Nghi thức cúng thí thực cô hồn

Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu, các chúng hương linh ngạ quỷ lang thang đói khổ, không có người thân cấp đỡ, chúng có sự tương tác ảnh hưởng rất lớn đến công việc cũng như mọi mặt trong đời sống của chúng ta, vì vậy Đức Phật dạy cả cho các Thầy Tỳ Kheo phải cúng thức ăn cho chúng hàng ngày và dạy cho người còn sống ở cuộc sống thế tục, nên chăm chỉ cúng th

í vật thực, cũng như cúng dường Tam Bảo tạo phúc hồi hướng đến cho các chúng sinh trong cõi ngạ quỷ (hương linh). Sự bố thí đó, cũng là một trong những nhân duyên, đem đến quả phước được giàu sang, an lạc, trí tuệ cho các thí chủ.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức cúng thí thực cô hồn - Cập nhật sau

Xem thêm (ấn vào tên bài)
>>> Các nghi thức cúng thí thực (cô hồn)
>>> Tổng hợp các nghi thức cúng lễ

A. Hướng Dẫn Nghi Thức Cúng Thí Thực

Link: https://phamthiyen.com/huong-dan-nghi-thuc-cung-thi-thuc-co-hon-c1263.html

B. Nghi Thức Cúng Thí Thực

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

(Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tùy duyên bạch trước văn bạch này)
Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ hoặc đứng. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (và hiện đang ở trọ tại…) là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng)

Hôm nay là ngày… tháng… năm… nhân duyên (gia đình; cơ quan; cửa hàng,…)... chúng con làm lễ/tu tập (tên lễ/chương trình tu)…, chúng con xin vâng theo lời Đức Phật dạy, thực hành tu tâm từ bi, hướng tới các hương linh khổ đói nơi cõi ngạ quỷ, nên chúng con sắm sửa vật thực lòng thành, xin hiến cúng đến cho các hương linh cô hồn ngạ quỷ, cũng là để cầu phước lành đến cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng,..)... chúng con.
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh (và chư linh Thần hộ trì) về đây ủng hộ cho chúng con.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa), chúng con xin thỉnh mời các hương linh cô hồn ngạ quỷ không nơi nương tựa, không người cấp đỡ lang thang đói khổ, hương linh có duyên trong khu vực này, có duyên với khóa lễ này, được nương năng lực của Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo mà vân tập về tại khóa lễ hiến cúng này, nghe kinh được giác ngộ và thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con.

[Nếu cúng dường hồi hướng tại khóa lễ cúng thí thực này: Chúng con cũng xin phát nguyện công đức số tịnh tài là… về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh, mà chúng con đã mời về khóa lễ này.
Nếu mời hương linh về đàn chẩn tế, đã được hướng dẫn từ câu lạc bộ: Theo hướng dẫn của câu lạc bộ trong chương trình tu (tên chương trình tu được mời hương linh về đàn chẩn tế)…. chúng con xin thỉnh mời tất cả chư vị có duyên trong khóa lễ này về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm…
Và có thể trong đàn lễ chẩn tế sẽ có thí chủ cúng dường, thì chư vị theo duyên của thí chủ mà nhận thêm phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng và thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ. Nguyện mong chư vị được nương tựa Tam Bảo, nghe quý Thầy khai thị, nghe kinh thính Pháp được giác ngộ, phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát. Chúng con cũng xin cáo bạch với chư vị, nếu chùa thay đổi ngày cúng lễ chẩn tế thì xin bạch lại sau.

+ Nếu cúng dường hồi hướng về đàn chẩn tế thì bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện công đức số tịnh tài là… về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh, mà chúng con đã mời về đàn chẩn tế.] 
Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời được nương năng lực của Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo mà vân tập về tại khóa lễ này, nghe kinh được giác ngộ và thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con.
Chúng con nhất tâm mời thỉnh. (3 lần)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp

(Ngồi hoặc đứng. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh

(Ngồi hoặc đứng. Pháp khí: mõ, chuông. Ấn vào tên bài)

Bài kinh: Kinh Cúng Linh
Bài kinh: Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố

7. Khai Thị Cho Hương Linh

(Chủ sám quỳ hoặc đứng đọc, đại chúng ngồi/đứng chắp tay hướng theo)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin được nương oai lực của Tam Bảo, nói cho các hương linh về ý nghĩa lời Đức Phật dạy trong hai bài kinh liên hệ với việc làm hôm nay của chúng con.
Kính thưa chư vị hương linh, nội dung bài kinh “Cúng Linh” mà chúng con đã đọc ở trên, Đức Phật dạy: người mất khi tái sinh làm hương linh ngạ quỷ, thì thọ nhận được thức ăn (đúng pháp không sát sinh) hiến cúng của con người.

Và nội dung bài kinh “Chuyện tiểu chủ ngân khố” nói về ông tiểu chủ ngân khố, khi sống trên đời, vì có tiền của, ham hưởng dục lạc, làm nhiều việc ác, không tạo công đức bố thí, cúng dường. Sau khi chết, vì không có phúc phần dự trữ, nên ông bị đọa làm hương linh ngạ quỷ, phải chịu quả báo đói khát đau đớn. Vì khổ như vậy, nên ông thường đến bà con thân quyến, để mong được giúp đỡ. Nhưng do họ có tà kiến, họ cho rằng, sau khi con người chết đi, sẽ lại được sinh trở lại làm người, ở đâu đó trong chốn nhân gian này, nên họ chẳng để ý đến việc cứu giúp ông.

Nhân duyên ông có người con gái có đức tin, nghĩ rằng do hành nghiệp ác của ông, nên sau khi chết, ông có thể sinh làm hương linh ngạ quỷ, có thể phải chịu khổ, nên con gái ông đã sắm sửa đồ ăn, vật dụng cúng dường, đến cho các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn, để mong các Bà La Môn, sau khi thọ nhận sự cúng dường, sẽ hồi hướng phúc báu đến cho ông, để ông được siêu sinh, được an lành hạnh phúc. Nghĩ như vậy, người con gái đã sắm sửa, đồ dùng vật thực, dâng cúng dường, các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn và khấn mời ông đến đó, để nhận phần phúc, do các Bà La Môn hồi hướng. Nhưng do các thầy Bà La Môn, tu tà kiến, không sinh được công đức phước báu, để cứu các hương linh ngạ quỷ, nên khi các thầy Bà La Môn hồi hướng, ông chẳng nhận được gì. Sau đó ông đã được vua A Xà Thế, thiết lễ cúng dường tứ sự, cho Đức Phật và tập thể chư Tăng, tu tập trai giới phạm hạnh và hồi hướng phúc báu đó đến cho ông. Nhờ công đức tu hành cao quý của Đức Phật và chư Tăng, mà phúc báu đã phát sinh đến cho ông và ông đã thoát kiếp ngạ quỷ đói, được trở thành một vị thần đầy oai lực, được sống sung túc.

(Nếu đã bạch cúng dường: Vâng theo lời Đức Phật dạy, trong khóa lễ cúng thí thực này (gia đình, cơ quan, cửa hàng)... chúng con đã bạch phát nguyện (cúng dường Tam Bảo/làm công quả)..., để hồi hướng cho tất cả các chúng trong cõi tâm linh được mời về khóa lễ cúng thí thực này. Thỉnh chư vị hoan hỷ thọ nhận, nương tựa Tam Bảo tu hành sớm thoát khổ.)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ (và thực hành [12]) công hạnh Bồ Đề:

(Đại chúng cùng bạch)

“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian”
Cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông. lễ 1 lễ/vái)

9. Cúng Thực

(Quỳ hoặc đứng, chủ sám chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này, chúng con xin tác lễ cúng dường vật thực.
[Nếu trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh thì đọc: Nhân duyên các thành viên trong (gia đình; cơ quan, cửa hàng…) chúng con…, chưa hiểu Phật Pháp nên có sát hại chúng sinh để cúng lễ trong khóa lễ cúng thí thực này, chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Chúng con xin bạch chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục.]

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng hương linh mà chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các hương linh được nương sự bố thí trong khóa lễ cúng thí thực này của chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Đại chúng cùng tụng. Mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha nga đá phả rô chỉ đế ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

10. Phục Nguyện

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin hồi hướng công đức trong khóa lễ hiến cúng này, công đức tùy hỷ (tu tập) sáu pháp Hòa Kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, (trên bàn có tịnh tài thì bạch: đã thọ nhận phước báu), nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, xả bỏ oán kết và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. Và chúng con cũng xin hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)…

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Thí thực công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 chuông)

(Nếu cúng phóng sinh, thì khi xong phần hồi hướng này, sẽ chuyển sang tác lễ phóng sinh và thực hành hết lễ phóng sinh, sau đó mới bạch hạ lễ)
Link: Bài cúng phóng sinh

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại.
(3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ.)

13. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Chủ sám bạch: Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp. (1 lễ)

14. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 15 tháng 1 năm 2024

174,002 lượt xem
03/06/2023

Bình luận (22)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đ
  Đ

  Đồng Thị Diên

  02/02/2024
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân, ân đức của Tam Bảo, con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và tri ân cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã chỉ dạy cho con tu tập Pháp Phật, được giác ngộ được giải thoát khổ ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Thanh Huyền

  02/02/2024
  CON XIN TRI ÂN ĐỨC PHẬT, CHƯ TỔ, CHƯ PHẬT, CHƯ TĂNG CÙNG CÁC BẬC THIỆN HỮU TRÍ THỨC ĐÃ GIÚP ĐỠ CHÚNG CON TU TẬP Ạ.
 3. h
  h

  hà Nguyễn Thị

  28/01/2024
  CON XIN TRI ÂN PHẬT, CHƯ TỔ, SƯ PHỤ, CHƯ TĂNG CÙNG CÁC BẬC THIỆN HỮU TRI THỨC ĐÃ GIÚP ĐỠ CHÚNG CON TU TẬP
 4. T
  T

  Thúy An Hạnh

  29/08/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân từ Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa. Con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng Ni và Cô chủ nhiệm CLBCV chùa Ba Vàng đã tạo môi trường cho chúng con chúng con tu tập Chính Pháp Phật

 5. T
  T

  Thuy An Hạnh

  21/05/2023

  Con xin thành kính tri ân cô chủ nhiệm đã cho chúng con những bài cúng đúng Pháp mang lại lợi ích cho chúng sinh và chúng sinh ạ