Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tuần lễ tu thiền tán dương hạnh đầu đà – giữ gìn chính Pháp, nhân kỷ niệm ngày vía của thánh Tăng Đại Ca Diếp (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Tuần lễ tu thiền tán dương hạnh đầu đà – giữ gìn chính Pháp, nhân kỷ niệm ngày vía của thánh Tăng Đại Ca Diếp

I. Sắm lễ

Không làm lễ khai đàn, kết đàn.
Tùy duyên bày lễ hoặc hương, hoa, trà, quả, thực (bát cơm) hoặc nước trà hoặc nước trắng.

II. Nghi thức tu tập

CHÚ THÍCH
a. Pháp khí:
– Khi cúng khấn, dùng chuông, mõ, khánh hay không dùng đều được.
– Đối với các phần cần đọc nhiều lần và có chuông thì lần cuối sẽ đánh chuông.
Ví dụ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông) (lần cuối đánh 3 chuông)
b. Có hai cách xưng danh khi bạch lễ:
Khi thực hành nghi thức, quý vị và các bạn có thể dùng một trong hai danh xưng dưới đây:
– Cụm từ “chúng con” dùng trong trường hợp người bạch lễ bạch đại diện cho nhiều người tham gia khóa lễ.
– Từ “con” dùng trong trường hợp làm lễ một mình.

(Quỳ gối; chắp tay)

1. Nguyện hương

Có hai mục văn nguyện hương (dùng 1 trong 2):
a. Có hương đốt là hương nén, hương trầm…;
b. Không có hương đốt

a. Có hương đốt là hương nén, hương trầm…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Không có hương đốt

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

(Quỳ gối; chắp tay)

2. Văn khấn

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…

Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng.

Nhân kỷ niệm ngày vía của tôn giả Ma Ha Ca Diếp, con xin tu tập theo chương trình “Tu tập tán dương hạnh đầu đà – giữ gìn chính Pháp, nhân kỷ niệm ngày vía của Thánh Tăng Đại Ca Diếp”, con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh nương oai lực Tam Bảo, quang giáng nơi đàn tràng ủng hộ, con cũng xin thỉnh chư vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình chúng con

(Nếu kết hợp tu bài số 8 thì bạch, nếu không kết hợp tu bài số 8 thì không bạch phần in đậm này: Con cũng xin thỉnh mời các vong linh trên các nghiệp (đọc tên nghiệp) mà con đã bạch thỉnh khi phát nguyện tu 49 ngày bài số 8)

Được nương oai lực Tam Bảo, công đức tu tập lục hòa của con, mà được duyên lành cùng con tu tập cảm niệm, tán dương pháp hạnh tu đầu đà của tôn giả Ma Ha Ca Diếp và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

(Quỳ gối; chắp tay đọc; pháp khí: khánh)
(1 hồi khánh)

3. Kệ tán

Niêm hoa vi tiếu
Đức Phật truyền trao
Bổn phận kết tập
Kinh điển truyền thừa
Mật ý Như Lai
Chúng sinh sau này
Đầu đà Pháp hành
Ở nơi bốn chỗ
Thân, thọ, tâm, pháp
Đoạn diệt tham dục
Thẳng tới Niết Bàn. (1 chuông)

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Mặc y phấn tảo. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Chỉ mặc ba y. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Khất thực để sống. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Khất thực theo thứ lớp. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ngồi ăn một lần. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ăn bằng bình bát. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Không để dành đồ ăn. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Sống trong rừng. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ở dưới gốc cây. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ở ngoài trời. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ở nghĩa địa. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Nghỉ ở đâu cũng được. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Không nằm ngủ. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông) (1 lễ)

(Ngồi; khai chuông mõ)

4. Kệ khai kinh

(pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông)

5. Tụng kinh và nghe Pháp

(Quý Phật tử ấn vào tên bài để mở)

Ngày thứ nhất:

– Tụng bài: Kinh Phật Tán Dương Hạnh Đầu Đà

– Nghe Pháp bài: [Ngày 1] Hạnh đầu đà khiến Phật Pháp trụ lâu dài ở thế gian

Ngày thứ hai: 

– Tụng bài: Kinh Ngài Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo (Trích đoạn)

– Nghe Pháp bài: [Ngày 2] Quán chiếu hạnh đầu đà giảm trừ tham ăn

Ngày thứ ba: 

– Tụng bài: Kinh Nguyệt Dụ (Phần 1) – Xứng Đáng Đi Vào Nhà Người

– Nghe Pháp bài: [Ngày 3] Quán chiếu đoạn trừ tâm dính mắc, nhiễm ô khi làm phận sự

Ngày thứ bốn: 

– Tụng bài: Kinh Nguyệt Dụ (Phần 2)– Xứng Đáng Thuyết Pháp Thanh Tịnh

– Nghe Pháp bài: [Ngày 4] Quán chiếu để chia sẻ Pháp với tâm thanh tịnh

Ngày thứ năm: 

– Tụng bài: Kinh Tệ Nạp Y

– Nghe Pháp bài: [Ngày 5] Quán chiếu công đức phụng sự người tu hạnh đầu đà

Ngày thứ sáu:

– Tụng bài: Kinh Thắng

– Nghe Pháp bài: [Ngày 6] Quán chiếu tư duy dứt trừ tranh biện, tâm ngã mạn về kiến thức Phật Pháp

Ngày thứ bảy: 

– Tụng bài: Kinh Mi-tiên vấn đáp, câu số 177: Đầu đà khổ hạnh có ích lợi gì? (Trích đoạn)

– Nghe Pháp bài: [Ngày 7] Quán chiếu hạnh đầu đà thực hành thiểu dục dứt trừ lo lắng, sợ hãi

(Ngồi tụng; pháp khí: mõ)

6. Tán hạnh đầu đà và phát nguyện

Đầu đà đệ nhất
Giữ gìn chính Pháp
Ở nơi thế gian
Làm ruộng phước điền
Khiến người cúng dường
Sinh nơi thiên giới
Khiến người tán thán
Rời ba đường ác
Đầu đà đệ nhất
Giữ gìn chính Pháp
Ở nơi thế gian
Thanh Văn, Duyên Giác
Bồ Tát tam thừa
Thánh Tu Đà Hoàn,
Thánh Tư Đà Hàm,
Thánh A Na Hàm
Thánh A La Hán
Còn mãi ở đời
Tế độ nhân thiên.
Con nay phát nguyện
Hộ trì chư Tăng
Nương tựa Tăng Bảo
Hành hạnh đầu đà
Nguyện cho chính Pháp
Thường trụ thế gian
Khiến cho chúng sinh
An lành hạnh phúc
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 chuông)

7. Cúng cơm

(Dành cho Phật tử kết hợp tu bài số 8. Nếu đạo hữu nào không cúng cơm, thì bỏ qua phần này)
(Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được dâng vật thực cúng dường:
Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con xin cúng dường lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.
Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

(Ngồi; đọc chú Biến thực, Biến thủy; pháp khí: mõ, chuông)
Chú biến thực: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần) (1 chuông)
Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần) (1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần) (3 chuông)

(Ngồi; chắp tay bạch)

8. Ngồi thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày 1: Đề mục quán: 
– Quán chiếu hạnh phúc của mình khi gặp Phật Pháp. Mong muốn Phật Pháp trụ thế gian lâu dài, lợi ích cho mình và cho chúng sinh.
– Mong muốn có nhiều chư Tăng tu hạnh đầu đà.
– Phát khởi tâm mong muốn có duyên tu hạnh đầu đà.

Ngày 2: Đề mục quán:
Tư duy về lợi ích của người không chê bai ăn uống
Từ đó mình thực hành thì mình sẽ là người chân thật tán dương, tín kính Pháp đầu đà.

Ngày 3: Đề mục quán:
Quán chiếu việc chúng ta đến nhà người khác giúp đỡ có bị dính mắc hay không?
Từ đó:
– Phát khởi tâm từ bỏ sự dính, sự mắc, sự nhiễm ô
– Tư duy, vạch ra những tình huống xảy ra với mình để tán dương Pháp đầu đà

Ngày 4: Đề mục quán:
– Quán chiếu, tư duy từ trước tới nay khi giúp đỡ, chia sẻ Pháp có mong muốn cho người: hiểu Pháp, thực hành Pháp, mong Phật Pháp được trụ lâu dài.
– Quán chiếu tâm mình có thanh tịnh khi chia sẻ Pháp hay không?
Từ đó, đưa ra những cách giúp mình vượt qua được bản ngã. Nói được ra sự chuyển nghiệp của mình, của bạn đồng tu để người ta tin sâu Phật Pháp và thực hành Phật Pháp.

Ngày 5: Đề mục quán:
– Tư duy về công đức phụng sự người Tỳ-kheo tu hạnh đầu đà của mình.
– Tư duy về cách mình khuyến tấn người khác nương tựa Tăng đoàn tu hạnh đầu đà.

Ngày 6: Đề mục quán:
– Mình đã từng ngã mạn về kiến thức Phật Pháp của mình hay không?
– Mình có phải là người thực hành Phật Pháp hay là đem Phật Pháp để tranh biện, lý luận
Từ đó, phát khởi tâm đời đời, kiếp kiếp học tới đâu thực hành tới đó. Chứ không mang Pháp của Phật tranh luận để làm bình phong.
Từ đó, thấy được sự cao quý của người thực hành Pháp đầu đà là thật tu, thật chứng, rồi phát khởi tâm kính quý Pháp.

Ngày 7: Đề mục quán:
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có tình cảm
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có danh vọng
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có các mối quan hệ bạn bè
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có tài sản
Từ đó, mong muốn thực hành hạnh đầu đà vì hạnh đầu đà dứt trừ được sự lo lắng, sợ hãi để có được an vui, hạnh phúc. Nỗi khổ từ sự lo lắng trong cuộc sống gia đình hiện tại. Từ đó, phát khởi tâm tán dương, cung kính, quý báu đối với hạnh đầu đà và Tỳ-kheo tu hành đầu đà.

(đọc tiếp)

Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

9. Xả thiền

(Ba tiếng chuông; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

(Quỳ gối; chắp tay phát nguyện)

10. Phát nguyện Bồ Đề

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh: (đọc phát nguyện 3 lần)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông) (1 lễ)

(Quỳ gối; chắp tay)

11. Phục nguyện hồi hướng

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Mùng 6 tháng 3
Nhân ngày lễ vía
Đệ nhất đầu đà
Tôn giả Ma Ha Ca Diếp
Đệ tử chúng con
Phát nguyện tu hành
Tụng kinh thiền quán
Tán dương công đức
Và xin phát nguyện
Hộ trì nương tựa
Pháp hạnh đầu đà
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con lại xin đem công đức tu tập trong khóa lễ này, cùng công đức tu tập lục hòa tại câu lạc bộ Cúc Vàng hồi hướng thêm cho gia đình con (đọc các việc cụ thể đang mong cầu hoặc Phật tử nào đang tu bài số 8 hồi hướng chuyển nghiệp, thì đọc thêm tại phần này):…

(Tiếp theo: Tùy theo hiện tượng mỗi năm, mà thay đổi phần hồi hướng sau. Năm 2021 hồi hướng như sau)

Con lại xin hồi hướng hóa giải các nạn dịch cho chúng sinh: nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng, công đức thực hành pháp lục hòa của câu lạc bộ Cúc Vàng, mà tăng phúc, tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với gia đình con kết duyên pháp lữ, trợ duyên cho nhau thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề, cùng được hạnh phúc an vui.

Hồi hướng cho gia đình con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

12. Tam quy

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ)

(1 hồi khánh kết thúc khóa lễ)

HẾT

218 lượt xem
09/05/2021

Bình luận (0)