Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Theo lời Đức Phật dạy “nhất thiết pháp giới duy tâm tạo”, nên các cảnh giới, hoàn cảnh sống, sức khỏe, tuổi thọ của chúng sinh… đều do tâm thiện, ác của chúng sinh từ kiếp trước cho đến kiếp này mà tạo thành, như trong các bộ kinh Phật đã có dạy. Hoàn cảnh sống đau khổ: thời tiết khắc nghiệt, nghèo đói, hèn hạ, bệnh tật, yểu mạng… đều do ác nghiệp được kết tụ từ tâm bất thiện của chúng sinh từ đời quá khứ và đời hiện tại. Có chúng sinh giàu có nhưng thọ mạng ngắn, có chúng sinh vô cùng khổ nhưng thọ mạng dài… đó cũng đều là ác nghiệp, phúc mỏng…
Vậy nên, dịch bệnh đang lan tràn trên toàn thế giới là do cộng nghiệp và biệt nghiệp không lành của mỗi chúng sinh. Hiểu và tin nhân quả như vậy, nên mỗi Phật tử chúng ta cần tinh tấn tu tập, để tích tập công đức tăng trưởng phúc lành, khiến vượt thoát đại dịch, nếu chưa nhiễm hoặc bị nghi nhiễm sẽ không bị nhiễm, nếu tự mình đã bị nhiễm hoặc người thân đã bị nhiễm, thì sẽ thoát nghiệp khỏi bệnh.
Tâm Chiếu Hoàn Quán mong các đạo hữu chăm tu, để tích lũy công đức phước báu vượt qua đại dịch, gia đình được bình an và Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng mong các đạo hữu hiểu, nếu không chăm tu để tích lũy phước báu trước, thì khi nạn nghiệp đến, sẽ không có gì làm tư lương giúp thoát khổ.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây:

Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày) (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày) (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

B. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý:
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

II. Hướng Dẫn Tu Tập Trong Chương Trình

1. Thời Gian
– Thời gian tu trong ngày: 5h00 hàng ngày. Không tu vào thời gian khác, vì đây là chương trình cộng tu lục hòa của tứ chúng: Tăng, Ni, Phật tử.
– Nếu đạo hữu nào tu được đủ 108 ngày thì phát nguyện, vì phát nguyện tu đủ 108 ngày, sẽ có công đức to lớn, công đức đó kết tinh thành nguyện lực.
– Đạo hữu nào không phát nguyện đủ 108 ngày, thì tu tùy duyên (tu được ngày nào thì tu; ngày không tu không cần bạch nghỉ tu và không tu bù), không phát nguyện.

2. Kết Hợp Tu Với Chương Trình An Cư Kiết Hạ Của Chư Tăng
– Các đạo hữu có thể kết hợp tu với chương trình an cư kiết hạ như sau:
Sáng: sau khi tu chương trình này, sẽ vào chương trình an cư kiết hạ. Có thể tu hết chương trình an cư kiết hạ hoặc một phần nào đó của chương trình tu an cư kiết hạ.

3. Hướng Dẫn Tu Tập Theo Chương Trình Phát Trực Tuyến Của Chùa
a. Trường hợp không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa: thực hành nguyên theo nghi thức này.

b. Trường hợp tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa có thể tu theo một trong hai cách sau:
Trường hợp 1:
– Thực hiện trước Phần 1 theo nghi thức này, rồi tham gia theo chương trình phát trực tiếp từ lúc bắt đầu phát trực tiếp.
– Sau khi hết chương trình trực tiếp, quý đạo hữu thực hiện thêm các phần của nghi thức này: phần 10, 11.

Trường hợp 2:
– Thực hiện trước Phần 1 theo nghi thức này, rồi tham gia theo chương trình phát trực tiếp từ lúc bắt đầu phát trực tiếp.
– Sau khi Phát Nguyện Bồ Đề xong của chương trình phát trực tuyến, thì thực hiện phần 10, 11 của nghi thức này.

Link chương trình phát trực tuyến: https://chuabavang.com/video/tu-tap-108-ngay-hoi-huong-cau-nguyen-dich-benh-som-duoc-hoa-giai-chua-ba-vang-d4131.html

4. Hồi Hướng Công Đức Cho Bệnh Nhân Liên Quan Tới Covid
Phật tử trong Câu lạc bộ hồi hướng công đức theo danh sách Câu lạc bộ chuyển về vào một trong hai chương trình tu trong ngày: hoặc hồi hướng tại chương trình này, hoặc hồi hướng tại chương trình tu theo an cư kiết hạ của chư Tăng.

III. Tâm Linh

Thỉnh mời các mục tâm linh khi tu tập.
Mục oan gia trái chủ là của người được/cần hồi hướng.

1. Tu Để Hồi Hướng Cho Trường Hợp Nghi Nhiễm:
– Vong linh gia tiên họ… hợp duyên (để tăng phúc hiếu)
– Oan gia trái chủ trên thân bệnh tác động (tên) sẽ bị nhiễm bệnh Covid
– Oan gia trái chủ trên thọ mạng tác động (tên) sẽ bị nhiễm bệnh Covid
– Oan gia trái chủ chung của cả gia đình tác động (tên) sẽ bị nhiễm bệnh Covid

2. Tu Để Hồi Hướng Cho Trường Hợp Bị Nhiễm:
– Vong linh gia tiên họ… hợp duyên (để tăng phúc hiếu)
– Oan gia trái chủ trên thân bệnh, thọ mạng cản trở cơ thể (tên) tự sản sinh ra các kháng thể, để chuyển hóa khỏi bệnh
– Oan gia trái chủ trên nghiệp thân bệnh của (tên)… tác động cản trở các biện pháp khiến chữa được khỏi bệnh và cản trở các duyên chữa khỏi bệnh
– Oan gia trái chủ báo oán trên thọ mạng của (tên)… tác động cản trở các biện pháp chữa được khỏi bệnh và cản trở các duyên chữa khỏi bệnh
– Oan gia trái chủ chung của cả gia đình tác động cản trở các biện pháp chữa được khỏi bệnh và cản trở các duyên chữa khỏi bệnh cho (tên)…

3. Cúng Dường:
– Tùy duyên đặt tịnh tài cúng dường (có hoặc không; hoặc ít, hoặc nhiều), để hồi hướng phước cho các vong linh, để các vong linh có phúc lành nghe kinh, siêu thoát.
– Tịnh tài phát nguyện cúng dường hồi hướng để riêng thành hai phần: 1. Chư Thiên, chư Thần xin hộ trì; 2. Vong linh,…

C. Nghi Thức

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Văn Khấn

(Cắm hương, quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… đại diện cho toàn thể gia đình hiện đang ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.)

Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.
Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Nhân duyên hiện nay đã xuất hiện:
Dịch bệnh Covid-19 đã lan tràn rất cao trên toàn thế giới và luôn có biến thể mới, làm cho việc khống chế dịch và dập dịch bệnh vô cùng khó khăn. Con/chúng con học Phật Pháp nhân quả, nên con/chúng con thiết nghĩ dịch bệnh này có từ năng lực của loài hữu tình là quỷ hành bệnh và con/chúng con được biết nghiệp này có nhân từ những hành vi không thiện lành của chúng sinh đời này và những đời trước gây ra, trong đó có nạn phá diệt Tam Bảo, hủy hoại Phật Pháp, ác hại người hiền thiện. Đệ tử con/chúng con:

– Trường hợp tu được 108 ngày thì đọc: xin phát nguyện tu 108 ngày

– Trường hợp tu tùy duyên thì đọc: xin tùy duyên tu

(Đọc tiếp)
Tán dương Đức Thế Tôn, cầu thỉnh Đức Thế Tôn cứu đời, tán dương công đức của Tam Bảo, nguyện cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, chúng sinh được giác ngộ, bỏ ác làm lành để được hưởng quả phúc an lạc và hồi hướng cho nạn nghiệp bệnh Covid-19 được hóa giải.

Trường hợp cúng dường thì đọc:
Con/chúng con xin cúng dường Tam Bảo là… hồi hướng phúc lành đến cho chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp: Cầu thỉnh các vị hội tụ về nơi đây hộ trì cho gia đình con/chúng con không bị nhiễm dịch bệnh, cho đất nước sớm được thoát dịch bệnh.

Con/chúng con xin cúng dường Tam Bảo là… hồi hướng phúc lành đến cho Quỷ hành bệnh nạn dịch Covid-19, cho các vị tăng phúc, tiêu nghiệp, nương oai lực Tam Bảo, hành các thiện pháp ủng hộ cho Chính Pháp, được an lành. Xin các vị hoan hỷ hộ trì cho nhân dân, đất nước hóa giải tiêu trừ được nạn dịch bệnh Covid-19.

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng xin thỉnh mời các vong linh oan gia trái chủ trên nghiệp bệnh và thân mạng của cả gia đình (đọc tên từng người):… về đàn tràng dự pháp nghe kinh và cúng dường Tam Bảo là… hồi hướng phúc lành đến cho chúng.

Trường hợp chưa bị nhiễm Covid-19 thì đọc: Cùng xin thỉnh mời và cúng dường Tam Bảo là… hồi hướng phúc lành đến cho các chúng vong linh oan gia trái chủ trên sức khỏe, thọ mạng tác động (tên)… sẽ có duyên bị nhiễm bệnh Covid

Trường hợp bị nhiễm, hoặc nghi nhiễm Covid-19 thì đọc:
Cùng xin thỉnh mời và cúng dường Tam Bảo là… hồi hướng phúc lành đến cho các chúng vong linh: (đọc các mục tâm linh theo trường hợp của mình ở phần hướng dẫn)

Trường hợp đã bị nhiễm Covid-19 thì đọc: Cùng xin thỉnh mời và cúng dường Tam Bảo là… hồi hướng phúc lành đến cho các chúng vong linh oan gia trái chủ tác động (tên)... sẽ bị tái nhiễm covid-19 và vong linh oan gia trái chủ tác động (tên)… sẽ bị phát sinh ra các loại bệnh hậu covid.

(Đọc tiếp)
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

2. Tụng Kệ Đức Thế Tôn Cứu Đời

(Quỳ, pháp khí: mõ, tụng 3 biến)

Đức Thế Tôn
Là mặt trời chiếu soi
Phá tan đi màn đêm u tối
Xóa tan đi tà kiến khổ đau.
Đức Thế Tôn
Rạng ngời.
Trí tuệ Ngài
Bao trùm khắp Tam thiên.
Đức Thế Tôn
Từ Phụ muôn loài.
Ai cứu được nhân loại?
Người ấy không ai ngoài đức Thế Tôn.
Nhân loại đang chìm trong u tối
Vô minh tà kiến khổ đau.
Đức Thế Tôn
Mang Chánh Pháp
Xóa tan đi mê lầm.
Rằm tháng tư tươi sáng.
Mọi chúng sinh ca mừng.
Mọi chúng sinh cầu mong.
Đức Thế Tôn cứu đời.

3. Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí khánh)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. (1 chuông. 1 lễ)

4. Kệ Khai Kinh

(Ngồi, khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh Tam Bảo

(Ngồi, pháp khí: mõ)

Xin thỉnh chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư Thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi, đất liền hoặc các châu quận; ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn; chư Dạ Xoa, Càn Thát Bà, cùng Long Vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời này là kim ngôn cao thượng của Ðức CÙ ĐÀM mà chúng tôi tụng đây.
Xin các bậc hiền triết hãy lắng nghe lời này. (3 lần. 3 chuông)

Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Phát sinh lòng hoan hỷ
Chính tâm và thành ý
Lắng nghe lời dạy này:
Tất cả chúng thiên nhân
Hãy bi mẫn đồng tâm
Lòng từ luôn rộng mở
Năng chuyên cần gia hộ
Đối với nữ nam nào
Ngày đêm thường bố thí. (1 chuông)
Phàm những tài sản gì
Đời này hoặc đời sau
Ngọc báu hay trân châu
Có cùng khắp thiên giới
Nhưng chẳng gì sánh nổi
Đức Thiện Thệ Như Lai
Chính Phật Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Ly dục, diệt phiền não
Pháp diệu thù bất tử
Phật Thích – ca Mâu-ni
Đắc Tịch tịnh, Vô vi
Trong Thiền, chứng ngộ Pháp
Chẳng pháp nào sánh nổi
Chính Pháp Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Bậc Vô thượng Chính Giác
Hằng ca ngợi Pháp Thiền
Trong sạch, không gián đoạn
Chẳng Thiền nào sánh nổi
Chính Pháp Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Thánh bốn đôi, tám vị
Bậc thiện hằng tán dương
Đệ tử đấng Thiện Thệ
Xứng đáng được cúng dường
Bố thí các vị ấy
Được kết quả vô lượng
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Các Ngài tâm kiên cố
Ly dục sống Thánh Đạo
Khéo chân chính thiện hành
Lời Phật Gotama
Chứng đạt được quả vị
Thể nhập đạo Bất Tử
Hưởng tịch tịnh dễ dàng
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Ví như cột trụ đá
Khéo y tựa lòng đất
Dầu gió bão bốn phương
Chẳng thể nào lay động
Ta nói bậc Chân Nhân
Liễu ngộ Tứ thánh đế
Cũng tự tại, bất động
Trước Tám pháp thế gian
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Bậc Thánh Tu-đà-hoàn
Thấy rõ lý Tứ đế
Mà đức Chuyển Pháp Vương
Có trí tuệ thậm thâm
Đã khéo giảng, khéo dạy
Các Ngài dù phóng dật
Cũng chẳng thể tái sinh
Nhiều hơn trong bảy kiếp
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Nhờ vững chắc chính kiến
Nhờ kiên cố chính tri
Đoạn lìa ba trói buộc
Là Thân kiến, Hoài nghi
Luôn cả Giới cấm thủ
Ra khỏi bốn đọa xứ
Không tạo sáu trọng nghiệp
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Bậc Thánh Tu-đà-hoàn
Dẫu vô tâm phạm lỗi
Bằng ý, lời hay thân
Chẳng bao giờ khuất lấp
Bởi vì đức tính này
Được gọi là “thấy Pháp”
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Ví như cây trong rừng
Đâm chồi đầu mùa hạ
Cũng vậy, đức Thế Tôn
Thuyết giảng pháp Siêu việt
Pháp đưa đến Niết-bàn
Tối thượng, vô năng thắng
Chính Phật Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Đức Phật – bậc Vô thượng
Liễu thông pháp Vô thượng
Ban bố pháp Vô thượng
Chuyển đạt pháp Vô thượng
Chính Phật Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Nghiệp cũ đã chấm dứt
Nghiệp mới không tạo nên
Nhàm chán kiếp lai sinh
Chủng tử dục diệt tận
Ví như ngọn đèn tắt
Bậc trí chứng Niết-bàn
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Xin đồng tâm hoan hỷ
Thành kính đỉnh lễ Phật
Đã như thật xuất hiện
Mà chư thiên, loài người
Thường cúng dường, tôn trọng
Mong với hạnh lành này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Xin đồng tâm hoan hỷ
Thành kính đỉnh lễ Pháp
Đã như thật xuất hiện
Mà chư Thiên, loài người
Thường cúng dường, tôn trọng
Mong với hạnh lành này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Xin đồng tâm hoan hỷ
Thành kính đỉnh lễ Tăng
Đã như thật xuất hiện
Mà chư thiên, loài người
Thường cúng dường, tôn trọng
Mong với hạnh lành này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

6. Hát Bài Vì Hạnh Phúc Chúng Sinh Hãy Phát Tâm Bồ Đề

(Chọn 1 trong 2)

Đường link:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Eltv7AUdAfY

Soundcloud: https://soundcloud.com/phat-phap-ung-dung/ca-khuc-vi-hanh-phuc-chung-sinh-hay-phat-tam-bo-de?in=phat-phap-ung-dung/sets/bai-hat

Lời bài hát:

Tâm Bồ đề, nếu ai có hỏi.
Tâm Bồ đề là tâm cao quý
hướng về chân lý,
trên cầu thành Phật,
dưới độ chúng sinh;

Yêu thương hết tất cả,
hy sinh cùng vất vả,
không nghĩ suy cho riêng mình.
Kìa thấy chúng sinh khổ,
tâm Bồ đề thao thức,
nguyện giác ngộ chúng sinh.

Ở nơi thế gian này,
dù phú quý trong tay,
dù say men danh vọng,
rồi cũng sẽ đau khổ
bởi vô thường cướp đi.
Hạnh phúc cũng chia ly,
thù oán sẽ đấu tranh,
hạnh phúc thật mong manh.

Lục đạo luân hồi này,
chúng sinh chết ở đây,
tái sinh vào kiếp kia,
mãi mãi chịu chia lìa,
mãi mãi chịu khổ đau.

Chỉ có tâm Bồ đề
mang đến cho chúng sinh
hạnh phúc trong giác ngộ.
Chỉ có tâm Bồ đề
mang đến cho chúng sinh
bình yên, chân hạnh phúc
nơi Niết bàn an vui.

Tâm Bồ đề là tâm cao quý.
Vì hạnh phúc của mình,
vì hạnh phúc chúng sinh,
vì giác ngộ chân lý,
hãy phát tâm Bồ đề!
Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

7. Phát Tâm Bồ Đề

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này cùng công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật cho tất cả chúng chư Thiên chư Thần thêm oai lực để tiếp tục công việc hộ trì cho chúng nhân sống theo thiện pháp; hồi hướng cho các vong linh ngạ quỷ cô hồn, tất cả các quỷ hành bệnh Covid; hồi hướng phúc lành này cho thân quyến hiện đời được an vui, tăng long phước lành, tuổi thọ thêm cao; hồi hướng phước báu này cho tất cả nạn nhân, những người ở trong khu vực cách ly đang bị dịch bệnh tại (tên tỉnh thành đang có dịch, tùy duyên thay đổi cho phù hợp)…, những người dân tại đó có phước mà bớt đi những khó khăn, những bệnh nhân đang mắc Covid có thêm năng lượng tốt, có thêm duyên lành điều trị mong sớm được khỏi bệnh; hồi hướng phước này cho tất cả những người tham gia phòng chống dịch ở tuyến đầu: các nhà quản lý, các nhà khoa học, thầy thuốc, bác sĩ y tá, cho đến các tình nguyện viên, các chiến sĩ bộ đội công an,… đang tham gia rất tích cực ở tại các tỉnh thành đang có dịch, được nhiều sức khỏe và an lành, bình an, làm công việc được nhà nước giao, nhân dân tin tưởng thật tốt để khống chế dịch bệnh và phát sinh thiện duyên tin tu theo chính Pháp của Phật.

+ Trường hợp gia đình chưa bị mắc dịch bệnh: Hồi hướng phúc lành này cho gia đình con/chúng con (tên)… được bình an, không bị mắc vào dịch bệnh (đọc thêm mong cầu)…

+ Trường hợp gia đình đã có người bị mắc dịch bệnh: Hồi hướng phúc lành này cho (tên)… nếu nghi nhiễm thì đọc: tăng phước, chuyển hóa nghiệp lực, khiến không bị nhiễm bệnh; nếu nhiễm thì đọc: được đầy đủ phước duyên khỏi bệnh, thọ mạng được bình an (đọc thêm mong cầu)

+ Nếu có danh sách cầu an theo phận sự công đức của Câu lạc bộ thì đọc:
Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho các tín chủ là Phật tử hoặc người thân của Phật tử (đọc tên theo hướng dẫn của Câu lạc bộ)…
Nguyện cho tất cả các tín chủ, Phật tử trên được nương công đức lục hòa của Câu lạc bộ Cúc Vàng và công đức do các gia đình tạo lập, mà được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước lành, bệnh được chuyển hóa khỏi bệnh và tăng trưởng duyên lành cùng với con/chúng con tinh tấn tu tập theo chính Pháp của Phật.

(Đọc tiếp)
Con/chúng con nguyện cho chính Pháp của Phật được tuyên dương để bảo hộ bình an cho chúng sinh.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

9. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Văn Khấn

(Cắm hương, quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Con/chúng con xin đại diện cho toàn thể gia đình hiện đang ở tại:…
Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Nhân duyên hiện nay đã xuất hiện:
Dịch bệnh Covid-19 đã lan tràn rất cao trên toàn thế giới và luôn có biến thể mới, làm cho việc khống chế dịch và dập dịch bệnh vô cùng khó khăn. Con/chúng con học Phật Pháp nhân quả, nên con/chúng con thiết nghĩ dịch bệnh này có từ năng lực của loài hữu tình là quỷ hành bệnh và con/chúng con được biết nghiệp này có nhân từ những hành vi không thiện lành của chúng sinh đời này và những đời trước gây ra, trong đó có nạn phá diệt Tam Bảo, hủy hoại Phật Pháp, ác hại người hiền thiện. Đệ tử con/chúng con đã nương tựa Tam Bảo, Phát Tâm Bồ Đề và đang được thực hành công hạnh Bồ Đề tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, con/chúng con

– Trường hợp tu được 108 ngày thì đọc: xin phát nguyện tu 108 ngày

– Trường hợp tu tùy duyên thì đọc: xin tùy duyên tu

(Đọc tiếp)
theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa và làm các việc phúc thiện xã hội, tu bát quan trai giới, thực hành công hạnh Bồ Đề hộ trì Tam Bảo, hộ trì cho chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập cầu Thánh quả làm lợi ích cho muôn loài, nguyện cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, chúng sinh được giác ngộ, bỏ ác làm lành để được hưởng quả phúc an lạc và hồi hướng cho nạn nghiệp bệnh Covid-19 được hóa giải, gia đình được bình an.

Trường hợp cúng dường Tam Bảo thì đọc:
Con/chúng con xin cúng dường Tam Bảo là… hồi hướng phúc lành đến cho chư Thiên, chư Thiện Thần, chư linh Thần hộ trì, Hộ Pháp: Cầu thỉnh các vị hội tụ về nơi đây hộ trì cho gia đình con/chúng con không bị nhiễm dịch bệnh, cho đất nước sớm được thoát dịch bệnh.

Con/chúng con xin cúng dường Tam Bảo là… hồi hướng phúc lành đến cho Quỷ hành bệnh nạn dịch Covid-19, cho các vị tăng phúc, tiêu nghiệp, nương oai lực Tam Bảo, hành các thiện pháp ủng hộ cho chính Pháp, được an lành. Xin các vị hoan hỷ hộ trì cho nhân dân, đất nước hóa giải tiêu trừ được nạn dịch bệnh Covid-19.

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa, xin thỉnh mời các vong linh oan gia trái chủ trên nghiệp bệnh và thân mạng của cả gia đình (đọc tên từng người):… về đàn tràng dự pháp nghe kinh và con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo là… hồi hướng phúc lành đến cho chúng.

Trường hợp chưa bị nhiễm Covid-19 thì đọc: Cùng xin thỉnh mời và cúng dường Tam Bảo là… hồi hướng phúc lành đến cho các chúng vong linh oan gia trái chủ trên sức khỏe, thọ mạng tác động (tên)… sẽ có duyên bị nhiễm bệnh Covid

Trường hợp bị nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 thì đọc:
Cùng xin thỉnh mời và cúng dường Tam Bảo là… hồi hướng phúc lành đến cho các chúng vong linh: (đọc các mục tâm linh theo trường hợp của mình ở phần hướng dẫn)

Trường hợp đã bị nhiễm Covid-19 thì đọc: Cùng xin thỉnh mời và cúng dường Tam Bảo là… hồi hướng phúc lành đến cho các chúng vong linh oan gia trái chủ tác động (tên)... sẽ bị tái nhiễm covid-19 và vong linh oan gia trái chủ tác động (tên)… sẽ bị phát sinh ra các loại bệnh hậu covid.

(Đọc tiếp)
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

2. Tụng Kệ Đức Thế Tôn Cứu Đời

(Quỳ, pháp khí: mõ, tụng 3 biến)

Đức Thế Tôn
Là mặt trời chiếu soi
Phá tan đi màn đêm u tối
Xóa tan đi tà kiến khổ đau.
Đức Thế Tôn
Rạng ngời.
Trí tuệ Ngài
Bao trùm khắp Tam thiên.
Đức Thế Tôn
Từ Phụ muôn loài.
Ai cứu được nhân loại?
Người ấy không ai ngoài đức Thế Tôn.
Nhân loại đang chìm trong u tối
Vô minh tà kiến khổ đau.
Đức Thế Tôn
Mang Chánh Pháp
Xóa tan đi mê lầm.
Rằm tháng tư tươi sáng.
Mọi chúng sinh ca mừng.
Mọi chúng sinh cầu mong.
Đức Thế Tôn cứu đời.

3. Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí khánh)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. (1 chuông. 1 lễ)

4. Kệ Khai Kinh

(Ngồi, khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh Tam Bảo

(Ngồi, pháp khí: mõ)

Xin thỉnh chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư Thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi, đất liền hoặc các châu quận; ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn; chư Dạ Xoa, Càn Thát Bà, cùng Long Vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời này là kim ngôn cao thượng của Ðức CÙ ĐÀM mà chúng tôi tụng đây.
Xin các bậc hiền triết hãy lắng nghe lời này. (3 lần. 3 chuông)

Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Phát sinh lòng hoan hỷ
Chính tâm và thành ý
Lắng nghe lời dạy này:
Tất cả chúng thiên nhân
Hãy bi mẫn đồng tâm
Lòng từ luôn rộng mở
Năng chuyên cần gia hộ
Đối với nữ nam nào
Ngày đêm thường bố thí. (1 chuông)
Phàm những tài sản gì
Đời này hoặc đời sau
Ngọc báu hay trân châu
Có cùng khắp thiên giới
Nhưng chẳng gì sánh nổi
Đức Thiện Thệ Như Lai
Chính Phật Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Ly dục, diệt phiền não
Pháp diệu thù bất tử
Phật Thích – ca Mâu-ni
Đắc Tịch tịnh, Vô vi
Trong Thiền, chứng ngộ Pháp
Chẳng pháp nào sánh nổi
Chính Pháp Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Bậc Vô thượng Chính Giác
Hằng ca ngợi Pháp Thiền
Trong sạch, không gián đoạn
Chẳng Thiền nào sánh nổi
Chính Pháp Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Thánh bốn đôi, tám vị
Bậc thiện hằng tán dương
Đệ tử đấng Thiện Thệ
Xứng đáng được cúng dường
Bố thí các vị ấy
Được kết quả vô lượng
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Các Ngài tâm kiên cố
Ly dục sống Thánh Đạo
Khéo chân chính thiện hành
Lời Phật Gotama
Chứng đạt được quả vị
Thể nhập đạo Bất Tử
Hưởng tịch tịnh dễ dàng
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Ví như cột trụ đá
Khéo y tựa lòng đất
Dầu gió bão bốn phương
Chẳng thể nào lay động
Ta nói bậc Chân Nhân
Liễu ngộ Tứ thánh đế
Cũng tự tại, bất động
Trước Tám pháp thế gian
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Bậc Thánh Tu-đà-hoàn
Thấy rõ lý Tứ đế
Mà đức Chuyển Pháp Vương
Có trí tuệ thậm thâm
Đã khéo giảng, khéo dạy
Các Ngài dù phóng dật
Cũng chẳng thể tái sinh
Nhiều hơn trong bảy kiếp
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Nhờ vững chắc chính kiến
Nhờ kiên cố chính tri
Đoạn lìa ba trói buộc
Là Thân kiến, Hoài nghi
Luôn cả Giới cấm thủ
Ra khỏi bốn đọa xứ
Không tạo sáu trọng nghiệp
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Bậc Thánh Tu-đà-hoàn
Dẫu vô tâm phạm lỗi
Bằng ý, lời hay thân
Chẳng bao giờ khuất lấp
Bởi vì đức tính này
Được gọi là “thấy Pháp”
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Ví như cây trong rừng
Đâm chồi đầu mùa hạ
Cũng vậy, đức Thế Tôn
Thuyết giảng pháp Siêu việt
Pháp đưa đến Niết-bàn
Tối thượng, vô năng thắng
Chính Phật Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Đức Phật – bậc Vô thượng
Liễu thông pháp Vô thượng
Ban bố pháp Vô thượng
Chuyển đạt pháp Vô thượng
Chính Phật Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Nghiệp cũ đã chấm dứt
Nghiệp mới không tạo nên
Nhàm chán kiếp lai sinh
Chủng tử dục diệt tận
Ví như ngọn đèn tắt
Bậc trí chứng Niết-bàn
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Xin đồng tâm hoan hỷ
Thành kính đỉnh lễ Phật
Đã như thật xuất hiện
Mà chư thiên, loài người
Thường cúng dường, tôn trọng
Mong với hạnh lành này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Xin đồng tâm hoan hỷ
Thành kính đỉnh lễ Pháp
Đã như thật xuất hiện
Mà chư Thiên, loài người
Thường cúng dường, tôn trọng
Mong với hạnh lành này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)
Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Xin đồng tâm hoan hỷ
Thành kính đỉnh lễ Tăng
Đã như thật xuất hiện
Mà chư thiên, loài người
Thường cúng dường, tôn trọng
Mong với hạnh lành này
Được sống chân hạnh phúc. (1 chuông)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

6. Hát Bài Vì Hạnh Phúc Chúng Sinh Hãy Phát Tâm Bồ Đề

(Chọn 1 trong 2)

Đường link:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Eltv7AUdAfY

Soundcloud: https://soundcloud.com/phat-phap-ung-dung/ca-khuc-vi-hanh-phuc-chung-sinh-hay-phat-tam-bo-de?in=phat-phap-ung-dung/sets/bai-hat

Lời bài hát:

Tâm Bồ đề, nếu ai có hỏi.
Tâm Bồ đề là tâm cao quý
hướng về chân lý,
trên cầu thành Phật,
dưới độ chúng sinh;

Yêu thương hết tất cả,
hy sinh cùng vất vả,
không nghĩ suy cho riêng mình.
Kìa thấy chúng sinh khổ,
tâm Bồ đề thao thức,
nguyện giác ngộ chúng sinh.

Ở nơi thế gian này,
dù phú quý trong tay,
dù say men danh vọng,
rồi cũng sẽ đau khổ
bởi vô thường cướp đi.
Hạnh phúc cũng chia ly,
thù oán sẽ đấu tranh,
hạnh phúc thật mong manh.

Lục đạo luân hồi này,
chúng sinh chết ở đây,
tái sinh vào kiếp kia,
mãi mãi chịu chia lìa,
mãi mãi chịu khổ đau.

Chỉ có tâm Bồ đề
mang đến cho chúng sinh
hạnh phúc trong giác ngộ.
Chỉ có tâm Bồ đề
mang đến cho chúng sinh
bình yên, chân hạnh phúc
nơi Niết bàn an vui.

Tâm Bồ đề là tâm cao quý.
Vì hạnh phúc của mình,
vì hạnh phúc chúng sinh,
vì giác ngộ chân lý,
hãy phát tâm Bồ đề!
Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

Vì hạnh phúc chúng sinh,
hãy phát tâm Bồ đề!

7. Phát Tâm Bồ Đề

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Văn Bạch Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên

(Quỳ)

Nếu ai đang bạch Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên thì bạch:

Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử con tên là… Pháp danh… tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, con xin hứa sẽ nương tựa Tam bảo, trong hạnh vâng lời, tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng và sự hướng dẫn sách tấn của Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành sáu Pháp hòa kính trong đạo tràng… và trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để được thọ hưởng phần nào thành quả mà đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh.

9. Văn Bạch 108 Ngày (Bạch 107 Ngày Tại Nhà)

(Quỳ)

Nếu ai đang bạch bài 108 ngày thì bạch:

– Vị trí bạch: tùy duyên ở những nơi thanh tịnh. Khi bạch cần trang nghiêm thân tâm. Trước khi bạch, tâm tưởng hướng về oan gia trái chủ, hổ thẹn, ăn năn với tội lỗi của mình.
– Số lần bạch: Bạch 1 lượt/1 lần/1 ngày.
– Văn bạch
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng. Con đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng chứng minh cho con hướng về các oan gia trái chủ, hướng về chúng sinh để chân thật sám hối bằng cách phát tâm nguyện Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, chân thật phát nguyện từ nay cho đến trọn kiếp này, thực hành 6 pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, trọn kiếp này cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật Pháp, Rộng khắp thế gian”.
Và con xin nguyện các kiếp vị lai cũng được sự gia trì của Tam Bảo, tiếp tục được thực hành công hạnh Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, để sám hối tội lỗi với chúng sinh, sám hối với oan gia trái chủ.
Con xin chư Phật chứng minh cho con, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con, chư Thiên chư Thần, chư Hộ Pháp ủng hộ cho con thực hành được lời phát nguyện này và con xin đem công đức hồi hướng cho các oan gia trái chủ cùng chúng sinh.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

10. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này, cùng công đức tu lục hòa tại câu lạc bộ Cúc Vàng về Vô Thượng Bồ Đề, và hồi hướng cho tất cả chúng chư Thiên, chư Thần, chư linh Thần hộ trì thêm oai lực để tiếp tục công việc hộ trì cho chúng nhân sống theo thiện pháp; hồi hướng cho các vong linh ngạ quỷ cô hồn, tất cả các quỷ hành bệnh Covid; hồi hướng phúc lành này cho thân quyến hiện đời được an vui, tăng long phước lành, tuổi thọ thêm cao; hồi hướng phước báu này cho tất cả nạn nhân, những người ở trong khu vực cách ly bị dịch bệnh tại (tên tỉnh thành đang có dịch, tùy duyên thay đổi cho phù hợp)…, những người dân tại đó có phước mà bớt đi những khó khăn, những bệnh nhân đang mắc Covid có thêm năng lượng tốt, có thêm duyên lành điều trị mong sớm được khỏi bệnh; hồi hướng phước này cho tất cả những người tham gia phòng chống dịch ở tuyến đầu: các nhà quản lý, các nhà khoa học, thầy thuốc, bác sĩ y tá, cho đến các tình nguyện viên, các chiến sĩ bộ đội công an,… đang tham gia rất tích cực ở tại các tỉnh thành đang có dịch, được nhiều sức khỏe và an lành, bình an, làm công việc được nhà nước giao, nhân dân tin tưởng thật tốt để khống chế dịch bệnh và phát sinh thiện duyên tin tu theo chính Pháp của Phật.
+ Trường hợp gia đình chưa bị mắc dịch bệnh: Hồi hướng phúc lành này cho gia đình con/chúng con (tên)… được bình an, không bị mắc vào dịch bệnh (đọc thêm mong cầu)…

+ Trường hợp gia đình đã có người bị mắc dịch bệnh: Hồi hướng phúc lành này cho (tên)… nếu nghi nhiễm thì đọc: tăng phước, chuyển hóa nghiệp lực, khiến không bị nhiễm bệnh; nếu nhiễm thì đọc: được đầy đủ phước duyên khỏi bệnh, thọ mạng được bình an (đọc thêm mong cầu)

+ Nếu có danh sách cầu an theo phận sự công đức của Câu lạc bộ thì đọc:
Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho các tín chủ là Phật tử hoặc người thân của Phật tử (đọc tên theo hướng dẫn của Câu lạc bộ)…
Nguyện cho tất cả các tín chủ, Phật tử trên được nương công đức lục hòa của câu lạc bộ Cúc Vàng và công đức do các gia đình tạo lập, mà được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước lành, bệnh được chuyển hóa khỏi bệnh và tăng trưởng duyên lành cùng với con/chúng con tinh tấn tu tập theo chính Pháp của Phật.

(Đọc tiếp)
Con/chúng con nguyện cho chính Pháp của Phật được tuyên dương để bảo hộ bình an cho chúng sinh.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

11. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

Tham khảo những bài thuốc dân gian mà Phật tử trong Câu lạc bộ đã sử dụng có kết quả theo các đường link dưới đây:

1.1. Các biện pháp tăng cường sức đề kháng phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả từ hành tây, nước gừng, tỏi, mật ong,…
Link: https://phamthiyen.com/bien-phap-tang-cuong-suc-de-khang-phong-chong-dich-covid-19/

1.2. Thực phẩm bổ sung trước và sau khi tiêm phòng vaccine COVID-19 giúp giảm nguy cơ sốc thuốc, triệu chứng sốt, co giật (được biết từ sự tu tập)
Link: https://phamthiyen.com/tiem-phong-vaccine-covid-19-va-tac-dung-cua-bai-thuoc-uong-nuoc-la-hanh/

1.3. Chuyển hóa dần hiện tượng bị tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19
Link: https://phamthiyen.com/chuyen-hoa-dan-hien-tuong-bi-tac-dung-phu-sau-khi-tiem-vaccine-phong-covid-19/

=====

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất dành để cúng dường cầu an cầu siêu sau đây:

TÀI KHOẢN CÚNG DƯỜNG 

CẦU AN CẦU SIÊU CHÙA BA VÀNG

– Số tài khoản: 0141005656888.

– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.

– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.

– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

Quý nhân dân, Phật tử lưu ý:

- Khi chuyển khoản tiền cúng dường, công đức về Chùa theo Chương trình này thì ghi rõ nội dung chuyển khoản như sau: "Ho Ten - Dia chi - Cung duong cau an cau sieu”

- Nếu trực tiếp mang tiền cúng dường, công đức theo Chương trình này về chùa dâng lên hòm công đức tại Chùa, lưu ý dâng vào đúng hòm có ghi dòng chữ: Công Đức Tam Bảo Cầu an, Cầu siêu.

Sau khi tùy duyên cúng dường, gửi thông tin cho nhà chùa theo hướng dẫn sau, để nhà chùa tập hợp danh sách làm lễ hồi hướng:

Số điện thoại duy nhất tiếp nhận thông tin: 0981392858.

Nội dung tin nhắn:

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để cầu an, cầu siêu, con xin quý thầy chứng minh và chú nguyện hồi hướng cầu an cho gia đình con và hồi hướng cho các vong linh… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! 

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Trường hợp danh sách cầu an/cầu siêu đã được đăng ký thành công qua đường link theo thông báo của nhà chùa hoặc qua câu lạc bộ Cúc Vàng thì không phải nhắn tin cho nhà chùa nữa.

Văn khấn trước khi gửi

(Địa điểm: tùy duyên nơi thanh tịnh)

1. Trường hợp không tu chỉ gửi cúng dường hồi hướng cầu an, cầu siêu

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… với lòng kính tín Tam Bảo, giác ngộ nhân quả tội phúc. Con xin kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con thành tâm đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản 0141005656888, con xin hồi hướng công đức phúc báu này đến cho các chư vị (chư Thiên, chư Thần Linh; vong linh: gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…) được về chùa Ba Vàng, nương tựa Tam Bảo nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, an vui và nguyện chư vị từ nay tới vô lượng kiếp về sau kết duyên pháp lữ với con, để trợ duyên cho nhau tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật. Con lại xin hồi hướng phúc báu đến cho (tên)… được (đọc mong cầu)…

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Trường hợp có tu tập và đã bạch tại khóa lễ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… Hôm nay là ngày… tháng… năm… con thành tâm đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản 0141005656888, để hồi hướng phúc báu, hồi hướng cầu siêu cho các chúng trong cõi tâm linh và cầu an theo mong cầu, mà con đã bạch theo nghi thức (tên nghi thức: cúng rằm, giỗ, cầu an, cầu siêu…)…

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

 

 

 

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]
435,924 lượt xem
19/12/2021

Bình luận (58)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. P
  P

  Phươg Nguyễn thị kim

  08/08/2022

  Con xin tri ân công đức Thầy và đại Tăng chùa Ba Vàng ạ. Con xin tri ân Cô chủ nhiệm CLB TLH CHÙA BA VÀNG ạ.

 2. N
  N

  Nguyễn Thị Mơ

  14/07/2022

  Xin tri ân Thầy và chư Tăng chùa Ba Vàng

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Sen

  14/07/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin thành kính tri ân công đức trên Tam Bảo, tri ân công đức của Sư Phụ cùng đại Tăng, Phật tử và Cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng ạ.

 4. V
  V

  Văn Thị Mai

  14/07/2022

  Con xin tri ân trên Sư Phụ, Đại Tăng và Cô chủ nhiệm đã cho chúng con phương tiện để tự cứu mình, tự nhận ra cái khổ của mình mà tự tu sửa mình, đã cho con có đức tin để nương tựa vào Đức Phật, vào nhân quả luân hồi.

 5. P
  P

  Phan Thị Lải Pháp danh Hạnh Thủy

  14/07/2022

  Con xin tri ân công đức của Thầy và Đại Tăng đã dậy cho chúng con hiểu về Phật pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.