Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến

Lưu ý: Cầu siêu cho thai nhi; cầu siêu giải Kumanthong và cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8) có nghi thức riêng. Các trường hợp cầu siêu khác thì dùng nghi thức này.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài)
Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Phần hướng dẫn của nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến

B. Nghi Thức

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…: 

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm: 

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:... Pháp danh (nếu có)... ở tại địa chỉ (và hiện đang ở trọ tại…)... là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng).
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh (và chư linh Thần hộ trì) vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của chúng con.
Nay chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa), chúng con xin nhất tâm thỉnh mời

a. Thỉnh vong linh ngày tu thứ nhất
(nếu không phát tâm công đức thì không đọc phần nội dung phát tâm)
các vong linh (tùy duyên mời)… chúng con xin chư vị hoan hỷ cùng về đây tu với chúng con, nhưng chúng con không thỉnh chư vị về lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng.

Chúng con lại xin thỉnh mời (đọc tên mục vong linh cầu siêu)... được về đây tu với chúng con[1] và vào ngày… tháng… năm… chúng con xin thỉnh chư vị về dự lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng và hôm đó chúng con xin (vì nhân duyên… nên không) tham gia lễ cầu siêu theo hình thức trực tiếp/trực tuyến.

Và chúng con cũng xin phát nguyện công đức về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh được hưởng phước tại pháp hội cầu siêu như sau (hồi hướng theo mục nào thì đọc mục đó):
+ Công đức số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì).

+ Công đức số tịnh tài là… để hồi hướng cho vong linh…/chung cho các vong linh mà chúng con đã bạch thỉnh về chùa cầu siêu.
- Nếu công đức hồi hướng tại khóa lễ này thì bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện công đức về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh được hưởng phước ngay tại khóa lễ này như sau (hồi hướng theo mục nào thì đọc mục đó):
+ Công đức số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì).
+ Công đức số tịnh tài là… để hồi hướng cho vong linh…/chung cho tất cả các chúng trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời về trong khóa lễ hôm nay.

b. Bạch thỉnh các mục tâm linh từ ngày tụng kinh tiếp sau
Các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh (nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch: và chúng con cũng xin thỉnh thêm các vong linh… cũng được về đây cùng chúng con tu tập nhưng không thỉnh về đàn cầu siêu tại chùa:…).

Nếu thỉnh thêm các mục vong linh mới về lễ cầu siêu (lưu ý: chỉ thỉnh khi còn thời gian tu tập 3 ngày, trước ngày diễn ra lễ cầu siêu): Chúng con xin thỉnh mời (đọc tên mục vong linh cầu siêu)... được về đây tu với chúng con và vào ngày… tháng… năm… chúng con xin thỉnh chư vị về dự lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng.

- Công đức thêm về đàn cầu siêu/ngày cuối đọc tổng số: Chúng con cũng (xin phát nguyện công đức thêm/đã phát nguyện công đức) về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho (vong linh…/các vong linh mà con đã bạch thỉnh về chùa cầu siêu)… với số tịnh tài là…
- Phát tâm công đức hồi hướng thêm tại khóa lễ này thì bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện công đức thêm để hồi hướng cho (vong linh…/tất cả các chúng trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời)… với số tịnh tài là…

(Tiếp cho cả a, b)
Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời, cùng với chúng con tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ lễ vật thực hiến cúng của gia đình chúng con). (Trường hợp sau khóa lễ này, sẽ chuyển về tại địa chỉ khác hoặc xin tùy duyên tu ở các địa điểm khác thì bạch: Và sau buổi lễ này chúng con xin (chuyển về địa chỉ tại…; cũng tùy duyên ở các địa chỉ khác) để tiếp tục tu tập theo phát nguyện.)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Lễ Tán Phật 

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp 

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh 

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông. Ấn vào tên bài. Tụng 1 bài kinh/1 thời khóa, đọc lần lượt theo thứ tự đến hết rồi vòng lại.)

Bài kinh số 1: Kinh Địa Tạng Phẩm Bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất
Bài kinh số 2: Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường
Bài kinh số 3: Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo
Bài kinh số 4: Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố
Bài kinh số 5: Kinh Chuyện Ông Chủ Thợ Dệt
Bài kinh số 6: Kinh Tôn Giả Xá Lợi Phất Cứu Mẹ Tiền Kiếp
Bài kinh số 7: Kinh Vu Lan Bồn

7. Khai Thị Cho Vong Linh

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! 

Chúng con xin tùy hỷ (và tu tập) sáu pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng con xin đọc lời khai thị đến cho các chúng trong cõi tâm linh. 

Kính thỉnh các vong linh, Đức Phật là bậc toàn giác, Ngài chỉ cho chúng sinh Tam Bảo là phước điền tối thắng, là chỗ quy y nương tựa cho muôn loài, với tâm đại bi Ngài dạy cho người còn sống cách cứu người đã quá vãng là các vong linh thoát khỏi cảnh khổ trong cõi ngạ quỷ rằng: Nếu muốn cho thân nhân quá vãng hay các chúng sinh trong cõi vong linh ngạ quỷ, thoát khỏi cảnh đói khổ, thì chỉ có cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho chư Tăng đang thực hành phạm hạnh cầu giải thoát, đem phúc đó hồi hướng đến cho các vong linh, thì các vong linh liền thoát khỏi cảnh khổ, được an lành hơn. Pháp cầu siêu này là vi diệu tối thắng cho các vong linh, trên cho dù là các bậc Thánh hay kế đến là người làm vua quan hoặc dưới đến thứ dân, nếu muốn cầu siêu cho vong linh cũng phải thực hành pháp này. Khi người sống thực hành đúng lời dạy của Đức Phật, thì dù cho người quá vãng kia tội trước có nặng như phá Tam Bảo, thì cũng được siêu thoát và trong lễ cầu siêu, các vong linh hoan hỷ quy y Tam Bảo, thì phước lành sẽ phát sinh đến cho các vong linh được thoát khỏi chỗ khổ. 

Và hôm nay, chúng con cũng y theo lời dạy của Đức Phật, [(sắm sửa vật thực hiến cúng cho vong linh và chúng con sẽ cúng dường (tùy duyên, trai viên, trai tăng)... về chùa Ba Vàng, để hồi hướng phúc cầu siêu cho vong linh và] thỉnh mời các vong linh về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu của chùa vào ngày… tháng… năm… Chúng con xin thỉnh các vong linh đã nghe kinh hoan hỷ với tâm thành của chúng con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ (và thực hành) công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN
Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông. 1 lễ)

9. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Chủ sám quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực: 

Trường hợp trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh thì đọc: Nhân duyên gia đình chưa hiểu Phật Pháp nên có sát hại chúng sinh để cúng lễ trong khóa lễ này, chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Chúng con xin bạch chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục.

(Tiếp)
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời.

Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong khóa lễ cúng này của chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

10. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin hồi hướng các công đức tu tập trong khóa lễ này, công đức tùy hỷ (tu tập) sáu pháp Hòa Kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh (và chư linh Thần hộ trì), được tăng phước, tăng thêm oai lực ủng hộ cho Phật Pháp, cho gia đình chúng con. Và chúng con cũng xin hồi hướng cho các vong linh được nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ thoát khỏi các khổ và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Và chúng con cũng hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)…

+ Trường hợp xin nghỉ tu: Và chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con.

+ Trường hợp hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai/các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, đạo tràng: Chúng con lại xin hồi hướng…

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

13. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ, chắp tay)

Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp. (1 lễ)

14. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)


 

Xem nghi thức đầy đủ

C. Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu

1. Mẫu Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu Vu Lan 2023 - Quý Mão

https://bit.ly/3OOnBDz   


 

2. Mẫu Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu Ngày 14, 30 (29 Tháng Thiếu)

Gửi danh sách về chùa cầu siêu trước ngày cầu siêu 3 ngày hoặc 7 ngày để quý Thầy bạch thỉnh vong linh trước hoặc khi về chùa thì viết danh sách cầu siêu.
Phật tử thuộc các đạo tràng của chùa, Câu lạc bộ Cúc Vàng sẽ gửi danh sách thông tin của gia đình và vong linh theo các nhóm thông tin của chùa, Câu lạc bộ.
Nhân dân Phật tử không thuộc đạo tràng của chùa, Câu lạc bộ, thì gửi danh sách thông tin của gia đình và vong linh vào số điện thoại hoặc nhắn tin qua zalo: 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).
Nội Dung Tin Nhắn
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… tháng… năm...
Con xin cầu siêu cho vong linh vào ngày… tháng… năm... (âm lịch)
Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ:
(Viết các mục vong linh)
Nếu cúng dường Tam Bảo thì viết: con xin cúng dường Tam Bảo số tịnh tài là:… Con bạch quý Thầy chứng minh và hồi hướng phúc báu cho các vong linh. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được (viết mong cầu)
(Tiếp)
Con xin thành kính tri ân Thầy ạ!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất dành để cúng dường cầu an cầu siêu sau đây:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html


 

Xem nghi thức đầy đủ

D. Hướng Dẫn Cách Thức Tham Gia Cầu Siêu

I. Trường Hợp Tham Gia Trực Tiếp

Xem tại mục B.I trong link:
https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html#i-van-bach-thinh-vong-linh-khi-tham-giakhong-tham-gia-le-cau-sieuchan-te-truc-tieptruc-tuyen 

II. Trường Hợp Tham Gia Lễ Cầu Siêu Trực Tuyến

Không sắp lễ cúng cho vong linh tại nhà trước và trong khi tham gia lễ cầu siêu trực tuyến.

1. Vị Trí Bạch

* Trước bàn thờ:
- Trường hợp vong linh còn trong 49 ngày: Thắp hương và bạch trước ban thờ vong.
- Trường hợp các vong linh khác: Thắp hương tại ban thờ.

Sau đó có thể ở tại đó hoặc di chuyển đến trước thiết bị, để tham gia khóa lễ trực tuyến.

* Ở vị trí khác: Mở màn hình trực tuyến có hình Đức Phật, hoặc hình Phật ở khung hình khác để đọc văn bạch, sau đó vào tham gia khóa lễ trực tuyến.

2. Văn Bạch

Xem tại mục B.I trong link:
https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html#i-van-bach-thinh-vong-linh-khi-tham-giakhong-tham-gia-le-cau-sieuchan-te-truc-tieptruc-tuyen 

(Nghe chương trình phát trực tuyến của chùa tại trang Youtube:
* Chùa Ba Vàng: Đường link: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/videos)

III. Trường Hợp Không Tham Gia Lễ Cầu Siêu Trực Tiếp/Trực Tuyến

Xem tại mục B.I trong link:
https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html#i-van-bach-thinh-vong-linh-khi-tham-giakhong-tham-gia-le-cau-sieuchan-te-truc-tieptruc-tuyen  

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 28 tháng 8 năm 2023

 

496,211 lượt xem
01/08/2023

Bình luận (24)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Huyền Huệ Dung

  12/02/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức chư Tăng chùa Ba Vàng, Sư Phụ và Cô chủ nhiệm

 2. B
  B

  Bùi Thị sinh

  11/08/2022

  Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay 14/7/2022, con tên Bùi Thị Sinh ở tại Tân Phước Khánh, Bình Dương, xin được cầu siêu cho các vong linh: Mẹ Bùi Thị Thương sinh năm 1944 mất ngày 16/8/2006; anh Bùi Văn Trường sinh năm 1974, mất ngày 17/6/2019 và các thai nhi của con. Con xin cảm ơn các quý Thầy đã cầu siêu cho các vong linh. Con đã nhờ người chuyển khoản cúng dường rồi ạ. Cầu Phật cùng các quý Thầy hoan hỷ, hồi hướng cho các vong linh và gia đình con được mọi sự như ý ạ. Nam mô A Di Đà Phật.

  1. Ban quản trị

   23/08/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn Bùi Thị Sinh và xin gửi bạn thông tin sau:
   Ở gần khu vực của bạn có đạo tràng Thái Tuệ Bến Cát Bình Dương đang sinh hoạt theo sự hướng dẫn của chùa Ba Vàng. Nếu bạn muốn đăng ký tham gia tu tập cùng đạo tràng để được lợi ích, bạn liên hệ theo thông tin sau:
   - Phật tử Nguyễn Thị Thanh
   - SĐT: 0983168349
   Ban Quản trị cũng sẽ liên lạc trước với đạo tràng, để đạo tràng lưu ý đến liên lạc của bạn. Nếu bạn cần đạo tràng giúp, hướng dẫn việc tu tập, bạn cứ nói chuyện với đạo tràng. Theo quy định, các đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng, Phật tử chỉ giúp đỡ tu tập, không lấy tiền công hay bất cứ loại tiền nào cả. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây:
   Thông báo về quy định tiếp nhận đóng góp, cúng dường của nhân dân, Phật tử tại chùa Ba Vàng
   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 3. Đoàn gia huấn

  05/08/2022

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con là Đoàn Gia Huấn, cư trú tại tổ 15, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên. Con xin tri ân trên Sư Phụ cùng các Tăng Ni chùa Ba Vàng. Con là bệnh nhân chạy thận nhân tạo 18 năm, tuần 3 buổi. Con thường xuyên nghe Pháp, con cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nay con muốn biết được cách tu tập dễ nhất để tu, mong phần nào chuyển hóa. Con xin tri ân Thầy và Cô Chủ nhiệm ạ.

  1. Ban quản trị

   23/08/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn Đoàn Gia Huấn và xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   1. Một trong những cái khổ của con người chính là bệnh tật. Khi bị bệnh chính là lúc chúng ta trả quả bởi chúng ta đã làm nhiều việc bất thiện. Chỉ có Phật Pháp mới giúp chúng ta chuyển hóa được bệnh khổ đó. Ban Quản trị xin chia sẻ với bạn các video dưới đây để bạn hiểu hơn về nhân quả và có thể áp dụng cho mình:
   Nhân duyên của bệnh tật
   - Về bệnh của bạn, gia đình bạn có thể tu tập theo chương trình Bài 8 - Cầu siêu giải oán kết - Tu tập tại nhà, bạn kiên trì tu tập (có thể phải tu mấy lần 49 ngày) chắc chắn sẽ có kết quả chuyển hóa.
   Bài 8 - Cầu siêu giải oán kết - Tu tập tại nhà
   2. Đã có rất nhiều Phật tử nhờ tu tập mà được chuyển hóa nghiệp, Ban Quản trị mời bạn tìm hiểu tại phần Câu Chuyện Chuyển Nghiệp trong chuyên mục Tâm Linh Nghi Lễ trên website Phạm Thị Yến.
   3. Ở gần khu vực của bạn có đạo tràng Trúc Hội Thái Nguyên đang sinh hoạt theo sự hướng dẫn của chùa Ba Vàng. Nếu bạn muốn đăng ký tham gia tu tập cùng đạo tràng để được lợi ích, bạn liên hệ theo thông tin sau:
   - Phật tử Phạm Thị Tám
   - SĐT: 0353738187
   Ban Quản trị cũng sẽ liên lạc trước với đạo tràng, để đạo tràng lưu ý đến liên lạc của bạn. Nếu bạn cần đạo tràng giúp, hướng dẫn việc tu tập, bạn cứ nói chuyện với đạo tràng. Theo quy định, các đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng, Phật tử chỉ giúp đỡ tu tập, không lấy tiền công hay bất cứ loại tiền nào cả. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây: Thông báo về quy định tiếp nhận đóng góp, cúng dường của nhân dân, Phật tử tại chùa Ba Vàng
   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 4. H
  H

  Hòng Thị Khuyên

  14/07/2022

  Bạch thỉnh vong linh về đàn lễ cầu siêu vào ngày 14/5/ND ngày 1 đã bạch – đã tu

 5. H
  H

  Hoàng Thị Thúy

  14/07/2022

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng Ni chùa Ba Vàng đã giúp con rất nhiều trong cuộc sống ạ.