Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Đây là các nghi lễ dành cho Phật tử thực hành trước, trong và sau khi tham gia nghi lễ trực tuyến tại chùa Ba Vàng: An vị tôn hình/tôn tượng Phật, Bồ Tát; lô hương thờ chư Thiên, chư Thần Linh, gia tiên; Chú nguyện tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… cho xe ô tô; Giải bùa chú dán/chôn tại nhà ở, nơi làm việc, cửa hàng…, phần mộ…

Lễ trực tuyến này về phần tâm linh, không sai khác với việc chư Tăng tới nhà làm lễ, bởi tâm linh có tính chất linh thông nhiệm mầu, khi có đầy đủ hai yếu tố nhân duyên: Chư Tăng có giới đức hướng về Phật tử và Phật tử có tín tâm hướng về Tam Bảo, về chư Tăng.

Thành phần thực hành các nghi thức: là Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, các thành phần a, b, c. Lý do: các Phật tử đã trải nghiệm về tính linh thông, nhiệm mầu của tâm linh, qua sự tu các chương trình có thỉnh vong linh về các pháp hội tu tập cầu siêu trực tuyến như: pháp đàn tu kinh Lương Hoàng Bảo Sám trực tuyến; các đàn chẩn tế trực tuyến… Nhân dân Phật tử ngoài Câu lạc bộ Cúc Vàng không tham gia được, lý do: chưa trải nghiệm tâm linh, nên sẽ không có đầy đủ duyên tín tâm về tâm linh theo phương pháp thực hành trực tuyến.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài):

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến (Dành cho Phật tử dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tùy hỷ)

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến (Dành cho Phật tử chính thức, dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

B. Các Nghi Thức Cúng Lễ

I. Trường Hợp An Vị Tượng Phật/Khánh Treo Xe

Bước 1: Tu trước từ 3 đến 7 ngày

Hai trường hợp:

1. Hiện tại đang tu theo nghi thức nào, thì bạch thêm ý phía dưới, vào văn bạch của nghi thức đang tu đó.

2. Hiện tại chưa tu theo nghi thức nào, thì tu theo nghi thức cầu an tại đường link
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an/

Ý thêm vào tại phần văn bạch của các nghi thức tu
“Gia đình con một lòng kính tín Tam Bảo, gia đình con mua được chiếc xe ô tô biển số… để (kinh doanh, phương tiện đi lại), con cũng xin thỉnh tôn hình, tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo để đặt trên xe ô tô.
Con xin nương oai lực Tam Bảo, mong nguyện cho con luôn luôn được hướng tâm về Tam Bảo, luôn luôn được sự che chở của Tam Bảo.
Con một lòng nhất tâm tu tập Phật Pháp. Con xin chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh và gia trì, con xin chư Hộ Pháp, chư Thần cai quản đại lộ, ủng hộ cho việc di chuyển của xe được an toàn, hanh thông, mọi người trên xe được bình an, tâm được hướng thiện, kết duyên với Phật Pháp, ai đã có duyên với Phật Pháp thì tinh tấn, ai chưa có duyên với Phật Pháp thì được phát sinh nhân duyên với Phật Pháp.
Vào ngày… tháng… năm…, con xin tham gia lễ chú nguyện tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… cho xe ô tô trực tuyến để thỉnh cầu chư Tăng chùa Ba Vàng tác pháp chú nguyện… (tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo…) cho xe ô tô của gia đình con.

Bước 2: Các hướng dẫn trước và trong khi tham gia trực tuyến lễ an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến
Link: https://phamthiyen.com/huong-dan-truoc-va-trong-khi-tham-gia-truc-tuyen-le-an-vi-lo-huong-tuong-phat-khanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien/

Bước 3: Các nghi thức tu tập sau khi an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-sau-khi-an-vi-lo-huong-tuong-phat-khanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien/

II. Trường Hợp An Vị Lô Hương – Có/Không An Vị Tượng Phật/Khánh Treo Xe

Bước 1: Đăng ký lên Câu lạc bộ
– Các Phật tử đăng ký danh sách lên đạo tràng
– Đạo tràng đăng ký lên Câu lạc bộ
– Câu lạc bộ bạch quý Thầy.
Lưu ý: cần đăng ký đúng thời hạn, để quý Thầy còn làm lễ tâm linh trước cho các gia đình.

Bước 2: Nếu an vị tượng Phật/khánh treo xe thì thực hiện theo phần I. Trường hợp an vị tượng Phật/khánh treo xe

Bước 3: Nghi thức sắp xếp bát hương, ban thờ
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-sap-xep-bat-huong-ban-tho/

Bước 4: Các hướng dẫn trước và trong khi tham gia trực tuyến lễ an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến
Link: https://phamthiyen.com/huong-dan-truoc-va-trong-khi-tham-gia-truc-tuyen-le-an-vi-lo-huong-tuong-phat-khanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien/

Bước 5: Các nghi thức tu tập sau khi an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-sau-khi-an-vi-lo-huong-tuong-phat-khanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien/

III. Trường Hợp An Vị Lô Hương Và Giải Bùa Chú/Các Nơi Thờ Tà Kiến – Có/Không An Vị Tượng Phật/Khánh Treo Xe

Bước 1: Đăng ký lên Câu lạc bộ
– Các Phật tử đăng ký danh sách lên đạo tràng
– Đạo tràng đăng ký lên Câu lạc bộ
– Câu lạc bộ bạch quý Thầy.

Lưu ý: cần đăng ký đúng thời hạn, để quý Thầy còn làm lễ tâm linh trước cho các gia đình.

Bước 2: Nghi thức làm lễ tại các nơi thờ tà kiến, để bạch thỉnh cầu siêu cho vong linh
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-lam-le-tai-cac-noi-tho-ta-kien-de-bach-thinh-cau-sieu-cho-vong-linh/

Bước 3: Khai đàn tu tập tại nhà cầu siêu cho vong linh
Chư Thiên, chư Thần Linh: thỉnh tại địa chỉ làm lễ, không thỉnh ở địa chỉ khác
Thêm phần tâm linh cần cầu siêu (giải cây hương, ban thờ, bát hương, bùa chú…)

Bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu

Nếu an vị tượng Phật/khánh treo xe thì bạch thêm ý bạch dưới đây vào văn bạch của nghi thức “bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu”:  

“Gia đình con một lòng kính tín Tam Bảo, gia đình con mua được chiếc xe ô tô biển số… để (kinh doanh, phương tiện đi lại), con cũng xin thỉnh tôn hình, tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo để đặt trên xe ô tô.
Con xin nương oai lực Tam Bảo, mong nguyện cho con luôn luôn được hướng tâm về Tam Bảo, luôn luôn được sự che chở của Tam Bảo.
Con một lòng nhất tâm tu tập Phật Pháp. Con xin chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh và gia trì, con xin chư Hộ Pháp, chư Thần cai quản đại lộ, ủng hộ cho việc di chuyển của xe được an toàn, hanh thông, mọi người trên xe được bình an, tâm được hướng thiện, kết duyên với Phật Pháp, ai đã có duyên với Phật Pháp thì tinh tấn, ai chưa có duyên với Phật Pháp thì được phát sinh nhân duyên với Phật Pháp.
Vào ngày… tháng… năm…, con xin tham gia lễ An vị lô hương, tôn tượng, tôn hình Phật, Bồ Tát/giải bùa chú, bát hương, cây hương, ban thờ…, chú nguyện tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… cho xe ô tô trực tuyến để thỉnh cầu chư Tăng chùa Ba Vàng tác pháp chú nguyện… (tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo…) cho xe ô tô của gia đình con.

Bước 4. Hướng dẫn tham gia cầu siêu trực tuyến vào các ngày: 14; 30 hoặc 29 âm lịch hàng tháng
Link: https://phamthiyen.com/huong-dan-tham-gia-cau-sieu-truc-tuyen-vao-cac-ngay-14-30-hoac-29-am-lich-hang-thang/

Bước 5. Nghi thức thỉnh xả bùa chú, cây hương, bát hương
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-thinh-xa-bua-chu-cay-huong-bat-huong/

Bước 6. Nghi thức sắp xếp bát hương, ban thờ
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-sap-xep-bat-huong-ban-tho/

Bước 7: Các hướng dẫn trước và trong khi tham gia trực tuyến lễ an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến
Link: https://phamthiyen.com/huong-dan-truoc-va-trong-khi-tham-gia-truc-tuyen-le-an-vi-lo-huong-tuong-phat-khanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien/

Bước 8: Các nghi thức tu tập sau khi an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-sau-khi-an-vi-lo-huong-tuong-phat-khanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien/

HẾT

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.
Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý vị muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:

Quý vị kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
Thông Báo Số Tài Khoản Của Chùa Ba Vàng

Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG

– Số tài khoản: 0141005656888.
– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.
Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại để thầy biết 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội dung tin nhắn

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi gửi tiền thì khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…) được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (đọc mong cầu)… Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

20.236 lượt xem
31/05/2022

Bình luận (1)

  1. L
    L

    Lại Thị Xuân Phúc

    31/05/2022

    Phật tử CLB Cúc Vàng