Bài cúng phóng sinh

1. Bài cúng phóng sinh (Dành cho chủ sám là Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đã bạch xong bài 49 ngày)

Link: https://phamthiyen.com/bai-cung-phong-sinh-danh-cho-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa-c2831.html

2. Bài cúng phóng sinh (Dành cho chủ sám là nhân dân Phật tử)

Link: https://phamthiyen.com/bai-cung-phong-sinh-danh-cho-nhan-dan-phat-tu-chua-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa-c2770.html

3. Nghi thức lễ phóng sinh dành cho đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng đi làm phận sự

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-le-phong-sinh-danh-cho-dao-trang-thuoc-cau-lac-bo-cuc-vang-di-lam-phan-su-c1265.html

4. Nghi thức phóng sinh dành cho Câu lạc bộ Cúc Vàng

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-phong-sinh-danh-cho-cau-lac-bo-c1264.html

12,139 lượt xem
30/09/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ