Nơi Đức Phật xuất gia cho Ni đoàn đầu tiên - Thành Vesali | Hành hương Ấn Độ

1 lượt xem
14/09/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ