Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức nhận giới Bát Quan trai dành cho những người đã thuần thục nhận giới

Kính thưa quý đạo hữu! Nếu địa phương nào đã được cho phép về việc phòng chống dịch, thì đạo tràng tổ chức cho Phật tử tu Bát Quan trai theo nhóm. Trong buổi tu tập, các đạo hữu sách tấn nhau về công đức lục hòa, cách thực hành lục hòa tại đạo tràng, câu lạc bộ. Tổ chức học nghi lễ, sách tấn nhau cách tư duy các mục vong linh. Hỏi nhau các vấn đề về tri kiến, tu tập, các thắc mắc để gửi lên câu lạc bộ.
Thời gian có thể lấy thời gian ngồi thiền, không ngồi thiền để thay thế vào các việc này.

Nếu đạo tràng nào, các Phật tử đã thuần thục trong việc nghe truyền giới bát quan trai, hiểu về giới rồi, thì bạch nhận giới theo hướng dẫn phía dưới của bài viết, sau đó tụng kinh, thời gian còn lại để bàn luận các vấn đề hướng dẫn trên. Nếu không có việc của đạo tràng, tổ cần bàn, thì vẫn theo chương trình truyền giới.

Chương trình bạch nhận giới này chỉ được bạch trong các trường hợp:
(1) Phật tử tu nhóm: Đã thuần thục việc nghe hiểu và nhận giới nhiều lần. Phật tử nhận giới xong, sau đó đi làm phận sự; nhận giới xong họp nhóm, đạo tràng để bàn các việc trong Phật Pháp.

(2) Phật tử tu một mình: Đã thuần thục việc nghe hiểu và nhận giới nhiều lần. Phật tử nhận giới xong, sau đó đi làm phận sự đã được phân công của đạo tràng, câu lạc bộ.

Nghi thức tuần tự như sau

1. Hô chuông

(Đại chúng quỳ gối chắp tay. Đánh 3 tiếng chuông lễ 1 lễ, sau đó đánh một hồi chuông. Dứt hồi chuông, bắt đầu đánh chuông, từng tiếng thong thả. Chủ sám hô chuông)
Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ (1 chuông)
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sanh (1 chuông)
Lìa địa ngục, thoát vô minh (1 chuông)
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

2. Nguyện hương

(quỳ, chủ sám dâng 3 nén hương)
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 tiếng chuông, cắm hương)

3. Đảnh lễ Phật

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)

4. Văn khấn

(Chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử chúng con tên là (mọi người cùng đọc nhỏ tên, pháp danh của mình)… thuộc đạo tràng… trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử chúng con thể theo lời phát nguyện tu lục hòa, thọ nhận tu tập bát quan trai giới. Chúng con đã nghe hiểu về giới, về công đức của giới, chúng con xin bạch nhận giới:

Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư Tăng phụ mẫu, dưới cho đến các loài bò bay, máy cựa, vi tế, côn trùng, chẳng được cố tâm, cố ý sát hại chúng, các Phật tử chúng con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không sát hại chúng sinh. (1 chuông) (1 lễ)

Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham, trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không lấy, các Phật tử chúng con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không gian tham, trộm cắp. (1 chuông) (1 lễ)

Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không hành pháp dâm dục, các Phật tử chúng con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không dâm dục. (1 chuông) (1 lễ)

Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, các Phật tử chúng con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nói dối. (1 chuông) (1 lễ)

Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, không say sưa, nghiện ngập, các Phật tử chúng con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không uống rượu, không say sưa, nghiện ngập. (1 chuông) (1 lễ)

Giới thứ sáu, như chư Phật suốt đời không trang điểm, không ca múa hát xướng và cố ý đi xem nghe, các Phật tử chúng con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không trang điểm, không ca múa hát xướng và cố ý đi xem nghe. (1 chuông) (1 lễ)

Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp, các Phật tử chúng con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nằm ngồi trên giường tòa cao tốt đẹp. (1 chuông) (1 lễ)

Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, các Phật tử chúng con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không ăn phi thời. (1 chuông) (1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con, như Pháp đã xin thọ nhận giới rồi, giờ này chúng con xin được tu tập tụng kinh (tên kinh)… theo chương trình tu tập (kể tên chương trình bát quan trai, bài số 8, cầu an)… (hoặc xin đi làm phận sự theo sự hướng dẫn câu lạc bộ, đạo tràng cần bạch rõ việc phận sự)…

Chúng con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con được tu tập (làm phận sự) được chu viên công đức. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (ba chuông) (1 lễ) 

(nếu tụng kinh thì vào tán Pháp tu tiếp theo chương trình, nếu làm phận sự, hay họp bàn sách tấn tu tập, thì tiếp phần 5)

5. Hồi hướng

Nhận giới công đức có bao nhiêu.
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

6. Tam tự quy

(Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ)

1.206 lượt xem
04/03/2021

Bình luận