Link video và đề mục quán năm thứ nhất tu kính mừng Phật Đản

Xem nghi thức tu kính mừng Phật Đản tại link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-tap-kinh-mung-phat-dan-c3750.html

A. Hướng Dẫn

1. Hướng dẫn chung

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

2. Văn bạch nghe Pháp/Ngồi thiền

Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

a. Văn bạch trước khi nghe pháp/ngồi thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.
Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.
+ Link: https://youtu.be/pCWAArxZ3T4

b. Văn bạch sau khi nghe pháp/xả thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

B. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2: Nghe Pháp
Video (ấn vào tên bài)Quán chiếu từ bỏ hành vi tham dục

II. Ngày 3: Ngồi Thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Tư duy quán chiếu lại các hành vi của mình để từ bỏ những hành vi không đem đến lợi ích giác ngộ, không làm cho chúng sinh tăng trưởng phước báu; làm cho mình tinh tấn trong việc sách tấn chúng sinh được thực hành xả thí, giác ngộ, khiến chúng sinh có phước báu.
2. Quán chiếu từ bỏ tham sắc mình, tham tiền tài, danh vọng,…; tăng trưởng tùy thuận để tu tập Phật Pháp và hoằng dương giáo Pháp Phật.
3. Quán chiếu để khởi được tâm kính tri ân tới Đức Phật, Ngài đã hành Bồ Tát đạo, xả bao nhiêu xương máu, chịu bao nhiêu khổ, lăn lộn trong cõi này, để mang đến hạnh phúc cho chúng ta.
* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

III. Ngày 5: Nghe Pháp
Video (ấn vào tên bài)Tư duy quán chiếu để tán thán bạn đồng tu

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Tán dương hạnh lành của các đạo hữu.
2. Nếu nhân dân Phật tử thì không quán đề mục này: Phát tâm tinh tấn thực hành phận sự, tu tập trong Lục Hòa để sinh ra phước báu cho hành trình tiếp theo trong các kiếp sau.
3. Khởi tâm sám hối với những lần chúng ta đã oán trách cha mẹ.
4. Quán chiếu các công đức đã/đang và sẽ tạo lập nhân các sự kiện kỷ niệm Đức Phật đản sinh.
* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

V. Ngày 7: Lưu Ý
Tùy duyên tu tập lại tụng kinh/nghe pháp/các đề mục quán.

 

 

55,868 lượt xem
30/04/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ