân công đức của cô.
   Xem thêm bình luận >>
  1. Ban quản trị

   05/01/2024
   Xin chào bạn, Ban Quản trị trang Phạm Thị Yến xin gửi bạn thông tin sau như sau:
   Đăng ký quy y trực tuyến đối với Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập tu lục hòa:

   Phật tử sinh hoạt trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng phải đăng ký quy y lên đạo tràng, câu lạc bộ để thực hành lục hòa.
   - Bước 1: Phật tử đăng ký lên Tổ thuộc đạo tràng mình đang sinh hoạt.
   - Bước 2: Tổ đăng ký lên Đạo tràng.
   - Bước 3: Đạo tràng đăng ký lên Ban Quản chúng Câu lạc Bộ, thỉnh chư Tăng cấp pháp danh và đăng ký có/ không lấy điệp quy y.

   *Nếu bạn có điều gì thắc mắc, bạn vui lòng gửi câu hỏi tại đây, Ban Quản trị sẽ gửi câu hỏi của bạn tới Cô Phạm Thị Yến hoặc phản hồi lại bạn sau.
   Ban Quản trị xin cảm ơn bạn. Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!
   Trân trọng,
   Quản trị website.