Link video và đề mục quán năm thứ ba tu kính mừng Phật Đản

Xem nghi thức tu kính mừng Phật Đản tại link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-tap-kinh-mung-phat-dan-c3750.html

A. Hướng Dẫn

1. Hướng dẫn chung

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

2. Văn bạch nghe Pháp/Ngồi thiền

Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

a. Văn bạch trước khi nghe pháp/ngồi thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.
Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.
+ Link: https://youtu.be/pCWAArxZ3T4

b. Văn bạch sau khi nghe pháp/xả thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

B. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2: Nghe Pháp
Video (ấn vào tên bài): “Công đức hiếu” sự kiện hy hữu khi Đức Phật đản sinh

II. Ngày 3: Ngồi Thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Tư duy về công đức hiếu khi đức Phật còn ở trong mẫu thai
- Tư duy về nhân quả, Đức Phật vô lượng kiếp tu Bồ Tát đạo, chuyên tâm tinh tấn thực hành từ bi đem đến hạnh phúc cho chúng sinh, chính tâm Bồ Đề và công đức đó của Ngài, nên khi Ngài ở trong mẫu thai và đản sinh, thì chỉ làm cho mẹ an lành và hạnh phúc.
- Quán chiếu về tâm ích kỷ tham lam, ác hại bất thiện và các việc làm bất hiếu của mình trong kiếp hiện tại, để nhận định về các khổ não của mẹ khi mang thai và sinh đẻ mình.

2. Khởi tưởng hoan hỷ phát nguyện tinh tấn
- Quán chiếu về sự thay đổi về Hiếu tâm của mình, các hành xử của mình với cha mẹ từ khi biết Phật Pháp đến nay.
- Nguyện tinh tấn tu học, thực hành Lục Hòa và làm các công đức để tăng trưởng tâm từ bi.
- Quán chiếu các công đức đã/đang và sẽ tạo lập nhân các sự kiện kỷ niệm Đức Phật đản sinh.
- Nguyện mong và khởi tưởng hoan hỷ nghĩ đến người mẹ kiếp sau của mình chắc chắn sẽ được an lành hơn do công đức của mình.

3. Hướng tâm tán dương
- Tán dương và tri ân sự nhập mẫu thai, đản sinh hy hữu nhiệm mầu này của Đức Phật.
- Tri ân Sư Phụ, chư Tăng đã dạy Pháp Phật cho mình, các bậc thiện hữu tri thức đã sách tấn cho mình, để mình biết cách tạo lập công đức hưởng hạnh phúc lâu dài.
* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

III. Ngày 5: Nghe Pháp
Video (ấn vào tên bài): Sự kiện “thanh tịnh” hy hữu khi Đức Phật đản sinh 

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Tư duy về sự hy hữu
- Tư duy thêm về các việc “Sinh trong thanh tịnh” của Đức Phật. Khi đản sinh, do công đức phước báu, tâm thanh tịnh, nghiệp thanh tịnh, nên được sự thanh tịnh và sự thanh tịnh này là hy hữu.
- Chúng ta và các loài chúng sinh, do tâm cấu uế, hạnh bất thiện, nên khi sinh ra sẽ kèm theo là nước ối, máu mủ, hôi tanh,… và thân thể bị nhiễm các thứ ô uế đó.

2. Khởi tưởng hoan hỷ phát nguyện tinh tấn
- Quán chiếu về thân thể bị nhiễm ô, hôi thối, dơ dáy của mình trong hiện tại, mà sinh tâm sợ hãi các việc làm bất thiện.
- Quán chiếu về các việc chưa được tinh tấn của mình trong tu học phận sự và pháp Lục Hòa để phát nguyện cố gắng tinh tấn tạo lập công đức khiến cho thân kiếp sau được thanh tịnh hơn.

3. Hướng tâm tán dương
- Tán dương và tri ân sự đản sinh hy hữu nhiệm mầu này của Đức Phật.
- Tri ân Sư Phụ, chư Tăng đã dạy Pháp Phật cho mình, các bậc thiện hữu tri thức đã sách tấn cho mình, để mình biết cách tạo lập công đức hưởng hạnh phúc lâu dài.
* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

V. Ngày 7: Lưu Ý
Tùy duyên tu tập lại tụng kinh/nghe pháp/các đề mục quán.


 

25,920 lượt xem
17/05/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Đồng Diên

    28/05/2023

    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con xin thành kính đảnh lễ tri ân công Đức của Tam Bảo, con xin thành kính đảnh lễ tri ân công Đức trên Sư Phụ cùng Đại Đức Tăng Ni, con xin tri ân công đức của các bậc Thiện Hữu tri thức đã giúp đỡ cho con tu hành, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.