Tổng hợp các nghi thức cúng lễ dành cho đạo tràng đi làm phận sự

1. Văn tác bạch thỉnh quý sư Thầy trong các đàn lễ

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/van-tac-bach-thinh-quy-su-thay-trong-cac-dan-le/

2. Kiến thức cơ bản cần biết trước khi tham gia các đàn lễ tâm linh để có được lợi ích

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/kien-thuc-co-ban-can-biet-truoc-khi-tham-gia-cac-dan-le-tam-linh-de-co-duoc-loi-ich/

3. Quy định dành cho đạo tràng Phật tử khi tham gia phận sự là các đàn lễ

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/quy-dinh-danh-cho-dao-trang-phat-tu-khi-tham-gia-phan-su-la-cac-dan-le/

4. Các nghi thức cúng lễ trong đám ma

a. Sắm lễ, thị giả trợ duyên trong đám tang

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/sam-le-thi-gia-tro-duyen-trong-dam-tang/

b. Nghi thức nhập quan, di quan, hạ huyệt an sàng (Người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-nhap-quan-di-quan-ha-huyet-an-sang-nguoi-mat-la-nhan-dan-phat-tu-ngoai-cau-lac-bo-cuc-vang/

c. Nghi thức tụng kinh cúng cơm trong đám ma dành cho đạo tràng làm phận sự (trường hợp người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tung-kinh-cung-com-trong-dam-ma-danh-cho-dao-trang-lam-phan-su-truong-hop-nguoi-mat-la-nhan-dan-phat-tu-ngoai-cau-lac-bo-cuc-vang/

d. Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-dam-tang-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa-c3996.html 

e. Nghi thức cúng lễ: tuần thất, 49, 100 ngày dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-le-tuan-that-49-100-ngay-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa

f. Nghi thức cúng lễ: tuần thất, 49, 100 ngày, dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-le-tuan-that-49-100-ngay-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-nhan-dan-phat-tu-chua-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa

5. Nghi thức cúng giỗ  

a. Nghi thức cúng giỗ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự – người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-gio-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa

b. Nghi thức cúng giỗ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự – người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-gio-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-nhan-dan-phat-tu-chua-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa

6. Các nghi thức tại mộ

a. Các nghi thức cúng lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-cung-le-sang-cat-boc-mo-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su/

b. Các nghi thức cúng lễ chuyển mộ vô danh (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-cung-le-chuyen-mo-vo-danh-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su/

c. Các nghi thức cúng lễ chuyển tiểu (cốt…) vô danh (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-cung-le-chuyen-tieu-cot-vo-danh-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su/

7. Các nghi thức cúng thí thực/phóng sinh

a. Nghi thức cúng thí thực dành cho đạo tràng đi làm phận sự

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-danh-cho-dao-trang-thuoc-clb-cuc-vang-di-lam-phan-su

b. Nghi thức lễ phóng sinh dành cho đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng đi làm phận sự

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-le-phong-sinh-danh-cho-dao-trang-thuoc-cau-lac-bo-cuc-vang-di-lam-phan-su/

c. Nghi thức phóng sinh dành cho Câu lạc bộ Cúc Vàng

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-phong-sinh-danh-cho-cau-lac-bo/

-
aa
+
20,821 lượt xem
10/02/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. H
    H

    Hoàng Thị Lý

    12/12/2022
    Em xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm ạ