Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức nhận giới Bát Quan trai dành cho những người đã thuần thục nhận giới

Kính thưa quý đạo hữu! Nếu địa phương nào đã được cho phép về việc phòng chống dịch, thì đạo tràng tổ chức cho Phật tử tu Bát Quan trai theo nhóm. Trong buổi tu tập, các đạo hữu sách tấn nhau về công đức lục hòa, cách thực hành lục hòa tại đạo tràng, câu lạc bộ. Tổ chức học nghi lễ, sách tấn nhau cách tư duy các mục vong linh. Hỏi nhau các vấn đề về tri kiến, tu tập, các thắc mắc để gửi lên câu lạc bộ.
Thời gian có thể lấy thời gian ngồi thiền, không ngồi thiền để thay thế vào các việc này.

Nếu đạo tràng nào, các Phật tử đã thuần thục trong việc nghe truyền giới bát quan trai, hiểu về giới rồi, thì bạch nhận giới theo hướng dẫn phía dưới của bài viết, sau đó tụng kinh, thời gian còn lại để bàn luận các vấn đề hướng dẫn trên. Nếu không có việc của đạo tràng, tổ cần bàn, thì vẫn theo chương trình truyền giới.

Chương trình bạch nhận giới này chỉ được bạch trong các trường hợp:
(1) Phật tử tu nhóm: Đã thuần thục việc nghe hiểu và nhận giới nhiều lần. Phật tử nhận giới xong, sau đó đi làm phận sự; nhận giới xong họp nhóm, đạo tràng để bàn các việc trong Phật Pháp.

(2) Phật tử tu một mình: Đã thuần thục việc nghe hiểu và nhận giới nhiều lần. Phật tử nhận giới xong, sau đó đi làm phận sự đã được phân công của đạo tràng, câu lạc bộ.

* Đối Tượng Tu Tập
Nghi thức dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Nghi Thức Tuần Tự Như Sau

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ, chủ sám dâng 3 nén hương. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông, cắm hương)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông, cắm hương)

2. Đảnh Lễ Phật

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

3. Văn Khấn

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho con/chúng con.

* Văn Bạch Tu Riêng Tại Nhà: Hôm nay là ngày… tháng… năm…

* Văn Bạch Tu Theo Nhóm/Đạo tràng:
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hôm nay là ngày… tháng… năm… con xin đại diện cho các Phật tử dâng lời tách bạch cho chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)… chúng con phát nguyện thọ nhận tu tập bát quan trai giới. Chúng con đã nghe hiểu về giới, về công đức của giới, chúng con xin bạch nhận giới:

(Tiếp)
(Nếu tu nhóm thì tất cả đại chúng cùng đọc)

Đệ tử con tên là (đọc thầm)… Pháp danh (nếu có)

(Tùy duyên có/không đọc: Đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng)

Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, cùng xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời)… vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nương đức Tam Bảo, cùng với con thực hành theo sự chỉ dạy của chư Tăng.

Ngày hôm nay, con xin thọ nhận bát quan trai giới một ngày một đêm.

Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư Tăng phụ mẫu, dưới cho đến các loài bò bay, máy cựa, vi tế, côn trùng, chẳng được cố tâm, cố ý sát hại chúng, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không sát hại chúng sinh. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham, trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không lấy, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không gian tham, trộm cắp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không hành pháp dâm dục, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không dâm dục. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nói dối. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, không say sưa, nghiện ngập, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không uống rượu, không say sưa, nghiện ngập. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ sáu, như chư Phật suốt đời không trang điểm, không ca múa hát xướng và cố ý đi xem nghe, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không trang điểm, không ca múa hát xướng và cố ý đi xem nghe. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nằm ngồi trên giường tòa cao tốt đẹp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không ăn phi thời. (1 chuông. 1 lễ)

(Tiếp)
(Nếu tu nhóm thì chủ sám đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con, như Pháp đã xin thọ nhận giới rồi, giờ này con/chúng con xin được tu tập tụng kinh (tên kinh)… theo chương trình tu tập (kể tên chương trình bát quan trai, bài số 8, cầu an)… (hoặc xin đi làm phận sự theo sự hướng dẫn câu lạc bộ, đạo tràng cần bạch rõ việc phận sự)…

Con/chúng con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con được tu tập (làm phận sự) được chu viên công đức. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông. 1 lễ)

(nếu tụng kinh thì vào tán Pháp tu tiếp theo chương trình, nếu làm phận sự, hay họp bàn sách tấn tu tập, thì tiếp phần 5)

4. Hồi Hướng

Nhận giới công đức có bao nhiêu.
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

5. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Hô Chuông

(Đại chúng quỳ gối chắp tay. Chủ sám hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ (1 chuông)
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sanh (1 chuông)
Lìa địa ngục, thoát vô minh (1 chuông)
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

2. Nguyện Hương

(Quỳ, chủ sám dâng 3 nén hương. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông, cắm hương)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông, cắm hương)

3. Đảnh Lễ Phật

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Văn Khấn

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho con/chúng con.

* Văn Bạch Tu Riêng Tại Nhà: Hôm nay là ngày… tháng… năm…

* Văn Bạch Tu Theo Nhóm/Đạo tràng:
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hôm nay là ngày… tháng… năm… con xin đại diện cho các Phật tử dâng lời tách bạch cho chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)… chúng con phát nguyện thọ nhận tu tập bát quan trai giới. Chúng con đã nghe hiểu về giới, về công đức của giới, chúng con xin bạch nhận giới:

(Tiếp)
(Nếu tu nhóm thì tất cả đại chúng cùng đọc)

Đệ tử con tên là (đọc thầm)… Pháp danh… Đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng.

Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa cùng xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời)… vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nương đức Tam Bảo, cùng với con thực hành theo sự chỉ dạy của chư Tăng.

Ngày hôm nay, con thể theo lời phát nguyện tu lục hòa, xin thọ nhận bát quan trai giới một ngày một đêm.

Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư Tăng phụ mẫu, dưới cho đến các loài bò bay, máy cựa, vi tế, côn trùng, chẳng được cố tâm, cố ý sát hại chúng, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không sát hại chúng sinh. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham, trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không lấy, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không gian tham, trộm cắp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không hành pháp dâm dục, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không dâm dục. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nói dối. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, không say sưa, nghiện ngập, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không uống rượu, không say sưa, nghiện ngập. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ sáu, như chư Phật suốt đời không trang điểm, không ca múa hát xướng và cố ý đi xem nghe, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không trang điểm, không ca múa hát xướng và cố ý đi xem nghe. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nằm ngồi trên giường tòa cao tốt đẹp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không ăn phi thời. (1 chuông. 1 lễ)

(Tiếp)
(Nếu tu nhóm thì chủ sám đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con, như Pháp đã xin thọ nhận giới rồi, giờ này con/chúng con xin được tu tập tụng kinh (tên kinh)… theo chương trình tu tập (kể tên chương trình bát quan trai, bài số 8, cầu an)… (hoặc xin đi làm phận sự theo sự hướng dẫn câu lạc bộ, đạo tràng cần bạch rõ việc phận sự)…

Con/chúng con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con được tu tập (làm phận sự) được chu viên công đức. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông. 1 lễ)

(nếu tụng kinh thì vào tán Pháp tu tiếp theo chương trình, nếu làm phận sự, hay họp bàn sách tấn tu tập, thì tiếp phần 5)

5. Hồi Hướng

Nhận giới công đức có bao nhiêu.
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

6. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Xem nghi thức đầy đủ
12.949 lượt xem
04/03/2021

Bình luận (2)

 1. Ạt vô cùng thuận lợi và viên mãn xin chân thành cảm ơn cô

  08/06/2021

  Xin thành kính tri ân Cô Phạm Thị Yến CNCLB Cúc Vàng đã soạn thảo chương trình tu tập Bát quan trai giới để các Phật tử có cơ hội tu tập tại nhà

 2. P
  P

  Phạm Thị Thu Hương

  06/06/2021

  Em xin thành kính tri ân Cô chủ nhiệm đã soạn chương trình nghi thức tu BQT thật lợi ích. Cô thật trí tuệ vì lợi ích chúng sinh.

Xem nhiều nhất trong chuyên mục