Tổng hợp kiến thức dành cho Ban tiếp nhận Phật tử

1. Thành lập Ban tiếp nhận Phật tử

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/BB-94x1H6Mk

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Việc tu tập tâm linh chùa Ba Vàng có sức lan tỏa, giờ duyên lành mình biết Phật Pháp
 • 2. Phật tử khi được hướng dẫn vào đạo tràng, Phật tử liên lạc mãi đạo tràng không trả lời cho Phật tử
 • 3. Pháp tu bố thí, đặt tâm Bồ Đề để bố thí

          - Bố thí vì lòng từ bi, tình yêu thương, mong muốn giác ngộ cho chúng sinh

 • 4. Ban cán sự đặt lợi ích chúng sinh lên hàng đầu, quay lại tu theo thứ lớp
 • 5. Phân công phận sự Ban cán sự tiếp nhận Phật tử, báo cáo trong nhóm, nắm bắt tình hình gia đình, ý kiến của từng đạo hữu
 • 6. CLB tu tập theo 7 Pháp giác tri
 • 7. Ban liên lạc thành lập mỗi đạo tràng 1 nhóm Zalo
          - 1 nhóm thông lên Ban liên lạc của CLB
          - Đạo tràng lập thêm 1 nhóm hướng dẫn tu tập
 • 8. Mẫu tin nhắn soạn tiếp nhận Phật tử

2. Trả lời các thắc mắc liên quan đến Ban tiếp nhận Phật tử

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/aKCZ4mYlH70

Mô tả nội dung chính:

Được Ban liên lạc thông báo trong quy trình tiếp nhận Phật tử như sau:

 • Đạo tràng phân công một Phật tử hướng dẫn Phật tử tín chủ mới (Thành viên hướng dẫn không nhất thiết là Ban quản chúng). Mỗi tín chủ chỉ giao một người phụ trách thì Phật tử mới sẽ mới có lòng tin, yên tâm, ưu tiên theo khu vực. Đạo tràng chuẩn bị tách có nhiều khu vực thì nhiều Phật tử gieo duyên vào, khu vực ít, nếu phân một người phụ trách một tín chủ cho hết vòng thì có thể  xảy ra khi đạo tràng tách thì đạo tràng này hướng dẫn tín chủ đạo tràng kia. Còn nếu phân công theo khu vực thì có thể một Phật tử hướng dẫn 5-7 tín chủ cùng lúc và có các đạo tràng không hướng dẫn tín chủ nào?
 • Trích nội dung thông báo tiếp nhận câu hỏi của Phật tử mới về các vấn đề họ cần giải đáp như: gia đình, tu tập, bệnh tật. Các Phật tử đã được khai đàn thì bỏ ra khỏi nhóm này, đạo tràng xét theo năng lực của Phật tử để chuyển sang các nhóm tu tập, nhóm Phật tử tùy hỷ, gieo duyên, dự thính
 • Khi Ban tiếp nhận Phật tử của CLB chuyển về, nếu Phật tử được phân công tiếp nhận Phật tử tìm hiểu tín chủ muốn vào đạo tràng tu tập thì đưa vào thành phần gieo duyên, cho vào Zalo thành phần gieo duyên?
 • Về đối tượng được phân công hướng dẫn, chúng cháu hiểu gồm tất cả các tín chủ mới mong muốn xin vào đạo tràng từ nguồn Ban tiếp nhận Phật tử, tín chủ tự liên hệ xin vào đạo tràng phải không?
 • Về thời gian hướng dẫn, đối với trường hợp tín chủ chưa muốn vào đạo tràng, chỉ muốn hướng dẫn tu tập chuyển hóa thì khi nào khai đàn xong thì kết thúc phận sự hướng dẫn ạ?
 • Trường hợp: Phật tử muốn vào đạo tràng tu tập lâu dài thì thời gian hướng dẫn kéo dài từ khi tiếp nhận vào được gieo duyên, tùy hỷ, cho đến khi Phật tử kết thúc thời gian tùy hỷ, được lên dự thính về tổ phải không ạ?
 • Các việc cần làm của Phật tử phụ trách hướng dẫn Phật tử mới: tiếp nhận thông tin liên hệ với Phật tử, nắm bắt mong muốn, giải đáp thắc mắc trong tu tập cho tín chủ, gửi chùm video liên quan đến nghiệp, hiện tượng của tín chủ, gửi các bài chuyển hóa, hướng dẫn quy y Tam Bảo cho tín chủ, lấy các thông tin báo cáo về đạo tràng để đăng ký quy y cho tín chủ, đề xuất lên làm thành viên gieo duyên, tùy hỷ, hướng dẫn tín chủ tu tập cầu an, hướng dẫn tín chủ tu tập bài 3 - 4 để cầu siêu, hướng dẫn đăng ký báo cáo tu học thường kỳ không?
 • Các Phật tử chính thức, biết gieo duyên, có được vào ban tiếp nhận Phật tử không?
 • Trường hợp Phật tử dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tự gieo duyên được cho Phật tử mới, chúng cháu có được phân Phật tử này phụ trách luôn và hàng ngày Ban cán sự sẽ theo dõi, hướng dẫn Phật tử này qua báo cáo ngày phận sự phụ trách không?
 • Về việc thực hành trong nhóm: Bàn, hỏi, báo cáo hướng dẫn tín chủ mới, ban đang đề xuất Ban lãnh đạo cho các Phật tử phụ trách báo cáo hằng ngày kịp thời nắm bắt thông tin để hướng dẫn nhau phòng khi có hướng dẫn sai mà không báo cáo dẫn đến đi quá xa, hai để hằng ngày nhắc phận sự và có sự chú tâm hơn
  - Đề xuất phận sự báo cáo tiếp nhận họ tên, Pháp danh, chức danh được phân của đạo tràng
  - Thực hành thứ lớp trong ban: Có hai luồng ý kiến:
  + Ban tiếp nhận Phật tử như ban bình thường, có phân trưởng, phó ban có trách nhiệm theo dõi quá trình tiếp nhận, phân công và hướng dẫn cho tín chủ mới giải đáp và thỉnh các ban liên quan hỗ trợ?
-
aa
+
2,672 lượt xem
27/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ