Nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm

Lời Dẫn

(Trích tại lời dẫn kinh Dược Sư chùa Ba Vàng)

Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài đã thấu triệt được chân lý, Ngài dạy lại cho chúng ta về tất cả các sự khổ, nguyên nhân dẫn đến sự khổ, nguyên nhân các khổ và phương pháp diệt khổ để được an vui. Trong 49 năm thuyết pháp, những lời dạy của Ngài được kết tập lại trong tam tạng kinh điển cho chúng ta thực hành để thoát khổ. Mục đích chính của việc tụng đọc kinh điển là để hiểu nghĩa kinh và hành trì theo những lời Phật dạy, đi đến thành tựu được giác ngộ, giải thoát. Đã bao lâu nay, chúng ta chỉ lấy tụng kinh làm công khóa tu hành và coi như vậy là đã đầy đủ sự tu tập Phật Pháp. Chúng ta tụng hết bộ kinh này, lại tụng đến bộ kinh khác, không cần tìm hiểu nghĩa kinh ra sao, miễn rằng tụng đọc được nhiều là tốt. Đây quả là một sự lầm lạc và thiếu sót biết bao!
Chùa Ba Vàng ấn tống lại kinh Dược Sư do Hòa Thượng Thích Huyền Dung dịch để cho những người khi mắc bệnh tật thực hành theo lời Phật dạy trong kinh như cung kính Tam Bảo, sám hối, bố thí, trì trai, giữ giới, ấn tống kinh sách, phát nguyện tu hành,... sẽ chuyển hóa nghiệp chướng của mình.
Với tâm nguyện đem giáo pháp của Phật vào cuộc sống, hướng con người đến nếp sống đạo đức, thiện nhân quả, an vui hạnh phúc, chúng tôi rất mong quý Phật tử học, hiểu sâu chính Pháp và tinh tấn hành trì. Đó mới chính là mục đích và ý nghĩa của sự đọc tụng kinh điển đưa đến giải thoát.
Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta vững bước trên con đường đi tới quả vị Vô thượng Bồ Đề.

Tỳ kheo Thích Trúc Thái Minh

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài)

Nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn dành cho nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm

B. Nghi Thức Cúng Lễ

1. Văn Khấn Tại Nơi Thờ Tà Kiến Hoặc Chưa Biết Rõ (Nếu Tại Nơi Thờ Đúng Pháp Thì Bỏ Qua Phần Này)

(Chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Hôm nay chúng con có duyên cúng lễ/bao sái/tu tập tại nơi thờ tự này, chúng con xin hướng về Tam Bảo, và thực hành theo lời Đức Phật dạy. Chúng con không nương tựa vào pháp của ngoại đạo, không nương tựa vào thầy tà kiến (chưa biết thì đọc: có thể) đã tạo lập nên nơi thờ tự này.
Chúng con xin chư Phật chứng minh cho chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Lưu ý: Sau khi bạch thì bao sái/cắm hương vào các bát hương tại nơi thờ tà kiến hoặc chưa rõ biết có tà kiến hay không.)

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, (Phật tử câu lạc bộ đã bạch xong bài 49 ngày thì bạch thêm: chư linh Thần hộ trì) vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của chúng con.
* Tu riêng tại nhà: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)
* Tu tại nhóm/đạo tràng:
Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các tín chủ Phật tử, tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…
(Tiếp)
Chúng con xin (tùy hỷ; tu tập) theo sáu pháp Hòa Kính của Đức Phật (và tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng. Chúng con đã/chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa).

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, đệ tử chúng con, một dạ chí thành, thiết lễ khai đàn/tụng kinh theo phát nguyện/kết đàn cầu an, trì kinh Dược Sư. Trong quá trình tu tập, chúng con xin/đã phát nguyện tùy duyên làm các công đức, theo lời dạy của Đức Phật Dược Sư, để hồi hướng cầu bình an cho gia đình. Ngưỡng nguyện Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Nguyệt Quang, cùng mười hai vị Đại tướng Dược Xoa, gia hộ chúng con: Oan trái, oán thù nhiều đời đều được hóa giải; xa lìa khổ ách, nghiệp chướng, phiền não chướng được tiêu trừ, bốn mùa khỏe mạnh, thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo, phước thọ tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (Phật tử câu lạc bộ đã bạch xong bài 49 ngày thì bạch thêm: oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa) chúng con xin thỉnh mời các chúng trong cõi tâm linh sau được vân tập về pháp hội này cùng chúng con tu tập:

a. Bạch thỉnh các mục tâm linh ngày khai đàn
(Tu nhóm Phật tử tự bạch)

- Mời vong linh về tu và về đàn chẩn tế:
Các vong linh oan gia trái chủ đang tác động và sẽ tác động trong năm, lên các nạn về bệnh tật, tai nạn, thọ mạng của các thành viên trong gia đình chúng con tên là (kể tên)...
Và chúng con xin tu đủ 14 ngày (trở lên), theo phát nguyện cùng câu lạc bộ, nên theo hướng dẫn của câu lạc bộ, chúng con xin thỉnh mời tất cả chư vị về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày 15 tháng Giêng năm…

- Mời vong linh về tu nhưng không mời về đàn chẩn tế: Và theo hướng dẫn từ câu lạc bộ, chúng con xin chỉ thỉnh mời chư vị sau đây về tại đàn tràng tu tập, nhưng không thỉnh chư vị về chẩn tế của chùa (tùy duyên mời)…

b. Bạch thỉnh các mục tâm linh hàng ngày
+ Trước ngày diễn ra đàn chẩn tế
Các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh: một là các chúng có hai nhân duyên: về tu pháp hội này và về pháp hội đàn chẩn tế tại chùa; hai là các chúng chỉ có một nhân duyên là chỉ về pháp hội này tu và nhận phần hồi hướng tại pháp hội này (tùy duyên có thể mời thêm: và xin thỉnh vong linh…)

+ Sau đàn chẩn tế và kết đàn
Các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước mà chúng con đã thỉnh mời (tùy duyên có thể mời thêm: và xin thỉnh vong linh… )

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời, cùng với chúng con tu tập.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận. (1 chuông)

5. Quán Tưởng

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 chuông. 1 lễ)

6. Xưng Dương Như Lai Hiệu

(Quỳ hoặc đứng; chắp tay đọc)
Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. (1 chuông)
Nhất Thiết Cung Kính Nhất Tâm Kính Lễ
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)
1. Chí tâm đảnh lễ: Phật Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương ở cõi Quang Thắng phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Phật Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương ở cõi Diệu Bảo phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Phật Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu ở cõi Viên Mãn Hương Tích phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: Phật Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường ở cõi Vô Ưu phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Phật Pháp Hải Lôi Âm ở cõi Pháp Tràng phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Phật Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hý Thần Thông ở cõi Thiện Trụ Bảo Hải phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Kinh Bản Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư và chú Quán Đỉnh cùng Tôn Pháp ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng chư Bồ tát ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng chư Bồ tát ở khắp Pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Thánh chúng trong Hải hội Thanh tịnh ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng Thánh chúng ở khắp Pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

7. Tán Lư Hương

(Ngồi; khai chuông mõ)

Lư trầm vừa đốt,
Pháp giới thơm lừng,
Xa đưa Hải hội Phật đều mừng.
Đâu đâu cũng thấy cát tường vân,
Thành ý ân cần, chư Phật hiện toàn thân.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần. 3 chuông)

8. Tụng Thần Chú

(Tùy duyên có/không tụng các thần chú)
Tịnh Khẩu Nghiệp Chân Ngôn
Án, tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, tát bà ha. (3 lần. 1 chuông)

Tịnh Thân Nghiệp Chân Ngôn
Án, tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)

Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn
Án, sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần. 1 chuông)

Án Thổ Địa Chân Ngôn
Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ ta bà ha. (3 lần. 1 chuông)

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn
Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 1 chuông)

9. Tán Kinh (Pháp)

(Ngồi, pháp khí: mõ)

Sa Bà chẳng ở được lâu dài,
Sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài,
Hai sáu nguyện vương tiêu hết tội,
Ba nghìn Hóa Phật rủ lòng soi.
Hoa sen Tây Trúc đầy thơm ngát,
Quả phúc Nam Diêm được tốt tươi,
Giải kết, tiêu tai, thêm tuổi thọ,
Vững vàng bản mệnh, được yên vui.
Nam mô Tiêu tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (3 lần. 3 chuông)

10. Tụng Kinh

Kinh được chia làm 7 phần. Mỗi khóa lễ tụng 1 phần hoặc tùy duyên tụng 2, 3… cả 7 phần.

(Ngồi; pháp khí: chuông, mõ)
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Dược Sư - Phần 1
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Dược Sư - Phần 2
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Dược Sư - Phần 3
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Dược Sư - Phần 4
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Dược Sư - Phần 5
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Dược Sư - Phần 6
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Dược Sư - Phần 7

11. Dược Sư Thần Chú

(Ngồi; pháp khí: mõ)
Nam mô bạc già phạt đế, bệ sái xã, lũ rô thích lưu ly, bát lạt bà, hắt ra xà dã. Đát tha yết đa ra, a ra hắc đế. Tam miệu tam bồ đà da, đát điệt tha. Án, bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam một yết đế tóa ha. (3-7 lần)

12. Tán Thán Pháp Hội Dược Sư

(Ngồi; pháp khí: mõ)

Hải hội Dược Sư,
Sáng rực thần quang,
Tám vị Bồ Tát giáng cát tường,
Bảy vị Phật tuyên dương.
Nhật nguyệt hồi quang,
Ban phúc thọ an khang,
Giải kết, giải kết, giải oan kết,
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết,
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành,
Đối trước Phật đài, cầu giải kết.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.
Tiêu tai Diên Thọ Dược Sư Phật,
Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. (1 chuông)

13. Niệm Hồng Danh

(Ngồi; pháp khí: mõ)

Mười hai nguyện lớn, giáo chủ Đông phương.
Bốn chín đèn soi sáng đàn trường.
Bảy bảy đức chân thường, lễ bái tán dương.
Hết tai nạn được thọ trường.
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (10 lần. 1 chuông)
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (3 lần. 1 chuông)
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (3 lần. 1 chuông)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần. 3 chuông)

14. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)
a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, (Phật tử câu lạc bộ đã bạch xong bài 49 ngày thì bạch thêm: chư linh Thần hộ trì) chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay chúng con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, tu tập theo đàn lễ Dược Sư, chúng con xin dâng lên cúng vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh, (Phật tử câu lạc bộ đã bạch xong bài 49 ngày thì bạch thêm: chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời.
Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (1 chuông. 1 vái)

15. Bạch Hồi Hướng Phước Báu Cho Các Chúng Tâm Linh

(Quỳ, chắp tay bạch)
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
a. Bạch hồi hướng tại đàn lễ
Chúng con xin tác phúc (thêm), để hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh, mà chúng con đã thỉnh về đàn lễ hôm nay như sau:
+ Cúng dường Tam Bảo, cúng dường tứ sự hộ trì chư Tăng là…
+ Tham gia ấn tống kinh sách là…
+ Tham gia phóng sinh là…
+ Tham gia từ thiện xã hội là…
+ Phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó số (ngày, giờ) công quả là…

Để (hồi hướng chung cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời về trong đàn lễ tu tập hôm nay/hồi hướng riêng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (Phật tử câu lạc bộ đã bạch xong bài 49 ngày thì bạch thêm: chư Linh Thần hộ trì)/hồi hướng riêng cho chư vong linh (đọc tên mục vong linh hồi hướng))…
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (1 chuông. 1 lễ)

b. Bạch hồi hướng về đàn chẩn tế
Chúng con xin tác phúc (thêm):

+ Cúng dường Tam Bảo, cúng dường tứ sự hộ trì chư Tăng là…

+ Phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó số (ngày, giờ) công quả là…

Để hồi hướng cho tất cả chư vị, mà chúng con đã thỉnh mời về đàn chẩn tế trong nghi thức tu tập này.
Và có thể có thí chủ cúng dường thì theo duyên của thí chủ mà nhận thêm phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.
Và chúng con cũng xin cáo bạch với chư vị, nếu chùa thay đổi ngày cúng lễ chẩn tế thì chúng con xin bạch lại sau.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (1 chuông. 1 lễ)

16. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ gối; chắp tay)
a. Phục nguyện
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! Đệ tử chúng con thành tâm tu tập đem công đức này, công đức tùy hỷ theo sáu pháp Hòa Kính của Đức Phật, (Phật tử câu lạc bộ đã bạch xong bài 49 ngày thì bạch thêm: công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng)(tùy duyên đọc thêm: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay[1]) hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và hiện tiền chúng con hồi hướng cho (đọc mong cầu):
Và chúng con lại xin bạch phát nguyện hồi hướng:
(Tất cả đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tùy hỷ công đức
Phát nguyện tinh tấn
Tu giới, học Pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu Pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên đàn lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của Pháp lục hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Toàn dân tu pháp lục hòa
Yêu thương giúp đỡ nhau
Sống đời an lạc
Đất nước hưng thịnh. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)
Chúng con lại xin
Tri ân Tam Bảo
Sư Phụ đại Tăng
Thiện hữu tri thức
Giúp con tu hành
Tùy hỷ tất cả
Chư Thiên, chư Thần
Tất cả các vị
Nhân cùng phi nhân
Trong đàn tràng này.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

(Chủ sám)
Chúng con nguyện cầu Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Nguyệt Quang, 12 đại Tướng Dược Xoa gia hộ cho các nguyện cầu hồi hướng của chúng con.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (1 chuông. 1 lễ)

b. Hồi hướng
(Quỳ; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

17. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

18. Bạch Hạ Lễ

(Đối với trường hợp sắm lễ cúng. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (1 vái)

HẾT

Chú thích:
[1] Công đức tạo lập được trong ngày hôm nay: Công đức làm phận sự, cúng dường, công quả, tu tập, chia sẻ, tán thán Pháp,... tất cả các việc làm thiện trong ngày tạo ra công đức.
Nếu tất cả các công đức tạo lập được trong ngày hồi hướng cho các mục tâm linh trong nghi thức này thì tại phần phục nguyện đọc: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay. Còn hồi hướng cho các mục tâm linh khác thì không đọc.

C. Văn Bạch Chuyển Đổi Nghi Thức

1. Hướng Dẫn

- Dành cho trường hợp đang tu theo các nghi thức của câu lạc bộ, mà chuyển đổi thành phần Phật tử.
- Sau khi nguyện hương xong, cắm hương lên bát hương và bạch trước phần văn bạch của nghi thức.
- Bạch 1 lần.

2. Văn Bạch

(Chắp tay, quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại địa chỉ… con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.
Nhân duyên con vừa chuyển thành phần Phật tử, từ thành phần... sang thành phần… Vì vậy con xin chuyển nghi thức tu tập, từ nghi thức… sang nghi thức…
Con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con được tiến tu, chư Thiên, chư Thần Linh (Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đã bạch xong bài 49 ngày thì đọc thêm: chư linh Thần hộ trì) gia hộ cho con.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

152,805 lượt xem
25/01/2023

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. V
  V

  Vũ Thị Lâm

  04/02/2023

  Con xin thành kính đảnh lễ tri ân ân đức của Tam Bảo, ân đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm

 2. V
  V

  Vũ Thị Lâm

  04/02/2023

  Con xin thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm

 3. H
  H

  Hoàng Thị Lý

  27/01/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng chư tôn Đức Tăng và Cô chủ nhiệm đã tác lễ tổ chức đàn Dược Sư cho chúng con được tham gia đàn lễ rất lợi ích đầu xuân Quý Mão ạ!

 4. H
  H

  Hoàng Thị Lý

  21/01/2023

  Em xin thành kính tri ân công đức của Cô đã cho chúng em được theo khóa lễ thật lợi ích ạ