Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện - Nơi người con Phật tập sự phát nguyện Bồ đề

Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện được diễn ra thường niên tại chùa Ba Vàng vào ngày 19/6 âm lịch, nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo. Đây là nhân duyên thù thắng để các Phật tử được học theo gương của chư Phật, chư Bồ Tát mà tập sự phát nguyện Bồ Đề.

Hiểu được ý nghĩa to lớn của Bồ Đề tâm nguyện, được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, sáng ngày 19/6/Quý Mão (tức 05/8/2023), Cô Phạm Thị Yến đã đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng dâng lời tác bạch, cầu thỉnh Sư Phụ chứng minh cho lời phát nguyện Bồ Đề của các Phật tử.
“Chúng con được học lời Đức Phật, từ sự truyền giảng của Sư Phụ rằng: “Người phát tâm Bồ đề là đại thiện của thiện, là chân thật của thật, là thiện căn của tất cả chúng sinh. Tất cả thệ nguyện ở thế gian và xuất thế gian, không có gì bằng nguyện cầu đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng Bồ đề. Chư Phật, chư Bồ tát, từ nơi đại bi tâm, vì lợi ích muôn loài, mà phát tâm Bồ Đề, thực hành các công hạnh cao quý, bằng thân mạng của các Ngài trong đủ loại cảnh giới, trong vô lượng vô biên kiếp chịu tất cả khổ, để giác ngộ cho chúng sinh, để cứu chúng sinh thoát khổ”.

Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo, Sư Phụ và chư Tăng tổ chức Đại lễ phát tâm Bồ Đề, để cho Phật tử chúng con được học theo hạnh nguyện của các Ngài. Chúng con một lòng cầu thỉnh trên Sư Phụ, cùng chư tôn đức Tăng Ni hứa khả, chứng minh tác lễ cho chúng con được học đòi phát Bồ Đề tâm nguyện, và thực công hạnh Bồ Đề theo chư Phật, Bồ Tát.” - Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng trang nghiêm chắp tay hướng về ngôi Tam Bảo.
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng trang nghiêm chắp tay hướng về ngôi Tam Bảo.
Cô Phạm Thị Yến đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã dâng lời tác bạch, cầu thỉnh Sư Phụ chứng minh cho lời phát nguyện Bồ Đề của các Phật tử.
Cô Phạm Thị Yến đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã dâng lời tác bạch, cầu thỉnh Sư Phụ chứng minh cho lời phát nguyện Bồ Đề của các Phật tử.

Cô Phạm Thị Yến đã đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng dâng lời tác bạch, cầu thỉnh Sư Phụ chứng minh cho lời phát nguyện Bồ Đề của các Phật tử.
Cô Phạm Thị Yến đã đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng dâng lời tác bạch, cầu thỉnh Sư Phụ chứng minh cho lời phát nguyện Bồ Đề của các Phật tử.
Đối trước Sư Phụ trong Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện, chư Tăng đã đại diện cho tứ chúng chùa Ba Vàng dâng lời phát nguyện Bồ đề.
Đối trước Sư Phụ trong Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện, chư Tăng đã đại diện cho tứ chúng chùa Ba Vàng dâng lời phát nguyện Bồ đề.
Rất đông các Phật tử có mặt tại chính điện chùa Ba Vàng để tham dự Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện.
Rất đông các Phật tử có mặt tại chính điện chùa Ba Vàng để tham dự Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện.

-
aa
+
351 lượt xem
06/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ