Tổng hợp kiến thức về An vị lô hương, sám hối chư Tăng

1. 5 câu hỏi về An vị lô hương và sám hối chư Tăng

Ấn vào đường link: https://youtu.be/nAOrE7yp2_g

Mô tả nội dung chính: 

I. An vị lô hương
1. PT đăng kí an vị lô hương cho bố mẹ (không phải thành viên trong CLB)
– Con đến nhà bố mẹ an vị, con đã là PT chính thức và là chủ lễ
– Sau an vị lô hương bố mẹ phải cùng tu tập.
2. Khi tham gia trực tuyến, PT cắm nhầm thứ tự các bát hương: thực hiện lại.
3. PT cầu siêu cho vong linh sau an vị lô hương: tùy, không bắt buộc.
4. PT đăng kí giải bát hương thầy tà và an vị lại bát hương nhưng do gia duyên nên không hạ bát hương bùa chú: giải về phần tâm linh.
5. PT đến nhà đạo hữu an vị lô hương.
6. Đăng kí địa chỉ xả các mục tà kiến và an vị lô hương.

II. Sám hối chư Tăng
1. Bố mẹ chỉ sám hối cho con khi con chưa ý thức. Khi con lớn thì chỉ sám hối cho phần cộng nghiệp.
2. Sám hối có lộ trình tâm: nhận biết tội lỗi => không mong muốn mình tiếp tục tạo tác tội.
– Tội lỗi là phiền não, còn phiền não tức tâm Bồ Đề.
3. Tham gia sám hối ở đâu cũng được, quan trọng là tâm của mình.
4. PT nghe nhầm thứ tự video sau sám hối chư Tăng: bạch xin nghe lại thì buổi sám hối vẫn tính.
5. Đăng kí sám hối 3 lần hay 7 lần:
– Tháng sau không cần phải đăng kí lại, còn muốn thỉnh vong linh về đàn chẩn tế thì phải đăng kí.
– Không đăng kí sám hối hiện tượng, chỉ đăng kí theo nghiệp, thêm nghiệp mới phát sinh thì đăng kí tiếp.

 

3,937 lượt xem
08/04/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ