Bài cúng phóng sinh

1. Bài cúng phóng sinh (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Link: https://phamthiyen.com/bai-cung-phong-sinh-danh-cho-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/ 

2. Bài cúng phóng sinh (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Link: https://phamthiyen.com/bai-cung-phong-sinh-danh-cho-nhan-dan-phat-tu-chua-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/

9,024 lượt xem
08/01/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ