Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu tập trực tuyến thọ Bát quan trai giới – Vu Lan 8/7

Tham gia chương trình phát trực tuyến của chùa tại các kênh truyền thông:
– Youtube:
Chua Ba Vang
Thầy Thích Trúc Thái Minh
– Website: chuabavang.com

Quý đạo hữu tùy duyên tải và in nghi thức tu tập tại đây:

Nghi thức tu tập trực tuyến thọ Bát quan trai giới – Vu Lan 8/7 (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức tu tập trực tuyến thọ Bát quan trai giới – Vu Lan 8/7 (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

II. Thời Gian – Thời Khóa

1. Ngày 8/7

– Thời khóa buổi khuya: 4h30 – 5h00. (tùy duyên có/không tu)

– Thời khóa buổi sáng
+ 7h00: Nhận Bát quan trai giới trực tuyến.
+ 8h30: Tham dự lễ Vu Lan Báo Hiếu trực tuyến

– Thời khóa buổi trưa:
+ Từ 11h00 – 11h30: Tham dự lễ cúng dường tại trai đường trực tuyến
+ Từ 11h30 – 12h30: Thọ trai

– Thời khóa buổi chiều:
+ 14h00: Ngồi thiền
+ 15h00: Nghe Pháp
+ Cúng thí thực

– Thời khóa buổi tối: 19h30: Tham Gia Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên Trực Tuyến

2. Xả Giới Ngày 9/7

Thời gian: Tùy duyên từ 4h30 – 7h00

B. Các Thời Khóa

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây

Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Thời Khóa Buổi Khuya

Tùy duyên có/không tu thời khóa này.
Thời gian: 4h30 – 5h00.

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Con/chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới, nên hôm nay là ngày… tháng… năm… nhân mùa Vu Lan báo hiếu con/chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, để hồi hướng công đức đến cho cha mẹ, quyến thuộc từ các kiếp trước cho đến kiếp này của con/chúng con.
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, xin thỉnh chư vị:
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh (tên)… mất ngày… an táng tại…
– Vong linh gia tiên (2, 4…)… họ:…
– Vong linh cha mẹ quá khứ của…
– Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của…
– Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…
Về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ Vu Lan trong suốt cả ngày hôm nay mùng 8/7/Tân Sửu.

Nếu gia đình đã cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc: và nhận phần phước báu cúng dường của gia đình chúng con tại các lễ: dâng phẩm vật cúng dường tại chính điện, lễ cúng dường vật thực tại trai đường và lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu Vu Lan, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Gia đình chúng con đã cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng là (đọc số tịnh tài đã gửi về chùa)…
Nguyện cho các vong linh, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.

(Đọc tiếp)

Giờ này con/chúng con xin thỉnh chư vị vân tập về pháp hội đàn tràng, nghe kinh thính Pháp cùng với con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Bậc Đại Đạo Sư
Viên mãn hạnh hiếu
Ngài thường dạy rằng
Khi còn ở đời
Trong đường sinh tử
Nơi tất cả loài
Chịu đủ thân hình
Cho nên tất cả
Chúng sinh đã từng
Là cha mẹ Ngài
Ngài cũng từng là
Cha mẹ tất cả.
Khi mang thân đó
Như Lai thường làm
Khổ hạnh khó làm
Đem thân huyết nhục
Cung dưỡng mẹ cha.
Tu tập vạn hạnh
Chưa từng ngơi nghỉ
Tâm không biết mệt mỏi
Hiếu dưỡng mẹ cùng cha
Biết ân trả ân
Nên mới chóng thành
Vô thượng Chánh Giác.

Đảnh Lễ:
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, cắt bỏ thịt xương, đầu mắt tủy não, cung dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, quốc thành thê tử chẳng ngăn ngại, voi ngựa bảy báu chẳng ham tiếc, dốc lòng lo phụng dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, thực hành tinh tấn, bố thí trì giới, đa văn thiền định, trí tuệ đầy đủ, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Bồ Tát học theo Chư Phật, khổ hạnh khó làm, báo hiếu cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Hiền Thánh Tăng, tinh tấn tu hành, đền ơn hiếu dưỡng, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Ân đức sinh thành, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Công lao dưỡng dục, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài): Vu Lan Bồn

6. Lễ Kết Thời Khóa Buổi Khuya
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa buổi khuya của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.

Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

II. Thời Khóa Buổi Sáng

1. Nhận Bát Quan Trai Giới Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Địa điểm
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

– Văn khấn:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin nhận giới Bát quan trai theo chương trình phát trực tuyến của chùa, con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con.
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, xin thỉnh:
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh (tên)… mất ngày… an táng tại…
– Vong linh gia tiên (2, 4…)… họ:…
– Vong linh cha mẹ quá khứ của…
– Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của…
– Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…
Về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ Vu Lan trong suốt cả ngày hôm nay mùng 8/7/Tân Sửu.

Nếu gia đình đã cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc: và nhận phần phước báu cúng dường của gia đình chúng con tại các lễ: dâng phẩm vật cúng dường tại chính điện, lễ cúng dường vật thực tại trai đường và lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu Vu Lan, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Gia đình chúng con đã cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng là (đọc số tịnh tài đã gửi về chùa)…

(Đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa.)

2. Tham Dự Lễ Vu Lan Báo Hiếu Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Địa điểm:
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

– Văn khấn:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Giờ này con/chúng con xin tham dự lễ Vu Lan Báo Hiếu,

Nếu gia đình đã cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc: và dâng phẩm vật cúng dường. Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo xin thỉnh:
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh (tên)… mất ngày… an táng tại…
– Vong linh gia tiên (2, 4…)… họ:…
– Vong linh cha mẹ quá khứ của…
– Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của…
– Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…
Về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ dâng phẩm vật cúng dường tại chính điện, để nhận phần phúc báu cúng dường của gia đình chúng con, từ sự chú nguyện của chư Tăng.
Nguyện cho các vong linh, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.

(Đọc tiếp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa.)

III. Thời Khóa Buổi Trưa

1. Tham Dự Bạch Lễ Cúng Dường Trai Phạn Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Địa điểm:
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

– Văn khấn:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Giờ này con/chúng con xin tham dự lễ cúng dường trai phạn trực tuyến.

Nếu gia đình đã phát tâm cúng dường thì đọc: Con/chúng con xin nương oai lực của Tam Bảo xin thỉnh:
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh (tên)… mất ngày… an táng tại…
– Vong linh gia tiên (2, 4…)… họ:…
– Vong linh cha mẹ quá khứ của…
– Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của…
– Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…
Về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ cúng dường trai phạn, tại trai đường chùa Ba Vàng, để nhận phần phúc báu cúng dường của gia đình chúng con, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Nguyện cho các vong linh, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.

(Đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa.)

2. Thọ Trai

– Thời gian: 11h30 (tùy Phật tử. Trước 13h00)

a. Văn khấn thọ trai

(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con/chúng con phát nguyện thọ giới Bát quan trai ở nhà, giờ này đã đến giờ thọ trai, con/chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

b. Văn khấn kết trai

(Ngồi chắp tay bạch)

Giờ này con/chúng con đã thọ thực xong, con/chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích ca Mâu Ni! (1 vái)

IV. Thời Khóa Buổi Chiều

Chiều: 14h00: tọa thiền; 15h00: nghe Pháp

1. Thời Khóa Tọa Thiền

a. Bạch Phật

(Cắm hương xong, quỳ chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa ngồi thiền, con/chúng con nguyện mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia trì cho con/chúng con, để con/chúng con được an ổn, trí tuệ được khai mở, tư duy thiền quán được sáng suốt.
Con/chúng con xin được tu tập theo đề mục quán (Đề mục quán tùy duyên theo kinh đã tụng về những điều hiếu thuận)…
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Tọa thiền)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên quý đạo hữu. (Quý đạo hữu tính thời gian để kịp tham gia thời khóa nghe Pháp)

b. Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

c. Lễ kết thời khóa tọa thiền
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa tọa thiền của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.

Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

2. Nghe Pháp
– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Địa điểm:
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

– Văn khấn

(Chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa nghe Pháp theo chương trình phát trực tuyến của chùa.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo gia trì cho chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh vân tập về chánh điện chùa Ba Vàng nghe Sư Phụ giảng Pháp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Tiếp theo: Tham gia chương trình phát trực tuyến của chùa)

3. Cúng Thí Thực

(Tùy duyên có/không cúng thí thực)

Nghi thức cúng thí thực theo phát động của Câu lạc bộ
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-theo-phat-dong-cua-cau-lac-bo/

V. Thời Khóa Buổi Tối – Tham Gia Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên Trực Tuyến

(theo thời gian thông báo tại các kênh truyền thông)

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Địa điểm:
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

– Văn khấn
(Quỳ. Chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Giờ này con/chúng con xin tham dự lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên Trực Tuyến.
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, xin thỉnh:
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh (tên)… mất ngày… an táng tại…
– Vong linh gia tiên (2, 4…)… họ:…
– Vong linh cha mẹ quá khứ của…
– Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của…
– Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…

Nếu gia đình đã mời các vong linh trong đàn lễ cúng thí thực tại nhà về chùa, thì đọc: Các vong linh cô hồn, ngạ quỷ lang thang đói khổ, không người thân cấp đỡ cúng tế, cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình, các chúng quỷ hành bệnh (Covid,…) nếu có, mà con/chúng con đã bạch thỉnh về chùa tại các đàn lễ thí thực các ngày (đọc ngày đã cúng thí thực)…
Giờ này được về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ, theo sự triệu thỉnh của Chư Tăng

Nếu gia đình đã phát tâm cúng dường thì đọc: Và nhận phần phúc báu cúng dường của gia đình chúng con, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Gia đình chúng con đã cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng là (đọc số tịnh tài đã gửi về chùa cho từng mục loại vong linh như đã bạch thỉnh tại nhà, phần tịnh tài cúng thí thực thì đọc tổng)…

(Đọc tiếp)
Nguyện cho các vong linh, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, tùy duyên phước được thọ thực, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa.)

VI. Xả Giới

Thời gian: Sáng hôm sau từ 4h30 đến 7h00

Trường hợp 1: Không có thời gian tu
– Thực hành trước ban thờ: cắm hương xong chắp tay bạch.
– Thực hành tùy duyên ở các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không bạch.

Văn khấn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… hôm qua con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con xin được xả giới. Con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Trường hợp 2: Có thời gian tu

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay khấn)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hôm qua mùng 8/7 nhân mùa Vu Lan báo hiếu con/chúng con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, để hồi hướng cúng dường cho các cha mẹ quyến thuộc đời quá khứ và hiện tại, cùng các vong linh, nay con xin xả giới Bát quan trai. Kính xin trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con được xả giới như pháp để chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo.
Con/chúng con xin nương oai lực của Tam Bảo, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc các mục vong linh)…, giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Bậc Đại Đạo Sư
Viên mãn hạnh hiếu
Ngài thường dạy rằng
Khi còn ở đời
Trong đường sinh tử
Nơi tất cả loài
Chịu đủ thân hình
Cho nên tất cả
Chúng sinh đã từng
Là cha mẹ Ngài
Ngài cũng từng là
Cha mẹ tất cả.
Khi mang thân đó
Như Lai thường làm
Khổ hạnh khó làm
Đem thân huyết nhục
Cung dưỡng mẹ cha.
Tu tập vạn hạnh
Chưa từng ngơi nghỉ
Tâm không biết mệt mỏi
Hiếu dưỡng mẹ cùng cha
Biết ân trả ân
Nên mới chóng thành
Vô thượng Chánh Giác.

Đảnh Lễ:
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, cắt bỏ thịt xương, đầu mắt tủy não, cung dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, quốc thành thê tử chẳng ngăn ngại, voi ngựa bảy báu chẳng ham tiếc, dốc lòng lo phụng dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, thực hành tinh tấn, bố thí trì giới, đa văn thiền định, trí tuệ đầy đủ, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Bồ Tát học theo Chư Phật, khổ hạnh khó làm, báo hiếu cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Hiền Thánh Tăng, tinh tấn tu hành, đền ơn hiếu dưỡng, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Ân đức sinh thành, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Công lao dưỡng dục, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

Bài kinh: Hiếu Dưỡng – Trả Ơn Cha Mẹ

Một thời Thế Tôn trú ở thành Xá-vệ (Sàvatthi). Rồi Bà-la-môn Mà-ta-po-sa-ka đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn:
Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp, sau đó tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như vậy có đúng trách nhiệm không?
Này Bà-la-môn, ông làm như vậy là đúng trách nhiệm. Này Bà-la-môn, ai tìm đồ ăn thiết thực theo thường pháp, sau đó nuôi dưỡng mẹ cha thì người ấy được nhiều công đức.
Thế Tôn nói kệ:
Người nào theo thường pháp/ Nuôi dưỡng mẹ và cha/ Chính do công hạnh này/ Đối với cha với mẹ/ Nhờ vậy bậc Hiền Thánh/ Trong đời này tán thán/ Sau khi chết được sanh/ Hưởng an lạc chư Thiên.
Khi được nghe như vậy, Bà-la-môn Mà-ta-po-sa-ka bạch Thế Tôn:
Thật vi diệu thay, Tôn giả Go-ta-ma! Mong Tôn giả nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.
Cũng tại thành Xá-vệ, trong vườn ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika) một hôm Thế Tôn gọi các Tỷ kheo chỉ dạy:
Này các Tỷ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với cha mẹ xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào bố thí; đối với cha mẹ theo ác tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào trí tuệ. Như vậy là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 2, phẩm Tâm thăng bằng, phần Đất [trích], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.119;Tương Ưng Bộ 1, chương 7, phẩm Cư sĩ, phần Màtaposaka, VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.398)

6. Phục Nguyện Hồi Hướng
(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Hôm nay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, con/chúng con tu tập cúng lễ, chúng con nguyện mang công đức này hồi hướng đến cho các vong linh theo lời Đức Phật dạy.
Con cũng xin hồi hướng cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.

(Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Nhân mùa Vu Lan
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học pháp
Cúng dường tu phúc
Hồi hướng vong linh
Nguyện được bớt khổ
Cùng với chúng con
Nương tựa Tam Bảo
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật pháp. (1 chuông)
Chúng con hoan hỷ
Thấy nghe vui theo
Sáu pháp hòa kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, chư thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Được duyên thù thắng
Giác ngộ Phật pháp
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho (các) gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà (các) gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

7. Lễ Tri Ân Tam Bảo (7 lần)
(Quỳ hoặc đứng)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

8. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Thời Khóa Buổi Khuya

Tùy duyên có/không tu thời khóa này.
Thời gian: 4h30 – 5h00.

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con/chúng con đã phát nguyện Bồ Đề tu tập lục hòa tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Con/chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới, nên hôm nay là ngày… tháng… năm… nhân mùa Vu Lan báo hiếu con/chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, để hồi hướng công đức đến cho cha mẹ, quyến thuộc từ các kiếp trước cho đến kiếp này của con/chúng con.
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa xin thỉnh chư vị:
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh (tên)… mất ngày… an táng tại…
– Vong linh gia tiên (2, 4…)… họ:…
– Vong linh cha mẹ quá khứ của…
– Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của…
– Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…
Về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ Vu Lan trong suốt cả ngày hôm nay mùng 8/7/Tân Sửu.

Nếu gia đình đã cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc: và nhận phần phước báu cúng dường của gia đình chúng con tại các lễ: dâng phẩm vật cúng dường tại chính điện, lễ cúng dường vật thực tại trai đường và lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu Vu Lan, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Gia đình chúng con đã cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng là (đọc số tịnh tài đã gửi về chùa)…

(Đọc tiếp)

Giờ này con/chúng con xin thỉnh chư vị vân tập về pháp hội đàn tràng, nghe kinh thính Pháp cùng với con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Bậc Đại Đạo Sư
Viên mãn hạnh hiếu
Ngài thường dạy rằng
Khi còn ở đời
Trong đường sinh tử
Nơi tất cả loài
Chịu đủ thân hình
Cho nên tất cả
Chúng sinh đã từng
Là cha mẹ Ngài
Ngài cũng từng là
Cha mẹ tất cả.
Khi mang thân đó
Như Lai thường làm
Khổ hạnh khó làm
Đem thân huyết nhục
Cung dưỡng mẹ cha.
Tu tập vạn hạnh
Chưa từng ngơi nghỉ
Tâm không biết mệt mỏi
Hiếu dưỡng mẹ cùng cha
Biết ân trả ân
Nên mới chóng thành
Vô thượng Chánh Giác.

Đảnh Lễ:
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, cắt bỏ thịt xương, đầu mắt tủy não, cung dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, quốc thành thê tử chẳng ngăn ngại, voi ngựa bảy báu chẳng ham tiếc, dốc lòng lo phụng dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, thực hành tinh tấn, bố thí trì giới, đa văn thiền định, trí tuệ đầy đủ, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Bồ Tát học theo Chư Phật, khổ hạnh khó làm, báo hiếu cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Hiền Thánh Tăng, tinh tấn tu hành, đền ơn hiếu dưỡng, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Ân đức sinh thành, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Công lao dưỡng dục, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài): Vu Lan Bồn

6. Lễ Kết Thời Khóa Buổi Khuya
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa buổi khuya của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.

Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

II. Thời Khóa Buổi Sáng

1. Nhận Bát Quan Trai Giới Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Địa điểm
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

– Văn khấn:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin nhận giới Bát quan trai theo chương trình phát trực tuyến của chùa, con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con.
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa, để xin thỉnh:
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh (tên)… mất ngày… an táng tại…
– Vong linh gia tiên (2, 4…)… họ:…
– Vong linh cha mẹ quá khứ của…
– Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của…
– Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…
Về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ Vu Lan trong suốt cả ngày hôm nay mùng 8/7/Tân Sửu.

Nếu gia đình đã cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc: và nhận phần phước báu cúng dường của gia đình chúng con tại các lễ: dâng phẩm vật cúng dường tại chính điện, lễ cúng dường vật thực tại trai đường và lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu Vu Lan, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Gia đình chúng con đã cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng và tham gia sắm lễ cùng câu lạc bộ Cúc Vàng là (đọc số tịnh tài đã gửi về chùa)…

(Đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa.)

2. Tham Dự Lễ Vu Lan Báo Hiếu Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Địa điểm:
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

– Văn khấn:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại… Giờ này con/chúng con xin tham dự lễ Vu Lan Báo Hiếu,

Nếu gia đình đã cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc: và dâng phẩm vật cúng dường, con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa, con/chúng con xin thỉnh:
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh (tên)… mất ngày… an táng tại…
– Vong linh gia tiên (2, 4…)… họ:…
– Vong linh cha mẹ quá khứ của…
– Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của…
– Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…
Về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ dâng phẩm vật cúng dường tại chính điện, để nhận phần phúc báu cúng dường của gia đình chúng con, từ sự chú nguyện của chư Tăng.
Nguyện cho các vong linh, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.

(Đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa.)

III. Thời Khóa Buổi Trưa

1. Tham Dự Bạch Lễ Cúng Dường Trai Phạn Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Địa điểm:
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

– Văn khấn:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại…
Giờ này con/chúng con xin tham dự lễ cúng dường trai phạn trực tuyến.

Nếu gia đình đã phát tâm cúng dường thì đọc: con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa, con/chúng con xin thỉnh:
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh (tên)… mất ngày… an táng tại…
– Vong linh gia tiên (2, 4…)… họ:…
– Vong linh cha mẹ quá khứ của…
– Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của…
– Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…
Về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ cúng dường trai phạn, tại trai đường chùa Ba Vàng, để nhận phần phúc báu cúng dường của gia đình chúng con, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Nguyện cho các vong linh, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.

(Đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa.)

2. Thọ Trai

– Thời gian: 11h30 (tùy Phật tử. Trước 13h00)

a. Văn khấn thọ trai

(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con/chúng con phát nguyện thọ giới Bát quan trai ở nhà, giờ này đã đến giờ thọ trai, con/chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

(Phật tử nào đã bạch xong văn bạch 108 ngày, thì thêm phần cúng cơm cho vong linh)

b. Văn khấn kết trai

(Ngồi chắp tay bạch)

Giờ này con/chúng con đã thọ thực xong, con/chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, thực hành công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

IV. Thời Khóa Buổi Chiều

Chiều: 14h00: tọa thiền; 15h00: nghe Pháp

1. Thời Khóa Tọa Thiền

a. Bạch Phật

(Cắm hương xong, quỳ chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa ngồi thiền, con/chúng con nguyện mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia trì cho con/chúng con, để con/chúng con được an ổn, trí tuệ được khai mở, tư duy thiền quán được sáng suốt.
Con/chúng con xin được tu tập theo đề mục quán (Đề mục quán tùy duyên theo kinh đã tụng về những điều hiếu thuận)…
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Tọa thiền)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên quý đạo hữu. (Quý đạo hữu tính thời gian để kịp tham gia thời khóa nghe Pháp)

b. Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

c. Lễ kết thời khóa tọa thiền
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa tọa thiền của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.

Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

2. Nghe Pháp
– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Địa điểm:
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

– Văn khấn

(Chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa nghe Pháp theo chương trình phát trực tuyến của chùa.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo gia trì cho chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh vân tập về chánh điện chùa Ba Vàng nghe Sư Phụ giảng Pháp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Tiếp theo: Tham gia chương trình phát trực tuyến của chùa)

3. Cúng Thí Thực

(Tùy duyên có/không cúng thí thực)

Nghi thức cúng thí thực theo phát động của Câu lạc bộ
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-theo-phat-dong-cua-cau-lac-bo/

V. Thời Khóa Buổi Tối – Tham Gia Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên Trực Tuyến

(theo thời gian thông báo tại các kênh truyền thông)

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Địa điểm:
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

– Văn khấn
(Quỳ. Chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại…
Giờ này con/chúng con xin tham dự lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên Trực Tuyến. Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa xin được thỉnh:
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh (tên)… mất ngày… an táng tại…
– Vong linh gia tiên (2, 4…)… họ:…
– Vong linh cha mẹ quá khứ của…
– Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của…
– Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…

Nếu gia đình đã mời các vong linh trong đàn lễ cúng thí thực tại nhà về chùa, thì đọc: Các vong linh cô hồn, ngạ quỷ lang thang đói khổ, không người thân cấp đỡ cúng tế, cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình, các chúng quỷ hành bệnh (Covid,…) nếu có, mà con/chúng con đã bạch thỉnh về chùa tại các đàn lễ thí thực các ngày (đọc ngày đã cúng thí thực)…
Giờ này được về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ, theo sự triệu thỉnh của chư Tăng

Nếu gia đình đã phát tâm cúng dường thì đọc: Và nhận phần phúc báu cúng dường của gia đình chúng con, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Gia đình chúng con đã cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng và tham gia sắm lễ cùng câu lạc bộ Cúc Vàng là (đọc số tịnh tài đã gửi về chùa cho từng mục loại vong linh như đã bạch thỉnh tại nhà, phần tịnh tài cúng thí thực thì đọc tổng)…

(Đọc tiếp)
Nguyện cho các vong linh, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, tùy duyên phước được thọ thực, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa.)

VI. Xả Giới

Thời gian: Sáng hôm sau từ 4h30 đến 7h00

Trường hợp 1: Không có thời gian tu
– Thực hành trước ban thờ: cắm hương xong chắp tay bạch.
– Thực hành tùy duyên ở các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không bạch.

Văn khấn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… hôm qua con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con xin được xả giới. Con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Trường hợp 2: Có thời gian tu

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay khấn)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hôm qua mùng 8/7 nhân mùa Vu Lan báo hiếu con/chúng con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, để hồi hướng cúng dường cho các cha mẹ quyến thuộc đời quá khứ và hiện tại, cùng các vong linh, nay con xin xả giới Bát quan trai. Kính xin trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con được xả giới như pháp để chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo.
Con/chúng con xin nương oai lực của Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của sáu pháp hòa kính xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc các mục vong linh)…, giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Bậc Đại Đạo Sư
Viên mãn hạnh hiếu
Ngài thường dạy rằng
Khi còn ở đời
Trong đường sinh tử
Nơi tất cả loài
Chịu đủ thân hình
Cho nên tất cả
Chúng sinh đã từng
Là cha mẹ Ngài
Ngài cũng từng là
Cha mẹ tất cả.
Khi mang thân đó
Như Lai thường làm
Khổ hạnh khó làm
Đem thân huyết nhục
Cung dưỡng mẹ cha.
Tu tập vạn hạnh
Chưa từng ngơi nghỉ
Tâm không biết mệt mỏi
Hiếu dưỡng mẹ cùng cha
Biết ân trả ân
Nên mới chóng thành
Vô thượng Chánh Giác.

Đảnh Lễ:
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, cắt bỏ thịt xương, đầu mắt tủy não, cung dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, quốc thành thê tử chẳng ngăn ngại, voi ngựa bảy báu chẳng ham tiếc, dốc lòng lo phụng dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, thực hành tinh tấn, bố thí trì giới, đa văn thiền định, trí tuệ đầy đủ, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Bồ Tát học theo Chư Phật, khổ hạnh khó làm, báo hiếu cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Hiền Thánh Tăng, tinh tấn tu hành, đền ơn hiếu dưỡng, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Ân đức sinh thành, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Công lao dưỡng dục, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

Bài kinh: Hiếu Dưỡng – Trả Ơn Cha Mẹ

Một thời Thế Tôn trú ở thành Xá-vệ (Sàvatthi). Rồi Bà-la-môn Mà-ta-po-sa-ka đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn:
Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp, sau đó tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như vậy có đúng trách nhiệm không?
Này Bà-la-môn, ông làm như vậy là đúng trách nhiệm. Này Bà-la-môn, ai tìm đồ ăn thiết thực theo thường pháp, sau đó nuôi dưỡng mẹ cha thì người ấy được nhiều công đức.
Thế Tôn nói kệ:
Người nào theo thường pháp/ Nuôi dưỡng mẹ và cha/ Chính do công hạnh này/ Đối với cha với mẹ/ Nhờ vậy bậc Hiền Thánh/ Trong đời này tán thán/ Sau khi chết được sanh/ Hưởng an lạc chư Thiên.
Khi được nghe như vậy, Bà-la-môn Mà-ta-po-sa-ka bạch Thế Tôn:
Thật vi diệu thay, Tôn giả Go-ta-ma! Mong Tôn giả nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.
Cũng tại thành Xá-vệ, trong vườn ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika) một hôm Thế Tôn gọi các Tỷ kheo chỉ dạy:
Này các Tỷ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với cha mẹ xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào bố thí; đối với cha mẹ theo ác tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào trí tuệ. Như vậy là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 2, phẩm Tâm thăng bằng, phần Đất [trích], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.119;Tương Ưng Bộ 1, chương 7, phẩm Cư sĩ, phần Màtaposaka, VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.398)

6. Phục Nguyện Hồi Hướng
(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Hôm nay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, con/chúng con tu tập cúng lễ, chúng con nguyện mang công đức này hồi hướng đến cho các vong linh theo lời Đức Phật dạy.
Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.
(Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Nhân mùa Vu Lan
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học pháp
Thực hành pháp lục hòa
Cúng dường tu phúc
Mang các công đức
Hồi hướng vong linh
Nguyện được bớt khổ
Nương tựa Tam Bảo
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật pháp. (1 chuông)
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên.
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, chư thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Được duyên thù thắng
Giác ngộ Phật pháp
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho (các) gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà (các) gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của con/chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

7. Lễ Tri Ân Tam Bảo (7 lần)
(Quỳ hoặc đứng)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

8. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:

I. Ban Liên Lạc của CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa:
0984243810

II. Liên hệ qua facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa:

Trang cá nhân: facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970

Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan

Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ

III. Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

40.244 lượt xem
05/08/2021

Bình luận (11)

 1. P
  P

  Phạm Thị Khánh

  14/08/2021

  Con xin tinh tấn tu tập dưới sự chỉ dẫn của Sư Phụ và Cô chủ nhiệm ạ

 2. P
  P

  Phạm Thị Khánh

  14/08/2021

  Con thành kính tri ân công đức Sư Phụ và Đại Tăng Ni cùng Cô chủ nhiệm đã chỉ dạy chúng con tinh tấn tu học ạ

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Thu hà

  13/08/2021

  Con xin thành kính tri ân công đức Cô CN ạ

 4. V
  V

  Văn Thị Hồng

  13/08/2021

  Con muốn được quy y Tam Bảo. Xin Cô giúp con ạ. Xin cô cứu con với ạ, con xin tri ân công đức ạ.

  1. Ban Quản trị

   17/08/2021

   Ban Quản trị trang xin chào bạn. Ban Quản trị trang xin trả lời bạn nhé!
   Bạn có thể liên lạc với Ban Liên Lạc của CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa qua sđt: 0984.243.810 để được hướng dẫn, bạn nhé.
   Chúc bạn thân tâm thường an lạc!

 5. P
  P

  Phan Thị Hồng Thu

  13/08/2021

  Chúng con thành kính tri ân Sư Phụ, Đại Tăng và Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã hướng dẫn cho chúng con tu tập được nhiều lợi ích ạ.

Xem nhiều nhất trong chuyên mục