Kinh doanh thành công - Kinh Nikaya

Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, vườn Ghosita, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn:
Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn? Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn? (1 chuông)
Này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn, hứa hẹn giúp đỡ nhưng không cho như đã hứa. Người ấy, sau khi mạng chung đi đến chỗ này, dẫu có buôn bán gì cũng đi đến thất bại, không thành tựu như ý muốn. (1 chuông)
Nhưng ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn hứa hẹn giúp đỡ, và người ấy đã cho như đã hứa. Sau khi mạng chung, người ấy đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng thành tựu như ý muốn. (1 chuông)
Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn hứa hẹn giúp đỡ, và người ấy đã cho nhiều hơn như đã hứa. Người ấy sau khi mạng chung, đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng được thành tựu ngoài ý muốn. (3 chuông)
(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 4, phẩm Không hý luận, phần Buôn bán, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.708)

Nguồn: Kinh doanh thành công - Quảng Tánh – Biên soạn (2016). Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikàya, tập I, Nxb.Hồng Đức, Hà Nội, tr. 44.

Chú thích:
– ĐTKVN: Đại tạng kinh Việt Nam.
– VNCPHVN: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

25,951 lượt xem
25/06/2021

Bình luận (13)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đồng Thị Chiêu

  06/05/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 2. Đồng Thị Chiêu

  28/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 3. N
  N

  Ngô thị minh tâm

  31/03/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính xin Tam Bảo, Chư Thiên, Chư Thần gia hộ cho con trai của con được thay tâm đổi tính, thông minh sáng dạ. Con Nam Mô Bổn Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 4. X
  X

  Xuân Nguyễn Thị

  23/01/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo!

 5. L
  L

  Lê Thị Mai

  23/01/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni