Link video và đề mục quán chương trình số 1 tu kính mừng Phật Đản

Xem nghi thức tu kính mừng Phật Đản tại link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-tap-kinh-mung-phat-dan-c3750.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-nghe-phap-ngoi-thien-chung-cho-tat-ca-cac-chuong-trinh-nghi-thuc-tu-tap-c5166.html

C. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2: Nghe Pháp
Video (ấn vào tên bài)Quán chiếu từ bỏ hành vi tham dục

II. Ngày 3: Ngồi Thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Tư duy quán chiếu lại các hành vi của mình để từ bỏ những hành vi không đem đến lợi ích giác ngộ, không làm cho chúng sinh tăng trưởng phước báu; làm cho mình tinh tấn trong việc sách tấn chúng sinh được thực hành xả thí, giác ngộ, khiến chúng sinh có phước báu.
2. Quán chiếu từ bỏ tham sắc mình, tham tiền tài, danh vọng,…; tăng trưởng tùy thuận để tu tập Phật Pháp và hoằng dương giáo Pháp Phật.
3. Quán chiếu để khởi được tâm kính tri ân tới Đức Phật, Ngài đã hành Bồ Tát đạo, xả bao nhiêu xương máu, chịu bao nhiêu khổ, lăn lộn trong cõi này, để mang đến hạnh phúc cho chúng ta.
* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

III. Ngày 5: Nghe Pháp
Video (ấn vào tên bài)Tư duy quán chiếu để tán thán bạn đồng tu

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Tán dương hạnh lành của các đạo hữu.
2. Nếu nhân dân Phật tử thì không quán đề mục này: Phát tâm tinh tấn thực hành phận sự, tu tập trong Lục Hòa để sinh ra phước báu cho hành trình tiếp theo trong các kiếp sau.
3. Khởi tâm sám hối với những lần chúng ta đã oán trách cha mẹ.
4. Quán chiếu các công đức đã/đang và sẽ tạo lập nhân các sự kiện kỷ niệm Đức Phật đản sinh.
* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

-
aa
+
56,769 lượt xem
30/04/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ