Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cách tư duy để điều phục tâm ngã mạn | Trạch Pháp thường kỳ ngày 03/2/Tân Sửu

Cách tư duy để điều phục tâm ngã mạn | Trạch Pháp thường kỳ ngày 03/2/Tân Sửu

 

84 lượt xem
15/03/2021

Bình luận