Văn bạch tham gia các chương trình trực tiếp/trực tuyến của chùa/câu lạc bộ

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Văn Bạch (cập nhật sau)

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Văn bạch tham gia các chương trình trực tiếp/trực tuyến của chùa/câu lạc bộ - cập nhật sau

A. Hướng Dẫn

I. Trường Hợp Thực Hành

1. Có phát nguyện cúng dường và bạch hương linh nhận phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng trong các lễ cầu siêu/đàn chẩn tế/sớt bát/các lễ câu lạc bộ hướng dẫn mời hương linh về chương trình (cả trường hợp có bạch thỉnh hương linh về đàn lễ, nhưng không tham gia trực tuyến/trực tiếp).

2. Các chương trình tu khác và xem/xem lại các chương trình và mời hương linh cùng về tu/xem, không mời hương linh về nơi diễn ra chương trình.

Các chương trình tu tại nhà/nhóm đạo tràng: Ngũ Bách Danh; Lương Hoàng Bảo Sám; xem lễ đặt bát cúng dường, nhưng không cúng dường; xem/xem lại các chương trình khác: văn nghệ…
Lưu ý: Xem/xem lại nếu không mời hương linh cùng xem, thì tùy duyên có/không bạch theo văn bạch, xem xong tùy tâm bạch hồi hướng.

II. Đối Tượng Thực Hành

Tất cả các đối tượng: Nhân dân, Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề.

III. Thời Gian - Địa Điểm Bạch

1. Thời gian: Bạch trước khi chư Tăng niêm hương bạch Phật, có thể sớm trước 30 phút.
2. Địa điểm bạch: Tùy duyên.

B. Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở (trọ, nhờ) tại địa chỉ... là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng).

Nhân duyên (chùa Ba Vàng/câu lạc bộ Cúc Vàng) tổ chức lễ/chương trình (tên lễ/chương trình)… con xin ([tham gia trực tiếp/trực tuyến/xem lại], để) hồi hướng công đức về Vô Thượng Bồ Đề.

Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,), con xin bạch thỉnh chư vị

a. Trường hợp thỉnh hương linh về lễ cầu siêu/đàn chẩn tế/sớt bát/các chương trình mà câu lạc bộ hướng dẫn và có phát tâm cúng dường/công quả để hồi hướng cho hương linh

+ Lễ cầu siêu/đàn chẩn tế/các chương trình câu lạc bộ hướng dẫn thỉnh hương linh về pháp hội

Trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh về đàn lễ cầu siêu/đàn chẩn tế/chương trình, khi con tu tập theo nghi thức (tên nghi thức tu/câu lạc bộ hướng dẫn)… Nguyện chư vị được vân tập về trong pháp hội cầu siêu/chẩn tế/pháp hội tại chùa Ba Vàng, theo sự triệu thỉnh của chư Tăng và nhận phần phước báu mà con đã bạch hồi hướng khi tu tập qua sự chú nguyện của chư Tăng.

+ Lễ đặt bát cúng dường (có phát nguyện cúng dường tịnh tài, tịnh vật, công quả)
(Tùy đọc các mục tâm linh)… về nơi diễn ra chương trình để tham dự chương trình và nhận phần phước báu mà con đã bạch cúng dường/công quả theo sự chú nguyện của chư Tăng.

+ Trường hợp bạch hương linh nhưng không tham gia trực tiếp/trực tuyến: Con xin chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ cho con, hôm nay do duyên (đọc lý do)..., nên không tham dự lễ cầu siêu/đàn lễ chẩn tế/lễ đặt bát cúng dường trực tiếp/trực tuyến để trợ duyên cho chư vị trong cõi tâm linh được. Con xin chư vị hoan hỷ cho con.

+ Nếu phát tâm công đức thì đọc: Con xin phát tâm công đức thêm về Tam Bảo để hồi hướng phước về (lễ cầu siêu/đàn chẩn tế/lễ đặt bát cúng dường) cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh là…. Thỉnh chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ nhận thêm phần phước này từ sự chú nguyện của chư Tăng.

b. Trường hợp các chương trình tu khác và xem/xem lại các chương trình (không thỉnh hương linh về nơi diễn ra chương trình)
hương linh có duyên với con và gia đình con, tuỳ duyên cùng về đây tu tập/tham dự/xem lại chương trình này.

(Tiếp cho cả a và b)

Con xin hồi hướng công đức tùy hỷ (và tu tập) sáu Pháp hòa kính, các công đức đã tạo lập phù hợp với chương trình trực tiếp/trực tuyến/xem lại này, hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, giải thoát và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Và con cũng xin hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

Để tiện giúp đỡ và hướng dẫn những người có niềm tin với Phật Pháp, muốn được sự giúp đỡ cũng như vào câu lạc bộ Cúc Vàng, để ứng dụng Phật Pháp tu tập chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, câu lạc bộ tiếp nhận mong cầu tự nguyện trên tại các địa chỉ sau:

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

560,469 lượt xem
30/10/2023

Bình luận (82)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  20/02/2024
  Con xin tri ân Tam Bảo, con xin tri ân công đức trên Sư Phụ cùng cùng chư tôn đức Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã từ bi dẫn dắt cho chúng con tu tập được nhiều lợi ích ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 2. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  14/02/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni và Cô Chủ Nhiệm CLB đã dẫn dắt cho chúng con tu tập được nhiều lợi ích ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 3. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  28/01/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm đã từ bi dẫn dắt cho chúng con tu tập được nhiều lợi ích ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 4. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  24/01/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô chủ nhiệm đã dẫn dắt cho chúng con tu tập ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 5. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  23/01/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã từ bi dẫn dắt cho chúng con được tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.