Nghi thức cầu siêu vong linh thai nhi (làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến)

Lời Nói Đầu

Kính thưa quý vị và các bạn! Ngày 19/6 âm lịch hàng năm và các ngày 14, 30 (29 tháng thiếu) âm lịch hàng tháng, chùa Ba Vàng có khóa lễ cầu siêu cho vong linh thai nhi. Trong khóa lễ chư Tăng chú trọng việc khai thị giác ngộ cho các linh thức hài nhi. Nhờ công đức tu tập tâm từ bi giác ngộ của chư Tăng, oai lực của Tam Bảo, mà các hài nhi giác ngộ phần nào về nhân quả của mình, sẽ hoan hỷ nhận phần phước báu của gia đình tín chủ, hóa giải hận thù, nương tựa Tam Bảo tu hành.

Kính thưa quý đạo hữu! Việc nạo phá hút thai, với con mắt thế gian là việc bình thường, người thế gian nghĩ là vì còn nhỏ nên sẽ dễ đầu thai, nhưng với con mắt pháp nhân quả, thì đây là hành vi tước đoạt đi quyền được sống trong kiếp người của hài nhi, còn có thể gọi là sát mạng chúng sinh người. Vì bị tước đi quyền được sống, quyền được làm người, nên các hài nhi vô cùng sân hận. Việc sân hận này, khiến hài nhi không từ bỏ được sự chấp trước, trả thù, nên hài nhi khi bị giết là chúng sinh khó tái sinh nhất và trả thù lớn nhất. Về nghiệp báo thì cha mẹ bị nghiệp báo của nghiệp sát sinh người, trên hiện tượng bị hài nhi báo oán đủ các mặt: sức khỏe, hạnh phúc, kinh tế và con cái.

Vì thế lễ cầu siêu khai thị cho vong linh thai nhi là vô cùng lợi ích cho các tín chủ. Các tín chủ được nương oai lực Tam Bảo, nương đức từ bi giác ngộ của chư Tăng mà sám hối với hài nhi, và được thực hành lời Đức Phật dạy, cúng dường Tam Bảo hồi hướng phước lành cho thai nhi. Việc cúng dường Tam Bảo hồi hướng phước cho vong linh, thì vong linh mới bớt khổ, hết khổ, đã được Đức Phật xác chứng và chỉ dạy, là chân lý, không thể thay thế bằng cách khác mà vong linh có thể siêu thoát được. Tuy Đức Phật dạy như vậy, nhưng việc cúng dường Tam Bảo trong lễ cầu siêu cho vong linh là tùy duyên của gia đình tín chủ, chùa hay các đạo tràng không có quy định về việc này, khi tín chủ gửi danh sách là quý Thầy sẽ tác lễ khai thị chứng minh hồi hướng phước cho gia đình và vong linh.

Lời nhắc riêng cho các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng:
Kính thưa quý đạo hữu! Theo lời Đức Phật dạy trong các kinh, để đủ cho một vong linh siêu thoát cần rất nhiều phước báu (bà Thanh Đề), mà chúng ta thì lại không có điều kiện như vậy, nên mỗi năm chúng ta cần tham gia để hồi hướng phước cho các bé vong linh thai nhi. Vả lại, bên cạnh đó lại còn tội lỗi giết hại thai nữa, nên hàng năm vào ngày 19/6 là ngày cầu siêu riêng đặc biệt cho các thai nhi, chúng ta cần tham gia, để sám tội lỗi của mình và cũng là để nhận được sự tha thứ của các bé, nếu số phúc chúng ta tạo ra để hồi hướng cho các bé ít, chưa đủ thì các bé cũng cảm nhận được tấm lòng của chúng ta, mà các bé đỡ tủi hờn.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây:

Nghi thức cầu siêu vong linh thai nhi (làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến) (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ đề tu lục hòa)

Nghi thức cầu siêu vong linh thai nhi (làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến) (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ đề tu lục hòa)

A. Hướng Dẫn

1. Thời Gian
Làm lễ trước tại nhà theo chương trình này 7 ngày hoặc ít nhất là 3 ngày.

2. Sắm Lễ
– Hoa quả và sữa tươi hoặc nước cơm.
– Số lượng tùy ý, không kiêng kỵ.

3. Cách Bày Lễ

– Trường hợp gia đình có ban thờ Phật: làm lễ trước ban thờ Phật, bày sữa cúng cho thai nhi ở ban thờ gia tiên.
– Trường hợp gia đình không có ban thờ Phật: bày lễ, làm lễ trước ban thờ gia tiên.
– Trường hợp không có ban thờ: bày lễ trên bàn: bàn riêng, bàn học… và làm lễ tại đó.

4. Gửi Danh Sách Cầu Siêu Về Chùa

– Gửi về chùa trước từ 2 đến 3 ngày, để quý Thầy tập hợp và bạch thỉnh vong linh.
– Hướng dẫn ghi danh sách tại phần B.II

B. Nghi Thức Tu Tập

I. Nghi Thức Tụng Kinh Trước Tại Nhà

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây

Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay đọc)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con.

Con kính bạch chư Phật! Đệ tử con tên là… ở tại…

+ Trường hợp thai chết lưu: hiện tại kiếp này con đã mang thai và thai nhi đã bị tự chết.

+ Trường hợp nạo hút thai: hiện tại kiếp này con đã mang thai, nhưng vì vô minh ác tâm, không có lòng yêu thương mà con giết hại con của con.

+ Trường hợp muốn cầu siêu cho vong linh thai nhi tiền kiếp: và có thể các kiếp trước con cũng đã giết hại con của mình và con của người, nay theo dòng nghiệp có thể chúng vẫn còn trong cõi vong linh ngã quỷ và đang theo con.

+ Trường hợp làm nghề nạo hút thai: Và do vô minh con đã làm nghề bất thiện, vì đồng tiền mà đồng ý theo nguyện vọng của tín chủ giết hại mạng sống của thai nhi ở tại (tên bệnh viện, phòng khám)…

+ Trường hợp cầu siêu cho vong linh thai nhi của bố, mẹ, con…: Con được biết (bố, mẹ…) của con tên là… ở tại địa chỉ… đã có (thai chết lưu, nạo thai, làm nghề nạo phá thai)…

(Tiếp)
Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh vong linh thai nhi về đây chứng giám cho lòng thành của con.

Nếu phát tâm cúng dường thì đọc: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đệ tử con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tùy tâm)… để chư Tăng làm lễ chứng minh công đức và hồi hướng phước báo cho các vong linh thai nhi.

Nguyện cho các vong linh thai nhi được về chùa tu tập, được tăng trưởng phúc lành, được tái sinh vào gia đình đầy đủ phúc báo, có được đầy đủ trí tuệ làm lợi ích cho đời.

+ Trường hợp về chùa dự lễ cầu siêu: và con xin được sự gia trì của Tam Bảo, xin thỉnh các vong linh vào ngày… tháng… năm… về chùa Ba Vàng cùng với con tham dự lễ cầu siêu tại chùa.

+ Trường hợp tham dự lễ cầu siêu trực tuyến: và con cũng xin sám hối, vì nhân duyên con không về chùa làm lễ cầu siêu cho vong linh được, nên con xin vào ngày… tháng… năm… con xin tham gia lễ cầu siêu trực tuyến cho vong linh theo lời chỉ dạy của chư Tăng chùa Ba Vàng.

(Tiếp)
Giờ này con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền, chư Thiên, chư Thần Linh chứng minh gia hộ cho con cùng các bé vong linh thai nhi tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông, mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Ngồi đọc kinh; pháp khí: mõ. 1 bài kinh/1 thời khóa, đọc lần lượt theo thứ tự đến hết rồi vòng lại.)

Bài kinh số 1 (ấn vào tên bài)Kinh Người Sanh Làm Nữ Dạ Xoa

Bài kinh số 2 (ấn vào tên bài)Đọa Thai

Bài kinh số 3 (ấn vào tên bài)Ngạ Quỷ Báo Ứng

Bài kinh số 4 (ấn vào tên bài)Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni

6. Văn Sám Hối Thai Nhi

(Quỳ; pháp khí: mõ)

Kính bạch chư Phật
Bồ Tát Thánh Hiền
Từ bi gia hộ
Chứng minh đệ tử
Hướng tới thai nhi
Kiếp này kiếp trước
Hoặc là của mình
Hoặc của cha mẹ
Hoặc của muôn dân
Tự mình xui người
Hại mạng thai nhi.
Hơi hỡi thai nhi
Hiểu thấu tấm lòng
Nước mắt lưng tròng
Thành tâm sám hối,
Cùng là thân thịt
Đau đớn vô cùng
Cắt xẻ từng phần
Chân tay thân thể,
Oan uổng tái tê
Hoặc uống thuốc độc
Hoặc cho ngạt thở
Sặc nước uổng vong
Tội ác tày đình.
Cúi mình sám hối
Xin hãy thứ tha
Cha mẹ vô minh
Hữu tình tham đắm
Làm nên tội ác
Hôm nay
Đối trước Phật đài
Thành tâm sám hối
Biết rằng tội lỗi
Chẳng dễ thứ tha.
Nay nương Phật đà
Xin các vong nhi
Thấu hiểu tấm lòng.
Vâng lời Phật dạy
Chăm chỉ tu hành
Cúng dường Tam Bảo
Hồi hướng phước báo
Cứu các vong nhi.
Nguyện kết thiện duyên
Làm đệ tử Phật
Kiếp này kiếp khác
Bỏ ác làm lành
Hiền thiện với nhau
Nương tựa Tam Bảo
Cầu vô thượng đạo.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát!
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát!
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

7. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay con thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng:

Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
Sau: xin hiến cúng cho (các) vong linh thai nhi mà con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

8. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin nguyện đem công đức tu hành (và phát nguyện cúng dường) này, các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay, công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật, hồi hướng cho các vong linh thai nhi được tăng phước, để ngày 19/6 âm lịch (hoặc ngày 14, 30 (29 tháng thiếu) âm lịch), các vong linh thai nhi được về chùa Ba Vàng, tham dự pháp hội cầu siêu, được nghe chư Tăng khai thị, để từ đó về sau nương tựa Tam Bảo tu học Phật Pháp sớm được siêu thoát, nguyện từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh, được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật. Và hàng tháng, hàng năm về sau nữa, con có thể sẽ tùy duyên tạo phúc hồi hướng thêm cho vong thai, để các vong thai được thuận duyên tu tập. Trong hiện tại con xin hồi hướng cho gia đình chúng con được (đọc mong cầu)...

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

9. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Xem nghi thức đầy đủ

Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay đọc)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con.

Con kính bạch chư Phật! Đệ tử con tên là… ở tại…

+ Trường hợp thai chết lưu: hiện tại kiếp này con đã mang thai và thai nhi đã bị tự chết.

+ Trường hợp nạo hút thai: hiện tại kiếp này con đã mang thai, nhưng vì vô minh ác tâm, không có lòng yêu thương mà con giết hại con của con.

+ Trường hợp muốn cầu siêu cho vong linh thai nhi tiền kiếp: và có thể các kiếp trước con cũng đã giết hại con của mình và con của người, nay theo dòng nghiệp có thể chúng vẫn còn trong cõi vong linh ngã quỷ và đang theo con.

+ Trường hợp làm nghề nạo hút thai: Và do vô minh con đã làm nghề bất thiện, vì đồng tiền mà đồng ý theo nguyện vọng của tín chủ giết hại mạng sống của thai nhi ở tại (tên bệnh viện, phòng khám)…

+ Trường hợp cầu siêu cho vong linh thai nhi của bố, mẹ, con…: Con được biết (bố, mẹ…) của con tên là… ở tại địa chỉ… đã có (thai chết lưu, nạo thai, làm nghề nạo phá thai)…

(Tiếp)
Đệ tử con đã phát tâm Bồ Đề tu lục hòa, cầu Vô Thượng Bồ Đề, con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, con xin thỉnh vong linh thai nhi về đây chứng giám cho lòng thành của con.

Nếu phát tâm cúng dường thì đọc: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đệ tử con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tùy tâm)… để chư Tăng làm lễ chứng minh công đức và hồi hướng phước báo cho các vong linh thai nhi.

Nguyện cho các vong linh thai nhi được về chùa tu tập, được tăng trưởng phúc lành, được tái sinh vào gia đình đầy đủ phúc báo, có được đầy đủ trí tuệ làm lợi ích cho đời.

+ Trường hợp về chùa dự lễ cầu siêu: và con xin được sự gia trì của Tam Bảo, xin thỉnh các vong linh vào ngày… tháng… năm… về chùa Ba Vàng cùng với con tham dự lễ cầu siêu tại chùa.

+ Trường hợp tham dự lễ cầu siêu trực tuyến: và con cũng xin sám hối, vì nhân duyên con không về chùa làm lễ cầu siêu cho vong linh được, nên con xin vào ngày… tháng… năm… con xin tham gia lễ cầu siêu trực tuyến cho vong linh theo lời chỉ dạy của chư Tăng chùa Ba Vàng.

(Tiếp)
Giờ này con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng minh gia hộ cho con cùng các bé vong linh thai nhi tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông, mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Ngồi đọc kinh; pháp khí: mõ. 1 bài kinh/1 thời khóa, đọc lần lượt theo thứ tự đến hết rồi vòng lại.)

Bài kinh số 1 (ấn vào tên bài)Kinh Người Sanh Làm Nữ Dạ Xoa

Bài kinh số 2 (ấn vào tên bài)Đọa Thai

Bài kinh số 3 (ấn vào tên bài)Ngạ Quỷ Báo Ứng

Bài kinh số 4 (ấn vào tên bài)Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni

6. Văn Sám Hối Thai Nhi

(Quỳ; pháp khí: mõ)

Kính bạch chư Phật
Bồ Tát Thánh Hiền
Từ bi gia hộ
Chứng minh đệ tử
Hướng tới thai nhi
Kiếp này kiếp trước
Hoặc là của mình
Hoặc của cha mẹ
Hoặc của muôn dân
Tự mình xui người
Hại mạng thai nhi.
Hơi hỡi thai nhi
Hiểu thấu tấm lòng
Nước mắt lưng tròng
Thành tâm sám hối,
Cùng là thân thịt
Đau đớn vô cùng
Cắt xẻ từng phần
Chân tay thân thể,
Oan uổng tái tê
Hoặc uống thuốc độc
Hoặc cho ngạt thở
Sặc nước uổng vong
Tội ác tày đình.
Cúi mình sám hối
Xin hãy thứ tha
Cha mẹ vô minh
Hữu tình tham đắm
Làm nên tội ác
Hôm nay
Đối trước Phật đài
Thành tâm sám hối
Biết rằng tội lỗi
Chẳng dễ thứ tha.
Nay nương Phật đà
Xin các vong nhi
Thấu hiểu tấm lòng.
Vâng lời Phật dạy
Chăm chỉ tu hành
Cúng dường Tam Bảo
Hồi hướng phước báo
Cứu các vong nhi.
Nguyện kết thiện duyên
Làm đệ tử Phật
Kiếp này kiếp khác
Bỏ ác làm lành
Hiền thiện với nhau
Nương tựa Tam Bảo
Cầu vô thượng đạo.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát!
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát!
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

7. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay con thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng:

Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, chư linh Thần hộ trì.
Sau: xin hiến cúng cho (các) vong linh thai nhi mà con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

8. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin nguyện đem công đức tu hành (và phát nguyện cúng dường) này, các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay, công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng hồi hướng cho các vong linh thai nhi được tăng phước, để ngày 19/6 âm lịch (hoặc ngày 14, 30 (29 tháng thiếu) âm lịch), các vong linh thai nhi được về chùa Ba Vàng, tham dự pháp hội cầu siêu, được nghe chư Tăng khai thị, để từ đó về sau nương tựa Tam Bảo tu học Phật Pháp sớm được siêu thoát, nguyện từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh, được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật. Và hàng tháng, hàng năm về sau nữa, con có thể sẽ tùy duyên tạo phúc hồi hướng thêm cho vong thai, để các vong thai được thuận duyên tu tập. Trong hiện tại con xin hồi hướng cho gia đình chúng con được (đọc mong cầu)...

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

9. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Xem nghi thức đầy đủ

II. Mẫu Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu

1. Mẫu Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu Ngày 19/6 Âm Lịch

Link đăng ký cầu siêu ѵоng linh thаі nhі (ấn vào tên bài)https://forms.gle/LosNrV6kCCM1hrPu7

2. Mẫu Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu Ngày 14, 30 (29 Tháng Thiếu) Âm Lịch Hàng Tháng

Quý Phật tử đăng ký danh sách cầu siêu bằng cách viết tin nhắn, rồi gửi qua số điện 0981392858 (Sư Thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội Dung Tin Nhắn

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Con xin gửi danh sách vong linh thai nhi của con, để nhà chùa thỉnh vong linh ạ.
1.
2.

(Nếu cúng dường Tam Bảo thì viết: con xin cúng dường Tam Bảo số tịnh tài là:… Con bạch quý Thầy chứng minh và hồi hướng phúc báu cho các vong linh thai nhi của con.)
Con xin thành kính tri ân Thầy ạ!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Văn Khấn Tại Nhà Trước Khi Đi Gửi Tịnh Tài Phát Tâm Cúng Dường Tam Bảo Hồi Hướng Phước Cho Thai Nhi

(Nếu không cúng dường thì không thực hiện phần này)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản 0141005656888, con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh thai nhi theo lời Đức Phật dạy cầu siêu cho người mất. Con nguyện mong với phước báu này, vong linh thai nhi được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật.
Xin thỉnh các vong linh thai nhi của mẹ (bố) chứng giám và hoan hỷ vào ngày 19/6 âm lịch hoặc ngày 14, 30 (29 tháng thiếu) âm lịch này về pháp hội cầu siêu của chùa Ba Vàng, nhận phần phước báu mà mẹ (bố) cúng dường, được quý Thầy chứng minh hồi hướng cho con (các con), nguyện mong các con nghe lời khai thị từ quý Thầy được giác ngộ, nương đức Tam Bảo, chúng Tăng tu hành mau thoát khổ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Con kính bạch chư Phật, con cũng xin hồi hướng phước báu đến cho (công việc, gia đình … đọc ý mình ra)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

+ TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG
– Số tài khoản: 0141005656888.
– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

LƯU Ý:
Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý Phật tử muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:

+ Quý Phật tử kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang/

III. Nghi Thức Tham Gia Cầu Siêu Trực Tiếp/Trực Tuyến Theo Chương Trình Của Chùa

1. Trường Hợp Tham Dự Lễ Cầu Siêu Trực Tiếp

Về chùa tham dự lễ cầu siêu thì theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

2. Trường Hợp Tham Dự Lễ Cầu Siêu Trực Tuyến

a. Thời gian: trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

b. Địa điểm:
– Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
– Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

c. Văn khấn
(Quỳ. Chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: chư linh Thần hộ trì) ủng hộ.
Đệ tử con tên là… ở tại…
Hôm nay là ngày 19/6 hoặc ngày 14, 30 (29 tháng thiếu) năm…, con đã bạch thỉnh vong linh thai nhi về chùa Ba Vàng dự lễ, tại pháp hội cầu siêu cho vong linh thai nhi của chùa (nếu đã gửi cúng dường về chùa thì đọc thêm: và đã gửi tịnh tài cúng dường Tam Bảo về chùa để hồi hướng cho vong linh).

Con xin thỉnh vong linh thai nhi, nương oai lực Tam Bảo từ sự triệu thỉnh của quý Thầy, vân tập về pháp hội chùa Ba Vàng, dự Pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực, được giác ngộ, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được siêu thoát.

Giờ này con xin được tham gia lễ cầu siêu trực tuyến theo chương trình của chùa, để hướng tâm sám hối theo tâm chỉ dạy của quý Thầy và cũng là để trợ duyên cho vong linh thai nhi của con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa.)

Kết:
Con xin chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo. (3 lễ)

IV. Tu Tập Sau Khi Cầu Siêu Vong Linh Thai Nhi

– Hàng tháng tùy duyên khấn cúng theo chương trình này (ấn vào tên bài): Bài cúng mùng 1, rằm. Nếu tín chủ nào chưa lập gia đình thì không cúng lễ hàng tháng, mà khi nào đi chùa thì cúng dường hồi hướng hoặc tùy duyên (có/không) hàng năm có thể gửi cúng dường cầu siêu vào các ngày cầu siêu của chùa.

– Sau khi làm lễ tại chùa, khi khấn mời thai nhi, sẽ khấn là: xin mời các vong thai của mẹ (bố) Pháp danh (theo Pháp danh chùa đặt, tại buổi lễ cầu siêu) … đã phát tâm Bồ Đề.

HẾT

Liên Hệ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

157,360 lượt xem
10/07/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ