Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu tập cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Tất cả các lễ tại chùa đều là duyên thù thắng, để cho chúng sinh hướng về Phật Pháp và đó cũng là các phận sự công đức chuyển tải Phật Pháp, của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng chúng ta.

Đức Phật dạy “nhất thiết pháp giới duy tâm tạo”, tất cả cảnh giới, thời tiết, đất đai,… hoàn cảnh sống: khổ, vui… của mỗi chúng ta là kết quả của tâm thiện hay bất thiện trong quá khứ và hiện tại của chúng ta tạo nên. Thời tiết của một vùng, là kết quả của một loại nghiệp chung thiện hay bất thiện của con người, của chúng sinh vùng đó, trong quá khứ và hiện tại, nên được hưởng sự tốt đẹp hay phải chịu sự khắc nghiệt đau khổ. Ví như vị A La Hán ở nơi nào, thì trong khoảng 160 dặm thời tiết được phù hợp, khiến con người được an ổn, cây cối được tươi tốt, mùa màng được bội thu. Như vậy, nhân dân vùng nào mà có vị A La Hán trú ngụ, thì trong quá khứ hoặc hiện tại họ đã cùng nhau gieo trồng phước duyên lành lớn. Trong kinh Tam Bảo khi thành Vesali bị nạn hạn hán dịch bệnh, khi Đức Phật và các vị Thánh Tăng tới, trời liền đổ mưa. Và các trải nghiệm của các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng chúng ta, khi gia đình Phật tử có đám cưới… cả đạo tràng cùng tu hồi hướng hay chùa có việc cả Câu lạc bộ tu hồi hướng, hoặc có cơn bão nào to mà chúng ta thấy gây ảnh hưởng lớn Sư Phụ đã cho tất cả chư Tăng cùng Phật tử tu để hồi hướng, thì đều có sự thay đổi linh diệu. Tất cả sự trải nghiệm của chúng ta đã khẳng định lời dạy của Đức Phật là chân thật và cũng là khẳng định sự tu tập chân thật của chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng chúng ta.

Vì vậy việc mong cầu cho thời tiết được thuận hợp, công việc phận sự được hoàn mãn, mọi người được tiêu trừ nghiệp chướng bình an hoan hỷ, là mong cầu đúng pháp, đúng tâm nguyện Bồ Đề, là thiện cầu và cũng là bố thí ba la mật. Và sự tu tập với tâm Bồ Đề này, mang lại công đức thù thắng cho các Phật tử, để hồi hướng cho các việc hiện tại và tăng thêm sự tinh tấn trong các kiếp vị lai.

Thành phần tu tập là tất cả thành phần: a, b, c. Nếu đạo tràng nào thấy Phật tử gieo duyên mà thuộc thân tín, muốn tu thì cho tu để cho Phật tử lấy công đức hồi hướng cho các việc của gia đình. Vì việc tu tập này có công đức của tâm Bồ Đề.

Chúc các đạo hữu tinh tấn trong thiện pháp, trong các công hạnh ba la mật cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây:

Nghi thức tu tập cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng – Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức tu tập cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng – Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

>>> Xem thêm: Nghi thức tu Bát Quan Trai Giới cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

B. Hướng Dẫn

I. Cách Thực Hành Nghi Lễ

1. Đối Tượng Làm Chủ Lễ

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
Giải thích:
(1) Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý:
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

2. Nội Dung Chương Trình

Chương trình gồm có 3 nội dung:
– C. I. Văn bạch dành cho trường hợp hiện tại đang tu theo nghi thức khác.
– C. II. Văn bạch dành cho các ngày làm phận sự phục vụ sự kiện, không tu tập tụng kinh được.
– D. Nghi Thức

II. Hướng Dẫn Tu Tập

1. Thời Gian
– Theo hướng dẫn của Câu lạc bộ.

– Mốc thời gian cần hồi hướng cho các đại lễ hàng năm

+ Lễ Phật đản từ 28/3 đến 10/4 âm lịch

2. Phương Thức Tu Tập
– Tu theo cá nhân, gia đình, hoặc nhóm, hoặc cả đạo tràng

III. Sắm Lễ

– Không làm lễ khai đàn, kết đàn.
– Tùy duyên có/không bày lễ. Lễ gồm: hoa, nước trà hoặc nước trắng, quả, thực (bát cơm hoặc bánh và cần thay mới mỗi khi cúng).
Lưu ý: Nếu không cúng thực thì không sắp lễ.

IV. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử xem hướng dẫn tại đây bài: Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng

Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link trên, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

C. Văn Bạch

I. Văn Bạch Dành Cho Trường Hợp Hiện Tại Đang Tu Theo Nghi Thức Khác

(Thêm vào phần văn bạch và phục nguyện của nghi thức đang tu. Phần cúng dường chỉ bạch vào phần văn bạch)

Con/chúng con cũng hồi hướng nguyện cầu Tam Bảo gia trì, chư Thiên, chư Thần Linh, (trường hợp Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa bạch thêm: chư linh Thần hộ trì), chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện, thỉnh các vị tương tác khiến cho thời tiết từ ngày… đến ngày… tại khu vực có liên quan, diễn ra sự kiện (kể tên sự kiện)… được thuận hợp với các công việc từ khâu chuẩn bị cho đến các việc diễn ra trong sự kiện (kể tên sự kiện)… và tương tác khiến cho các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương, cũng lại thỉnh chư vị hộ trì khiến cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Nếu cúng dường Tam Bảo/phát nguyện phận sự công đức thì bạch: Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… (phát nguyện làm phận sự công đức số ngày là…) để hồi hướng cho chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…

Trường hợp nhận phận sự trong sự kiện: Và con/chúng con cũng xin gia hộ cho con/chúng con trong công việc… mà con/chúng con được đảm nhận, từ sự giao phó của Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng được thành tựu (đọc mong cầu sự thành công của công việc)…

II. Văn Bạch Dành Cho Những Ngày Làm Phận Sự Không Tụng Kinh Được

(Phải tụng kinh ít nhất là một buổi đầu tiên)

a. Trường hợp Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con/chúng con.
Con/chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp ủng hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… ở tại…
Con/chúng con đang sinh hoạt tại đạo tràng… tùy hỷ với sáu Pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.
Nhân duyên vào ngày… tháng… năm… tại chùa Ba Vàng diễn ra sự kiện: (khai xuân, Đức Phật xuất gia, tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản)…
Phật tử chúng con với ý thanh tịnh: mong muốn cho mình và cho các loài chúng sinh nương vào sự kiện (kể tên sự kiện)… mà được tăng trưởng lòng kính tín hoan hỷ với Tam Bảo, tâm Bồ Đề sớm được khai phát, khởi sinh được tâm hướng về cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại được tiêu trừ nghiệp chướng, được an lành tinh tấn. Nên con/chúng con đã phát nguyện tu tập tùy duyên theo hướng dẫn của Câu lạc bộ Cúc Vàng vào các buổi hôm trước và ngày hôm nay con/chúng con xin làm phận sự (kể phận sự)… trong công hạnh Bồ Đề của Câu lạc bộ Cúc Vàng là:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Để nguyện hồi hướng cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh.

Từ sự tu tập chân thật này, con/chúng con cầu thỉnh sự gia trì của Tam Bảo, sự ủng hộ từ chư Thiên, chư Thần Linh, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện, thỉnh các vị tương tác khiến cho thời tiết từ ngày… đến ngày… tại khu vực có liên quan, diễn ra sự kiện (kể tên sự kiện) được thuận hợp với các công việc từ khâu chuẩn bị cho đến các việc diễn ra trong sự kiện (kể tên sự kiện)… và tương tác khiến cho các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương, cũng lại thỉnh chư vị hộ trì khiến cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Và con/chúng con cũng xin gia hộ cho con/chúng con trong công việc (kể tên phận sự được giao)… mà con/chúng con được đảm nhận, từ sự giao phó của Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng được thành tựu (đọc mong cầu sự thành công của công việc)…

Con/chúng con xin hồi hướng công đức phát nguyện tu tập, công đức tạo lập từ công việc phận sự của con/chúng con, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con, đến cho các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện, cùng với các vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con/chúng con, cùng các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con, oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự này của con/chúng con, được tăng trưởng phước lành, giác ngộ Phật Pháp, oai lực được thêm lớn, hiện tại được thiện cầu như ý, ủng hộ cho thời tiết và công việc theo lời thỉnh cầu của Phật tử chúng con, và được kết duyên pháp lữ với con/chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. Và theo sự hướng dẫn của Câu lạc bộ, xin thỉnh tất cả chư vị về chùa Ba Vàng tham dự (kể tên sự kiện)…

Trường hợp Câu lạc bộ tổ chức đặt bát cúng dường hoặc đàn chẩn tế: và các buổi Câu lạc bộ tổ chức (đặt bát cúng dường chư Tăng, thỉnh chư Tăng tác lễ trai đàn chẩn tế) nhân sự kiện (kể tên sự kiện)…

Nếu cúng dường Tam Bảo thì bạch:
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…

– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)

Nếu phát nguyện công quả thì bạch:

– Con/chúng con xin phát nguyện làm phận sự công quả với số ngày là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…

– Con/chúng con xin phát nguyện làm phận sự công quả với số ngày là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu phát nguyện công quả chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu phát nguyện công quả riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số ngày công quả của từng mục vong linh)

(Tiếp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)…
Con/chúng con nguyện cầu cho Phật Pháp được xiển dương, những giá trị của Phật Pháp được lan tỏa đến khắp muôn nơi, toàn thể gia đình con/chúng con được đủ duyên giác ngộ Phật Pháp, cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

b. Trường hợp Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con/chúng con.
Con/chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp ủng hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại…
Con/chúng con đang sinh hoạt tại đạo tràng… tập tu sáu Pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.
Nhân duyên vào ngày… tháng… năm… tại chùa Ba Vàng diễn ra sự kiện: (khai xuân, Đức Phật xuất gia, tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản)…

Phật tử chúng con với ý thanh tịnh: mong muốn cho mình và cho các loài chúng sinh nương vào sự kiện (kể tên sự kiện)… mà được tăng trưởng lòng kính tín hoan hỷ với Tam Bảo, tâm Bồ Đề được khai phát, hạnh nguyện Bồ Đề được sung mãn thêm, để hồi hướng cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại được tiêu trừ nghiệp chướng, được an lành tinh tấn. Nên con/chúng con đã phát nguyện tu tập tùy duyên theo hướng dẫn của Câu lạc bộ Cúc Vàng vào các buổi hôm trước và ngày hôm nay con/chúng con xin làm phận sự (kể phận sự)… trong công hạnh Bồ Đề của Câu lạc bộ Cúc Vàng là:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Để nguyện hồi hướng cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh.

Từ sự tu tập chân thật này, con/chúng con cầu thỉnh sự gia trì của Tam Bảo, sự ủng hộ từ chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện, thỉnh các vị tương tác khiến cho các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương, cũng lại thỉnh chư vị hộ trì khiến cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Và con/chúng con cũng xin gia hộ cho con/chúng con trong công việc (kể tên phận sự được giao)… mà con/chúng con được đảm nhận, từ sự giao phó của Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng được thành tựu (đọc mong cầu sự thành công của công việc)…

Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, công đức phát nguyện tu tập, công đức tạo lập từ công việc phận sự của con/chúng con, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con, đến cho các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)... cùng với các vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con/chúng con, cùng các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con, oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự này của con/chúng con, được tăng trưởng phước lành, giác ngộ Phật Pháp, oai lực được thêm lớn, hiện tại được thiện cầu như ý, ủng hộ cho thời tiết và công việc theo lời thỉnh cầu của Phật tử chúng con, và cùng với con/chúng con nương tựa Tam Bảo, kết duyên tu tập tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề. Và theo sự hướng dẫn của Câu lạc bộ, xin thỉnh tất cả chư vị về chùa Ba Vàng tham dự (kể tên sự kiện)…

Trường hợp Câu lạc bộ tổ chức đặt bát cúng dường hoặc đàn chẩn tế: và các buổi Câu lạc bộ tổ chức (đặt bát cúng dường chư Tăng, thỉnh chư Tăng tác lễ trai đàn chẩn tế) nhân sự kiện (kể tên sự kiện)…

Nếu cúng dường Tam Bảo thì bạch:
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)

Nếu phát nguyện công quả thì bạch:
– Con/chúng con xin phát nguyện làm phận sự công quả với số ngày là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…
– Con/chúng con xin phát nguyện làm phận sự công quả với số ngày là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu phát nguyện công quả chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu phát nguyện công quả riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số ngày công quả của từng mục vong linh)

(Tiếp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)…
Con/chúng con nguyện cầu cho Phật Pháp được xiển dương, những giá trị của Phật Pháp được lan tỏa đến khắp muôn nơi, toàn thể gia đình con/chúng con được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật Pháp, thực hành pháp lục hòa được hạnh phúc an vui, cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

D. Nghi Thức

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại…
Con/chúng con đang sinh hoạt tại đạo tràng… tùy hỷ với sáu Pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.
Nhân duyên vào ngày… tháng… năm… tại chùa Ba Vàng diễn ra sự kiện (kể tên sự kiện)

Phật tử chúng con với ý thanh tịnh: mong muốn cho mình và cho các loài chúng sinh nương vào sự kiện (kể tên sự kiện)… mà được tăng trưởng lòng kính tín hoan hỷ với Tam Bảo, tâm Bồ Đề sớm được khai phát, khởi sinh được tâm hướng về cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại được tiêu trừ nghiệp chướng, được an lành tinh tấn. Nên con/chúng con đã phát nguyện tu tập tùy duyên theo hướng dẫn của Câu lạc bộ Cúc Vàng tụng kinh, lễ bái  [và làm phận sự của Câu lạc bộ giao phó, thọ bát quan trai giới, cúng dường, tham gia từ thiện, phóng sinh… (đọc rõ số tịnh tài/số ngày)]…

Từ sự tu tập chân thật này, con/chúng con cầu thỉnh sự gia trì của Tam Bảo, sự ủng hộ từ chư Thiên, chư Thần Linh, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện, thỉnh các vị tương tác khiến cho thời tiết từ ngày… đến ngày… tại khu vực có liên quan, diễn ra sự kiện (kể tên sự kiện)… được thuận hợp với các công việc từ khâu chuẩn bị cho đến các việc diễn ra trong sự kiện (kể tên sự kiện)… và tương tác khiến cho các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương, cũng lại thỉnh chư vị hộ trì khiến cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Trường hợp nhận phận sự trong sự kiện: Và con/chúng con cũng xin gia hộ cho con/chúng con trong công việc… mà con/chúng con được đảm nhận, từ sự giao phó của Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng được thành tựu (đọc mong cầu sự thành công của công việc)…

(Tiếp)

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh hết thảy chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)… cùng chư vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con/chúng con cùng các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con, (trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch thêm: oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự (kể tên phận sự được giao)… của con/chúng con), vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).

Nếu cúng dường Tam Bảo thì bạch:

– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…

– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)

Nếu phát nguyện công quả thì bạch:

– Con/chúng con xin phát nguyện làm phận sự công quả với số ngày là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…

– Con/chúng con xin phát nguyện làm phận sự công quả với số ngày là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu phát nguyện công quả chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu phát nguyện công quả riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số ngày công quả của từng mục vong linh)

(Tiếp)

Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Bà Thi Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thi Khí Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ca Diếp Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Quý Phật tử ấn vào tên bài kinh để xem nội dung; tu lần lượt các bài kinh, hết rồi vòng lại)

Bài kinh: Kinh Tam Bảo

Bài kinh: Chuyện con chim cút (tiền thân Vattaka)

Kinh Quán Âm Quảng Trần

(Lưu ý: lễ theo phần thân kinh; có thể tu làm 2-3 buổi)

6. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì không thực hiện phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, ủng hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con/chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

7. Phát Nguyện Bồ Đề
(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Phục Nguyện
(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con/chúng con xin hồi hướng công đức phát nguyện tu tập, (trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch thêm: công đức tạo lập từ công việc phận sự của con/chúng con), công đức tạo lập trong đàn lễ này, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con, nguyện cho thời tiết từ ngày… đến ngày… tại khu vực có liên quan, diễn ra sự kiện (kể tên)… được thuận hợp với các công việc từ khâu chuẩn bị cho đến các việc diễn ra trong sự kiện (kể tên sự kiện)…, hồi hướng cho các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương; hồi hướng cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Con/chúng con lại xin hồi hướng đến cho các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh, có liên quan đến việc điều tiết khí hậu; liên quan tới các công các việc của sự kiện; các sự việc liên quan tới sức khỏe của người tham gia phận sự, người dự lễ; các sự việc liên quan tới an ninh, an toàn… và cũng xin hồi hướng cho các vong linh đã thỉnh mời, nguyện cho tất cả các chúng được tăng trưởng phước lành, oai lực được thêm lớn, hiện tại được thiện cầu như ý và ủng hộ cho thời tiết và công việc theo lời thỉnh cầu của con/chúng con, và được kết duyên pháp lữ với con/chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. Và theo sự hướng dẫn của Câu lạc bộ, xin thỉnh tất cả chư vị về chùa Ba Vàng tham dự (kể tên sự kiện)…

Trường hợp Câu lạc bộ tổ chức đặt bát cúng dường hoặc đàn chẩn tế: và các buổi Câu lạc bộ tổ chức (đặt bát cúng dường chư Tăng, thỉnh chư Tăng tác lễ trai đàn chẩn tế) nhân sự kiện (kể tên sự kiện)…

Con/chúng con lại xin hồi hướng cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)…

Con/chúng con nguyện cầu cho Phật Pháp được xiển dương, những giá trị của Phật Pháp được lan tỏa đến khắp muôn nơi, toàn thể gia đình con/chúng con được đủ duyên giác ngộ Phật Pháp, cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

9. Hồi Hướng

(Quỳ; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi vô thượng giác. (3 chuông)

10. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)
(2 trường hợp: tu riêng và tu nhóm/đạo tràng)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà
Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại…
Con/chúng con đang sinh hoạt tại đạo tràng… tập tu sáu Pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.
Nhân duyên vào ngày… tháng… năm… tại chùa Ba Vàng diễn ra sự kiện: (khai xuân, Đức Phật xuất gia, tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản…)

Phật tử chúng con với ý thanh tịnh: mong muốn cho mình và cho các loài chúng sinh nương vào sự kiện (kể tên sự kiện)… mà được tăng trưởng lòng kính tín hoan hỷ với Tam Bảo, tâm Bồ Đề được khai phát, hạnh nguyện Bồ Đề được sung mãn thêm, để hồi hướng cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại được tiêu trừ nghiệp chướng, được an lành tinh tấn. Nên con/chúng con phát nguyện tu tập tùy duyên theo hướng dẫn của Câu lạc bộ Cúc Vàng tụng kinh, lễ bái [và làm phận sự của Câu lạc bộ giao phó, thọ bát quan trai giới, cúng dường, tham gia từ thiện, phóng sinh… (đọc rõ số tịnh tài/số ngày)]…

Từ sự tu tập chân thật này, con/chúng con cầu thỉnh sự gia trì của Tam Bảo, sự ủng hộ từ chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện, thỉnh các vị tương tác khiến cho thời tiết từ ngày… đến ngày… tại khu vực có liên quan, diễn ra sự kiện (kể tên sự kiện)… được thuận hợp với các công việc từ khâu chuẩn bị cho đến các việc diễn ra trong sự kiện (kể tên sự kiện)… và tương tác khiến cho các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương, cũng lại thỉnh chư vị hộ trì khiến cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Trường hợp nhận phận sự trong sự kiện: Và con/chúng con cũng xin gia hộ cho con/chúng con trong công việc… mà con/chúng con được đảm nhận, từ sự giao phó của Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng được thành tựu (đọc mong cầu sự thành công của công việc)…

(Tiếp)

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh hết thảy chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)… cùng chư vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con/chúng con cùng các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con, (trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch thêm: oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự (kể tên phận sự được giao)… của con/chúng con), vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).

Nếu cúng dường Tam Bảo thì bạch:

– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)

Nếu phát nguyện công quả thì bạch:

– Con/chúng con xin phát nguyện làm phận sự công quả với số ngày là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…
– Con/chúng con xin phát nguyện làm phận sự công quả với số ngày là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu phát nguyện công quả chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu phát nguyện công quả riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số ngày công quả của từng mục vong linh)

(Tiếp)
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo Tràng
Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)
Chúng con đang tu tập tại đạo tràng…, tập tu sáu Pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.
Nhân duyên vào ngày… tháng… năm… tại chùa Ba Vàng diễn ra sự kiện: (khai xuân, Đức Phật xuất gia, tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản…)

Phật tử chúng con với ý thanh tịnh: mong muốn cho mình và cho các loài chúng sinh nương vào sự kiện (kể tên sự kiện)… mà được tăng trưởng lòng kính tín hoan hỷ với Tam Bảo, tâm Bồ Đề được khai phát, hạnh nguyện Bồ Đề được sung mãn thêm, để hồi hướng cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại được tiêu trừ nghiệp chướng, được an lành tinh tấn.

(Phật tử tự bạch)

Nên con phát nguyện tu tập tùy duyên theo hướng dẫn của Câu lạc bộ Cúc Vàng tụng kinh, lễ bái [và làm phận sự của Câu lạc bộ giao phó, thọ bát quan trai giới, cúng dường, tham gia từ thiện, phóng sinh… (đọc rõ số tịnh tài/số ngày)]…

(Chủ sám bạch)

Từ sự tu tập chân thật này, chúng con cầu thỉnh sự gia trì của Tam Bảo, sự ủng hộ từ chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện, thỉnh các vị tương tác khiến cho thời tiết từ ngày… đến ngày… tại khu vực có liên quan, diễn ra sự kiện (kể tên sự kiện)… được thuận hợp với các công việc từ khâu chuẩn bị cho đến các việc diễn ra trong sự kiện (kể tên sự kiện)… và tương tác khiến cho các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương, cũng lại thỉnh chư vị hộ trì khiến cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Trường hợp nhận phận sự trong sự kiện (mỗi người đọc thầm phần này): Và con cũng xin gia hộ cho con trong công việc… mà con được đảm nhận, từ sự giao phó của Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng được thành tựu (đọc mong cầu sự thành công của công việc)…

(Chủ sám đọc tiếp)
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)
Đệ tử con tên là… Pháp danh:… ở tại… con xin thỉnh mời hết thảy chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)… cùng chư vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con cùng các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con, (trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch thêm: oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự (kể tên phận sự được giao)… của con), vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con).

Nếu cúng dường Tam Bảo thì bạch (chỉ bạch, không đặt tịnh tài tại pháp hội tu): 
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)

Nếu phát nguyện công quả thì bạch:
– Con xin phát nguyện làm phận sự công quả với số ngày là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…
– Con xin phát nguyện làm phận sự công quả với số ngày là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu phát nguyện công quả chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu phát nguyện công quả riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số ngày công quả của từng mục vong linh)

(Chủ sám đọc tiếp)
Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Bà Thi Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thi Khí Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ca Diếp Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Quý Phật tử ấn vào tên bài kinh để xem nội dung; tu lần lượt các bài kinh, hết rồi vòng lại)

Bài kinh: Kinh Tam Bảo

Bài kinh: Chuyện con chim cút (tiền thân Vattaka)

Kinh Quán Âm Quảng Trần

(Lưu ý: lễ theo phần thân kinh; có thể tu làm 2-3 buổi)

6. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì không thực hiện phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con/chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, chư linh Thần hộ trì.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

7. Phát Nguyện Bồ Đề
(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Bạch Phát Nguyện
(Nếu ai phát nguyện thì bạch phần này, không phát nguyện thì bỏ qua phần này)

Văn Bạch Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử con tên là… Pháp danh… tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, con xin hứa sẽ nương tựa Tam bảo, trong hạnh vâng lời, tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng và sự hướng dẫn sách tấn của Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành sáu Pháp hòa kính trong đạo tràng… và trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để được thọ hưởng phần nào thành quả mà đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh.

9. Phục Nguyện
(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng cùng công đức phát nguyện tu tập, (trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch thêm: công đức tạo lập từ công việc phận sự của con/chúng con), công đức tạo lập trong đàn lễ này, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con, nguyện cho thời tiết từ ngày… đến ngày… tại khu vực có liên quan, diễn ra sự kiện (kể tên sự kiện)… được thuận hợp với các công việc từ khâu chuẩn bị cho đến các việc diễn ra trong sự kiện (kể tên sự kiện)…, hồi hướng cho các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương; hồi hướng cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Con/chúng con lại xin hồi hướng đến cho các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh, có liên quan đến việc điều tiết khí hậu; liên quan tới các công các việc của sự kiện; các sự việc liên quan tới sức khỏe của người tham gia phận sự, người dự lễ; các sự việc liên quan tới an ninh, an toàn… và cũng xin hồi hướng cho các vong linh đã thỉnh mời, nguyện cho tất cả các chúng được tăng trưởng phước lành, oai lực được thêm lớn, hiện tại được thiện cầu như ý và ủng hộ cho thời tiết và công việc theo lời thỉnh cầu của con/chúng con, và cùng với con/chúng con nương tựa Tam Bảo, kết duyên tu tập tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề. Và theo sự hướng dẫn của Câu lạc bộ, xin thỉnh tất cả chư vị về chùa Ba Vàng tham dự (kể tên sự kiện)…

Trường hợp Câu lạc bộ tổ chức đặt bát cúng dường hoặc đàn chẩn tế: và các buổi Câu lạc bộ tổ chức (đặt bát cúng dường chư Tăng, thỉnh chư Tăng tác lễ trai đàn chẩn tế) nhân sự kiện (kể tên sự kiện)…

Con/chúng con lại xin hồi hướng cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)…
Con/chúng con nguyện cầu cho Phật Pháp được xiển dương, những giá trị của Phật Pháp được lan tỏa đến khắp muôn nơi, toàn thể gia đình con/chúng con được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật Pháp, thực hành Pháp lục hòa được hạnh phúc an vui, cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Hồi Hướng

(Quỳ; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi vô thượng giác. (3 chuông)

11. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

85.106 lượt xem
15/04/2022

Bình luận (4)

 1. V
  V

  Võ Thanh Huyền

  26/04/2022

  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm ạ.

 2. T
  T

  Trần Thị Thu

  24/04/2022

  Xin kính tri ân công trên Cô chủ nhiệm ạ

 3. M
  M

  Mai Thi Trang

  21/04/2022

  Đăng ký tu tập

 4. P
  P

  Phạm Thị Kiều

  21/04/2022

  Con thành kính tri ân công đức Cô Chủ Nhiệm ạ

Xem nhiều nhất trong chuyên mục