Nghi thức tu kính mừng Phật Đản

Lời Dẫn

Đức Phật đản sinh là sự kiện thiêng liêng và vô cùng hy hữu – sự đản sinh vì lợi ích cho nhân thiên và muôn loài. Chính vì vậy, ngày Khánh Đản của đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni là một trong những lễ hội trọng đại của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đã được Tổ chức Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày Lễ hội Tôn giáo của thế giới.

Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì mong cầu hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh. Cho nên, với tâm tri ân sâu nặng, hướng về ngày Khánh đản thiêng liêng của Đấng Đại giác Thích Ca Mâu Ni, Phật tử dành một tuần lễ tu tập tụng kinh, thiền quán để cảm niệm ân đức của Ngài, mong nguyện tâm tri ân và công đức tu tập này hướng đến cầu thành tựu Vô Thượng Bồ Đề trong mai sau.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): 
Nghi thức tu kính mừng Phật Đản năm thứ nhất
Nghi thức tu kính mừng Phật Đản năm thứ hai
Nghi thức tu kính mừng Phật Đản năm thứ ba

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Nghi Thức

Thời gian tu: 7 ngày (Mùng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/4)

I. Nghi Thức Ngày Tụng Kinh

Ngày tu: Ngày mùng 5 và mùng 8 (ngày thứ nhất và thứ 4 của chương trình).
Ấn vào tên bài: Nghi thức tụng kinh - tu kính mừng Phật Đản 

II. Nghi Thức Ngày Nghe Pháp Và Ngồi Thiền

Ngày tu: Ngày mùng 6, 7, 9 và mùng 10/4 (ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 của chương trình).
Ấn vào tên bài: Nghi thức nghe Pháp ngồi thiền - tu kính mừng Phật Đản
Lưu ý:
- Ngày 11/4 (ngày tu thứ 7 của chương trình), tùy duyên tu tập lại tụng kinh/nghe pháp/các đề mục quán.

C. Hướng Dẫn Tu Bát Quan Trai - Cúng Thí Thực - Mời Về Đàn Chẩn Tế

I. Nghi Thức Tu Bát Quan Trai

- Ngày câu lạc bộ phát nguyện tu: Ngày mùng 8/4 hoặc ngày 10/4.
- Hình thức tu: Tinh nghiêm và tùy hỷ.
- Đăng ký:
+ Tại câu lạc bộ: Đủ 2 nhân duyên: Tu đủ số lượng ngày (1 ngày) và đúng thời gian phát nguyện của câu lạc bộ.
+ Tại đạo tràng: Tu tùy duyên không đúng phát nguyện của câu lạc bộ.
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4363.html

II. Nghi Thức Cúng Thí Thực

- Số ngày: Tùy duyên 1, 2,… buổi.
- Thời gian: Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 11/4.

III. Thỉnh Vong Linh Về Đàn Chẩn Tế

1. Mục vong linh: Vong linh trong nghi thức tu; vong linh đàn lễ cúng thí thực.

2. Thời gian thỉnh vong linh về đàn chẩn tế
Thỉnh vong linh về đàn chẩn tế tại chùa vào ngày 18/4 âm lịch.

3. Điều kiện đủ được thỉnh vong linh về đàn chẩn tế
 a. Vong linh trong nghi thức tu tập

- Điều kiện:
+ Chương trình tu tập: Tu tuần tự theo năm, đúng chương trình phù hợp với duyên tu của mình.
+ Cách thức tu: Có 2 cách thức: Tu đầy đủ cả chương trình tụng kinh và nghe pháp ngồi thiền hoặc đối với phần tụng kinh, thì tụng kinh ngày đầu tiên, các ngày sau không tụng kinh và phần nghe pháp ngồi thiền thì tu đầy đủ.

b. Vong linh trong đàn lễ cúng thí thực
- Điều kiện:
+ Tu đủ các điều kiện thuộc mục (a) ở trên.
+ Cúng thí thực đúng trong khung thời gian tu kính mừng Phật Đản.
+ Sắp lễ cúng có cả vật thực (không bạch bằng văn bạch chỉ cúng dường tịnh tài không sắp lễ cúng vật thực).
Lưu ý: Tùy duyên có/không tu bát quan trai, vẫn được thỉnh vong linh về đàn chẩn tế.

4. Link:
https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-cung-thi-thuc-co-hon-c3704.html

D. Văn Bạch Liên Quan Đến Đàn Chẩn Tế

Xem thêm (ấn vào tên bài): Tổng hợp văn bạch (cập nhật sau)

Tổng số: 3 bài văn bạch

I. Văn Bạch Cõi Tâm Linh Khi Chùa Chuyển Ngày Đàn Chẩn Tế

1. Hướng Dẫn
- Trường hợp khi tu đã bạch về đàn chẩn tế, sau đó chùa thay đổi lịch.
- Địa điểm bạch: Trong khóa lễ tu tiếp hoặc tại nơi đã tu tập hoặc chắp tay hướng lên hư không.
- Thời gian bạch: Trước thời gian diễn ra đàn chẩn tế ít nhất là 1 ngày.
- Số lần bạch: 1 lần và bạch 3 lượt (có thể bạch nhiều hơn).

2. Văn Bạch
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con
Chúng con xin bạch thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh, mà chúng con đã bạch thỉnh chư vị, trong chương trình tu (tên)… tại (khi tu tập/và lễ cúng thí thực) về đàn chẩn tế chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm….
Nay Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng thông báo chuyển ngày chẩn tế sang ngày… tháng… năm…
Vậy chúng con xin bạch thỉnh lại với chư vị, để chư vị biết sự thay đổi ngày này. Xin tất cả chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

II. Văn Bạch Sám Hối Cáo Bạch Không Thỉnh Vong Linh Về Đàn Chẩn Tế Do Không Tu Đủ Điều Kiện

1. Hướng Dẫn
- Thời gian bạch: Bạch ngay sau khi biết mình không tu đủ điều kiện như hướng dẫn/thỉnh nhầm vong linh.
- Cách thực hành:
+ Bạch vong linh của nghi thức tu: Bạch thêm tại phần văn khấn, của nghi thức đang tu hoặc nếu không tu, thì bạch văn bạch này, địa điểm tại trước ban thờ hoặc nơi thanh tịnh.

+ Bạch vong linh của lễ cúng thí thực: Sắp lễ cúng thí thực để bạch và bạch tại phần văn khấn hoặc nếu không sắp lễ cúng thì chắp tay bạch tại nơi đã cúng thí thực và bạch theo văn bạch này 1 lần và bạch 3 lượt (tùy duyên có thể tăng số lần và số lượt).

2. Văn Bạch
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ… (và đang ở trọ tại địa chỉ…)
Trong chương trình tu tập (tên chương trình mà mình đã thỉnh vong linh về đàn chẩn tế) ….

a. Trường hợp không tu đúng hướng dẫn
+ Nghi thức tu: con đã phát nguyện tu đầy đủ
+ Lễ cúng thí thực: và con đã sắp lễ cúng thí thực

(Tiếp)

theo hướng dẫn của câu lạc bộ cúc vàng, nên con đã bạch thỉnh các mục tâm linh (trong nghi thức tu/và trong lễ cúng thí thực tại (nhà, cửa hàng…)) về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… nhưng nay do nhân duyên (bạch nhân duyên)…, mà con đã/sẽ không tu được đầy đủ như phát nguyện.

b. Trường hợp thỉnh nhầm vong linh

con đã thỉnh nhầm các mục vong linh (đọc các mục vong linh)... về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… không đúng hướng dẫn của câu lạc bộ Cúc Vàng,

(Tiếp chung cho cả a và b)
vì vậy theo sự hướng dẫn của câu lạc bộ, con xin hủy lời đã bạch thỉnh các mục tâm linh (trong khóa lễ tu/và khóa lễ cúng thí thực/mà con đã thỉnh nhầm về đàn chẩn tế), con xin không thỉnh chư vị về đàn chẩn tế nữa. Con xin sám hối với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng và con xin nương oai lực của Tam Bảo, của pháp Lục Hòa, để sám hối với các chúng trong cõi tâm linh, mà con đã thỉnh mời.

Con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, sự ủng hộ của các chúng trong cõi tâm linh, để các lần sau con (đủ duyên thực hành được phát nguyện tu tập tâm Bồ Đề của chương trình tu này/không bị thỉnh nhầm, tu sai với sự hướng dẫn nữa).

Con xin chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ cho con.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

Lưu ý: Nếu tu không đủ điều kiện để thỉnh các mục tâm linh về đàn chẩn tế, thì trong thời gian phát động của câu lạc bộ, các đạo hữu vẫn nên tu, để hồi hướng công đức tu tập, công đức Lục Hòa của câu lạc bộ để cầu an hoặc hồi hướng cho các mục tâm linh khác/của chương trình tu khác.

III. Văn Bạch Khi Có Sự Việc Gấp/Hiện Tượng Bất Thường

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-khi-co-su-viec-gap-hien-tuong-bat-thuong-c4416.

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 20 tháng 5 năm 2023

 

242,397 lượt xem
15/05/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Thu

    29/05/2023

    Con đã tu 7 ngày theo Phát nguyện của CLB CV chương trình đem lại nhiều lợi ích cho hàng PT chúng con ạ