Nghi thức tu tập hành hương đất Phật/Phận sự ngoài chùa/Tham quan du lịch

Lời Nói Đầu

Kính thưa quý Phật tử! Là người đệ tử Phật chúng ta luôn hướng tới Đức Phật, hướng tới sự giác ngộ, công đức phước báu và trí tuệ. Vì vậy dù làm bất cứ việc gì hay đi đâu chúng ta cũng hướng tới sự tu tập. Và nghi thức này dành cho chúng ta thực hành trước và trong khi tham gia các chuyến đi: hành hương về miền đất Phật/đi theo Sư Phụ hoặc Tâm Chiếu Hoàn Quán hoặc cùng nhau đi làm phận bằng ô tô.

A. Văn Bạch Dành Cho Cá Nhân

I. Hướng Dẫn

Đối tượng thực hành: Tất cả các thành viên tham gia chuyến đi.

Nếu do duyên mà không bạch được văn bạch trước tại nhà/tại chùa (đối với Phật tử ở chùa), thì vẫn bạch được trong chuyến đi.

1. Bạch trước tại nhà/tại chùa đối với Phật tử ở chùa
- Thời gian: Bạch trước từ 3 đến 7 ngày.
- Địa điểm: Tùy duyên.
- Cách thức: Mỗi ngày bạch 1 lần.

2. Bạch trong khi tham gia viếng thăm Thánh tích
- Thời gian: Tùy duyên trước khi đến/trong khi thăm các điểm Thánh tích.
- Địa điểm: Tùy duyên bạch tại khách sạn/bạch trên xe di chuyển đến Thánh tích/bạch tại Thánh tích.
- Cách thức: 1 lần/1 ngày, bạch chung cho tất cả các Thánh tích hoặc mỗi Thánh tích bạch 1 lần.

3. Bạch trong khi đi phận sự/tham quan, du lịch
- Thời gian/địa điểm: Tùy duyên.
- Cách thức: Mỗi ngày bạch 1 lần.

II. Văn Bạch Dành Cho Hành Hương Viếng Thăm Thánh Tích

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là:... Pháp danh... ở (trọ, nhờ)... tại địa chỉ:… (là thành phần đã bạch xong phát nguyện Bồ Đề 49 ngày) đang (tu tập, nương tựa) tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.

Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ tại gia chúng con rằng các Thánh tích của Đức Phật, cần thăm viếng đảnh lễ. Với sự cung kính, biết ơn, giác ngộ viếng thăm, đảnh lễ các Thánh tích, thì được phước báu lớn, lợi ích lớn.

Nhân duyên hội đủ, với tâm biết ơn Đức Phật, từ sự học tu Phật Pháp, thấy giá trị cao quý của giáo Pháp, con vô cùng hoan hỷ tham gia chuyến hành hương Ấn Độ cùng (Sư Phụ/chư Tăng/Cô Chủ Nhiệm) và các Phật tử trong câu lạc bộ
+ Bạch tại nhà trước chuyến đi: để chiêm ngưỡng các Thánh tích và thăm các địa danh vùng đất Phật từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…
+ Bạch trước khi đến/trong khi viếng thăm Thánh tích: hôm nay con được cùng đoàn đến viếng thăm Thánh tích (tên Thánh tích)… Con xin được sự gia hộ, cho con được tăng thượng tâm thành tín, tinh tấn, tăng thượng trí tuệ giải thoát.

(Tiếp)

Và trong suốt chuyến đi, con xin phát nguyện thực hành tinh nghiêm pháp Lục Hòa, tu tâm cung kính, vâng lời, biết ơn.

(Nếu phát tâm công đức thì đọc (hồi hướng cho mục nào, thì đọc mục đó):
- Con xin phát tâm công đức về Tam Bảo để hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) là...
- Con xin phát phát tâm công đức về Tam Bảo để hồi hướng cho các hương linh có oán kết trên sức khỏe, thọ mạng cùng tất cả các việc liên quan tới chuyến hành hương Ấn Độ của con (nếu có việc bất thường thì đọc thêm) là...)

Con xin hồi hướng các công đức tạo lập được trong chuyến hành hương viếng thăm các Thánh tích, về Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại con cũng xin hồi hướng nguyện cho (đọc mong cầu)… (hồi hướng cho nghiệp nghiện: và con cũng xin hồi hướng nguyện cho (tên)… được phát sinh nhân duyên dứt trừ được việc nghiện (ma túy, rượu, thuốc lá, game)...) và con cũng xin hồi hướng nguyện cho cả gia đình được phát sinh thêm nhân duyên tín tâm, tinh tấn tu theo chánh Pháp của Đức Phật.

Con lại xin hồi hướng cho chuyến hành hương Ấn Độ cùng cả đoàn như sau: thời tiết tại các nơi Thánh tích khi đoàn đến viếng thăm được thuận hòa, không bị mưa; các Phật tử trong đoàn thực hành được đầy đủ các quy định Lục Hòa của chuyến đi, được hoan hỷ; việc làm giấy tờ xuất nhập cảnh tại các sân bay, cửa khẩu của đoàn được hanh thông thuận lợi nhanh chóng, không ai bị mất giấy tờ hộ chiếu cũng như tài sản; việc di chuyển trên các phương tiện của cả đoàn được an toàn, không bị tai nạn, các xe không bị hỏng hóc; tất cả mọi người trong đoàn, cả lái phụ xe, hướng dẫn viên không bị phát bệnh, không mắc các bệnh lây nhiễm, được mạnh khỏe; tinh tấn, mọi sự được tốt đẹp, thành tựu, được phước báu và trí tuệ, tất cả các chúng nhân và phi nhân hữu duyên liên quan đến các công, các việc, các sự trong chuyến hành hương của cả đoàn, được kết duyên pháp lữ với các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, đời đời kiếp kiếp nương tựa Tam Bảo, cùng trợ duyên cho nhau tu pháp Lục Hòa cho tới ngày thành Phật.

Với cuộc sống hiện tại con xin hồi hướng cầu an nguyện cho (đọc mong cầu)… và hồi hướng nguyện cho cả gia đình được phát sinh thêm nhân duyên tín tâm, tinh tấn tu theo chánh Pháp của Đức Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

III. Văn Bạch Trước Và Trong Các Chuyến Đi Phận Sự/Tham Quan Du Lịch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là:... Pháp danh... ở (trọ, nhờ)... tại địa chỉ:… (là thành phần đã bạch xong phát nguyện Bồ Đề 49 ngày) đang (tu tập, nương tựa) tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.

Nhân duyên con được tham gia chuyến đi (hoằng pháp/phận sự/tham quan du lịch) cùng (Sư Phụ/chư Tăng/Cô Chủ Nhiệm; các Phật tử trong câu lạc bộ),… từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm… trong suốt chuyến đi, con xin phát nguyện thực hành tinh nghiêm pháp Lục Hòa, tu tâm cung kính, vâng lời, biết ơn.

(Nếu phát tâm công đức thì đọc (hồi hướng cho mục nào, thì đọc mục đó):
- Con xin phát tâm công đức về Tam Bảo để hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) là...
- Con xin phát tâm công đức về Tam Bảo để hồi hướng cho các hương linh có oán kết trên sức khỏe, thọ mạng cùng tất cả các việc liên quan tới chuyến đi (nếu có việc bất thường thì đọc thêm) là...)

Con xin hồi hướng các công đức tạo lập được trong chuyến đi này, về Vô Thượng Bồ Đề và xin hồi hướng nguyện cho thời tiết tại các nơi khi đoàn đến (viếng thăm/phận sự) được thuận hòa, không bị mưa; các Phật tử trong đoàn thực hành được đầy đủ các quy định Lục Hòa của chuyến đi, được hoan hỷ; (việc làm giấy tờ xuất nhập cảnh tại các sân bay, cửa khẩu của đoàn được hanh thông thuận lợi nhanh chóng, không ai bị mất giấy tờ hộ chiếu cũng như tài sản) việc di chuyển trên các phương tiện của cả đoàn được an toàn, không bị tai nạn, các xe không bị hỏng hóc; tất cả mọi người trong đoàn, cả lái phụ xe, (hướng dẫn viên) không bị phát bệnh, không mắc các bệnh lây nhiễm, được mạnh khỏe, tinh tấn, mọi sự được tốt đẹp, thành tựu, được phước báu và trí tuệ, tất cả các chúng nhân và phi nhân hữu duyên liên quan đến các công, các việc, các sự trong chuyến đi của cả đoàn, được kết duyên pháp lữ với các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng, đời đời kiếp kiếp nương tựa Tam Bảo, cùng trợ duyên cho nhau tu pháp Lục Hòa cho tới ngày thành Phật.

Với cuộc sống hiện tại con xin hồi hướng cầu an nguyện cho (đọc mong cầu)… và hồi hướng nguyện cho cả gia đình được phát sinh thêm nhân duyên tín tâm, tinh tấn tu theo chánh Pháp của Đức Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

B. Nghi Thức Tụng Kinh Trên Xe - Hành Hương/Phận Sự Ngoài Chùa/Tham Quan Du Lịch

1. Bạch Phật

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng - chùa Ba Vàng, chúng con cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng được phước duyên (theo Sư Phụ, chư Tăng, Cô Chủ nhiệm) để (hành hương viếng thăm các Thánh tích/hoằng pháp/thăm quan/làm phận sự) tại (địa danh/địa chỉ)…

- Bạch cúng dường:
Hôm nay, trong đoàn của chúng con có phát tâm cúng dường và chúng con xin mỗi người được tự đọc (Phật tử tự đọc riêng): Con xin cúng dường (để hồi hướng cho sức khỏe và các công việc liên quan của chuyến đi… với số tịnh tài là…; Cúng dường vào các Thánh tích với số tịnh tài là…)

Giờ này, chúng con xin được vào thời khóa công phu tu tập trên xe.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

2. Tán Phật - Quán Tưởng

Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

3. Đảnh Lễ Phật

Chí tâm đảnh lễ Đức Như Lai: Bậc đến đi trong ba cõi, an trụ trong tự tính bất động, thực hiện vô vàn thiện hạnh lợi ích chúng sinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ Đức Ứng Cúng: Ruộng phước lành tối thượng của nhân thiên muôn loài.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ Đức Chánh Biến Tri: Bậc hiểu biết đúng đắn cùng khắp tất cả các pháp, khai thị giác ngộ chánh tri kiến cho chúng sinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ Đức Minh Hạnh Túc: Bậc tam minh sáng rỡ, các hạnh đầy đủ, phước trí vẹn toàn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ Đức Thiện Thệ: Bậc khéo đi trong ba cõi, trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo, đến kiếp cuối cùng tuy thị hiện đản sinh trong cuộc đời khổ não ác trược, nhưng không hề bị trói buộc, chứng đắc đạo quả dùng Nhất thiết trí hóa độ chúng sanh, thực hành Bát Thánh Đạo rồi an trú Niết Bàn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ Đức Thế Gian Giải: Bậc thấu hiểu và rõ biết tất cả từ quá khứ, hiện tại cho đến vị lai, ở trong mười phương thế giới; hiểu biết trọn vẹn, ngọn ngành của nhân quả vào ra các cõi, thấu suốt ba cõi; thấu suốt ngọn ngành, nhân quả của mỗi cõi và mỗi chúng sinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ Đức Vô Thượng Sĩ: Bậc tối tôn tối thượng, không ai có thể hơn được. Nhiều đời kiếp tự giác tu tập, tích góp thiện hạnh từ nhiều đời, thoát khỏi tám mối bận tâm thế gian, khiến cho chúng sinh khi diện kiến Ngài đều được bình an hoan hỷ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ Đức Điều Ngự Trượng Phu: Bậc có khả năng dùng các phương tiện thiện xảo để điều phục, nhiếp hóa, dẫn dắt người tu hành khiến cho thành tựu giải thoát, chứng đắc Niết Bàn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)


Chí tâm đảnh lễ Đức Thiên Nhân Sư: Bậc thầy của trời và người.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ Đức Phật Thế Tôn: Bậc giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, thế gian đều tôn kính.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. (1 lễ)

4. Tán Pháp

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

5. Các Bài Kinh

(Phận sự/tham quan du lịch: Tụng lần lượt các bài kinh chung.
Viếng thăm Thánh tích: Tụng các bài kinh viếng thăm Thánh tích trước, sau đó tụng tiếp sang lần lượt các bài kinh chung)

Các bài kinh chung (5 bài)
Bài kinh: Kinh Tam Bảo

Đức Phật Dạy Về Công Đức Sáu Pháp Hòa Kính (Lục Hòa)

Bài kinh: Điềm Lành Tối Thượng (Mangala Sutta)

Bài kinh: Chúng Tăng Cường Thịnh

Bài kinh: Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

Các bài kinh viếng thăm Thánh tích (3 bài)

Bài kinh: Tứ Động Tâm

Bài kinh: Phước Báu Tưởng Nhớ Ân Phật Khi Viếng Thăm Thánh Tích

Bài kinh: Công Đức Chiêm Ngưỡng Và Tôn Kính Thánh Tích

6. Hát 4 Bài Hát

(Chủ sám)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin được hát 4 bài hát để tán dương công đức của Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo, để tăng thêm nguồn tâm cung kính biết ơn. (1 xá)
Thỉnh đại chúng cùng hướng tâm lắng nghe theo nhạc để hát theo.

7. Phát Nguyện Bồ Đề

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin tùy hỷ (và thực hành) công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Chúng con nguyện hồi hướng cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 lễ)

8. Phục Nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin đem công đức trong thời khóa công phu tu tập này, công đức mà chúng con tạo lập được trong chuyến đi này về Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại xin hồi hướng cho thời tiết tại các nơi đoàn đến viếng thăm được thuận hòa, không bị mưa; các Phật tử trong đoàn thực hành được đầy đủ các quy định Lục Hòa của chuyến đi, được hoan hỷ; (việc làm giấy tờ xuất nhập cảnh tại các sân bay, cửa khẩu của đoàn được hanh thông thuận lợi nhanh chóng, không ai bị mất giấy tờ hộ chiếu cũng như tài sản) việc di chuyển trên các phương tiện của cả đoàn được an toàn, không bị tai nạn, các xe không bị hỏng hóc; tất cả mọi người trong đoàn, cả lái phụ xe (hướng dẫn viên) không bị phát bệnh, không mắc các bệnh lây nhiễm, được mạnh khỏe; tinh tấn, mọi sự được tốt đẹp, thành tựu, được phước báu và trí tuệ.

Và con cũng lại xin hồi hướng nguyện mong tất cả các chúng nhân và phi nhân hữu duyên liên quan đến các công các việc các sự trong chuyến của cả đoàn, được kết duyên pháp lữ với các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, đời đời kiếp kiếp nương tựa Tam Bảo, cùng trợ duyên cho nhau tu pháp Lục Hòa cho tới ngày thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

9. Hồi Hướng

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác.

10. Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

11. Lời Kết

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con xin được tiếp tục các việc tiếp theo lịch trình và có thể có các sự các việc phát sinh, chúng con xin đấng Từ Phụ gia trì cho chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

C. Nghi Thức Tu Tập Tại Tứ Thánh Tích Của Đức Phật

1. Bạch Phật

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng - chùa Ba Vàng, hôm nay trong chuyến hành hương thứ… năm… về viếng thăm các Thánh tích của Đức Phật, hiện tại chúng con đang được ở tại nơi (tên Thánh tích)...
- Thánh tích Đức Phật đản sinh; thành đạo; chuyển pháp: Chúng con vô cùng hạnh phúc và hoan hỷ, chúng con xin được cùng nhau tán dương và đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ sự (đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân)… cao quý của đấng Từ Phụ của chúng con, của muôn loài chúng sinh.
- Thánh tích Đức Phật Niết Bàn: Chúng con vô cùng xúc cảm, kính nhớ Đức Thế Tôn. Chúng con thật khổ đau khi không được diện kiến Đức Thế Tôn. Chúng con xin được đảnh lễ phát nguyện kính vâng thực hành lời di giáo của Đức Thế Tôn.

(Tiếp)

Giờ này chúng con xin được cùng nhau kính lễ. Chúng con xin Đức Từ Phụ chứng tri cho chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!  

2. Tán Lễ Phật

2.1. Kính Mừng Phật Đản Sinh

Tán dương công đức

Kính lạy Đức Thế Tôn
Hôm nay
Phật tử chúng con
Nương Đức chúng Tăng
Hướng về đảnh lễ
Đản sinh của Ngài
Thái tử Tất Đạt Đa
Trong a tăng kỳ kiếp
Sinh nơi cõi Sa Bà
Hành Bồ Tát cứu khổ
Hóa hiện vô số thân
Trong tất cả các loài
Máu thịt của Bồ Tát
Dâng hiến cho chúng sinh
Mong chúng sinh thoát khổ
Nơi cung trời Đâu Suất
Dạy cho chúng chư Thiên
Ba pháp định tuệ xả
Bồ Tát lòng canh cánh
Chúng sinh cõi Sa Bà
Đầy tham lam sân giận
Chẳng biết rõ cội nguồn
Tội phúc cùng nhân quả
Nên phiền não khổ đau
Bồ Tát liền từ giã
Chư Thiên trời Đâu Suất
Hạ sinh xuống thế gian
Hiện tướng voi sáu ngà
Nhập thai nơi hoàng hậu
Ma Da bậc hiền đức
Tịnh Phạn Vua anh minh
Tháng Tư trời trong sáng
Gió mát hòa chim ca
Vô Ưu hoa nở rộ
Nơi vườn Lâm Tỳ Ni
Bồ Tát đã đản sinh
Lọng trắng liền hóa hiện
Che cho thân Bồ Tát
Bảy bước chân Ngài đi
Hoa sen nâng đỡ gót
Ngài hướng về phương Đông
Nguyện làm người dẫn đường
Cho tất cả chúng sinh
Ngài hướng về phương Nam
Sẽ làm ruộng phước lành
Cho khắp chốn nhân thiên
Ngài hướng về phương Tây
Đây là kiếp cuối cùng
Thực hành Bồ Tát đạo
Ngài hướng về phương Bắc
Chính ngay trong kiếp này
Chứng đắc Vô Thượng Đạo
Đến bước đi thứ bảy
Bồ Tát liền dừng lại
Một tay chỉ lên trời
Tự làm chỗ quy y
Cho Thiên nhân sáu nẻo.
Một tay chỉ xuống đất
Chiết phục các ma binh
Bỗng từ nơi hư không
Hai dòng nước sạch thiêng
Một nóng và một lạnh
Như thuận nghịch cõi đời
Tắm lên thân Bồ Tát
Vốn sạch trong vô nhiễm
Bồ Tát thật oai nghiêm
Cất tiếng vang rúng động
Giữa khắp chốn nhân thiên
Bồ Tát liền tuyên bố
“Thiên thượng, thiên hạ
Duy ngã độc tôn”
Hôm nay
Phật tử chúng con
Nương Đức chúng Tăng
Thành tâm kính lễ
Đản sinh của Ngài
Đản sinh cao quý
Đản sinh vi diệu
Cứu khổ chúng sinh.
Nam mô Lâm Tỳ Ni viên, Vô Ưu thọ hạ, thị hiện đản sinh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính lễ Phật

Nhất tâm kính lễ: A tăng kỳ kiếp thương xót chúng sinh phát tâm Bồ Đề, hành hạnh Bồ Tát cầu Vô Thượng đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Từ trời Đâu Suất, Bồ Tát Hộ Minh, soi khắp địa cầu, cõi nước Ấn Độ, dòng họ Cam Giá, đầy đủ túc duyên, giáng thần nhập thai, hoàng hậu Ma Da, cung vua Tịnh Phạn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát hiện thân voi trắng sáu ngà, ngậm đài sen trắng từ trên thiên cung hướng về phía Đông, tiến xuống phía Nam, rống tiếng oai hùng, nhiễu quanh long sàng ba vòng phía hữu giáng sanh vào lòng Phật mẫu Ma Da.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát nhập mẫu thai, Phật mẫu tâm được hoan hỷ, thân thể khoan khoái, luôn luôn thấy rõ thân hình Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát trong thai chân xếp kiết già, hướng mặt phía trước an nhiên như một bức tượng vàng trong động báu.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Giữa rừng Vô Ưu, trăng tròn tháng Tư, chư Thiên tụ hội, nhạc trời reo vang, mừng Đấng cứu đời, Bồ Tát giáng sinh trần thế.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát viên mãn Bảy đạo Bồ Đề, khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hai dòng nước thiêng, một nóng một lạnh, từ nơi hư không, tắm thân Bồ Tát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hướng về phương Ðông, làm người dẫn đường cho các chúng sinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hướng về phương Nam, làm ruộng phước lành cho các chúng sanh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hướng về phương Tây, là kiếp cuối cùng, hành hạnh Bồ Tát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hướng về phương Bắc, ngay trong kiếp này đắc thành đạo quả Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, một tay chỉ trời, làm chỗ quy y, thiên nhân sáu nẻo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, một tay chỉ đất, chiết phục ma binh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, oai nghiêm cất tiếng, rúng động tam thiên “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lễ)

2.2. Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Thành Đạo

Tán dương công đức

Thánh đức bậc Như Lai
Đại Bi Thích Ca Văn
Bậc vượt thoát thăng trầm
Sinh già bệnh, khổ chết.
Bậc Vô Thượng năng nhân
Vô lượng kiếp tu hành
Cung Đâu Suất giáng trần
Giã từ ngôi Vương tử
Ẩn mình nơi rừng vắng
Chí quyết tu đạo mầu
Bồ Đề cội thiền tọa
Bốn chín ngày và đêm
Chẳng hề rời nệm cỏ
Đại phá, hàng Ma Quân
Sớm Sao Mai tỏ rạng
Chứng đạt Pháp Tam minh
Phát sinh trí nhiệm mầu
Chiếu soi nghìn thế giới
Đạo quả đã viên thành
Đại vận chuyển Pháp luân
Muôn loài cùng quy hướng
Nhất tâm thành tưởng niệm
Đức Bổn Sư thành đạo
Tán dương công đức Ngài
Bậc Trí tuệ Như Lai
Bậc Từ Bi quảng đại
Thương xót cho chúng con
Chí tâm thành đảnh lễ.

Kính lễ Phật

Nhất thiết cung kính – nhất tâm kính lễ
Chí tâm đảnh lễ:
A tăng kỳ kiếp, thương xót chúng sinh, phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, cầu thành Phật quả.

Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh Vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ, nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành.

Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Trí tuệ siêu việt, cùng sự chuyên cần, năm năm tầm sư học đạo, chuyên cần y giáo, chứng đạt tầng thiền, phi phi tưởng xứ.

Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Khổ hạnh thắng lâm, âm thầm chuyên tu, hành thân cực khổ, ngày ăn một hạt, chỉ đậu hoặc mè, nước uống cũng thế, chỉ vài giọt sương, mùa đông tuyết rơi, ở ngoài trời lạnh, mùa hè nắng cháy, ở bãi tha ma, dùng gậy hoặc roi, quất vào thân thể, khổ hạnh tột cùng, không ai sánh kịp.

Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Bồ Tát thọ bát cháo sữa, của nàng Su-gia-ta, từ bỏ khổ hạnh cực đoan, trở về con đường trung đạo, thiền định tư duy, quyết thành Chánh Giác.

Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Bó cỏ Ku-sa, kết thành tòa báu, phát lời thề nguyện, dù máu khô cạn, chỉ còn gân xương, quyết không rời bỏ, tòa cỏ Ku-sa, nếu chưa đắc thành, quả Phật tối thượng.

Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Dưới cội Bồ Đề, ở đêm bốn chín, vừa qua canh một, hàng phục ma quân, chứng túc mạng minh, thấy rõ chúng sinh, trầm luân đau khổ.

Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Dưới cội Bồ Đề, ở đêm bốn chín, đến canh thứ hai, chứng thiên nhãn minh, thấy khắp thế giới và các chúng sinh, ở khắp mười phương, không hề ngăn ngại.

Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Dưới cội Bồ Đề, ở đêm bốn chín, đến canh thứ ba, thấy rõ sự khổ, nguyên nhân khổ đau và sự chấm dứt, cũng như con đường, đưa đến diệt khổ, thành tựu giác ngộ, diệt hết phiền não, ô nhiễm khổ đau, chứng lậu tận minh.

Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Dưới cội Bồ Đề, cuối đêm bốn chín, chân tính rạng ngời, thấy ánh Sao Mai, thành Bồ Đề đạo.

Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Giáo Pháp bất tử, là Tứ thánh đế, Thánh đạo tám ngành, cứu vớt chúng sinh, vượt qua biển khổ.

Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Hiện tọa Đạo tràng, Sa Bà giáo chủ, Đạo Sư ba cõi, Từ Phụ muôn loài.

Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

2.3. Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Chuyển Pháp Luân

Tán dương công đức

Ba La Nại Thành
Lộc Uyển Vườn Nai
Sa-ham-pa-ti Phạm Thiên
Ba lần thỉnh nguyện:
Tại xứ Ma-kiệt-đà,
Thuở trước có hiện ra,
Tà pháp không thanh tịnh,
Do uế tâm suy diễn.
Mở cửa bất tử này,
Ðể họ được nghe Pháp,
Do bậc Thánh vô uế,
Ðã chơn chánh giác ngộ.
Như đứng trên tảng đá,
Tại đỉnh một núi cao,
Ðưa mắt nhìn xung quanh,
Quần chúng dưới chân mình.
Cũng vậy, Ngài Thiện Thệ,
Leo lên lầu Chánh Pháp,
Biến nhãn, không sầu muộn,
Nhìn xuống đám quần sanh
Bị ưu tư sầu khổ,
Bị sanh già áp bức.
Anh hùng, hãy đứng lên,
Bậc Chiến thắng chiến trường,
Vị Trưởng đoàn lữ khách,
Ðấng Thoát ly nợ nần,
Thế Tôn hãy thuyết Pháp,
Bộ hành khắp thế gian,
Có người nhờ được nghe,
Sẽ thâm hiểu diệu nghĩa.
Vì lòng thương xót
Đối với chúng sanh,
Thế Tôn đã nhận lời
Hãy rộng mở cho họ,
Cửa trường sanh bất tử,
Hỡi những ai có tai,
Hãy giải thoát tà tín,
Ý thức sự nguy hại,
Ta sẽ có thuyết giảng
Pháp tốt đẹp vi diệu,
Giữa nhân loại, chúng sanh,
Ôi Phạm Thiên Sa-ham-pa-ti!
Hôm nay chúng con
Nhân ngày kỷ niệm
Đức Phật chuyển Pháp luân
Chí thành xin đảnh lễ.

Kính lễ Phật

Chí tâm đảnh lễ: Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vì lòng thương xót, nhận lời thỉnh cầu, chuyển bánh xe Pháp, cứu độ chúng sinh. (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vì lòng thương xót, chuyển bánh xe Pháp, chân lý Khổ Đế chúng sinh cần giác ngộ. (1 lễ)


Chí tâm đảnh lễ:
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vì lòng thương xót, chuyển bánh xe Pháp, chân lý Tập Đế chúng sinh cần giác ngộ. (1 lễ)


Chí tâm đảnh lễ:
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vì lòng thương xót, chuyển bánh xe Pháp, chân lý Diệt Đế chúng sinh cần đạt thành. (1 lễ)


Chí tâm đảnh lễ:
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vì lòng thương xót, chuyển bánh xe Pháp, chân lý Đạo Đế chúng sinh cần thực hành. (1 lễ)


Chí tâm đảnh lễ:
Pháp Tứ Thánh Đế chân lý cao cả, cao thượng cứu thoát chúng sinh. (1 lễ)


Chí tâm đảnh lễ:
Giáo chủ cõi Sa Bà Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (1 lễ)

2.4. Quán Niệm Ngày Đức Phật Nhập Niết Bàn

Tán dương công đức

Đấng Đại Giác Ngộ
Bốn chín năm trường
Ngày đêm không dừng nghỉ
Ban bố Pháp nhiệm màu
Cứu khổ chúng sinh
Tám mươi tuổi mãn
Đêm Rằm tháng Hai
Sa-la song thọ
Thị hiện Niết Bàn
Toàn thân xá lợi
Để lại thế gian
Làm ruộng phước lành
Khắp chốn nhân thiên.
Chúng con chí thành
Kính lễ đức Đại Từ Bi
Phát nguyện tu hành
Không dám quên lời di giáo
“Sau khi Như Lai diệt độ,
Ba-la-đề mộc xoa giới
Như Lai đã tuyên thuyết
Sẽ là Thầy các ông,
Chánh Pháp Tứ diệu đế
Là chân lý tối thượng
Thánh đạo tám ngành
Cùng Tứ niệm xứ
Dẫn các ông đi
Đến thành Niết Bàn
Giới và Chính Pháp
Cũng như Như Lai
Còn ở nơi đời
Vậy nên các ông
Phải lấy giới làm Thầy
Chánh Pháp làm đèn
Nương tựa nơi chính mình
Tự thân quyết tinh cần
Sẽ chứng đắc giải thoát”.

Nhất thiết cung kính – nhất tâm kính lễ:

Chí tâm đảnh lễ: Bốn chín năm thuyết Pháp độ sinh, bi tâm vô lượng, thương khắp muôn loài, chuyển mê khai ngộ, nhân thiên vô số, đắc đạo Niết Bàn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Lời vàng di giáo “Như Lai diệt độ, các chúng Sa-môn cùng hàng Phật tử, lấy giới làm Thầy, cũng như Như Lai hiện thân nơi đời”.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Lời vàng di giáo “Như Lai diệt độ, các Thầy Sa-môn cùng hàng Phật tử, nương nơi chân lý, chánh Pháp Tứ Đế, là ngọn đèn sáng, soi đường giác ngộ, thực hành Tứ niệm xứ”.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Lời vàng di giáo “Như Lai diệt độ, các Thầy Sa-môn cùng hàng Phật tử, nương Bát Chính đạo, con đường tám ngành, dẫn dắt chúng sinh, đến bờ giải thoát”.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Lời vàng di giáo “Như Lai diệt độ, các Thầy Sa-môn cùng hàng Phật tử, lấy giới làm Thầy, chánh Pháp làm đèn, thắp đuốc tinh tấn, tự mình vượt thoát, biển khổ sông mê, đến bờ Niết Bàn”.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Tám mươi tuổi mãn, đêm Rằm tháng Hai, Sa-la song thọ, thị hiện Niết Bàn, lời vàng di giáo, con đường thoát khổ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Tám mươi tuổi mãn, đêm Rằm tháng Hai, Sa-la song thọ, thị hiện Niết Bàn, ngọc cốt Xá-lợi, làm đại phước điền, lưu bố nhân thiên.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

3. Phục Nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con xin được đấng Từ Phụ hộ niệm cho chúng con, khiến cho chúng con được luôn tinh tấn trên con đường cầu Vô Thượng Bồ Đề. Từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau, chúng con tạo được công đức dù nhỏ dù lớn cũng xin hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề, hồi hướng nguyện cho các việc thiện trong hiện tại được thành tựu tốt đẹp, để cho chúng con được thuận duyên tu tập.
Chúng con cũng xin mỗi người tự được hồi hướng riêng (Phật tử tự đọc mong cầu…)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! 

4. Hồi Hướng

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác.

5. Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

6. Lời Kết

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con xin được tiếp tục các việc tiếp theo của chuyến hành hương, chúng con xin đấng Từ Phụ gia trì cho chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

-
aa
+
257 lượt xem
31/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ