5 bài hát xúc động nhất về ngày Đức Phật nhập Niết bàn

Ngày Đức Phật nhập Niết bàn, đại địa chấn động, sấm trời chớp giật, hoa sala bỗng dưng rơi rụng đầy đất, nhân thiên và muôn loài bi lụy, khóc than. Đức Thế Tôn đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng chúng sinh khắp các cõi. 

Bài viết này sẽ tổng hợp các ca khúc về ngày Đức Phật nhập Niết bàn xúc động và ý nghĩa nhất. Xin mời quý vị cùng đón nghe!

1. Bài hát: Đảnh lễ Xá lợi - Diện kiến Như Lai 

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Thể hiện: Ca sĩ Bảo Nam - Phương Thủy cùng vũ đoàn Athena

Biên đạo múa: Trung Nghĩa

---

Lời bài hát:

Hơn muôn ngàn châu báu

Tính quý vượt kim cương

Nguồn sinh phước cho đời

Xá Lợi kim thân Như Lai.

 

Chiêm bái thân xá lợi, đảnh lễ thân Xá Lợi

Là đảnh lễ Như Lai, là diện kiến Như Lai.

Ôi! Bậc Cha Lành Thích Ca

Từ bi thân Xá Lợi

Phước báu tới khắp nhân thiên

Ai cúng dường Xá Lợi

Chiêm bái cùng đảnh lễ xá lợi Phật Thích Ca

Dù xá lợi nhỏ như hạt cải hay hạt vừng

Khai thông nguồn trí tuệ

Phước báu tột trời cao.

 

Trăng tròn Rằm tháng hai

Kỷ niệm ngày Như Lai nhập Vô dư Niết Bàn.

Nhập Vô dư Niết Bàn.

 

Bậc hiền cùng người trí đảnh lễ kim thân xá lợi

Diện kiến đức Như Lai, là diện kiến Như Lai.

Ôi! Bậc Cha Lành Thích Ca

Từ bi thân xá lợi, phước báu tới khắp nhân thiên.

Hơn muôn ngàn châu báu

Tính quý vượt kim cương

Nguồn sinh phước cho đời

Xá Lợi kim thân Như Lai

Chiêm bái kim thân Xá Lợi, đảnh lễ kim thân Xá Lợi

Là đảnh lễ Như Lai, là diện kiến Như Lai

Chiêm bái kim thân Xá Lợi, đảnh lễ kim thân Xá Lợi

Là đảnh lễ Như Lai, là diện kiến Như Lai

2. Bài hát: Công đức cúng dường Xá Lợi

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung

Phối khí: Phạm Bá Sản

Thể hiện: Ca sĩ Hà My cùng dàn hợp xướng Ban tài năng Chùa Ba Vàng

---

Lời bài hát:

Tay cầm nhành hoa thơm ngát

chúng con dâng lên cúng dường

cùng với tấm lòng thành kính

hướng về Đức Thế Tôn.

 

Cúi đầu chúng con đảnh lễ

Quán niệm trong bao kiếp tu hành

Thế Tôn xả thân cầu đạo

tổn bao tính mệnh chẳng tiếc

tìm cho ra pháp môn thoát tục

diệt khổ cho chúng sinh.

 

Lòng từ của Đức Thế Tôn

kết tinh lưu xá lợi

ban bố khắp nhân thiên

làm ruộng phước điền tươi tốt

hạnh phúc cho muôn loài.

 

Quán niệm trong bao kiếp tu hành

lòng từ của Đức Thế Tôn

kết tinh lưu xá lợi

ban bố khắp nhân thiên

làm ruộng phước điền tươi tốt

hạnh phúc cho muôn loài.

làm ruộng phước điền tươi tốt

hạnh phúc cho muôn loài.

3. Bài hát: Ngoại đạo với sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Vũ đoàn Athena

Biên đạo múa: Khánh Ly

---

Lời bài hát:

Thế Tôn xót thương ngoại đạo  

tà kiến, mê lầm, vô minh, chấp ngã, 

sa đọa ác đạo, khổ não triền miên.

Thế Tôn - lòng từ bi cao tột

trước giờ nhập Niết bàn

tế độ cho du sĩ Tu Bạt Đà La

sáng tỏ Bát chánh đạo

lập trí thanh cao

xuất gia, thọ đại giới tinh tấn. 

Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành - A la hán Tu Bạt Đà La.

 

Thế Tôn xót thương ngoại đạo

trước giờ Niết bàn

thuyết Bát chánh đạo

chiếu sáng nhân thiên.

Thế Tôn - bậc đạo sư soi sáng

trước giờ Niết bàn

độ cho ngoại đạo xuất gia

đắc thành A la hán Tu Bạt Đà La.

 

Thế Tôn - bậc đạo sư soi sáng

trước giờ Niết bàn

độ cho ngoại đạo xuất gia

đắc thành A la hán Tu Bạt Đà La.

4. Bài hát: Như Lai nhập Niết bàn con biết nương tựa vào đâu?

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Ca sĩ Trường Linh, Hà My cùng vũ đoàn Athena

Biên đạo múa: Khánh Ly

---

Lời bài hát:

Hơn hai nghìn năm trước

nước mắt chúng sinh rơi

trong đêm rằm tháng hai

Như Lai nhập Niết bàn.

 

Giữa sa la song thọ. Ai là người dẫn đường?

Chúng con biết nương tựa vào đâu

khi Ngài đã nhập diệt?

Như Lai xin chỉ cho con biết

con biết nương tựa vào đâu?

 

Và nước mắt đã ngừng lăn

lời Như Lai căn dặn:

“Hãy lấy giới làm thầy

Tứ đế làm ngọn đèn

thực hành Tứ niệm xứ

ngày đêm không chần chừ

thường niệm thường tinh tấn

sẽ thoát mọi khổ đau”.

 

Lời di giáo cuối cùng

Như Lai đã căn dặn:

“Hãy lấy giới làm thầy

chánh Pháp làm ngọn đèn

nương tựa nơi chính mình

ngày đêm thường tinh tấn

sẽ vượt thoát luân hồi”.

 

Hơn hai nghìn năm trước

nước mắt chúng sinh rơi

trong đêm rằm tháng hai

Như Lai nhập Niết bàn.

 

Giữa sa la song thọ. Ai là người dẫn đường?

Chúng con biết nương tựa vào đâu

khi Ngài đã nhập diệt?

Như Lai xin chỉ cho con biết

con biết nương tựa vào đâu?

 

Và nước mắt đã ngừng lăn

lời Như Lai căn dặn:

“Hãy lấy giới làm thầy

Tứ đế làm ngọn đèn

thực hành Tứ niệm xứ

ngày đêm không chần chừ

thường niệm thường tinh tấn

sẽ thoát mọi khổ đau”.

 

Lời di giáo cuối cùng

Như Lai đã căn dặn:

“Hãy lấy giới làm thầy

chánh Pháp làm ngọn đèn

nương tựa nơi chính mình

ngày đêm thường tinh tấn

sẽ vượt thoát luân hồi”.

 

Kính bạch đức Như Lai

chúng con xin ghi nhớ:

Ngày đêm thường tinh tấn

sẽ vượt thoát luân hồi.

Kính bạch đức Như Lai

chúng con xin ghi nhớ:

Ngày đêm thường tinh tấn

sẽ vượt thoát luân hồi.

5. Bài hát: Thông điệp từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết bàn

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phụng

---

Lời bài hát:

Kính lạy Đức Thế Tôn

Lòng từ bi vô lượng

Thọ nhận món nấm độc

Độ thợ sắt Cunda.

 

Kính lạy Đức Thế Tôn

Lòng từ bi của Ngài

Là mặt trời soi chiếu

Xóa tan các hiềm nghi.

Người Là mặt trời soi chiếu

Xóa tan các hiềm nghi.

 

Hiềm nghi Bậc thánh thân không bệnh

Hiềm nghi Thân bệnh không đạt đạo.

Thế Tôn Lòng từ bi cao vời

Thế Tôn Bậc đạo Sư độ đời

Thế Tôn Lòng từ bi của Ngài

Cho chúng con mãi mãi

An lành thanh cao.

 

Kính lạy Đức Thế Tôn

Lòng từ bi vô lượng

Thọ nhận món nấm độc

Độ thợ sắt Cunda.

 

Kính lạy Đức Thế Tôn

Lòng từ bi của Ngài

Là mặt trời soi chiếu

Xóa tan các hiềm nghi.

Người Là mặt trời soi chiếu

Xóa tan các hiềm nghi.

 

Hiềm nghi Bậc thánh thân không bệnh

Hiềm nghi Thân bệnh không đạt đạo.

Thế Tôn Lòng từ bi cao vời

Thế Tôn Bậc đạo Sư độ đời

Thế Tôn Lòng từ bi của Ngài

Cho chúng con mãi mãi

An lành thanh cao.

 

Thế Tôn Lòng từ bi cao vời

Thế Tôn Bậc đạo Sư độ đời

Thế Tôn Lòng từ bi của Ngài

Cho chúng con mãi mãi

An lành thanh cao.

--------------

Trên đây là những bài hát về ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn xúc động và ý nghĩa nhất, do Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng sáng tác.

Cô cũng là tác giả của gần 100 bài hát đa dạng chủ đề về tình bạn, tình yêu, Phật Pháp, các sự kiện trong năm (Tết Nguyên Đán, 8/3, 20/10, Trung thu,...) với giai điệu bắt tai, ca từ ý nghĩa. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về tuyển tập các bài hát do Cô Phạm Thị Yến sáng tác tại đây: Tổng hợp những bài hát về Phật giáo hay nhất.

Các bài nên xem:

-
aa
+
6,843 lượt xem
19/03/2024

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. V
  V

  Vũ Thúy

  18/04/2024
  Chúng con xin tri ân trên Cô Chủ Nhiệm đã sáng tác nhiều bài hát vô cùng ý nghĩa và rất hay ạ!
 2. L
  L

  Lều Thúy

  24/03/2024
  Con xin thành kính tri ân công đức trên Cô chủ nhiệm đã sáng tác nhiều bài hát thật hay và ý nghĩa sâu sắc ạ