Văn bạch tham gia các chương trình trực tiếp/trực tuyến của chùa/câu lạc bộ

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Văn Bạch (cập nhật sau)

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Cập nhập sau 

Văn bạch tham gia các chương trình trực tiếp/trực tuyến của chùa/câu lạc bộ

A. Đối Tượng Bạch

- Nhân dân Phật tử.
- Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng đã bạch xong 49 ngày phát nguyện tu Lục Hòa.

B. Chi Tiết

I. Văn Bạch

(Lưu ý: nếu không bạch vong linh thì bỏ qua cả phần 1 và 2)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)... là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng, [1]).

Nhân duyên (chùa Ba Vàng/câu lạc bộ Cúc Vàng, [2]) tổ chức lễ/chương trình (tên lễ/chương trình)… con xin ([tham gia trực tiếp/trực tuyến/xem lại], để) hồi hướng công đức về Vô Thượng Bồ Đề.

1. Bạch vong linh

Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) con xin bạch thỉnh chư vị

a. Trường hợp thỉnh các mục tâm linh về cùng mình tham gia/xem lại chương trình trực tiếp/trực tuyến [3]

(Tùy đọc các mục tâm linh)… về đây cùng con tham gia/xem lại chương trình (tên)… (trực tiếp/trực tuyến).

b. Trường hợp thỉnh các mục tâm linh về đàn lễ cầu siêu/đàn chẩn tế

trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh về đàn lễ cầu siêu/đàn chẩn tế, khi con tu tập theo nghi thức (tên nghi thức tu)… Nguyện chư vị được vân tập về trong pháp hội cầu siêu/chẩn tế tại chùa Ba Vàng, theo sự triệu thỉnh của chư Tăng.

+ Trường hợp không cùng tham gia đàn lễ: Con xin chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ cho con, hôm nay do duyên (đọc lý do)..., nên không tham dự lễ cầu siêu/đàn lễ chẩn tế trực tiếp/trực tuyến để trợ duyên cho chư vị trong cõi tâm linh được. Con xin thỉnh chư vị về đàn lễ.

c. Trường hợp thỉnh các mục tâm linh về lễ đặt bát cúng dường (dành cho trường hợp có tham gia tịnh tài, tịnh vật, các phận sự do câu lạc bộ cắt cử, gồm cả phận sự không liên quan tới lễ đặt bát.)

(Tùy đọc các mục tâm linh)… về nơi diễn ra chương trình để tham dự chương trình.

(Tiếp chung cho b và c) [4]

Và nhận phần phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng, do con tham gia cúng dường bằng (tịnh tài/tịnh vật về chùa/quỹ cùng câu lạc bộ; công quả phận sự theo hướng dẫn của câu lạc bộ)

2. Bạch cúng dường/phận sự thêm để hồi hướng

Con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả) thêm số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh.

(Tiếp chung cho 1 và 2) [5]

Con xin hồi hướng các công đức phù hợp với (lễ cầu siêu/đàn chẩn tế/chương trình này), công đức tùy hỷ (tu tập) sáu pháp Hòa Kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng (công đức tạo lập được trong ngày hôm nay, [6]) hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, xả bỏ oán kết và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

(Tiếp chung) [7]

Và con cũng xin hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

II. Hướng Dẫn Theo Văn Bạch Trên

[1] “nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng”: Bạch các phần phù hợp với nhân duyên của người bạch.

[2] “chùa Ba Vàng/câu lạc bộ Cúc Vàng”: Tùy duyên bạch phù hợp với các chương trình/lễ do chùa hay câu lạc bộ tổ chức.

[3] “a. Trường hợp thỉnh vong linh về cùng mình tham gia/xem lại chương trình trực tiếp/trực tuyến”:

Các chương trình: Tu tập trực tiếp/trực tuyến/xem lại. Bạch vong linh về chỗ mình để cùng tham gia chương trình.

[4] “Tiếp chung cho b và c”: Bạch tiếp cho các trường hợp chỉ thực hành phần b hoặc phần c.

[5] “Tiếp chung cho 1 và 2”: Bạch tiếp cho các trường hợp chỉ thực hành phần 1a, 1b, 1c hoặc thực hành cả phần 2.

[6] “công đức tạo lập được trong ngày hôm nay”: Tất cả công đức trong ngày tạo lập được, chưa hồi hướng từng phần/cả các công đức cho các việc khác, muốn hồi hướng trong khóa lễ này thì đọc.

[7] “Tiếp chung”: Hồi hướng cho tất cả các trường hợp.
Các trường hợp có trong văn bạch:
- Trường hợp chỉ tham gia trực tiếp/trực tuyến/xem lại, không bạch thỉnh vong linh.
- Trường hợp thỉnh các mục tâm linh về cùng mình tham gia/xem lại chương trình trực tiếp/trực tuyến.
- Trường hợp thỉnh các mục tâm linh về nơi diễn ra lễ.

III. Thời Gian - Địa Điểm Bạch

1. Thời Gian

a. Trường hợp tham gia trực tiếp/trực tuyến
- Trước khi tham gia trực tiếp/trực tuyến.
- Bạch 1 lần.

b. Trường hợp không tham gia trực tiếp/trực tuyến (đàn lễ cầu siêu/chẩn tế; lễ đặt bát nhưng đã (tham gia tịnh tài, tịnh vật liên quan đến lễ đặt bát; nhận các phận sự do câu lạc bộ cắt cử, gồm cả phận sự không liên quan tới lễ đặt bát))

- Tùy duyên bạch trong ngày, trước khi đàn lễ cầu siêu/đàn lễ chẩn tế, lễ đặt bát được diễn ra.

- Bạch 3 lần.

c. Xem lại chương trình

- Tùy duyên sắp xếp.

2. Địa Điểm

- Tùy duyên có/không chắp tay cho phù hợp với duyên hiện tại.
- Hướng lên hư không/trong tâm, tưởng đến tôn tượng, tôn hình Đức Phật hoặc đối trước tôn hình, tôn tượng Phật (bao gồm cả hệ thống Internet).


Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 3 tháng 4 năm 2023

 

245,053 lượt xem
03/12/2022

Bình luận (38)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Minh

  31/05/2023

  Con xin tri ân Tam bảo. Tri ân Sư phụ cùng Đại tăng ni và Cô chủ nhiệm đã đem ánh sáng Phật Pháp đến cho chúng con. Và là chỗ cho chung con được nương tựa để tu tập ạ.

 2. N
  N

  Nguyễn Thị Minh

  31/05/2023

  Con xin tri ân Tâm Bảo. Tri ân Sư phụ cùng Đại tăng ni và Cô chủ nhiệm đã đem ánh sáng phật pháp đến cho chúng con. Và là chỗ cho chung con được nương tựa để tu tập ạ.

 3. L
  L

  Lê Thị Mai

  18/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 4. M
  M

  Mai Thị Văn

  18/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại đức Tăng Ni chùa Ba Vàng và cô chủ nhiệm đã mang ánh sáng Phật Pháp chiếu rọi khắp nhân gian dẫn đường chỉ lối cho chúng con tinh tấn tu học theo Chính Pháp của Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. 

 5. N
  N

  Ngô thị minh tâm

  05/05/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tu tập học pháp của Phật, con xin tri ân công đức Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm đã dẫn phật tử chúng con đi theo ánh sáng của đạo Phật