Nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm

Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Tu kinh Dược Sư để hồi hướng cho sức khỏe và kéo dài thọ mạng. Người thực hành trì tụng kinh Dược Sư là nương theo 12 nguyện của Đức Phật Dược Sư và trong kinh dạy rõ về việc khi tu cần phát nguyện, để có được năng lực của Nguyện Lực. Đức Phật Dược Sư, Ngài dạy: người muốn được chuyển hóa bệnh khổ, cũng như tránh được chín thứ chết yểu, chết oan và kéo dài thọ mạng, thì cần phát nguyện 49 ngày tụng kinh, trì trai giới, cúng dường trai Tăng, phóng sinh 49 loài,… Nhưng vì duyên của Phật tử tại gia, nên câu lạc bộ chỉ khuyến phát các Phật tử trong câu lạc bộ tùy duyên hoặc phát nguyện theo các tiêu chí tại phần hướng dẫn (A) dưới đây:

A. Hướng Dẫn

- Phật tử tùy duyên tu: Tu theo phát nguyện hoặc tu theo tùy duyên.

- Hình thức:
+ Tu theo trực tuyến hoặc theo nghi thức.
+ Tu cá nhân; tu nhóm, đạo tràng; kết hợp tu cá nhân và nhóm, đạo tràng.
- Địa điểm: Tùy duyên cố định hoặc thay đổi.
- Thời lượng/1 khóa lễ: Hết 1 quyển hoặc tùy chia 1 quyển làm nhiều ngày tụng.
- Trường hợp tu theo nghi thức: Tùy duyên bố trí thời gian trong ngày.

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

Lưu ý: Đọc kỹ phần hướng dẫn để thực hành đúng nghi thức.

1. Tu theo phát nguyện

a. Phát nguyện tụng kinh

- Số ngày phát nguyện: 21 ngày (bắt đầu từ ngày/sau ngày chùa khai đàn 1 ngày (ngày chùa khai đàn (mùng 8 âm lịch) được tính là ngày đầu tiên phát nguyện, nếu bắt đầu sau ngày khai đàn thì tu bù thêm 1 thời khóa); có thể khai đàn theo nghi thức/(trực tiếp; trực tuyến) theo chư Tăng/xem lại video đã phát; Tu theo nghi thức: kết lễ vào ngày chùa kết đàn, thời gian trong ngày: trước/cùng/sau thời gian chư Tăng kết lễ và trước đàn chẩn tế).
- Số lượng: Từ 7 quyển trở lên.
- Số lượng thời khóa/ngày: Ít nhất 1 thời khóa.
- Trường hợp tu bù: Nhận phận sự từ đạo tràng/câu lạc bộ/việc ốm đột xuất sau phát nguyện/nhà có tang hoặc hỷ sự; số ngày nghỉ liền nhau: không quá 3 ngày.
- Lưu ý: Phật tử tùy duyên phát nguyện tu đủ 49 ngày (sau khi chùa kết đàn thì vẫn tu tiếp, khi tu các ngày sau kết đàn, thì không thỉnh hương linh về đàn chẩn tế tháng sau).

b. Phát nguyện tu bát quan trai

- Số lượng ngày: 3 ngày (không tính ngày tu chính của chùa); tùy chọn ngày phù hợp, các ngày tu cách nhau ít nhất là 1 ngày.

- Hình thức tu:
+ Tu tinh nghiêm; tu tùy hỷ (Tu cả 3 ngày tinh nghiêm hoặc 3 ngày cùng tu tùy hỷ hoặc 3 ngày tu gồm cả tinh nghiêm và tùy hỷ).
+ Đăng ký: nội dung đăng ký: Tu bát quan trai theo phát nguyện (Phật tử tự bố trí ngày tu, không cần đăng ký rõ ngày lên đạo tràng/câu lạc bộ).

c. Phát nguyện cúng thí thực

- Số lượng đàn lễ: Tùy duyên.
- Nhân duyên đàn lễ: Tu theo phát nguyện tụng kinh Dược Sư, phát nguyện tụng kinh đủ theo số ngày phát động của câu lạc bộ.
- Địa điểm cúng lễ: Tại địa điểm có tụng kinh Dược Sư (bao gồm tụng cá nhân/theo nhóm, đạo tràng).
- Lưu ý: Cúng thí thực theo phát nguyện: không đăng bài để chư Tăng chứng minh.

d. Thời gian - Điều kiện - Mục hương linh được thỉnh về đàn chẩn tế kết đàn Dược Sư

- Thời gian diễn ra đàn chẩn tế: 28/Giêng (Ngày chư Tăng kết đàn Dược Sư.)
- Điều kiện:
+ Phát nguyện và tu đủ số ngày theo phát động của câu lạc bộ.
+ Tụng kinh đủ số quyển (7 quyển trở lên).
+ Tu đủ 3 ngày bát quan trai theo phát nguyện.

- Mục hương linh: Các mục hương linh trong nghi thức tu và mục hương linh đàn chẩn tế.

Xem thêm tại phần hướng dẫn, để biết bày trí cúng lễ đàn Dược Sư tại nhà:

https://phamthiyen.com/cac-huong-dan-can-luu-y-khi-thuc-hanh-nghi-thuc-tu-tap-trong-nam-c4632.html#2_sam_le__bay_le_trong_nghi_thuc_tung_kinh_duoc_su_cau_an_dau_nam

2. Tu tùy duyên

- Tùy duyên không tu theo phát nguyện: Số ngày, thời gian tụng kinh; có/không tu bát quan trai.
- Không thỉnh hương linh về đàn chẩn tế kết đàn Dược Sư.

3. Lễ công hạnh sám hồng danh

- Trường hợp thực hành: Nghỉ tu không bạch, tu sai, tu nhầm.
- Mục đích: Được tiếp tục thỉnh hương linh về đàn chẩn tế.
- Thời điểm thực hành: Sau khi phát hiện tu sai, đăng ký thực hành công hạnh lên đạo tràng, thì tu theo hướng dẫn lễ công hạnh.
- Cách thức thực hành: Sai 1 lần thì Sám Hồng Danh 1 quyển, có thể chia 1 quyển thành 2 - 3 phần để lễ.
- Thời gian thực hành công hạnh: Xong trước khi câu lạc bộ kết mãn chương trình tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm.
- Hình thức lễ: Tùy duyên theo sức khỏe (đứng, quỳ, vái).
- Bạch tại phần văn khấn: Nhân duyên do mất chánh niệm tu sai hướng dẫn của chương trình tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm (không đọc/nhớ hướng dẫn/bị hướng dẫn sai…); Phục nguyện: hồi hướng tăng trưởng trí tuệ, thực hành được chánh niệm, tinh tấn trong pháp lục hòa.
- Lưu ý: Không thỉnh hương linh về tu và không hồi hướng cho các nghiệp/việc khác.

B. Văn Bạch Thỉnh Các Mục Tâm Linh Trước Khi Tham Gia Đàn Chẩn Tế Dược Sư

Link: https://phamthiyen.com/huong-dan-danh-cho-nghi-thuc-tung-kinh-duoc-su-cau-an-dau-nam-c4349.html

C. Nghi Thức Cúng Lễ

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

(Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tùy duyên bạch trước văn bạch này)

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn 

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở (trọ, nhờ) tại địa chỉ:… là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng).

(Đệ tử con được phân làm chủ sám, đại diện cho các tín chủ Phật tử, tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…)

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, chúng con hoan hỷ (tu, tu bù, tu tùy duyên)... theo hướng dẫn của câu lạc bộ. Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, thiết lễ tu (khai đàn, tụng kinh theo phát nguyện, kết đàn)... cầu an, trì kinh Dược Sư. Trong quá trình tu tập, chúng con phát nguyện tùy duyên làm các công đức, theo lời dạy của Đức Phật Dược Sư (tụng kinh, tu bát quan trai giới, cúng dường Tam Bảo, tham gia quỹ từ thiện phóng sinh, làm phận sự hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp…)... để hồi hướng cầu bình an cho gia đình. Ngưỡng nguyện Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Nguyệt Quang, cùng mười hai vị Đại tướng Dược Xoa, gia hộ chúng con: Oan trái, oán thù nhiều đời đều được hóa giải; xa lìa khổ ách, nghiệp chướng, phiền não chướng được tiêu trừ, bốn mùa khỏe mạnh, thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo, phước thọ tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác.

Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh (và chư linh Thần hộ trì) về đây ủng hộ cho pháp hội tu tập của chúng con.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) chúng con xin nhất tâm thỉnh mời:

(Tu nhóm Phật tử tự bạch.)

- Ngày tu thứ nhất thì đọc:

Các hương linh có oán kết có thể đang tác động và sẽ tác động trong năm, lên các nạn về bệnh tật, tai nạn, thọ mạng của các thành viên trong gia đình chúng con tên là (kể tên)...

(tu phát nguyện thì đọc: Và chúng con xin tu theo hình thức phát nguyện của câu lạc bộ hướng dẫn, nên chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh, mà chúng con đã thỉnh mời ở trên, đến ngày 28 tháng Giêng năm... về tại chùa Ba Vàng, tham dự đàn chẩn tế, nương tựa Tam Bảo, sám hối tội lỗi, tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phước lành, quy y Tam Bảo, thọ tài ẩm thực, phát tâm Bồ Đề cầu đạo Vô Thượng.)

Và theo hướng dẫn của chương trình tu, chúng con lại xin thỉnh mời chư vị hương linh sau đây, về cùng với chúng con tu tập, nhưng không mời về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng (tùy duyên mời)…

- Ngày tu tiếp theo:

+ Trước khi chùa kết đàn thì đọc:

Các chúng trong cõi tâm linh như các hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh. (Nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch: Và chúng con cũng xin thỉnh thêm các hương linh sau về đây tu, nhưng không thỉnh về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng…)

+ Tu tùy duyên thêm sau khi chùa kết đàn thì đọc:

Các chúng trong cõi tâm linh như các hôm trước mà chúng con đã thỉnh mời, được về đây tu và không mời chư vị về đàn chẩn tế tại chùa (tùy mời thêm: và xin thỉnh hương linh… cũng được về đây cùng chúng con tu tập)

[* Nếu phát tâm công đức thì đọc (hồi hướng cho mục nào, thì đọc mục đó):
- Phát tâm tại khóa lễ: Chúng con xin phát tâm công đức (thêm) về Tam Bảo, để hồi hướng phước cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về khóa lễ này là…
- Phát tâm về đàn chẩn tế tại chùa: Chúng con xin phát tâm công đức (thêm/tổng số)... về Tam Bảo, để hồi hướng phước cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng là…]

Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh cùng với chúng con tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ lễ vật thực hiến cúng của chúng con).
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

5. Xưng Dương Như Lai Hiệu

(Quỳ hoặc đứng; chắp tay đọc)
Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. (1 chuông)

Nhất Thiết Cung Kính Nhất Tâm Kính Lễ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)
1. Chí tâm đảnh lễ: Phật Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương ở cõi Quang Thắng phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Phật Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương ở cõi Diệu Bảo phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Phật Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu ở cõi Viên Mãn Hương Tích phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: Phật Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường ở cõi Vô Ưu phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Phật Pháp Hải Lôi Âm ở cõi Pháp Tràng phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Phật Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hý Thần Thông ở cõi Thiện Trụ Bảo Hải phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Kinh Bản Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư và chú Quán Đỉnh cùng Tôn Pháp ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng chư Bồ tát ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng chư Bồ tát ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Thánh chúng trong Hải hội Thanh tịnh ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng Thánh chúng ở khắp Pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)
[Nếu thờ Xá Lợi thì lễ thêm: Chí tâm đảnh lễ: Kim Thân Xá Lợi Chư Phật, Chư Thánh Hiền Tăng. (3 chuông. 1 lễ)]

6. Tán Lư Hương

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Lư trầm vừa đốt,
Pháp giới thơm lừng,
Xa đưa Hải hội Phật đều mừng.
Đâu đâu cũng thấy cát tường vân,
Thành ý ân cần, chư Phật hiện toàn thân.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Thần Chú

(Tùy duyên có/không tụng các thần chú)
Tịnh Khẩu Nghiệp Chân Ngôn
Án, tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, tát bà ha. (3 lần. 1 chuông)

Tịnh Thân Nghiệp Chân Ngôn
Án, tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)

Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn
Án, sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần. 1 chuông)

Án Thổ Địa Chân Ngôn
Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ ta bà ha. (3 lần. 1 chuông)

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn
Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 1 chuông)

8. Tán Kinh (Pháp)

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông)

Sa Bà chẳng ở được lâu dài,
Sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài,
Hai sáu nguyện vương tiêu hết tội,
Ba nghìn Hóa Phật rủ lòng soi.
Hoa sen Tây Trúc đầy thơm ngát,
Quả phúc Nam Diêm được tốt tươi,
Giải kết, tiêu tai, thêm tuổi thọ,
Vững vàng bản mệnh, được yên vui.
Nam mô Tiêu tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (3 lần. 3 chuông)

9. Tụng Kinh

Kinh được chia làm 3 phần. Mỗi khóa lễ tụng 1 phần hoặc tùy duyên tụng 2, cả 3 phần.

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông. Ấn vào tên bài)

Bài kinh: Kinh Dược Sư

10. Dược Sư Thần Chú

(Ngồi; pháp khí: mõ)
Nam mô bạc già phạt đế, bệ sái xã, lũ rô thích lưu ly, bát lạt bà, hắt ra xà dã. Đát tha yết đa ra, a ra hắc đế. Tam miệu tam bồ đà da, đát điệt tha. Án, bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam một yết đế tóa ha. (3-7 lần)

11. Tán Thán Pháp Hội Dược Sư

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông)

Hải hội Dược Sư,
Sáng rực thần quang,
Tám vị Bồ Tát giáng cát tường,
Bảy vị Phật tuyên dương.
Nhật nguyệt hồi quang,
Ban phúc thọ an khang,
Giải kết, giải kết, giải oan kết,
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết,
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành,
Đối trước Phật đài, cầu giải kết.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.
Tiêu tai Diên Thọ Dược Sư Phật,
Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. (1 chuông)

12. Niệm Hồng Danh

Mười hai nguyện lớn, giáo chủ Đông phương.
Bốn chín đèn soi sáng đàn trường.
Bảy bảy đức chân thường, lễ bái tán dương.
Hết tai nạn được thọ trường.
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (10 lần. 1 chuông)
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (3 lần. 1 chuông)
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (3 lần. 1 chuông)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần. 3 chuông)

13. Bạch Phát Nguyện

(Mục dành cho Phật tử đang bạch phát nguyện 49, 108 ngày)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đệ tử con đang bạch phát nguyện (49, 108)... ngày, giờ này con xin được bạch.

a. Văn Bạch Dành Cho 107 Ngày Tiếp Theo Của Phát Nguyện 108 Ngày

Link: https://phamthiyen.com/phat-nguyen-108-ngay-c761.html#ii-van-bach-danh-cho-107-ngay-tiep-theo-cua-phat-nguyen-108-ngay

b. Văn Bạch Dành Cho 48 Ngày Tiếp Theo Của Phát Nguyện 49 Ngày

Link: https://phamthiyen.com/phat-nguyen-49-ngay-c4292.html#ii-van-bach-danh-cho-48-ngay-tiep-theo-cua-phat-nguyen-49-ngay

14. Cúng Thực

(Quỳ, chủ sám bạch. Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng hương linh mà chúng con đã thỉnh mời.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (1 chuông. 1 vái)

(Tụng. Mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (1 chuông. 1 vái)

15. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! Chúng con xin hồi hướng công đức tùy hỷ (và tu tập) sáu pháp Hòa Kính, công đức tụng kinh cùng các công đức khác mà chúng con đã phát nguyện tạo lập để hồi hướng trong chương trình tu tập này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Và chúng con cũng hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)…

(- Nếu hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai/các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, đạo tràng: Chúng con lại xin hồi hướng…)

Và chúng con lại xin bạch phát nguyện hồi hướng:

(Tu nhóm: Đại chúng cùng đọc. Pháp khí: mõ, chuông)

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tùy hỷ công đức
Phát nguyện tinh tấn
Tu giới, học Pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp Hòa Kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp Lục Hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các hương linh
Hữu duyên khóa lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Hương linh có oán kết
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của pháp Lục Hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Toàn dân tu pháp Lục Hòa
Yêu thương giúp đỡ nhau
Sống đời an lạc
Đất nước hưng thịnh. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, Thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.
Chúng con lại xin
Tri ân Tam Bảo
Sư Phụ đại Tăng
Thiện hữu tri thức
Giúp con tu hành
Tùy hỷ tất cả
Chư Thiên, chư Thần
Tất cả các vị
Nhân cùng phi nhân
Trong đàn tràng này.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

(Chủ sám)
Chúng con nguyện cầu Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Nguyệt Quang, 12 đại Tướng Dược Xoa gia hộ cho các nguyện cầu hồi hướng của chúng con.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (1 chuông. 1 lễ)

- Nếu xin nghỉ tu: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

16. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

17. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

18. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành)

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (1 vái)

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP
Để tiện giúp đỡ và hướng dẫn những người có niềm tin với Phật Pháp, muốn được sự giúp đỡ cũng như vào câu lạc bộ Cúc Vàng, để ứng dụng Phật Pháp tu tập chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, câu lạc bộ tiếp nhận mong cầu tự nguyện trên tại các địa chỉ sau:

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

-
aa
+
204,040 lượt xem
25/01/2024

Bình luận (31)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. P
  P

  Phạm Thị Thắng Pháp Danh là Thắng Phương Hòa

  08/03/2024
  Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên của Sư Phụ cùng các Đại Tăng Ni và Cô CN Chùa Ba Vàng ạ.
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Thanh Huyền

  07/03/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức của Sư Phụ và đại Tăng cùng các bậc trí thức và Cô chủ nhiệm ạ.
 3. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  07/03/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã dẫn dắt cho chúng con tu tập được nhiều lợi ích ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 4. P
  P

  Phạm Thị Thắng Pháp Danh là Thắng Phương Hòa

  07/03/2024
  Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên của Sư Phụ cùng các Đại Tăng Ni và Cô CN ạ.
 5. Vũ thị quang 0

  07/03/2024
  Con xin tri ân Sư Phụ.