Quán Âm Quảng Trần

Nguyện Hương
(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:
Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

Văn Khấn
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ (và hiện đang ở trọ tại…)... là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng)…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, nhân duyên (bạch nhân duyên tu tập)… chúng con thành kính tu tập theo pháp bảo tôn kinh Quán Âm Quảng Trần.

Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, (và chư linh Thần hộ trì) về đây ủng hộ cho pháp hội tu tập của chúng con.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa) thỉnh mời tất cả chư vị hương linh… về đây nghe kinh thính Pháp, tăng duyên giác ngộ để sớm được siêu thoát và chứng giám cho lòng thành của chúng con.

Giờ này chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh cùng với chúng con tu tập. (xin tùy duyên chuyển địa điểm tu thì bạch: và các ngày tiếp theo chúng con xin tùy duyên tu ở các địa điểm phù hợp, chúng con cũng xin thỉnh chư vị tuỳ duyên tu cùng chúng con)

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Tán Phật, Tán Pháp
(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)
Diệu trạm, tổng trì, đấng bất động
Thủ Lăng Nghiêm thế gian hiếm có
Tiêu điên đảo tưởng từ ức kiếp,
Khiến tu hành mau chứng pháp-thân
Nguyện con sớm đắc quả bảo vương
Như Phật tế độ hằng sa chúng,
Thâm tâm phụng thờ vi trần cõi
Như thế gọi là báo Phật ân.
Lại thỉnh Thế Tôn vì chứng minh
Ngũ trược ác thế, thề vào trước
Còn một chúng sanh chưa thành Phật
Thì con còn chưa hưởng Niết Bàn.
Đại hùng đại lực đại từ bi,
Vì con thẩm trừ vi tế hoặc,
Khiến con sớm lên Vô Thượng giác
Ngồi đạo tràng ở khắp mười phương
Hư không kia có thể tiêu vong
Tâm kim cương chẳng bao giờ chuyển.
Nam mô thường trụ 10 phương Phật
Nam mô thường trụ 10 phương Pháp
Nam mô thường trụ 10 phương Tăng
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Phật đỉnh Thủ Lăng Nghiêm tôn Pháp
Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô đại thánh khải giáo A Nan Đà tôn giả

(Bắt đầu phần thân kinh)

Lễ Hạnh Nguyện Đức Quan Thế Âm
(Pháp khí: khánh, chuông)

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT. (1 chuông. 1 lễ)

1. Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát đứng dậy đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Thế Tôn! Con nhớ hằng hà sa kiếp về xưa, có Phật Quán Thế Âm. Con nương nơi Ngài phát tâm Bồ Đề. Ngài dạy nghe pháp, suy nghĩ, tu hành mà vào chánh định.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

2. Hốt nhiên siêu việt thế xuất thế gian, mười phương viên minh, được hai thù thắng:
Một là trên hợp mười phương chư Phật bản diệu giác tâm, cùng Phật Như Lai đồng một từ lực.
Hai là dưới hợp mười phương chúng sanh, cùng với chúng sanh một lòng bi ngưỡng.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

3. Bạch Đức Thế Tôn! Nhân con cúng dường Quán Thế Âm Như Lai, được truyền pháp định “Như huyễn văn huân văn tu kim cang”, cùng Phật Như Lai đồng một từ lực, khiến con thân thành 32 diệu ứng vào các quốc độ.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

4. Bạch đức Thế Tôn! Bồ Tát vào định, tiến tu vô lậu, thắng giải hiện viên, con hiện thân Phật để vì nói pháp khiến được giải thoát.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

5. Nếu hàng hữu học, tịch tịnh diệu minh, thắng diệu hiện viên, con hiện Độc Giác để vì nói pháp khiến được giải thoát.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

6. Nếu hàng hữu học đoạn 12 duyên, duyên đoạn thắng tánh, thắng diệu hiện viên, con hiện Duyên Giác để vì nói pháp khiến được giải thoát.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

7. Nếu hàng hữu học chứng lý sanh không của pháp Tứ Đế, hành đạo tịch diệt, thắng tánh hiện viên, con hiện Thanh Văn để vì nói pháp khiến được giải thoát.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

8. Nếu có chúng sanh tỏ biết lòng dục, không phạm dục trần, dục thân đã tịnh, con hiện Phạm Vương để vì nói pháp khiến được giải thoát.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

9. Nếu có chúng sanh muốn làm thiên chủ, thống lãnh cõi trời, con hiện Đế Thích để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

10. Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại, du hành mười phương, con liền hiện thân vị trời Tự Tại để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

11. Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại, bay trong hư không, con liền hiện thân trời Đại Tự Tại để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

12. Nếu có chúng sanh muốn thống quỷ thần, cứu hộ quốc độ, con liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

13. Nếu có chúng sanh muốn thống thế giới, bảo hộ quần linh, thì con liền hiện Tứ Thiên Vương để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

14. Nếu có chúng sanh muốn sanh thiên cung sai sử quỷ thần, con hiện thái tử của Tứ Thiên Vương để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

15. Nếu có chúng sanh muốn làm vua người, con hiện thân vua, vì họ nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

16. Nếu có chúng sanh thích dòng quý tộc, thế gian tôn nhường, con hiện trưởng giả để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

17. Nếu có chúng sanh ưa nói danh ngôn, sống đời thanh tịnh, con hiện cư sĩ để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

18. Nếu có chúng sanh ham thích chánh trị, phán đoán việc nước, con hiện tể quan để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

19. Nếu có chúng sanh ưa thích số thuật, điều dưỡng vệ sanh, bảo tồn thành kiến, con sẽ hiện thân làm Bà–la–môn để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

20. Nếu có những ai ham học xuất gia, giữ gìn giới luật, con hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

21. Nếu có chúng sanh thích trì năm giới, con sẽ hiện thân hoặc ưu-bà- tắc hoặc ưu-bà-di để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

22. Nếu có nữ nhân nội chánh lập thân, tề gia trị quốc, con sẽ hiện thân nữ chúa, hoàng hậu, mệnh phụ đại gia, để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

23. Nếu có chúng sanh không hoại nam căn, con hiện đồng nam để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

24. Nếu có trinh nữ giữ gìn thân thể không ưa xâm bạo, con hiện đồng nữ để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

25. Nếu có trời, rồng, dạ-xoa, càn- thát-bà, a-tu-la, ma-hầu-la-già, nhân, phi nhân, có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, trong lòng ước mong cứu độ đồng loại, con hiện thân họ để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

26. Thế là 32 diệu tịnh ứng thân vào các quốc độ, đều nhờ tam muội “văn huân văn tu vô tác diệu lực”, tự tại thành tựu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

27. Bạch đức Thế Tôn! Con cũng lại nhờ: “văn huân văn tu kim cang tam muội vô tác diệu lực” nên cùng mười phương ba đời sáu đạo hết thảy chúng sanh đồng một bi ngưỡng, khiến cho chúng sanh, nơi thân tâm con, được hưởng 14 công đức vô úy.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

28. Không nghe âm thanh, chỉ nghe tánh nghe, nên con có thể khiến khắp mười phương khổ não chúng sanh tự nghe âm thanh mà được giải thoát.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

29. Xoay thấy trở vào, khiến cho chúng sanh dù gặp lửa lớn, lửa chẳng thể đốt.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

30. Xoay nghe trở vào, khiến cho chúng sanh dù gặp nước lớn, nước chẳng thể chìm.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

31. Đoạn diệt vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến cho chúng sanh dù vào nước quỷ, quỷ không thể phá.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

32. Huân tập cái nghe trở thành linh diệu, sáu căn tiêu tan, vì nghe đã đồng thể với âm thanh, nên khiến chúng sanh sắp bị giết hại, dao gãy từng đoạn, như gươm chém nước, gió thổi ánh sáng, tánh chẳng động dao.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

33. Văn huân tinh minh, sáng khắp pháp giới, dẹp tan u ám, khiến cho chúng sanh bị quỷ dữ như dược-xoa, la-sát, cưu-bàn-trà, quỷ-tỳ-xá-già, phú-đơn-na.v.v. Tuy gần một bên mà mắt chẳng thấy.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

34. Âm thanh tiêu dung, xoay cái nghe vào, lìa các trần vọng, hay khiến chúng sanh thoát nạn xiềng trói.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

35. Diệt âm viên văn, khắp sanh từ lực, hay khiến chúng sanh đi qua đường hiểm, thoát nạn giặc cướp.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

36. Huân văn lìa trần, không mắc sắc tướng, hay khiến hết thảy đa dâm chúng sanh xa lìa tham dục.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

37. Thuần văn không trần, căn cảnh viên dung, không đối sở đối, hay khiến hết thảy phẫn hận chúng sanh xa lìa sân khuể.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

38. Tiêu trần về sáng, pháp giới thân tâm như ngọc lưu ly, trong suốt không ngại hay khiến những kẻ hỗn độn tánh chướng, bọn thiếu thiện căn xa lìa si ám.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

39. Văn cơ tiêu dung, trở về văn tánh, không động đạo tràng, thiệp vào thế gian, chẳng hoại thế giới, cúng dường mười phương vi trần Như Lai. Nơi mỗi vị Phật làm pháp vương tử. Chúng sanh không con, muốn cầu con trai, liền sanh con trai phước đức trí tuệ.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

40. Sáu căn viên thông, minh chiếu tròn sáng, ngậm mười phương giới, lập đại viên kính, Không Như Lai Tạng, thừa thuận mười phương vi trần Như Lai bí mật pháp môn, thọ lãnh không mất. Chúng sanh không con, muốn cầu con gái, sẽ sanh con gái phước đức nhu thuận, hình tướng đoan chánh, mọi người kính yêu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

41. Trong tam thiên đại thiên thế giới, tính đủ trăm ức mặt trời mặt trăng. Hiện có 62 ức hằng hà sa pháp vương tử, tự lợi lợi tha, giáo hóa chúng sanh, trí tuệ tùy thuận, phương tiện chẳng đồng. Vì con đã được viên thông bổn căn, căn tai phát diệu, nên sau thân tâm vi diệu hàm dung chu biến pháp giới, hay khiến chúng sanh trì danh hiệu con, cùng với người trì 62 ức hằng hà sa danh hiệu, công đức hai người bằng nhau không khác. Bạch đức Thế Tôn, một danh hiệu con công đức ngang với nhiều danh hiệu kia, vì con tu tập được chân viên thông.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

42. Bạch đức Thế Tôn! Bởi con tu pháp nhĩ căn viên thông, chứng đạo vô thượng cho nên được bốn vô tác diệu đức không thể nghĩ bàn.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

43. Vì con đã được diệu diệu văn tâm, tâm tinh thoát căn, kiến văn giác tri không còn phân cách, thành một viên dung thanh tịnh bảo giác. Con có thể hiện rất nhiều hình dung kỳ lạ nhiệm mầu. Con có thể nói rất nhiều thần chú. Hoặc hiện 1 đầu, 3 đầu, 5 đầu, 7 đầu, 9 đầu, 11 đầu, cho đến 108 đầu, ngàn đầu, vạn đầu, 8 vạn 4 ngàn đầu như kim cương, 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 tay, 10 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay cho đến 24 tay, 108 tay, ngàn tay, vạn tay, 8 vạn 4 ngàn tay bắt ấn, 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, như vậy cho đến 108 mắt, ngàn mắt, vạn mắt, 8 vạn 4 ngàn mắt báu thanh tịnh, hoặc từ, hoặc oai, hoặc định hoặc tuệ, cứu hộ chúng sanh được đại tự tại.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

44. Chỗ nghe chỗ nghĩ đã thoát sáu trần, cũng như âm thanh vượt qua tường vách không bị ngăn ngại, cho nên khéo hiện ra nhiều hình dung, tụng nhiều thần chú, khiến cho chúng sanh thoát khỏi sợ hãi. Vì thế mười phương vi trần quốc độ đều gọi con là bậc Thí Vô Úy.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

45. Bởi con tu tập tánh bổn diệu của nhĩ căn viên thông, bổn căn thanh tịnh, nên khi con dạo chơi các thế giới, hay khiến chúng sanh phá tâm xan tham, xả thân trân bảo, cầu con thương xót.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

46. Con chứng Phật tâm tới chỗ cứu cánh, nên có thể đem của báu cúng dường mười phương Như Lai. Sáu đạo chúng sanh ở khắp pháp giới, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu chánh định được chánh định, cầu sống lâu được sống lâu. Như thế cho tới cầu đại Niết Bàn được đại Niết Bàn.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

47. Phật hỏi viên thông, con từ căn tai viên chiếu tam muội, duyên tâm tự tại, nhân nhập lưu tướng, được vào chánh định, thành tựu Bồ Đề, ấy là đệ nhất.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

48. Bạch đức Thế Tôn! Phật Quán Thế Âm khen con khéo được viên thông pháp môn. Ở trong đại hội, thọ ký cho con hiệu là Quán Thế Âm. Bởi con xem nghe mười phương viên minh, cho nên Quán Thế Âm danh vang khắp mười phương thế giới.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

49. Bấy giờ Đức Phật nơi tòa sư tử, đầu và tay chân đồng phóng hào quang xa chiếu đỉnh đầu mười phương Như Lai cùng pháp vương tử các vị Bồ Tát. Mười phương Như Lai cũng từ 5 thể đồng phóng bảo quang, từ vi trần phương, rọi về đỉnh đầu Phật và các Bồ Tát cùng A-la-hán ở trong pháp hội. Rừng cây ao đầm đều diễn pháp âm, ánh sáng giao dệt như lưới tơ báu. Đại chúng được điều chưa bao giờ có. Tất cả đều chứng kim cang tam muội. Tức thời mưa hoa trăm thứ sen báu, xanh, vàng, đỏ, trắng, phơi phới tung bay. Mười phương hư không thành sắc bảy báu. Núi sông đất liền, thế giới Ta Bà, nhất thời liền ẩn. Chỉ thấy mười phương vi trần quốc độ hợp thành một cảnh, phạm âm vịnh ca tự nhiên phu tấu.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

50. Lìa khổ được giải thoát
Hay thay Quán Thế Âm!
Trong hằng hà sa kiếp
Vào vi trần cõi Phật
Được lực đại tự tại
Khắp bố thí an vui
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

51. Diệu Âm, Quán Thế Âm
Phạm Âm, Triều Hải Âm,
Cứu thế tất an ninh
Xuất thế được thường trụ.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Từ văn, tư, tu, vào chánh định
Đốn không, văn tánh diệu khó lường
Trăng sáng bóng soi ngàn khe suối
Vô duyên từ lực ứng quần cơ.
Dập đầu quy mạng đấng cha lành
Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Ngưỡng nguyện đạo nhãn xét tâm con
Vô ngại thấy nghe đoái thương xót
Quảng đại oai thần thầm gia hộ.

(Hết phần thân kinh)

Nguyện Cho Chúng Con
Một là sớm đoạn hết lậu, sớm chứng vô sanh. Thân tâm an lành, sáu căn thanh tịnh.
Hai là một nghe ngàn ngộ được đại tổng trì. Đầy đủ biện tài bốn vô ngại giải.
Ba là phàm là thánh giáo huân tập tim gan. Một phen qua tai chẳng còn quên mất.
Bốn là công đức trí tuệ trang nghiêm thân thể. Căn căn trần trần, chu biến pháp giới.
Năm là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Phạm hạnh sớm tròn ba luân không tịch.
Sáu là viên ngộ thật tướng thẳng tới quả Phật.
Bảy là phát tâm Bồ Đề, thực hành hạnh nguyện, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian.
Tám là phát tâm Bồ Đề tự giác giác tha, đầy đủ Phổ Hiền hạnh nguyện vô tận.
Chín là được chư Phật thọ ký.
Mười là tam thân tứ trí, ngũ nhãn lục thông. Cùng với chúng sanh đồng thành Phật đạo.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ NAM MÔ NHĨ CĂN VIÊN THÔNG ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT. (3 lần, 3 lễ) (3 chuông)

Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con biết rằng chỉ có phát khởi đại tâm cầu vô thượng Bồ Đề thành tựu Phật quả, mới làm lợi ích cho mình và cho chúng sinh, nay chúng con xin hồi hướng công đức này, công đức tùy hỷ (tu tập) sáu pháp Hòa Kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, về vô thượng Bồ Đề. Đời nào kiếp nào sinh ra chúng con cũng gặp được các bậc thiện tri thức, giúp cho thực hành các công hạnh Bồ Đề cho tới ngày thành Phật.

Và hiện tiền hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, kết duyên pháp lữ tu hành với chúng con, hộ trì cho gia đình chúng con được phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề tại câu lạc bộ Cúc Vàng, cầu Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các hương linh mà chúng con đã thỉnh mời trong đàn lễ, mong nguyện các hương linh được tăng phước tăng duyên nương tựa Tam Bảo, tu tập sáu pháp Hòa Kính, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, tích tập các công đức cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho (đọc mong cầu)... Chúng con lại nguyện cho cả gia đình, được tiêu trừ ách nạn, gia tăng tuổi thọ, công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, cùng thân bằng quyến thuộc được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, cầu vô thượng đạo, được hạnh phúc an vui.

+ Nếu xin nghỉ tu: Và chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con.

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ, chắp tay)
Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp.

Hết!

Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa - Chùa Ba Vàng
(Biên soạn)

Các bài liên quan:

134,171 lượt xem
27/07/2021

Bình luận (13)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Thuý Lai

  01/02/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Con nguyện cầu Phật từ gia hộ cho con luôn tinh tấn năng lượng tu tập và thực hành đúng Pháp Phật ạ
 2. P
  P

  Phạm Thị Phương

  03/01/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Con nguyện cầu Phật từ gia hộ cho con luôn tinh tấn năng lượng tu tập và thực hành đúng Pháp Phật ạ
 3. T
  T

  Trần Thị Lý

  21/12/2023
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hàng phật tử con xin thành kính tri ân Tam Bảo, Đức Phật, Chư Bồ Tát đã gia hộ. Con thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại đức Tăng, Ni, các bậc thiện tri thức, Cô Chủ nhiệm đã giúp cho con tu hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
 4. N
  N

  Nguyễn Thị Tình

  05/11/2023
  Con xin tri ân trên Tam Bảo, xin tri ân trên Sư Phụ, Cô chủ nhiệm và các chúng đại Tăng chùa Ba Vàng
 5. L
  L

  Luyến Hoàng thị

  20/08/2023

  Con xin tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng cùng Cô CN ạ ???