Tổng hợp nghi thức tu tập sám hối lễ Ngũ Bách Danh

Lời Dẫn

Ý Nghĩa
Kính thưa quý đạo hữu! Trong kiếp này khi chưa học, tu theo Đức Phật, chúng ta với ác tâm, ngu si mà đã sát hại chúng sinh bằng nhiều hình thức, chúng ta chẳng bao giờ để tâm đến sự đau đớn, oán hận của chúng sinh. Nay chúng ta là đệ tử của Đức Phật, ít nhiều cũng hiểu chúng sinh, hiểu về tội lỗi nhân quả của mình, vì vậy mà chúng ta sinh tâm ăn năn hối lỗi, chừa bỏ các việc làm ác, tâm ác đối với chúng sinh.
Nghiệp sát sinh, ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực trong cuộc đời chúng ta: bệnh tật, thất thoát tài sản, vợ chồng bạo hành, con cái bất hiếu…, vì trong các kiếp trước, khi chúng ta mang thân người, thân thú hay thân Trời, có thể chúng ta đã giết hại người vì danh, vì sắc, vì lợi…
Nghi thức sám hối này, không chỉ riêng sám hối cho việc sát sinh con vật, mà sám hối chung cho tội lỗi sát hại chúng sinh. Tội lỗi đã gây quả báo phải mang, muốn giảm trừ quả báo khổ, thì duy nhất chỉ có ăn năn sám hối, phát nguyện hành thiện, phát tâm Bồ Đề cầu tu thành Phật lợi ích chúng sinh.
Mong Phật tử chúng ta khi tu tập, nhất tâm quán chiếu, chân thật sám hối, chân thật phát nguyện Bồ Đề, để được chuyển hóa nghiệp.

Cách Hướng Tâm Khi Tham Gia Lễ Ngũ Bách Danh Để Được Lợi Ích
- Tâm nương tựa: Nương tựa Sư Phụ, chư Tăng, nương tựa pháp Lục Hòa.
- Tâm giác ngộ: Sự thật của quả báo khổ đau là do đã làm, đã gieo nhân ác, bất thiện đối với chúng sinh. Đức Quán Âm là biểu tượng của lòng từ bi cứu khổ, vì vậy trước kia dùng tâm ác với chúng sinh, nay nương vào lòng từ bi của Ngài để sám hối, nương vào lòng từ bi của Ngài để phát nguyện, để xin được dẫn dắt tập tu tâm từ bi mà sám hối tội lỗi xưa.
- Tâm chân thật: Phát nguyện sửa đổi lỗi lầm, bằng sự chân thật trong hiện tại: giữ giới học pháp, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp. Đó cũng chính là hành động giữ gìn Phật Pháp cho chúng sinh được thực hành, khiến được giác ngộ giải thoát.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Tổng hợp nghi thức tu tập sám hối lễ Ngũ Bách Danh - cập nhật sau

A. Hướng Dẫn

I. Hướng Dẫn Chung

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

Lưu ý:
1. Cúng thí thực
Tùy duyên có/không cúng thí thực trong những ngày tụng kinh/lễ Ngũ Bách Danh (đọc kỹ phần hướng dẫn điều kiện cúng thí thực được mời hương linh về đàn chẩn tế).

2. Kết hợp hình thức tu
- Các hình thức tu: Tu theo nghi thức/tu trực tiếp tại chùa/tu trực tuyến/tu lại theo video đã phát của năm nay.
- Kết hợp: 1, 2, 3 hoặc cả 4 hình thức trên.

3. Lưu ý khai/kết đàn/tu theo nghi thức
- Khai đàn: Có thể khai đàn sau thời gian chùa khai đàn.
- Kết đàn: Có thể kết đàn trước giờ diễn ra đàn chẩn tế tại chùa.

II. Điều Kiện Được Thỉnh Hương Linh Trong Nghi Thức Tu Và Hương Linh Lễ Cúng Thí Thực Về Đàn Chẩn Tế

1. Các điều kiện thỉnh hương linh trong nghi thức tu tụng kinh và lễ Ngũ Bách Danh về đàn chẩn tế
- Nghe Pháp và ngồi thiền: Nghe hết các bài pháp và ngồi thiền theo hướng dẫn.

- Tụng kinh: Phát nguyện tu đủ chương trình tụng kinh 3 ngày theo hướng dẫn.

- Lễ Ngũ Bách Danh: Phát nguyện tu đủ 500 lễ theo các trường hợp sau:

+ Tu tuần tự từ 1 -> 500.

+ Tu cộng các thời khóa. Ví dụ: thời khóa số 1: tu từ lễ số 1 -> lễ số 100; thời khóa số 2: từ 400 -> 500; khóa 3: từ 200 -> 300… tùy duyên tu sau đó cộng lại đủ 500 lễ và đủ theo số thứ tự (1 quyển).

- Lễ Ngũ Bách Danh trong đúng thời gian từ khi khai đàn đến khi kết đàn (từ ngày 17/2 - 19/2).

2. Điều kiện thỉnh hương linh lễ cúng thí thực về đàn chẩn tế
- Nghe Pháp, tụng kinh, tham gia lễ đúng theo các điều kiện tại phần (1) ở trên.
- Phát nguyện cúng thí thực (riêng/theo nhóm) trong thời gian tụng kinh/tham gia pháp đàn lễ Ngũ Bách Danh.

3. Ngày thỉnh hương linh về đàn chẩn tế tại chùa: 19/2 âm lịch.

B. Các Nghi Thức

I. Nghi Thức Nghe Pháp Ngồi Thiền Sám Hối Lễ Ngũ Bách Danh

- Thời gian thực hành: Từ ngày 25/Giêng trước khi tham dự lễ Ngũ Bách Danh.

- Link: https://phamthiyen.com/link-video-va-de-muc-quan-nam-thu-nhat-tu-sam-hoi-nghiep-sat-sinh-c3975.html

- Lưu ý: Tùy duyên thực hiện 1 bài/1, 2… ngày, trước hoặc trong cùng thời gian tụng kinh (tại phần II).

II. Nghi Thức Tụng Kinh - Sám Hối Nghiệp Sát Sinh

- Thời gian thực hành: Ngày 14, 15, 16/2 âm lịch.
- Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tung-kinh-tu-sam-hoi-nghiep-sat-sinh-c4464.html

III. Nghi Thức Lễ Ngũ Bách Danh (dành cho trường hợp không tu trực tiếp tại chùa và không tu trực tuyến theo chư Tăng)

- Thời gian thực hành: Ngày 17, 18, 19/2 âm lịch.
- Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-le-ngu-bach-danh-c3742.html

C. Hướng Dẫn Tham Gia Lễ Ngũ Bách Danh Trực Tiếp/Trực Tuyến (17/2 - 19/2 âm lịch)

I. Văn Bạch

1. Văn bạch vào tu/tạm nghỉ/tu tiếp
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin (tu/tạm nghỉ/tu tiếp) chương trình lễ Ngũ Bách Danh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

- Vào khóa lễ tu thì bạch: Con cũng xin thỉnh mời chư vị hương linh có oán kết trên nghiệp sát sinh của con từ vô lượng kiếp tới nay, đang báo oán trên thân bệnh mà con đã biết (kể tên bệnh nếu có: trên các bệnh…) và báo oán trên thân bệnh mà con chưa biết, cũng như đang báo oán, sẽ báo oán các việc khác trong cuộc đời này của con hoặc chưa đủ duyên báo oán con đời này kiếp này, cũng được về đây cùng con tu tập.

- Nếu đang tu có hiện tượng bất thường, mà muốn thỉnh họ về tu thì bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin thỉnh chư vị hương linh trên hiện tượng... được về đây cùng với con tu tập (nếu đủ điều kiện thỉnh hương linh về đàn chẩn tế thì bạch: và về đàn chẩn tế ngày 19 tháng 2 năm... tại chùa Ba Vàng). Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

- Phát tâm công đức (nếu không phát tâm thì không đọc phần này; phát tâm hồi hướng cho mục nào, thì đọc mục đó):

+ Phát tâm tại khóa lễ: Con xin phát tâm công đức (thêm) về Tam Bảo, để hồi hướng phước (cầu siêu) cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về khóa lễ này là…

+ Phát tâm về đàn chẩn tế tại chùa: Con xin phát tâm công đức (thêm/tổng số)... về Tam Bảo, để hồi hướng phước (cầu siêu) cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng là…

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Văn bạch tham gia lễ đặt bát cúng dường chư Tăng lễ Ngũ Bách Danh trực tiếp/trực tuyến

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin tham gia lễ đặt bát cúng dường chư Tăng của chương trình lễ Ngũ Bách Danh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

II. Thời Khóa Phát Trực Tuyến

NGÀY THỜI KHÓA THỜI GIAN NỘI DUNG TU TẬP
17/2Thời 1 4h30 Khai đàn và lễ từ 1 - 275
Thời 2 8h30 Lễ từ 276 - 500 và 1 - 50
Thời 3 14h30 Lễ từ 51 - 325
Thời 4 20h00 Lễ từ 326 - 500 và 1 - 100
18/2Thời 5 4h30 Lễ từ 101 - 375
Thời 6 8h30 Lễ từ 376 - 500 và 1 - 150
Thời 7 14h30 Lễ từ 151 - 425
Thời 8 20h00 Lễ từ 426 - 500 và 1 - 200
19/2Thời 9 4h30 Lễ từ 201 - 475
Thời 10 8h30 Lễ từ 476 - 500 và 1 - 250
Thời 11 14h30 Kết đàn và lễ từ 251 - 500
Thời 12 19h30 Chẩn tế

III. Lưu Ý

Cập nhật sau

HẾT

-
aa
+
463,218 lượt xem
22/03/2024

Bình luận (15)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. V
  V

  Việt Hoa

  26/03/2024
  Con xin tri ân công đức trên Sư Phụ cùng các Đại Đức Tăng Ni và của cô Chủ Nhiệm đã hướng dẫn chúng con tu tập đúng cách để gặt hái được nhiều thành tựu phước báu ạ!
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Mai

  26/03/2024
  Con rất hoan hỷ tu tập lễ Ngũ Bách Danh sám hối nghiệp sát sinh theo hướng dẫn quý thầy, Cô chủ nhiệm CLB ạ
 3. V
  V

  Vũ Thị Kim Liên

  07/03/2024
  Con rất hoan hỷ với hướng dẫn tu tập rất dễ hiểu và khoa học. Con xin tri ân công đức của Quý Thầy và Cô Chủ Nhiệm
 4. N
  N

  Nguyễn Tố Uyên

  11/04/2023

  Con xin tri ân công đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng, tri ân công đức của Cô Chủ Nhiệm. Nghi thức rất rõ ràng đầy đủ thông tin. Nam mô PHẬT BỔN SƯ.

 5. N
  N

  Nguyễn Thị Gấm

  09/04/2023

  Con tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng Ni của chùa Ba Vàng, em tri ân Cô chủ nhiệm, thật may mắn khi được tham gia tu sám hối nghiệp sát sanh và lễ Ngũ Bách Danh lần đầu tiên con được tham gia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật