Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu Bát Quan trai giới theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Xem thêm Tổng hợp các nghi thức tu Bát quan trai giới tại đây:
https: https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi/

– Ngoài ngày tu Bát quan trai của chùa, các đạo hữu tùy duyên tu Bát quan trai thêm vào các ngày 1, 12, 14, 18, 23, 27
– Nếu tu theo nhóm/đạo tràng được hồi hướng công đức lục hòa trong ngày tu Bát quan trai.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài):

Nghi thức tu Bát quan trai giới theo 3 tháng an cư của chư Tăng (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức tu Bát quan trai giới theo 3 tháng an cư của chư Tăng (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Hướng Dẫn

Quý đạo hữu theo dõi hướng dẫn tại link sau (ấn vào tên bài): Hướng dẫn – sắm lễ tu Bát quan trai giới tại nhà/nhóm/đạo tràng

B. Các Thời Khóa

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Thời Khóa Buổi Khuya

(Tùy duyên có thể thay bằng chương trình đang tu nếu có)

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, phát động Phật tử tùy duyên tu Bát quan trai giới, trong chương trình tu theo 3 tháng an cư của chư Tăng. Trong ngày tu Bát quan trai giới thực hành các thời khóa, các công phu: tụng kinh, lễ Phật, nghe Pháp, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự… theo nghi thức dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Hôm nay là ngày… tháng… năm, con/chúng con xin thọ nhận Bát quan trai giới một ngày một đêm.

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng xin thỉnh chư vị vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con/chúng con, vong linh trên đất, vong linh có duyên với gia đình con/chúng con đang có mặt nơi pháp hội này, cùng các vong linh (tùy duyên mời)… vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp cùng với con/chúng con.

Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Quý đạo hữu tùy duyên tụng bài kinh của các chu kỳ trước hoặc chu kỳ đang tu)

a. Đường link tụng Kinh – nghe Pháp – ngồi Thiền chương trình số 1 (Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng)

Ấn vào tên link:
https://phamthiyen.com/duong-link-tung-kinh-nghe-phap-ngoi-thien-chuong-trinh-so-1-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-kiet-ha-cua-chu-tang/

b. Đường link tụng Kinh – nghe Pháp – ngồi Thiền chương trình số 2 (Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng)
Ấn vào tên link:
https://phamthiyen.com/duong-link-tung-kinh-nghe-phap-ngoi-thien-chuong-trinh-so-2-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-kiet-ha-cua-chu-tang/

6. Lễ Kết Thời Khóa Buổi Khuya

(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa buổi khuya của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.

Chí tâm đảnh lễ mười phương Vô Thượng Tam Bảo. (3 lễ. 3 chuông kết)

II. Thời Khóa Buổi Sáng

1. Nhận Bát Quan Trai Giới

(Quý đạo hữu nhận Bát quan trai giới theo 1 trong 2 trường hợp dưới đây)

Trường hợp 1: Nhận giới theo video: https://youtu.be/1MfmiNAOw3Y

Trường hợp 2: Nhận giới theo văn bạch (ấn vào tên bài): Văn bạch nhận giới Bát quan trai

2. Tụng Kinh

(Quý đạo hữu tùy duyên tụng bài kinh của các chu kỳ trước hoặc chu kỳ đang tu.)

Lưu ý: Nếu ngày 14 quý đạo hữu đăng ký cầu siêu thì thay thế thời khóa này bằng tham gia chương trình cầu siêu

a. Đường link tụng Kinh – nghe Pháp – ngồi Thiền chương trình số 1 (Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng)

Ấn vào tên bài:
https://phamthiyen.com/duong-link-tung-kinh-nghe-phap-ngoi-thien-chuong-trinh-so-1-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-kiet-ha-cua-chu-tang/

b. Đường link tụng Kinh – nghe Pháp – ngồi Thiền chương trình số 2 (Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng)
Ấn vào tên bài:
https://phamthiyen.com/duong-link-tung-kinh-nghe-phap-ngoi-thien-chuong-trinh-so-2-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-kiet-ha-cua-chu-tang/

3. Cúng Thực

a. Văn bạch

(Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay là ngày con/chúng con thực hành tu Bát quan trai giới, con/chúng con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin dâng cúng vật thực:

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực

(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện chư Thiên, chư Thần
Cùng các chúng vong linh
Thọ thực được no đủ
Hộ trì cho chúng sinh
Tinh tấn hành trì giới
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

c. Bạch cúng dường Tam Bảo

(Nếu không phát tâm cúng dường Tam Bảo thì bỏ qua phần này. Nếu cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phần nào, thì đọc phần đó.)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Trong ngày tu Bát quan trai giới hôm nay, con với tâm cung kính Tam Bảo, khát ngưỡng công đức từ Tam Bảo, từ chư Tăng chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo cho chư Thiên, chư Thần Linh.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)

Con xin chư Phật chứng minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

d. Văn bạch kết cúng thực
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa cúng thực của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo

Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo. (3 lễ. 3 chuông kết)

III. Thời Khóa Buổi Trưa – Thọ Trai

1. Văn Bạch Thọ Trai

(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con/chúng con phát nguyện thọ giới Bát quan trai, giờ này đã đến giờ thọ trai, con/chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

2. Văn Bạch Kết Trai

(Ngồi chắp tay bạch)

Giờ này con/chúng con đã thọ thực xong, con/chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, tùy hỷ công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

IV. Thời Khóa Buổi Chiều

Nghe Pháp – Tọa Thiền

(Quý đạo hữu tùy duyên nghe Pháp và ngồi thiền theo video và đề mục quán của các chu kỳ trước hoặc chu kỳ đang tu)

a. Đường link tụng Kinh – nghe Pháp – ngồi Thiền chương trình số 1 (Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng)

Ấn vào tên link:
https://phamthiyen.com/duong-link-tung-kinh-nghe-phap-ngoi-thien-chuong-trinh-so-1-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-kiet-ha-cua-chu-tang/

b. Đường link tụng Kinh – nghe Pháp – ngồi Thiền chương trình số 2 (Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng)
Ấn vào tên link:
https://phamthiyen.com/duong-link-tung-kinh-nghe-phap-ngoi-thien-chuong-trinh-so-2-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-kiet-ha-cua-chu-tang/

V. Cúng Thí Thực

(Ấn vào tên nghi thức): Nghi thức cúng thí thực tại nhà (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

VI. Thời Khóa Buổi Tối

1. Trường Hợp Ngày Tu Bát Quan Trai Không Trùng Với Ngày 14 Âm Lịch

(Tùy duyên có thể thay bằng chương trình đang tu)

(Quý đạo hữu tùy duyên thực hành nghi thức của các chu kỳ trước hoặc chu kỳ đang tu.)

a. Chương trình số 1 tu theo kinh Bát đại nhân giác
Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 1

b. Chương trình số 2 tu Pháp lục hòa
Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 2

2. Trường Hợp Ngày Tu Bát Quan Trai Trùng Với Ngày 14 Âm Lịch

Tham gia các thời khóa sám hối, nghe Pháp của chùa.

VII. Xả Giới

1. Dành Cho Đối Tượng Không Có Thời Gian Tu Tập
Địa điểm
– Trước ban thờ hoặc các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không bạch.

Thời gian: Từ 4h30 – 7h00

Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai, cùng công đức tùy hỷ với việc tu tập lục hòa của Câu lạc bộ trong chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng, về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

2. Dành Cho Đối Tượng Có Thời Gian Tu Tập

– 4h50: Văn bạch xả giới

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai, cùng công đức tùy hỷ với việc tu tập lục hòa của Câu lạc bộ trong chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng, về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

– 5h00: Thực hành chương trình trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

a. Chương trình số 1 tu theo kinh Bát đại nhân giác
Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 1

b. Chương trình số 2 tu Pháp lục hòa
Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 2

Xem nghi thức đầy đủ

Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Thời Khóa Buổi Khuya

(Tùy duyên có thể thay bằng chương trình đang tu nếu có)

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay bạch)
(2 trường hợp: Tu riêng tại nhà và tu theo nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, phát động Phật tử tùy duyên tu Bát quan trai giới, trong chương trình tu theo 3 tháng an cư của chư Tăng. Trong ngày tu Bát quan trai giới thực hành các thời khóa, các công phu: tụng kinh, lễ Phật, nghe Pháp, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự… theo nghi thức dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà

Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm, con/chúng con xin thọ nhận Bát quan trai giới một ngày một đêm.

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa xin thỉnh chư vị vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con/chúng con, vong linh trên đất, vong linh có duyên với gia đình con/chúng con đang có mặt nơi pháp hội này, cùng các vong linh (tùy duyên mời)… vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp cùng với con/chúng con.

Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo Tràng

Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng…
Chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)

Đệ tử con tên là… Pháp danh:… ở tại… con xin thỉnh chư vị vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con, vong linh trên đất, vong linh có duyên với gia đình con đang có mặt nơi pháp hội này, cùng các vong linh (tùy duyên mời)… vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp cùng với chúng con.

(Chủ sám bạch)

Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Quý đạo hữu tùy duyên tụng bài kinh của các chu kỳ trước hoặc chu kỳ đang tu)

a. Đường link tụng Kinh – nghe Pháp – ngồi Thiền chương trình số 1 (Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng)

Ấn vào tên bài:
https://phamthiyen.com/duong-link-tung-kinh-nghe-phap-ngoi-thien-chuong-trinh-so-1-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-kiet-ha-cua-chu-tang/

b. Đường link tụng Kinh – nghe Pháp – ngồi Thiền chương trình số 2 (Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng)
Ấn vào tên bài:
https://phamthiyen.com/duong-link-tung-kinh-nghe-phap-ngoi-thien-chuong-trinh-so-2-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-kiet-ha-cua-chu-tang/

6. Lễ Kết Thời Khóa Buổi Khuya

(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa buổi khuya của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương Vô Thượng Tam Bảo. (3 lễ. 3 chuông kết)

II. Thời Khóa Buổi Sáng

1. Nhận Bát Quan Trai Giới

(2 trường hợp: Tu riêng tại nhà và tu theo nhóm/đạo tràng)

(Quý đạo hữu nhận Bát quan trai giới theo 1 trong 2 trường hợp dưới đây)

Trường hợp 1: Nhận giới theo video: https://youtu.be/1MfmiNAOw3Y

Trường hợp 2: Nhận giới theo văn bạch (ấn vào tên bài): Văn bạch nhận giới Bát quan trai

2. Tụng Kinh

(Quý đạo hữu tùy duyên tụng bài kinh của các chu kỳ trước hoặc chu kỳ đang tu.)

Lưu ý: Nếu ngày 14 quý đạo hữu đăng ký cầu siêu thì thay thế thời khóa này bằng tham gia chương trình cầu siêu

a. Đường link tụng Kinh – nghe Pháp – ngồi Thiền chương trình số 1 (Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng)

Ấn vào tên bài:
https://phamthiyen.com/duong-link-tung-kinh-nghe-phap-ngoi-thien-chuong-trinh-so-1-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-kiet-ha-cua-chu-tang/

b. Đường link tụng Kinh – nghe Pháp – ngồi Thiền chương trình số 2 (Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng)
Ấn vào tên bài:
https://phamthiyen.com/duong-link-tung-kinh-nghe-phap-ngoi-thien-chuong-trinh-so-2-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-kiet-ha-cua-chu-tang/

3. Cúng Thực

a. Văn bạch

(Quỳ gối; chắp tay bạch)
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay là ngày con/chúng con thực hành tu Bát quan trai giới, con/chúng con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin dâng cúng vật thực:

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực

(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện chư Thiên, chư Thần
Cùng các chúng vong linh
Thọ thực được no đủ
Hộ trì cho chúng sinh
Tinh tấn hành trì giới
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

c. Bạch cúng dường Tam Bảo

(Nếu không phát tâm cúng dường Tam Bảo thì bỏ qua phần này. Nếu cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phần nào, thì đọc phần đó. Nếu tu nhóm/đạo tràng thì mỗi Phật tử tự đọc thầm)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Trong ngày tu Bát quan trai giới hôm nay, con với tâm cung kính Tam Bảo, khát ngưỡng công đức từ Tam Bảo, từ chư Tăng chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)
(nếu tu nhóm/đạo tràng thì đọc thêm: phần tịnh tài này con xin bạch tại đây và sẽ cúng dường về Tam Bảo sau)

Con xin chư Phật chứng minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

d. Văn bạch kết cúng thực
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa cúng thực của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo. (3 lễ. 3 chuông kết)

III. Thời Khóa Buổi Trưa – Thọ Trai
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

1. Văn Bạch Thọ Trai

(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con/chúng con phát nguyện thọ giới Bát quan trai, giờ này đã đến giờ thọ trai, con/chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)
(Phật tử nào đã bạch xong văn bạch 108 ngày, thì thêm phần cúng cơm cho vong linh)

2. Văn Bạch Kết Trai

(Ngồi chắp tay bạch)

Giờ này con/chúng con đã thọ thực xong, con/chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, thực hành công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

IV. Thời Khóa Buổi Chiều
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

1. Bạch Phát Nguyện

(Nếu ai phát nguyện thì bạch phần này, không phát nguyện thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên

Ấn vào link:

https://phamthiyen.com/huong-dan-cac-phat-nguyen-tu-luc-hoa-bach-49-ngay-bach-108-ngay-hoi-huong-cho-chung-sinh/#phan_2_doc_7_luot 

b. Văn bạch 108 ngày (bạch 107 ngày tại nhà)

Ấn vào link:

https://phamthiyen.com/huong-dan-cac-phat-nguyen-tu-luc-hoa-bach-49-ngay-bach-108-ngay-hoi-huong-cho-chung-sinh/#5_buoc_5_bach_107_ngay_tiep_theo

2. Nghe Pháp – Tọa Thiền

(Quý đạo hữu tùy duyên nghe Pháp và ngồi thiền theo video và đề mục quán của các chu kỳ trước hoặc chu kỳ đang tu)

a. Đường link tụng Kinh – nghe Pháp – ngồi Thiền chương trình số 1 (Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng)

Ấn vào tên link:
https://phamthiyen.com/duong-link-tung-kinh-nghe-phap-ngoi-thien-chuong-trinh-so-1-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-kiet-ha-cua-chu-tang/

b. Đường link tụng Kinh – nghe Pháp – ngồi Thiền chương trình số 2 (Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng)
Ấn vào tên link:
https://phamthiyen.com/duong-link-tung-kinh-nghe-phap-ngoi-thien-chuong-trinh-so-2-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-kiet-ha-cua-chu-tang/

V. Cúng Thí Thực
(Quý đạo hữu cúng thí thực phù hợp với nghi thức nào thì chọn 1 trong 2 nghi thức)

(Ấn vào tên nghi thức)

1. Nghi thức cúng thí thực tại nhà (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

2. Nghi thức cúng thí thực tại nhóm/đạo tràng

VI. Thời Khóa Buổi Tối
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

1. Trường Hợp Ngày Tu Bát Quan Trai Không Trùng Với Ngày 14 Âm Lịch

(Tùy duyên có thể thay bằng chương trình đang tu)

(Quý đạo hữu tùy duyên thực hành nghi thức của các chu kỳ trước hoặc chu kỳ đang tu.)

a. Chương trình số 1 tu theo kinh Bát đại nhân giác
Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 1

b. Chương trình số 2 tu Pháp lục hòa
Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 2

2. Trường Hợp Ngày Tu Bát Quan Trai Trùng Với Ngày 14 Âm Lịch

Tham gia các thời khóa sám hối, nghe Pháp của chùa.

VII. Xả Giới
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

1. Dành Cho Đối Tượng Không Có Thời Gian Tu Tập
Địa điểm
– Trước ban thờ hoặc các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không bạch.

Thời gian: Từ 4h30 – 7h00

Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai, cùng công đức tu tập lục hòa của Câu lạc bộ trong chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

2. Dành Cho Đối Tượng Có Thời Gian Tu Tập

– 4h50: Văn bạch xả giới

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai, cùng công đức tu tập lục hòa của Câu lạc bộ trong chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

– 5h00: Thực hành chương trình trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

a. Chương trình số 1 tu theo kinh Bát đại nhân giác
Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 1

b. Chương trình số 2 tu Pháp lục hòa
Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 2

Xem nghi thức đầy đủ

 

47.897 lượt xem
09/10/2021

Bình luận (3)

 1. Đ
  Đ

  Đào Thị Lan

  11/06/2022

  Con xin thành kính tri ân công đức Tam Bảo, tri ân công đức Sư Phụ cùng đại Tăng Ni cùng Cô cn đã chỉ dạy cho chúng con biết những ngày tu Bát quan trai. Thật vô cùng ý nghĩa ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 🙏🙏🙏🙏🙏🌻🌻🌻❤❤❤❤❤😘

 2. L
  L

  Lê Xuân Tơn

  10/06/2022

  Đi chùa cho thanh thản

 3. P
  P

  Phạm Thị Kiều

  08/10/2021

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni