Nghi thức phát nguyện nghe Pháp theo bài số 8

Kính thưa quý đạo hữu, các bài Pháp trong các tập của chương trình tu bài số 8, là các kiến thức cơ bản để cho một Phật tử có đầy đủ tư lương để tự mình tinh tấn và khuyến tấn người khác tu tập. Nghe tuần tự đầy đủ các bài Pháp đó, thì các nghiệp cũng có duyên được chuyển biến không phải là ít. Vì vậy, các đạo tràng nên phát động cả đạo tràng hoặc cả Ban Cán sự hoặc từng nhóm cùng phát tâm nghe. Việc này không bắt buộc Phật tử và không hạn lượng quy định về thời gian. Các đạo tràng phát nguyện sẽ tùy đặt ra thời gian nghe cùng nhau để có được công đức lục hòa.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài):

Nghi thức phát nguyện nghe Pháp theo bài số 8 (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức phát nguyện nghe Pháp theo bài số 8 (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Hướng Dẫn

I. Các Bài Pháp Trong Chương Trình Tu Tập Cầu Siêu Hóa Giải Oán Kết (Bài 8)

Tập 1:

- Quyển Thượng: Tập 1 – Quyển Thượng – Link các ngày nghe Pháp – Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8)

- Quyển Trung: Tập 1 – Quyển Trung – Link các ngày nghe Pháp – Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8)

- Quyển Hạ: Tập 1 – Quyển Hạ – Link các ngày nghe Pháp – Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8)

Các tập 2, 3, 4 sẽ cập nhật sau 

II. Hình Thức

1. Thời gian nghe:

- 1 bài Pháp có thể nghe trong 1 ngày hoặc 2, 3, 4 ngày

- Nghe cố định một khung thời gian trong ngày hoặc tùy duyên nghe trong ngày

2. Nghe theo đạo tràng/nhóm/ban/tổ:

- Thành phần: Phật tử chính thức và Phật tử dự thính đã Phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa.

- Số lượng: từ 4 Phật tử trở lên.

- Có thể tập trung những người đã phát nguyện hoặc cá nhân tự phát nguyện ở nhà

3. Nghe cá nhân: Tất cả nhân dân, Phật tử

III. Hồi Hướng Nghiệp

- Các Phật tử tùy duyên được hồi hướng cho nghiệp và cho oan gia trái chủ trên nghiệp.

- Không bạch thỉnh vong linh khi nghe Pháp, chỉ hồi hướng.

- Không bạch vong linh đi cầu siêu, trừ khi đang tu để hồi hướng cho vong linh kèm phát nguyện nghe Pháp.

IV. Cúng Dường

Các đạo hữu được tùy duyên cúng dường hồi hướng cho các vong linh trong quá trình phát nguyện nghe Pháp.

Lưu ý: Nếu Phật tử đang tu nghi thức khác, mà muốn kết hợp văn bạch hay hồi hướng của nghi thức này, thì thêm ý trong văn bạch và hồi hướng của nghi thức này vào phần văn bạch và hồi hướng của nghi thức đang tu.

B. Nghi Thức

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Nghi Thức Khai Đàn Phát Nguyện

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Chí tu đạo vững bền

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính

Biến mãn khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Chí tu đạo vững bền

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Bạch
(Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con; con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Nếu tu cá nhân thì bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:… (Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nếu tu đạo tràng/tổ/ban/nhóm: Đệ tử con tên là:... Pháp danh:… chúng con xin phát nguyện nghe Pháp cùng đạo tràng/tổ/ban/nhóm (tên)... với số Phật tử là...

Đệ tử con/chúng con với tâm cầu giác ngộ Phật Pháp, thâm nhập Pháp tăng trưởng chánh tri kiến, thực hành ba môn VĂN - TƯ - TU, hôm nay là ngày… tháng… năm… con/chúng con xin (cùng với các Phật tử trong đạo tràng, tổ, ban, nhóm)… phát nguyện nghe các bài Pháp theo chương trình bài số 8 cầu siêu hóa giải oán kết và hàng ngày con/chúng con xin tùy duyên nghe Pháp (theo thống nhất của đạo tràng, tổ, ban, nhóm)…

Trường hợp nghe Pháp ngay: Hôm nay con/chúng con xin nghe bài Pháp đầu tiên với tựa đề…

Trường hợp nghe Pháp sau: Sau khóa lễ phát nguyện này, con/chúng con xin nghe bài Pháp đầu tiên (tên)… vào (thời gian)…

Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, hộ trì của chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh để con/chúng con được tinh tấn thực hành được nguyện, khai mở tâm trí tinh tấn Bồ Đề và con/chúng con xin hồi hướng cho các công các việc trong cuộc sống của con/chúng con được chuyển hóa tốt đẹp, khiến cho con/chúng con được thuận duyên tu Phật Pháp.

Trường hợp đang tu các chương trình hồi hướng cầu siêu cho vong linh: Con/chúng con xin hồi hướng công đức cho các chúng trong cõi tâm linh mà con/chúng con đang tu tập trong chương trình tu bài số… hoặc trên nghiệp… (lưu ý: bạch gọn, không cần bạch chi tiết)

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,

Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,

Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.

Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn. (1 chuông)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Đại nhân.

Điều giác ngộ thứ nhất: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử.

Điều giác ngộ thứ hai: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.

Điều giác ngộ thứ ba: Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.

Điều giác ngộ thứ tư: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.

Điều giác ngộ thứ năm: Ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.

Điều giác ngộ thứ sáu: Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.

Điều giác ngộ thứ bảy: Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.

Điều giác ngộ thứ tám: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.

Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.

6. Nghe Pháp

- Trường hợp nghe Pháp ngay: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin nghe Pháp theo phát nguyện cầu giác ngộ. Con/chúng con xin Tam Bảo gia trì, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Gia đình có thể di chuyển đến vị trí nghe Pháp, ngồi thoải mái
Nghe Pháp xong; tắt màn hình; di chuyển về trước bàn thờ thực hiện các phần tiếp theo)

- Trường hợp nghe Pháp sau: Bỏ qua phần này, khi nào nghe sẽ bạch theo văn bạch tại phần II.

7. Phát Nguyện Bồ Đề
(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

HỘ TRÌ TAM BẢO

CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP

RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Hồi Hướng
(Đứng)

Công phu công đức có bao nhiêu,

Con xin lấy đó hồi hướng về,

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,

Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,

Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,

Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)

Nguyện đem công đức tu hành này,

Chan rải mười phương khắp tất cả,

Hết thảy chúng con đồng các loài,

Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

9. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

II. Văn Bạch Và Hồi Hướng Khi Nghe Pháp Các Ngày Tiếp Theo

1. Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… pháp danh (nếu có)(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Giờ này con/chúng con xin nghe Pháp theo phát nguyện cầu giác ngộ. Con/chúng con xin Tam Bảo gia trì, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin nghe (nghe tiếp) bài pháp (tên video)… Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Văn hồi hướng

a. Trường hợp hồi hướng ngay

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con đã nghe xong bài Pháp (con/chúng con xin nghe tới đây và xin nghe tiếp sau), con/chúng con xin đem công đức này hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (tùy duyên hồi hướng vào các việc hiện tại)… Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

b. Trường hợp để hồi hướng sau, kết hợp cùng các khóa lễ đang tu

+ Nghe xong bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con đã nghe xong bài Pháp (con/chúng con xin nghe tới đây và xin nghe tiếp sau), con/chúng con xin đem công đức này hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và xin hồi hướng vào khóa lễ tu tập sau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

+ Bạch hồi hướng thêm vào các thời khóa đang tu

… Đệ tử con/chúng con cũng xin hồi hướng công đức nghe bài Pháp (tên bài pháp)... cho (tiếp theo hồi hướng của khóa lễ)…

III. Nghi Thức Kết Mãn Phát Nguyện

(Sau khi nghe Pháp theo phát nguyện đã xong)

1. Nguyện Hương
(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Chí tu đạo vững bền

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính

Biến mãn khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Chí tu đạo vững bền

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Bạch
(Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con; con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Nếu tu cá nhân thì bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:… (Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nếu tu đạo tràng/tổ/ban/nhóm: Đệ tử con tên là:... Pháp danh:… chúng con xin phát nguyện nghe Pháp cùng đạo tràng/tổ/ban/nhóm (tên)... với số Phật tử là...

Đệ tử con/chúng con với tâm cầu giác ngộ Phật Pháp, thâm nhập Pháp tăng trưởng chánh tri kiến, thực hành ba môn VĂN - TƯ - TU, hôm nay là ngày… tháng… năm… con/chúng con đã thực hành xong phát nguyện là (cùng với các Phật tử trong (đạo tràng, tổ, ban, nhóm)…) phát nguyện nghe các bài Pháp theo chương trình bài số 8 cầu siêu hóa giải oán kết.

Hôm nay con/chúng con xin tác lễ kết mãn phát nguyện, con/chúng con xin chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con, chư Thiên, chư Thần Linh hoan hỷ gia trì cho con/chúng con được tinh tấn giác ngộ.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

3. Lễ Tán Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,

Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,

Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.

Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn. (1 chuông)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Đại nhân.

Điều giác ngộ thứ nhất: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử.

Điều giác ngộ thứ hai: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.

Điều giác ngộ thứ ba: Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.

Điều giác ngộ thứ tư: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.

Điều giác ngộ thứ năm: Ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.

Điều giác ngộ thứ sáu: Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.

Điều giác ngộ thứ bảy: Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.

Điều giác ngộ thứ tám: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.

Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.

6. Phát Nguyện Bồ Đề
(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

HỘ TRÌ TAM BẢO

CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP

RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

7. Hồi Hướng
(Đứng)

Công phu công đức có bao nhiêu,

Con xin lấy đó hồi hướng về,

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,

Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,

Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,

Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)

Nguyện đem công đức tu hành này,

Chan rải mười phương khắp tất cả,

Hết thảy chúng con đồng các loài,

Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

8. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Xem nghi thức đầy đủ

Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Nghi Thức Khai Đàn Phát Nguyện

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Chí tu đạo vững bền

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính

Biến mãn khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Chí tu đạo vững bền

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

2. Văn Bạch (Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con; con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Nếu tu cá nhân thì bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:… Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng

Nếu tu đạo tràng/tổ/ban/nhóm: Đệ tử con tên là:... Pháp danh:… chúng con xin phát nguyện nghe Pháp cùng đạo tràng/tổ/ban/nhóm (tên)... với số Phật tử là...

Đệ tử con/chúng con với tâm cầu giác ngộ Phật Pháp, thâm nhập Pháp tăng trưởng chánh tri kiến, thực hành ba môn VĂN - TƯ - TU, hôm nay là ngày… tháng… năm… con/chúng con xin (cùng với các Phật tử trong đạo tràng, tổ, ban, nhóm)… phát nguyện nghe các bài Pháp theo chương trình bài số 8 cầu siêu hóa giải oán kết và hàng ngày con/chúng con xin tùy duyên nghe Pháp (theo thống nhất của đạo tràng, tổ, ban, nhóm)…

Trường hợp nghe Pháp ngay: Hôm nay con/chúng con xin nghe bài Pháp đầu tiên với tựa đề…

Trường hợp nghe Pháp sau: Sau khóa lễ phát nguyện này, con/chúng con xin nghe bài Pháp đầu tiên (tên)… vào (thời gian)…

Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, hộ trì của chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì để con/chúng con được tinh tấn thực hành được nguyện, khai mở tâm trí tinh tấn Bồ Đề và con/chúng con xin hồi hướng công đức buổi nghe Pháp hôm nay cùng công đức lục hòa phát nguyện cho các công các việc trong cuộc sống của con/chúng con được chuyển hóa tốt đẹp, khiến cho con/chúng con được thuận duyên tu Phật Pháp.

Trường hợp đang tu các chương trình hồi hướng cầu siêu cho vong linh: Con/chúng con xin hồi hướng công đức buổi nghe Pháp hôm nay cùng công đức lục hòa phát nguyện cho các chúng trong cõi tâm linh mà con/chúng con đang tu tập trong chương trình tu bài số… hoặc trên nghiệp… (lưu ý: bạch gọn, không cần bạch chi tiết)

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,

Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,

Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.

Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

 

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn. (1 chuông)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Đại nhân.

Điều giác ngộ thứ nhất: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử.

Điều giác ngộ thứ hai: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.

Điều giác ngộ thứ ba: Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.

Điều giác ngộ thứ tư: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.

Điều giác ngộ thứ năm: Ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.

Điều giác ngộ thứ sáu: Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.

Điều giác ngộ thứ bảy: Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.

Điều giác ngộ thứ tám: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.

Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.

6. Nghe Pháp

- Trường hợp nghe Pháp ngay: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin nghe Pháp theo phát nguyện cầu giác ngộ. Con/chúng con xin Tam Bảo gia trì, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ cho con/chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Gia đình có thể di chuyển đến vị trí nghe Pháp, ngồi thoải mái
Nghe Pháp xong; tắt màn hình; di chuyển về trước bàn thờ thực hiện các phần tiếp theo)

- Trường hợp nghe Pháp sau: Bỏ qua phần này, khi nào nghe sẽ bạch theo văn bạch tại phần II.

7. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

HỘ TRÌ TAM BẢO

CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP

RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Hồi Hướng
(Đứng)

Công phu công đức có bao nhiêu,

Con xin lấy đó hồi hướng về,

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,

Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,

Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,

Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)

Nguyện đem công đức tu hành này,

Chan rải mười phương khắp tất cả,

Hết thảy chúng con đồng các loài,

Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

9. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

 

II. Văn Bạch Và Hồi Hướng Khi Nghe Pháp Các Ngày Tiếp Theo

1. Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… pháp danh… Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Giờ này con/chúng con xin nghe Pháp theo phát nguyện cầu giác ngộ. Con/chúng con xin Tam Bảo gia trì, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin nghe (nghe tiếp) bài pháp (tên video)… Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Văn hồi hướng

a. Trường hợp hồi hướng ngay

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con đã nghe xong bài Pháp (con/chúng con xin nghe tới đây và xin nghe tiếp sau), con/chúng con xin đem công đức buổi nghe Pháp hôm nay cùng công đức lục hòa phát nguyện hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (tùy duyên hồi hướng vào các việc hiện tại)… Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

b. Trường hợp để hồi hướng sau, kết hợp cùng các khóa lễ đang tu

+ Nghe xong bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con đã nghe xong bài Pháp (con/chúng con xin nghe tới đây và xin nghe tiếp sau), con/chúng con xin đem công đức buổi nghe Pháp hôm nay cùng công đức lục hòa phát nguyện hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và xin hồi hướng vào khóa lễ tu tập sau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

+ Bạch hồi hướng thêm vào các thời khoá đang tu

… Đệ tử con/chúng con cũng xin hồi hướng công đức nghe bài Pháp (tên bài pháp)... cùng công đức lục hòa phát nguyện cho (tiếp theo hồi hướng của khóa lễ)…

III. Nghi Thức Kết Mãn Phát Nguyện

(Sau khi nghe Pháp theo phát nguyện đã xong)

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

 

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Chí tu đạo vững bền

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính

Biến mãn khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Chí tu đạo vững bền

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

2. Văn Bạch

(Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con; con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Nếu tu cá nhân thì bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:… Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng

Nếu tu đạo tràng/tổ/ban/nhóm: Đệ tử con tên là:... Pháp danh:… chúng con xin phát nguyện nghe Pháp cùng đạo tràng/tổ/ban/nhóm (tên)... với số Phật tử là...

Đệ tử con/chúng con với tâm cầu giác ngộ Phật Pháp, thâm nhập Pháp tăng trưởng chánh tri kiến, thực hành ba môn VĂN - TƯ - TU, hôm nay là ngày… tháng… năm… con/chúng con đã thực hành xong phát nguyện là (cùng với các Phật tử trong (đạo tràng, tổ, ban, nhóm)…) phát nguyện nghe các bài Pháp theo chương trình bài số 8 cầu siêu hóa giải oán kết.

Hôm nay con/chúng con xin tác lễ kết mãn phát nguyện, con/chúng con xin chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì hoan hỷ gia trì cho con/chúng con được tinh tấn giác ngộ.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

3. Lễ Tán Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,

Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,

Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.

Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn. (1 chuông)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

 

5. Tụng kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Đại nhân.

Điều giác ngộ thứ nhất: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử.

Điều giác ngộ thứ hai: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.

Điều giác ngộ thứ ba: Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.

Điều giác ngộ thứ tư: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.

Điều giác ngộ thứ năm: Ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.

Điều giác ngộ thứ sáu: Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.

Điều giác ngộ thứ bảy: Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.

Điều giác ngộ thứ tám: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.

Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.

6. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

HỘ TRÌ TAM BẢO

CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP

RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

7. Hồi Hướng
(Đứng)

Công phu công đức có bao nhiêu,

Con xin lấy đó hồi hướng về,

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,

Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,

Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,

Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)

Nguyện đem công đức tu hành này,

Chan rải mười phương khắp tất cả,

Hết thảy chúng con đồng các loài,

Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

8. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

 

Xem nghi thức đầy đủ
880 lượt xem
23/12/2021

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. T
    T

    Trần Thị Xoan

    10/08/2022

    Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm ạ