Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lương Hoàng Sám – Quyển thứ mười

ĐẦU QUYỂN MƯỜI
Y phụng hiến lăng la cẩm tú, sa quyến, kim quải tứ nan miêu họa. Long nữ chức tựu kim ty mạt, Ba Tư Nặc vương xả cà sa, Mã Minh Vương Bồ Tát thệ nguyện thần thông hóa.
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

CUNG VĂN
Thập hiệu Năng Nhân tọa bảo liên hoa, thành Đẳng chánh giác. Thập thân Điều Ngự tại vi trần lý, chuyển Đại pháp luân. Quang minh biến chiếu ư thập phương, phương tiện toàn siêu ư Thập địa. Cụ túc thập ba la mật, cố xưng thập Đại nguyện vương. Ngưỡng khấu Hồng Từ, phủ thùy đổng giám.
Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng… tu kiến Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, tư đương đệ thập quyển, nhập đàn duyên khởi, đoan khác nhất tâm, tinh trần thập cúng, phụng hiến thập phương Tam Bảo, huân tu thập trục nghi văn. Y thập khoa chi sám pháp, giải thập triền chi tội khiên. Thiết niệm cầu sám đệ tử đẳng… nhân tứ nẳng kiếp, quả cảm kim sinh, muội thập thiện chi chánh nhơn, tạo thập ác chi nghiệp chướng. Thập triền tự nhiễu tợ câu tỏa chi liên hoàn. Thập tập tự huân, loại phi nga chi phó hỏa. Tiệm cập bách thiên chi chướng cấu, phục thành vô lượng chi tội đoan. Ái kiến vị vong, tham tâm nan mãn, sân hỏa diệm diệm thiêu tận Bồ đề chi quả. Nghiệp phong hao hao điêu tàn công đức chi lâm. Tuế nguyệt ta đà, phương chi quá cựu. Quang âm thúc hốt, thủy giác tiền phi. Kim tắc thừa sám hối chi huyền môn, hạnh huân tu chi hữu tự. Bằng chư truy lữ, phi duyệt kim văn, tu Phật dĩ châu long, tác vô cùng phi pháp lợi. Khắc niệm nhiếp niệm, dĩ trùng trùng; ý phi kiền thành nhi nhất nhất, vọng Phật thùy từ, minh huân gia bị. Nhất niệm phổ quán vô lượng kiếp, vô khứ vô lai, duyệt vô trú. Như thị liễu chi Tam thế Phật, siêu chư phương tiện thành Thập lực.
Khải vận Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, nhất tâm quy mạng tam thế chư Phật:
Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật.
Nam mô Thi Khí Phật.
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM
BỒ TÁT HỒI HƯỚNG
Ngày nay đại chúng đã cùng nhau chịu khó nhọc, chịu cực khổ tu tập được vô lượng căn lành như vậy, bây giờ mỗi người lại nên suy nghĩ như thế này:
Chúng con tên… đã tu tập được bao nhiêu căn lành đều vì lợi ích cho hết thảy chúng sanh, khiến các chúng sanh hoàn toàn thanh tịnh.
Chúng con nhờ các căn lành tu tập, sám hối khiến chúng sanh trừ diệt được vô lượng khổ não ở các cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Diêm la vương v.v… nguyện đem công đức sám hối này làm nhà cửa rộng lớn cho chúng sanh, khiến chúng sanh diệt trừ được khổ ấm, làm việc đại cứu hộ, khiến chúng sanh thoát phiền não; làm chỗ đại quy y khiến chúng sanh xa lìa sợ hãi; làm chỗ đại chỉ thú, khiến chúng sanh được trí huệ; làm chỗ đại an ổn, khiến chúng sanh được chỗ cứu cánh an ổn, làm đuốc lớn soi sáng; khiến chúng sanh diệt trừ si ám; làm ngọn đèn đại minh đăng, khiến chúng sanh được an trú hoàn toàn cảnh giới thanh tịnh; làm vị đại đạo sư, khiến chúng sanh vào pháp môn phương tiện, được thân trí thanh tịnh.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy các pháp như vậy là các vị Bồ Tát Ma ha tát vì kẻ oán người thân mà tu hành, đem các căn lành đồng chung hồi hướng cho tất cả chúng sanh, đối với các chúng sanh bình đẳng không sai khác, vào pháp quán bình đẳng, không có tư tưởng oán thân, thường đem con mắt từ ái mà ngó chúng sanh. Nếu chúng sanh ôm lòng oán giận Bồ Tát, sinh tâm ác nghịch, thì Bồ Tát là bậc thiện tri thức chịu khó điều phục tâm tánh của chúng sanh, bằng cách khéo nói pháp thâm diệu. Ví như biển cả, các thứ độc hại của chúng sanh không thể phá hoại.
Tâm Bồ Tát cũng vậy, những chúng sanh ngu si, không trí huệ, không biết báo ơn, không thể phá hoại tâm của Bồ Tát.
Những chúng sanh ấy sinh ra vô lượng ác độc cũng không thể làm động loạn đạo tâm của Bồ Tát. Ví như mặt trời sáng chiếu khắp tất cả chúng sanh, mặt trời không vì kẻ mắt mù mà không chiếu. Đạo tâm của Bồ Tát cũng vậy, không vì người ác mà thối tâm. Bồ Tát không vì chúng sanh khó điều phục mà thối bỏ căn lành.
Bồ Tát Ma ha tát đối với các căn lành, lòng tin rất thanh tịnh, trưởng dưỡng đại bi, đem các căn lành ấy, dùng thâm tâm mà hồi hướng khắp cho hết thảy chúng sanh.
Bồ Tát không phải nói suông nơi miệng mà đối với các chúng sanh đều phát tâm hoan hỷ, tâm minh tịnh, tâm nhu nhuyến, tâm từ bi, tâm ái niệm, tâm nhiếp thủ, tâm nhiêu ích, tâm an lạc, tâm tối thắng, đem các căn lành hồi hướng cho chúng sanh.
Bồ Tát Ma ha tát phát tâm hồi hướng căn lành như vậy, chúng con nay cũng phải mong học phương pháp hồi hướng ấy, cho nên tâm niệm, miệng nói lời này: “Nếu chúng con có bao nhiêu công đức đều hồi hướng cho chúng sanh, khiến chúng sanh đồng được thanh tịnh thú(1), được thanh tịnh sinh, đầy đủ công đức, hết thảy các pháp thế gian không thể phá hoại, công đức trí huệ vô cùng, vô tận, thân khẩu ý nghiệp hoàn toàn trang nghiêm, thường thấy chư Phật đem hết lòng tin, kiên cố lãnh thọ Chánh pháp; xa lìa các điều nghi ngờ; nhớ giữ không quên Chánh pháp, thân, khẩu, ý nghiệp thanh tịnh, tâm thường an trú nơi thiện căn thắng diệu, hằng xa lìa sự nghèo thiếu, đầy đủ thất thánh tài(2); tu học hết thảy các pháp Bồ Tát đã học, được các căn lành; thành tựu pháp bình đẳng, được pháp giải thoát nhiệm mầu Nhất thiết chủng trí(3). Đối với các chúng sanh được mắt từ ái, thân căn thanh tịnh, lời nói biện tài, trí huệ sáng suốt, phát sinh các phép lành, tâm không đắm nhiễm; vào pháp thậm thâm thâu nhiếp hết thảy chúng sanh, đồng an trú nơi cảnh vô sở trú của chư Phật.
Những điều hồi hướng đồng như mười phương Bồ Tát Ma ha tát đã hồi hướng, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không.
Nguyện xin cho chúng con tên… đồng được như sở nguyện, mãn Bồ đề nguyện… tứ sinh, lục đạo, chúng sanh cũng đồng được như sở nguyện.
Lại nguyện xin chí thành đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Oai Đức Phật.
Nam mô Kiến Minh Phật.
Nam mô Thiện Hành Báo Phật.
Nam mô Thiện Hỷ Phật.
Nam mô Vô Ưu Phật.
Nam mô Bảo Minh Phật.
Nam mô Oai Nghi Phật.
Nam mô Nhạo Phước Đức Phật.
Nam mô Công Đức Hải Phật.
Nam mô Tận Tướng Phật.
Nam mô Đoạn Ma Phật.
Nam mô Tận Ma Phật.
Nam mô Quá Suy Đạo Phật.
Nam mô Bất Hoại Ý Phật.
Nam mô Thủy Vương Phật.
Nam mô Tịnh Ma Phật.
Nam mô Chúng Thượng Vương Phật.
Nam mô Ái Minh Phật.
Nam mô Phước Đăng Phật.
Nam mô Bồ đề Tướng Phật.
Nam mô Trí Âm Phật.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.
Nam mô Bất Hưu Tức Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ khiến cho tâm hồi hướng của chúng con được thành tựu hoàn toàn.
Chúng con tên… nếu có đủ vô lượng tội đại ác nghiệp, đáng thọ vô lượng vô biên thống khổ trong đường ác, không thể thoát được, trái với tâm Bồ đề, trái với hạnh Bồ đề, trái với nguyện Bồ đề, nguyện xin mười phương chư đại Bồ Tát, hết thảy Thánh Hiền, vì từ bi tâm, không trái với bổn nguyện, giúp đỡ chúng con tên… ở trong ba đường ác kia cứu các chúng sanh làm cho các chúng sanh đều được giải thoát, thề không vì khổ mà bỏ chúng sanh.
Nguyện xin Bồ Tát gánh nặng cho chúng con, chúng con được mãn nguyện bình đẳng, độ thoát hết thảy chúng sanh, khỏi sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não, vô lượng ách nạn.
Nguyện khiến các chúng sanh đều được thanh tịnh, đầy đủ căn lành, rốt ráo giải thoát, xả bỏ ma quân, xa lìa bạn ác, gần gũi bạn lành, chân thật quyến thuộc, thành tựu tịnh nghiệp, diệt hết các khổ, đầy đủ vô lượng hạnh nguyện của Bồ Tát, thấy Phật hoan hỷ, chứng Nhất thiết trí, trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI CHÍN
PHÁT NGUYỆN
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã phát tâm hồi hướng rồi, thứ lại phải phát nguyện như thế này:
Luận ra: Các điều ác phát sinh đều do sáu căn. Vậy biết sáu căn là cội gốc của tai họa. Tuy vậy nếu biết dùng sáu căn, thì sáu căn cũng hay chiêu tập vô lượng phước nghiệp, cho nên Kinh Thắng Man dạy rằng: “Giữ gìn sáu căn, cho trong sạch thân khẩu ý”.
Căn cứ vào lẽ ấy để chứng minh sáu căn là cội gốc sinh ra các điều lành.
Vậy nên đối với sáu căn mà phát đại thệ nguyện:

TRƯỚC HẾT PHÁT NGUYỆN VỀ NHÃN CĂN
(CON MẮT)
Nguyện ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng và hết thảy chúng sinh trong bốn loài sáu đường ở khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, mắt thường không thấy sắc huyễn hoặc, dối trá, tham dục, không nhàm chán; mắt không thấy sắc siểm nịnh khuất khúc ủy mỵ, không thấy sắc xanh vàng trắng đỏ v.v… mê hoặc người đời; mắt không thấy sắc có hình trạng xấu xa, sân hận đấu tranh, không thấy sắc đánh đập làm tổn hại người khác; mắt không thấy sắc làm người ngu si, không tin mà nghi ngờ ám muội; mắt không thấy sắc kiêu mạn không khiêm tốn, không kính nhường; mắt không thấy sắc tà kiến của chín mươi sáu món ngoại đạo.
Nguyện cho hết thảy chúng sanh từ nay trở đi, mắt thường thấy sắc vắng lặng Pháp thân thường trú của mười phương Phật; mắt thường thấy ba mươi hai tướng tốt, tử ma kim sắc và tám mươi vẻ đẹp của chư Phật; mắt thường thấy sắc của chư Thiên, chư Tiên dâng ngọc báu, rải hoa trời cúng Phật; mắt thường thấy năm sắc hào quang trong miệng Phật tuôn ra thuyết pháp độ người; mắt thường thấy sắc Phật, phân thân tán thể cùng khắp mười phương; mắt thường thấy chư Phật phóng hào quang trên nhục kế cảm triệu người có duyên đến pháp hội; mắt thường thấy sắc của mười phương Bồ Tát, Bích Chi, La Hán, Thánh chúng; mắt thường được cùng với chúng sanh và quyến thuộc, quan sát sắc thân của Phật; mắt thường thấy chúng thiện vô giáo giả sắc; mắt thường thấy sắc thất giác tịnh hoa; mắt thường thấy sắc diệu quả giải thoát, mắt thường thấy sắc của đại chúng trong đạo tràng ngày nay hoan hỷ tán thán Phật pháp, đảnh lễ thọ trì; mắt thường thấy tứ chúng quanh vây Phật để nghe Pháp, sinh tâm khát ngưỡng; mắt thường thấy hết thảy người tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn; mắt thường thấy hết thảy các vị tịnh mặc, thiền tư, tu tập trí huệ; mắt thường thấy sắc của hết thảy chúng sanh được pháp vô sinh nhẫn, hiện tiền được thọ ký thì sinh tâm hoan hỷ; mắt thường thấy sắc bổ xứ của hết thảy các vị chứng được Kim cang huệ, đoạn trừ vô minh, u ám; mắt thường thấy hết thảy sắc mộc dục pháp lưu bất thối.
Đã phát nguyện về mắt rồi, đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thiện Diệt Phật.
Nam mô Phạm Tướng Phật.
Nam mô Trí Hỷ Phật.
Nam mô Thần Tướng Phật.
Nam mô Như Chúng Vương Phật.
Nam mô Trì Địa Phật.
Nam mô Ái Nhật Phật.
Nam mô La Hầu Nguyệt Phật.
Nam mô Hoa Minh Phật.
Nam mô Dược Sư Thượng Phật.
Nam mô Trì Thế Lực Phật.
Nam mô Phước Đức Minh Phật.
Nam mô Hỷ Minh Phật.
Nam mô Hảo Âm Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Phạm Âm Phật.
Nam mô Diệu Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm che chở, khiến đệ tử tên… được như sở nguyện, mãn Bồ đề nguyện.

THỨ LẠI PHÁT NGUYỆN VỀ NHĨ CĂN (LỖ TAI)
Lại nguyện ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng và rộng ra khắp hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường, ở khắp mười phương từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, tai thường không nghe tiếng khóc lóc buồn rầu đau khổ; tai không nghe tiếng kêu la thống thiết trong địa ngục; tai không nghe tiếng vạc nước sôi trào vọt trong địa ngục; tai không nghe tiếng cắt xẻ, mũi nhọn, núi đao, rừng kiếm; tai không nghe tiếng vô lượng khổ sở trong mười tám ngăn địa ngục; tai không nghe tiếng nhiệt não đói khát của ngạ quỷ kiếm ăn không được; tai không nghe tiếng ngạ quỷ hành động, thân thể chi tiết bị lửa đốt vang dội như tiếng năm trăm cỗ xe kêu; tai không nghe tiếng của súc sinh, thân dài năm trăm do tuần; bị các sâu trùng nhỏ rúc rỉa khổ sở; tai không nghe tiếng kêu la đau khổ của trâu, ngựa, lừa, lạc đà v.v… thường chở nặng đi xa, bị roi, gậy đánh đập. Bởi kiếp trước mắc nợ người không trả; tai không nghe tiếng đau thương của các cảnh ái ân ly biệt, của oán thù gặp gỡ; của tám nỗi khổ v.v… hành hạ kiếp người; tai không nghe tiếng rên siết của khổ báo do bốn trăm lẻ bốn bệnh hành hạ thân thể; tai không nghe tiếng của hết thảy điều ác hành hạ chúng sanh; tai không nghe tiếng chuông, linh, ốc, trống, cầm, sắc, không hầu, lâm, lang, ngọc bội làm mê hoặc chúng sanh.
Nguyện xin hết thảy chúng sanh từ nay trở đi, tai thường nghe được tám thứ âm thanh của chư Phật thuyết pháp; tai thường nghe được những tiếng: “Khổ, không, vô thường, vô ngã”; tai thường nghe được tám mươi bốn ngàn pháp ba la mật; tai thường được nghe nói các pháp chỉ là giả danh, không có thật thể, không có tự tánh; tai thường nghe chư Phật thuyết pháp chỉ dùng một âm thanh, mà vô lượng chúng sanh tùy theo nghiệp báo của mỗi loài mà tự hiểu; tai thường nghe nói hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh; Phật tánh ấy là Pháp thân thường trú bất diệt; thường nghe tiếng mười phương Bồ Tát tu hạnh nhẫn nhục, tinh tấn; tai thường nghe nói: được pháp vô sinh giải, khéo nhập Phật huệ, vượt ra ba cõi; tai thường nghe tiếng các vị Pháp thân Bồ Tát vào dòng pháp lưu, chơn tục đồng quán, niệm niệm đầy đủ muôn hạnh; tai thường nghe tiếng của các vị Bích Chi, La Hán và bốn quả Thanh Văn thuyết pháp; tai thường nghe trời Đế Thích thuyết Bát Nhã; tai thường nghe các vị đại sĩ trên hàng thập địa bổ xứ trên cung trời Đâu Suất thuyết pháp, bất thối chuyển địa hạnh; tai thường nghe nói vạn hạnh đồng quy về cõi Phật; tai thường nghe chư Phật khen ngợi hết thảy chúng sanh hay tu hạnh thập thiện, tùy hỷ.
Nguyện xin cho chúng sanh thường được nghe tiếng chư Phật khen ngợi: “Lành thay! Người ấy không bao lâu sẽ thành Phật”.
Đã phát nguyện về nhĩ căn rồi, đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thiện Nghiệp Phật.
Nam mô Ý Vô Mậu Phật.
Nam mô Đại Thí Phật.
Nam mô Minh Tán Phật.
Nam mô Chúng Tướng Phật.
Nam mô Đức Lưu Bố Phật.
Nam mô Thế Tự Tại Phật.
Nam mô Đức Thọ Phật.
Nam mô Đoạn Nghi Phật.
Nam mô Vô Lượng Phật.
Nam mô Thiện Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Biên Biện Tướng Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, khiến đệ tử chúng con tên… được như sở nguyện, mãn Bồ đề nguyện.

KẾ ĐẾN NGUYỆN VỀ TỶ CĂN (LỖ MŨI)
Ngày nay nguyện xin đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng rộng ra khắp hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường, cùng tận mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, mũi thường không nghe mùi ăn uống ngon lành do sự sát sinh hại mạng; mũi thường không nghe mùi săn bắn, thiêu đốt, sát hại chúng sanh; mũi thường không nghe mùi ba mươi sáu vật trong thân thể như đãy da hôi thối; mũi thường không nghe mùi gấm vóc lụa là mê hoặc lòng người; mũi thường không nghe mùi lột da, xẻ thịt, thui nướng trong địa ngục; mũi thường không nghe mùi ngạ quỷ đói khát ăn uống phẩn uế máu mủ tanh hôi; mũi thường không nghe mùi tanh tao bất tịnh của súc sinh; mũi thường không nghe mùi hôi hám của bệnh nhân lở loét nằm trên giường chiếu ô uế, không người trông nom săn sóc, không thể lại gần; mũi thường không nghe mùi hôi thối của thây ma sình chướng lên, sâu dòi rứt rỉa thối nát.
Nguyện xin chúng sanh trong sáu đường từ nay trở đi, mũi thường được ngửi mùi hương chiên đàn vô giá, thơm khắp mười phương thế giới; mũi thường được ngửi mùi hương thơm của hoa ưu đàm bát năm sắc; mũi thường được ngửi mùi hương thơm của các thứ hoa trong vườn hoan hỷ của chư Thiên; mũi thường được ngửi mùi hương thơm trong thời thuyết pháp ở cung Trời Đâu Suất, mũi thường được ngửi mùi hương trong khi chư thiên chơi giỡn ở Diệu Pháp đường, mũi thường được ngửi mùi hương ngũ giới, thập thiện, lục niệm của chúng sanh tu hành ở mười phương; mũi thường được ngửi mùi hương của những người tu hành thất phương tiện, thập lục hạnh; mũi thường được ngửi mùi hương phước đức của các vị Bích Chi Phật, của các bậc hữu học, vô học trong mười phương; mũi thường được ngửi mùi hương của các bậc Tứ Hướng, Tứ Quả chứng pháp vô lậu; mũi thường được ngửi mùi hương của vô lượng Bồ Tát lên các địa vị Hoan Hỷ, Ly Cấu, Phát Quang, Diệm Huệ, Nan Thắng, Hiện Tiền, Viễn Hành, Bất Động, Thiện Huệ, Pháp Vân; mũi thường được ngửi mùi hương năm phần Pháp thân: giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến của các Thánh nhân; mũi thường được ngửi mùi hương Bồ đề của chư Phật; mũi thường được ngửi mùi hương của ba mươi bảy phẩm trợ đạo(4), mười hai nhân duyên quán(5), và sáu pháp Ba la mật(6), mũi thường được ngửi mùi hương của các pháp đại bi(7), tam niệm(8), thập lực(9), tứ vô sở úy(10) và mười tám pháp bất cộng(11) của chư Phật; mũi thường được ngửi mùi hương của tám vạn bốn ngàn(12) pháp Ba la mật; mũi thường được ngửi mùi hương của pháp thân thường trú(13) vô lượng nhiệm mầu cùng khắp mười phương của chư Phật.
Đã phát nguyện về tỷ căn rồi, đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Lê Đà Pháp Phật.
Nam mô Ứng Cúng Dường Phật.
Nam mô Độ Ưu Phật.
Nam mô Nhạo An Phật.
Nam mô Thế Ý Phật.
Nam mô Ái Thân Phật.
Nam mô Diệu Túc Phật.
Nam mô Ưu Bác La Phật.
Nam mô Hoa Anh Phật.
Nam mô Vô Biên Biện Quang Phật.
Nam mô Tín Thánh Phật.
Nam mô Đức Tinh Tấn Phật.
Nam mô Diệu Đức Bồ Tát.
Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, khiến cho đệ tử tên. . . được như sở nguyện, mãn Bồ đề nguyện.

THỨ LẠI PHÁT NGUYỆN VỀ THIỆT CĂN (LƯỠI)
Lại nguyện xin ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh trong sáu đường khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, lưỡi không nếm vị nơi thân thể của hết thảy chúng sanh bị thương hay bị giết; lưỡi không nếm hết thảy vị bị tự tử; lưỡi không nếm vị huyết tủy của các loài chúng sanh; lưỡi không nếm vị thuốc độc của oan gia đối đầu; lưỡi không nếm vị ngon lành hay sinh tham ái phiền não.
Nguyện xin lưỡi thường nếm trăm món cam lồ mỹ vị; lưỡi thường hay nếm vị ăn uống tự nhiên của chư Thiên; lưỡi thường hay nếm vị cơm thơm ngon ở cõi Phật Hương Tích; lưỡi thường hay nếm các vị ăn uống của chư Phật; lưỡi thường hay nếm các vị đồ ăn do sức huân tu giới, định, huệ, của pháp thân hiện ra; lưỡi thường hay nếm pháp hỷ, thiền duyệt thực; lưỡi thường hay nếm vị ngon ngọt diệu hòa của vô lượng công đức bồi bổ tư nhuần huệ mạng; lưỡi thường hay nếm vị giải thoát bình đẳng một màu; lưỡi thường hay nếm vị thù thắng nhiệm mầu, tối thượng an vui Niết Bàn của chư Phật.
Đã phát nguyện về thiệt căn rồi, đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Chơn Thật Phật.
Nam mô Thiên Chủ Phật.
Nam mô Lạc Cao Âm Phật.
Nam mô Tín Tịnh Phật.
Nam mô Bà Kỳ La Đà Phật.
Nam mô Phước Đức Ý Phật.
Nam mô Diệm Xí Phật.
Nam mô Vô Biên Đức Phật.
Nam mô Tụ Thành Phật.
Nam mô Sư Tử Du Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Tín Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát.
Nam mô Tát Đà Ba Luân Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, thương xót che chở, khiến chúng con tên… được như sở nguyện, mãn Bồ đề nguyện.

THỨ LẠI PHÁT NGUYỆN VỀ THÂN CĂN
Lại nguyện, ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh trong bốn loài, sáu đường ở khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, thân thường không giác xúc các cảnh ngũ dục tà mỵ; thân thường không giác xúc các cảnh vạc nước sôi lò than nóng, nước giá lạnh trong các địa ngục; thân thường không giác xúc các cảnh ngạ quỷ đói khát, trên đầu lửa đốt miệng nuốt nước đồng sôi, cháy nát tâm can, thân thể; thân thường không giác xúc các cảnh súc sinh bị lột da xẻ thịt đau đớn khổ sở; thân thường không xúc giác các cảnh khổ não, do bốn trăm lẻ bốn bệnh hoành hành; thân thường không giác xúc các cảnh đại hàn, đại nhiệt, không thể kham chịu; thân thường không giác xúc các cảnh muỗi mòng, rận, chí, sâu, trùng cắn rứt; thân thường không giác xúc các cảnh dao gậy, thuốc độc làm hại; thân thường không giác xúc các cảnh đói khát khốn khổ đủ điều.
Nguyện xin thân thường giác xúc y phục nhiệm mầu của chư thiên; thân thường giác xúc vị cam lồ tự nhiên; thân thường giác xúc cảnh thanh lương, không lạnh, không nóng; thân thường giác xúc cảnh không đói, không khát, không bệnh, không não; thân thường giác xúc cảnh không dao gậy khổ sở; thân thường giác xúc cảnh thức ngủ đều yên ổn, không lo không sợ; thân thường giác xúc cảnh gió nhẹ thổi mát ở các cõi Tịnh độ của mười phương Phật; thân thường giác xúc cảnh tắm rửa thân tâm trong ao thất bảo ở các cõi Tịnh độ của mười phương Phật, thân thường giác xúc cảnh không đau khổ vì sinh, già, bệnh, chết; thân thường giác xúc cảnh thân bay đi nghe pháp với chư vị Bồ Tát một cách tự tại; thân thường giác xúc cảnh chư Phật nhập Niết Bàn cách tự tại.
Đã phát nguyện về thân căn rồi, đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Hạnh Minh Phật.
Nam mô Long Âm Phật.
Nam mô Trì Luân Phật.
Nam mô Tài Thành Phật
Nam mô Thế Ái Phật.
Nam mô Pháp Danh Phật.
Nam mô Vô Lượng Bảo Minh Phật.
Nam mô Vân Tướng Phật.
Nam mô Huệ Đạo Phật.
Nam mô Diệu Hương Phật.
Nam mô Hư Không Âm Phật.
Nam mô Hư Không Phật.
Nam mô Việt Tam Giới Bồ Tát.
Nam mô Bạc Đà Bà La Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm phù hộ, nhiếp thọ, khiến chúng con tên… được như sở nguyện, mãn Bồ đề nguyện.

THỨ LẠI PHÁT NGUYỆN VỀ Ý CĂN
Lại nguyện, ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh trong bốn loài, sáu đường, ở khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, ý thường được biết: thân sát, đạo, dâm; khẩu vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu là hoạn nạn; ý thường được biết giết cha hại mẹ, giết A La Hán, làm thân Phật xuất huyết, phá sự hòa hiệp của chúng Tăng, hủy báng Tam Bảo, không tin nhân quả đều là tội đọa vô gián địa ngục; ý thường được biết người chết rồi không mất; ý tin có nhân quả và sự ứng báo; ý thường được biết xa ác tri thức, ưa gần thiện tri thức; ý thường được biết theo tà sư ngoại đạo là phi pháp; ý thường được biết các pháp tam lậu(14) ngũ cái(15) thập triền(16) là hay chướng ngại đạo; ý thường được biết tam đồ là chỗ khổ báo kịch liệt, tàn khốc của sinh tử đáng sợ.
Nguyện xin ý thường biết hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh (tánh cách làm Phật); ý thường biết chư Phật là Đấng Cha lành, là Đấng Đại Từ Bi, là Đấng Vô Thượng Y vương; ý thường biết hết thảy Tôn Pháp là thuốc hay dùng trị bệnh của chúng sanh; ý thường biết hết thảy Hiền Thánh là mẹ lành săn sóc bệnh hoạn cho chúng sanh; ý thường biết quy y Tam Bảo, thọ năm cấm giới, rồi tu thập thiện là những pháp hay chiêu tập quả báo tốt đẹp ở cõi người và cõi Trời; ý thường biết chưa khỏi sinh tử nên tu theo bảy pháp phương tiện(17), nên quán sát các pháp noãn đảnh(18) v.v. . . Ý thường biết nên tu các pháp vô lậu, khổ nhẫn, mười sáu Thánh tâm(19) thì trước phải tu mười sáu quán hạnh(20) quán sát Tứ đế(21); ý thường biết tứ đế là bình đẳng vô tướng(22) cho nên chứng được tứ quả(23); ý thường biết tổng tướng(24) biệt tướng(25) của tất cả các pháp; ý thường biết mười hai nhân duyên, nhân quả ba đời, xoay vần luân chuyển không bao giờ ngừng; ý thường biết tu hành lục độ, tám vạn tế hạnh; ý thường biết đoạn trừ tám vạn bốn ngàn trần lao; ý thường biết thể nhập được vô sinh nhẫn(26) thì quyết định dứt được sinh tử; ý thường biết được thứ lớp, đầy đủ phẩm vị, giai cấp của các bậc Thập trụ Bồ Tát(27) ; ý thường biết dùng tâm Kim cang(28) đoạn trừ si ám vô minh(29) mà chứng được quả Phật vô thượng; ý thường biết thể tánh một phen chiếu sáng cùng cực rồi thì muôn đức đầy đủ hoạn lụy nhiều kiếp đều sạch hết, chứng quả Đại Niết Bàn; ý thường biết được mười trí lực(30) bốn vô úy(31) mười tám bất cộng(32) vô lượng công đức, vô lượng trí huệ, vô lượng thiện pháp của chư Phật.
Đã phát nguyện về ý căn rồi đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thiên Vương Phật.
Nam mô Châu Tịnh Phật.
Nam mô Thiện Tài Phật.
Nam mô Đăng Diệm Phật.
Nam mô Bảo Âm Thanh Phật.
Nam mô Nhơn Chủ Vương Phật.
Nam mô La Hầu Thủ Phật.
Nam mô An Ẩn Phật.
Nam mô Sư Tử Ý Phật.
Nam mô Bảo Danh Văn Phật.
Nam mô Đắc Lợi Phật.
Nam mô Biến Kiến Phật.
Nam mô Mã Minh Bồ Tát.
Nam mô Long Thọ Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm che chở, nhiếp thọ, khiến chúng con tên… được như sở nguyện, mãn Bồ đề nguyện.

THỨ LẠI PHÁT NGUYỆN VỀ KHẨU NGHIỆP
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh trong bốn loài, sáu đường khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, miệng thường không hủy báng Tam Bảo, miệng không hủy báng người hoằng thông giáo pháp, không nói việc xấu ác của người ấy; miệng không nói làm lành không được quả báo an vui, làm ác không được quả báo khổ sở; miệng không nói người chết mất hẳn, không chuyển sinh, không luân hồi; miệng không nói việc không lợi ích, có tổn hại cho người; miệng không nói kinh sách của tà ma ngoại đạo làm ra; miệng không dạy người làm mười ác nghiệp, không dạy người tạo tội ngũ nghịch; miệng không tán dương người làm ác; miệng không nói việc chơi cười giỡn cợt, không lý thú của thế tục; miệng không dạy người tin theo thầy tà, quỷ thần, đồng bóng; miệng không bình luận nhân vật xấu tốt; miệng không giận hờn mắng nhiếc cha mẹ, Sư trưởng, thiện tri thức; miệng không khuyên người tạo tội, không cấm người làm phước.
Nguyện xin miệng thường tán thán Tam Bảo; tán thán người hoằng thông giáo pháp, nêu cao công đức truyền giáo ấy, chỉ bày quả báo thiện ác lành dữ cho người; miệng thường giác ngộ cho người biết rằng thân này chết rồi, thần thức không mất; miệng thường thốt ra lời lành khiến người nghe được lợi ích; miệng thường diễn nói mười hai bộ Kinh của Phật; miệng thường nói hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, sẽ được thường, lạc, ngã, tịnh; miệng thường dạy người hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ Sư trưởng; miệng thường khuyên người quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, thập thiện, lục niệm; miệng thường tán tụng Kinh điển, nói các việc lành; miệng thường dạy người gần thiện tri thức, xa ác tri thức; miệng thường nói vô lượng công đức của hàng Thập trụ Bồ Tát và Phật địa; miệng thường khuyên người tu hạnh Tịnh độ trang nghiêm quả Phật; miệng thường dạy người lễ bái Tam Bảo, miệng thường dạy người xây dựng hình tượng, làm các việc cúng dường; miệng thường dạy người làm các việc thiện gấp như cứu lửa cháy đầu; miệng thường dạy người cứu giúp người nghèo khổ, không tạm nghỉ.
Đã phát nguyện về miệng rồi, đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thế Hoa Phật.
Nam mô Cao Đảnh Phật.
Nam mô Vô Biên Biện Tài Thành Phật.
Nam mô Sai Biệt Tri Kiến Phật.
Nam mô Sư Tử Nha Phật.
Nam mô Lê Đà Bộ Phật.
Nam mô Phước Đức Phật.
Nam mô Pháp Đăng Cái Phật.
Nam mô Mục Kiền Liên Phật.
Nam mô Vô Ưu Quốc Phật.
Nam mô Ý Tư Phật.
Nam mô Lạc Bồ đề Phật.
Nam mô Sư Tử Du Hí Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo, rũ lòng từ bi che chở nhiếp thọ, khiến chúng con tên… được như sở nguyện, mãn Bồ đề nguyện.

CHƯ HẠNH PHÁP MÔN

Lại nguyện xin hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường khắp mười phương, từ khi phát nguyện này về sau, tất cả chúng sanh đều đầy đủ chư hạnh pháp môn:
– Muốn có lòng tin Tam Bảo cương quyết thì có cung kỉnh pháp môn.
– Muốn không lòng nghi ngờ thì có kiên cố pháp môn.
– Muốn đoạn sự sinh tâm làm ác thì có Sám hối pháp môn.
– Muốn lời nguyền được thanh tịnh thì có niệm hối pháp môn.
– Muốn không hủy phá ba nghiệp thì có hộ thân pháp môn.
– Muốn tịnh bốn nghiệp thì có hộ khẩu pháp môn.
– Muốn tâm thanh tịnh thì có hộ ý pháp môn.
– Muốn nguyện vọng được đầy đủ thì có Bồ đề pháp môn.
– Muốn tất cả không hại thì có bi tâm pháp môn.
– Muốn lập đức hóa độ thì có từ tâm pháp môn.
– Muốn không hủy báng người khác thì có hoan hỷ pháp môn.
– Muốn không khinh dễ người khác thì có chí thành pháp môn.
– Muốn diệt ba đường ác thì có Tam Bảo pháp môn.
– Muốn hoàn toàn không giả dối thì có chơn thật pháp môn.
– Muốn không lòng bỉ ngã thì xả hại pháp môn.
– Muốn không do dự thì có tâm bỏ sự ràng buộc pháp môn.
– Muốn diệt trừ đấu tránh, kiện tụng thì có ý vô tránh pháp môn.
– Muốn tu hạnh bình đẳng thì có ứng chánh pháp môn.
Lại nguyện xin cho hết thảy chúng sanh đầy đủ vô lượng pháp môn sau này:
– Tâm xu hướng pháp môn là quán tâm như huyễn.
– Ý đoạn pháp môn là xả bỏ cội gốc bất thiện.
– Thần túc pháp môn là thân tâm đều khinh tiện.
– Tín căn pháp môn là nguyện không thối chuyển.
– Tấn căn pháp môn là không xả pháp lành.
– Niệm căn pháp môn là khéo tạo đạo nghiệp.
– Định căn pháp môn là nhiếp tâm vào chánh đạo.
– Huệ căn pháp môn là quán lý vô thường, khổ, không v.v…
– Tín lực pháp môn là vượt hẳn oai thế của ma vương.
– Tấn lực pháp môn, là một phen tới không bao giờ lui.
– Niệm lực pháp môn là chưa từng bỏ quên thiện niệm.
– Định lực pháp môn là diệt các vọng tưởng.
– Huệ lực pháp môn là xoay vần qua lại (vận chuyển tư tưởng).
– Truy giác pháp môn là tích cực tu hành Phật đạo.
– Chánh định pháp môn là nhập được tam muội.
– Tịnh tánh pháp môn là không ưa tu theo các thừa giáo pháp khác.
Nguyện xin cho chúng sanh đều được một trăm lẻ tám pháp môn như vậy của Bồ Tát Ma ha tát; thanh tịnh Phật độ, khuyến hóa người xan tham, tật đố, thảy đều thoát khỏi tám nạn; thảy đều nhiếp phục được người tranh tụng, sân nhuế; siêng làm các việc lành, khéo nhiếp phục người lười biếng; thảy đều được định ý thần thông; thâu nhiếp các loạn tưởng, không cho vọng động.
Đã phát nguyện về ý căn rồi, đại chúng lại cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Pháp Thiên Kỉnh Phật.
Nam mô Đoạn Thế Lực Phật.
Nam mô Cực Thế Lực Phật.
Nam mô Huệ Hoa Phật.
Nam mô Kiên Âm Phật.
Nam mô An Lạc Phật.
Nam mô Diệu Nghĩa Phật.
Nam mô Ái Tịnh Phật.
Nam mô Tàm Quý Nhan Phật.
Nam mô Diệu Kế Phật.
Nam mô Dục Lạc phật.
Nam mô Lâu Chí Phật.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, cứu hộ nhiếp thọ khiến các chúng sanh trong bốn loài, sáu đường, khắp ba cõi, nhờ sức công đức nhân duyên phát tâm, phát nguyện của đạo tràng sám hối này, đều đầy đủ phước đức trí huệ, nhờ sức thần thông mà được tùy tâm tự tại.

CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI
PHẦN CHÚC LỤY
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, đã vì chúng sanh trong bốn loài, sáu đường mà phát thệ nguyện rồi, thứ lại xin đem các chúng sanh ấy phó chúc cho các vị đại Bồ Tát. Nguyện xin chư đại Bồ Tát rũ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ cho chúng sanh được nhờ công đức sám hối phát nguyện này.
Lại nguyện xin rũ lòng từ bi niệm lực khiến hết thảy chúng sanh ấy đều muốn cầu vô thượng phước điền, hết lòng tin rằng: “Cúng dường Phật được vô lượng phước báu”. Khiến biết hết thảy chúng sanh một lòng hướng về Đức Phật được vô lượng quả báo thù thắng thanh tịnh, nguyện xin cho chúng sanh đối với các Phật sự không có tâm keo rít mà phát tâm đại bố thí, không luyến tiếc gì.
Lại nguyện xin hết thảy chúng sanh đối với hết thảy cơ sở Phật giáo, phát tâm làm các việc phước điền Vô thượng, xa lìa hạnh nguyện của Tiểu thừa, tu Bồ Tát đạo được vô ngại giải thoát, thành nhất thiết chủng trí của chư Phật.
Lại nguyện xin hết thảy chúng sanh đối các cơ sở Phật giáo trồng vô lượng căn lành, được vô lượng phước đức, trí huệ của Phật.
Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh thâu nhiếp lấy trí huệ sâu xa, nhìn vào Vô thượng trí vương được đầy đủ thanh tịnh.
Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh được thần lực vô ngại tự tại, dạo chơi khắp hết thảy chỗ của chư Phật đã đến.
Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh nhiếp thủ lấy giáo lý Đại thừa được vô lượng chủng trí, an trú bất động.
Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh thành tựu hoàn toàn phước điền đệ nhất, hay xuất sinh ra hết thảy trí huệ.
Lại nguyện cho hết thảy, chúng sanh đối với hết thảy chư Phật không có tâm hiềm khích, ân hận mà lại trồng các căn lành, tham cầu trí huệ của Phật.
Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh dùng được phương tiện nhiệm mầu, đi đến hết thảy cõi nước trang nghiêm của chư Phật; trong một niệm đã đi sâu vào pháp giới không biết mỏi mệt.
Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh được thân tướng trang nghiêm, không ai có thể so sánh kịp, hay đi khắp hết thảy mười phương thế giới không nhàm chán.
Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh đều thành tựu được thân tướng rộng lớn, đi lại tùy ý; đều được thần lực của Phật trang nghiêm hoàn toàn cảnh giới giải thoát, trong khoảng một niệm thực hiện được rõ ràng sức thần thông tự tại của chư Phật khắp hư không pháp giới.
Đã phát những đại nguyện như thế ấy rồi, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không; nguyện cho các chúng sanh đồng được như sở nguyện, mãn Bồ đề nguyện. Đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ Tam Bảo.
Thoảng hoặc như đệ tử tên… bị các quả báo khổ sở không thể cứu chúng sanh, nguyện xin đem các chúng sanh ấy phó thác cho:
Vô lượng vô biên, tận hư không giới Pháp thân Bồ Tát.
Vô lượng vô biên, tận hư không giới vô lậu sắc thân Bồ Tát.
Vô lượng vô biên, tận hư không giới phát tâm Bồ Tát.
– Hưng Chánh Pháp Mã Minh Đại sư Bồ Tát.
– Hưng Tượng pháp Long Thọ Đại sư Bồ Tát.
– Mười phương tận hư không giới Vô Biên Thân Bồ Tát.
– Mười phương tận hư không giới Quán Thế Âm Bồ Tát.
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Phổ Hiền Bồ Tát.
Sư Tử Du Hí Bồ Tát.
Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát.
Sư Tử Phan Bồ Tát.
Sư Tử Tác Bồ Tát.
Kiện Dõng Tinh Tấn Bồ Tát.
Kim Cang Huệ Bồ Tát.
Khí Ấm Cái Bồ Tát.
Tịch Căn Bồ Tát.
Huệ Thượng Bồ Tát.
Thường Bất Ly Thế Bồ Tát.
Dược Vương Bồ Tát.
Hư Không Tạng Bồ Tát.
Kim Cang Tạng Bồ Tát.
Thường Tinh Tấn Bồ Tát.
Bất Hưu Tức Bồ Tát.
Diệu Âm Bồ Tát.
Diệu Đức Bồ Tát.
Bảo Nguyệt Bồ Tát.
Nguyệt Quang Bồ Tát.
Bạt Đà Bà Luân Bồ Tát.
Việt Tam Giới Bồ Tát.
Lại xin phú chúc hết thảy chúng sanh ấy cho tất cả mười phương tận hư không giới chư đại Bồ Tát.
Nguyện xin chư đại Bồ Tát Ma ha tát dùng bổn thệ nguyện lực, thế độ chúng sanh lực, mà nhiếp thọ mười phương vô cùng, vô tận hết thảy chúng sanh; nguyện xin chư Bồ Tát Ma ha tát không xả bỏ chúng sanh, xem chúng sanh đồng như thiện tri thức, không có quan niệm chia rẽ; nguyện xin cho chúng sanh biết ơn chư Bồ Tát, thân cận cúng dường chư Bồ Tát. Nguyện xin chư Bồ Tát thương xót nhiếp thọ, khiến các chúng sanh ấy được tâm ngay thẳng, theo dõi Bồ Tát, không xa lìa Bồ Tát. Nguyện xin cho chúng sanh biết vâng lời Bồ Tát dạy bảo, không dám trái nghịch; được tâm kiên cố, không bỏ thiện tri thức, xa lìa tội lỗi tâm không thối chuyển; khiến chúng sanh vì thiện tri thức, không tiếc thân mạng, xả bỏ hết thảy, không trái ý thiện tri thức. Nguyện cho chúng sanh tu tập đại từ xa lìa các điều ác, nghe Chánh pháp của Phật đều hay thọ trì; nguyện khiến chúng sanh thiện căn nghiệp báo đồng như Bồ Tát; hạnh nguyện đồng như Bồ Tát; rốt ráo thanh tịnh, đầy đủ thần thông tùy ý tự tại; tu đạo Đại thừa cho đến khi chứng được hoàn toàn nhất thiết chủng trí; ở trong thời gian ấy không có lười biếng; cỡi nghiệp trí huệ đến chỗ an ổn, được vô ngại đạo, hoàn toàn tự tại. Trước hết là quy y Tam Bảo, đoạn nghi, sinh tín, sám hối, phát tâm, hiển quả báo, xuất địa ngục, giải oan, tự khánh (vui mừng) phát nguyện, hồi hướng, cho đến cuối cùng là phần chúc lụy này, như thế có bao nhiêu công đức đều đem bố thí cho hết thảy chúng sanh, tận hư không giới, khắp mười phương. Nguyện xin Đức Di Lặc Thế Tôn chứng giám cho chúng con, mười phương chư Phật thương xót che chở cho chúng con. Những điều chúng con sám hối đều được thành tựu; nguyện cho chúng sanh đồng với Từ Bi phụ, sinh đến cõi này tham dự hội Phật thuyết pháp đầu tiên; nghe pháp ngộ đạo, công đức trí huệ hết thảy đều đầy đủ, cùng với chư Bồ Tát, bình đẳng không sai khác, nhập Kim cang tâm, thành bậc Chánh giác.

TÁN PHẬT CHÚ NGUYỆN
Đa già a già độ, a la ha tam miệu tam Phật đà, mười hiệu đầy đủ độ người vô lượng, dứt sạch sinh tử.
Nguyện xin nhờ công đức nhân duyên sám hối hôm nay cho các chúng sanh và mọi người đều được hoàn toàn như sở nguyện, mãn Bồ đề nguyện:
1) Đệ tử chúng con tên… những lời thệ nguyện hôm nay đã phát ra, nguyện xin nguyện nào cũng đồng như mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật, chư đại Bồ Tát đã phát thệ nguyện.
2) Chư Phật, chư đại Bồ Tát đã có phát thệ nguyện không thể cùng tận, chúng con hôm nay thệ nguyện cũng như vậy, rộng như pháp tánh, cứu cánh như hư không; cùng tận đời vị lai, hết thảy số kiếp, chúng sanh không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận.
3) Thế giới không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận.
4) Hư không không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận.
5) Pháp tánh cũng không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận.
6) Niết bàn không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận.
7. Phật ra đời không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận.
8. Trí huệ của chư Phật không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận.
9) Tâm tưởng biết không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận.
10) Trí sinh khởi không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận, thế gian đạo chủng, pháp đạo chủng, trí huệ đạo chủng không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận.
Nếu mười điều ấy có thể cùng tận, lời nguyện của chúng con mới có thể cùng tận.
Mười điều ấy không cùng tận, nguyện chúng con không bao giờ cùng tận.
Hết thảy đều Hòa nam Tam thừa Thánh chúng.

TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP
QUYỂN THỨ MƯỜI
— HẾT —

CUỐI QUYỂN MƯỜI
Lương Hoàng Bảo Sám,
Vạn đức Hồng danh,
Linh văn thập quyển tối hoằng thâm.
Tự tự miễn tai truân,
Đảnh lễ Phật danh,
Tiêu tai bảo an ninh.
Nam mô Pháp Vân Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

CUNG VĂN
Thập thân tướng hảo, nguy nguy bất động tử kim sơn, thập hiệu Năng Nhân, đản đản thường viên ngân hán nguyệt. Thần cơ phổ ứng, diệu hóa vô phương. Nguyện thử vô ngại chi đại bi, chứng thử hậu thời chi Phật sự.
Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng… tu sùng Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp kim đương đệ thập quyển, thiện quả châu long, chúng đẳng ư kỳ đàn nội, nhiên đăng phát diệm, tán hoa trang nghiêm, thước minh hiến quả, thiết cúng vận tâm. Phu dương chủng chủng chi công huân, kỉnh lễ trần trần chi Phật sự. Phát ân trọng tâm, bỉnh thành hồi hướng. Thập phương Tam thế Phật; Hoa tạng chúng hùng văn, Ngũ nhãn Bích Chi ca, lục thông A La Hán, thiên chơn địa Thánh, thủy triết dương hiền, tứ phủ Diêm La, thập phương huyền tạo tịnh nguyện thùy giám thắng nhân.
Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng… tẩy không vi tế tội khiên, thành tựu vô biên phước lợi. Phục nguyện đốn khử thập sự, hánh thoát thập triền, viên phát thập tâm. Thập nguyện mãn nhi chơn không nguyệt lãng, tu hành thập địa, thập chướng đoạn, nhi giác uyển hoa khai. Trần trần lao giải thoát chi huyền môn, xứ xứ xiển Tỳ lô chi tánh hải. Oan thân phổ lợi, phàm Thánh đồng tư, câu thừa sám hối chi thiện duyên cộng chứng chơn thường chi diệu lý. Tuy tắc vi văn sám hối, thành khủng tế hoặc vị trừ, tái lao Tôn chúng, câu trần sám hối.
Nam mô Sám Hối Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
Lương Hoàng Bảo Sám, thập quyển công đức lực nguyện diệt đệ tử đẳng… thập phương tội, thân chứng Bồ Tát Pháp Vân Địa.
Sám văn cử xứ, tội hoa phi.
Giải liễu oan, sám liễu tội,
Tiêu tai tăng phước thọ,
Thoát khổ sinh Đao Lợi.
Giải liễu oan, sám liễu tội,
Tiêu diêu trực nhập Long Hoa hội.
Long Hoa tam hội nguyện tương phùng.
Di Lặc Phật tiền thân thọ ký.
Nam mô Long Hoa Hội Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
Lương Hoàng Bảo Sám,
Thập quyển dĩ toàn châu,
Hồi hướng tứ ân tịnh tam hữu,
Bái sám chúng đẳng tăng phước thọ.
Nguyện tương pháp thủy tẩy khiên vưu.
Duy nguyện vong giả vãng Tây du.
Pháp Vân Địa Bồ Tát
Duy nguyện ai nạp thọ.
Nam mô Pháp Vân Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh…

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ, nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN
Nam mô a di đa bà dạ. Ða tha dà đa dạ. Đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A dị rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)
A Di Ðà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di,
Hám mục trừng thanh tứ đại hải.
Quang trung hóa Phật vô số ức.
Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên.
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,
Cửu phẩm hàm linh đẳng bỉ ngạn.
Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Ðà Phật.
Nam mô A Di Ðà Phật. (108 lần)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

SÁM THẬP PHƯƠNG
Thập phương tam thế Phật,
A Di Ðà đệ nhứt,
Cửu phẩm độ chúng sanh,
Oai đức vô cùng cực,
Ngã kim đại quy y,
Sám hối tam nghiệp tội.
Phàm hữu chư phước thiện.
Chí tâm dụng hồi hướng.
Nguyện đồng niệm Phật nhơn,
Cảm ứng tùy thời hiện.
Lâm chung Tây phương cảnh,
Phân minh tại mục tiền.
Kiến văn giai tinh tấn,
Ðồng sanh Cực Lạc quốc,
Kiến Phật liễu sanh tử,
Như Phật độ nhứt thiết.
Vô biên phiền não đoạn,
Vô lượng pháp môn tu,
Thệ nguyện độ chúng sanh,
Tổng giai thành Phật đạo.
Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng,
Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng,
Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí.

HỒI HƯỚNG
Sám hối công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi hướng,
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện sanh Tây phương Tịnh Độ trung,
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ,
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cộng thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN
Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển, phong điều võ thuận, quốc thới dân an, thế giới hòa bình, Việt Nam thạnh trị.
Kỳ nguyện: Hiện tại phụ mẫu, quá khứ phụ mẫu, pháp giới đa sanh phụ mẫu, tùng tư nhập Thánh siêu phàm; lụy thế oan thân từ thử thừa ân câu mông giải thoát. Cánh kỳ thân duyên tín thí, viễn cận đàn na, Sư trưởng, lương bằng, cửu huyền thất tổ, huynh đệ tỷ muội, nam nữ nội ngoại, bá thúc cô di, hiện tiền tội diệt phước sanh, một hậu vãng sanh Cực Lạc quốc, tứ sanh cửu hữu, lục đạo tam đồ câu triêm thắng ích. Lao ngục hệ bế, tù cấm già tỏa, tật bệnh tai ách, tận tiêu trừ, thân tâm an lạc, thường hoạch cát tường, viễn ly khổ ách.
Phổ nguyện: Nhất thiết Phật tử xuất gia tại tục, phát tâm phát nguyện, xuất bản cập tái bản ấn tống. Lương Hoàng Bảo Sám Pháp văn, thân tâm an lạc, phước thọ tăng long, Bồ đề kiên cố, đạo nghiệp viên thành, đồng đăng giác ngạn…
Nam mô A Di Đà Phật (đồng niệm)
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát Vô thượng tâm.
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí tuệ như hải.
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại.

CỤ ĐÀM HUYỀN SÁM HỐI
Năm 1957, cụ Đàm Huyền 90 tuổi. Cụ là thân sinh của đạo hữu Phạm Ất, tức là bác Mật, chủ tiệm Liên Phát, 20 đường Độc Lập, Nha Trang. Cụ đau bệnh già. Một hôm đang nằm nghỉ, bỗng nhiên Cụ dạ lên 3 tiếng thật lớn. Bác Mật dậy liền chạy đến hỏi. Cụ bảo: “Con có nghe không? Phật đứng ngoài cửa sổ gọi ba, bảo ba có tội với bà nội của con, cho nên Phật chưa rước đi. Cần phải sám hối cho ba đã, đến ngày mai đúng 7 giờ sáng, Phật sẽ đến rước. Con nhớ lên chùa Hải Đức mời thầy Cả (tức là Hòa thượng Hải Đức) hộ niệm cho ba.
Cụ nói xong bác Mật cho các anh em đồng đạo biết và tổ chức đạo tràng Lương Hoàng Sám ngay. Từ ngày cụ yếu trong nhà bác Mật cũng đã có tụng kinh suốt đêm ngày. Vả lại, bình nhật cụ là đệ tử của Hòa thượng Hải Đức, cụ có niệm Phật nhiều. Chính tôi (dịch giả), cũng đã có khuyên cụ niệm Phật từ năm 1954.
Các Phật tử luân phiên tụng niệm đến 7 giờ sáng. Cụ thoát thần cách nhẹ nhàng như lời Phật dạy, trước sự chứng minh và hộ niệm của Đại Đức Thích Chánh Trực (Đại diện cho Hòa thượng). Mùi hương lạ thơm khắp nhà. Mọi người đều vui mừng, thấy việc chưa từng có.
Riêng đạo hữu Hồi Xuân Đường, vị Đông y đã từng săn sóc cụ lâu nay, liền phát tâm Bồ đề, thỉnh tượng về nhà thờ Phật và bái sám.
Dịch giả tường thuật.

CHÚ THÍCH
(1) Thanh tịnh thú: Chỗ ở, nơi thác thai được thanh tịnh, tức là Y báo, Chánh báo, Tịnh độ.
(2) Thất thánh tài: Bảy thứ của báu của Thánh nhân sau khi đã lên địa vị Kiến đạo rồi. Các Kinh chia 7 thứ này có hơi khác nhau: 1) Tín, 2) Giới, 3) Đa văn, 4) Tàm, 5) Quý, 6) Xả, 7) Huệ.
(3) Nhất thiết chủng trí: Trí huệ của Phật
(Xem chú thích số 9 quyển 2)
(4) 37 phẩm trợ đạo: 37 pháp giúp cho đi đến Niết bàn như con đường đạo lộ. 37 là: Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ Như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ đề phần và Bát Thánh đạo vậy.
(5) 12 nhân duyên quán: Quán sát 12 nhân duyên:
1) Vô minh, 2) Hành, 3) Thức, 4) Danh sắc, 5) Lục nhập, 6) Xúc, 7) Thọ, 8) Ái, 9) Thủ, 10) Hữu, 11) Sanh, 12) Lão tử.
(6) Sáu Ba la mật: Tức Lục độ: 1) Bố thí, 2) Trì giới, 3) Nhẫn nhục, 4) Tinh Tấn, 5) Thiền định, 6) Trí huệ.

(7), (8) Đại bi Tam niệm: Tâm đại bi của Phật thường an trú bất động trong ba trường hợp sau đây:

 1. Phật giáo hóa chúng sinh tin Phật, Phật cũng không vui mừng, tâm thường an trú nơi chánh niệm, chánh trí.
 2. Chúng sinh không tin Phật, Phật cũng không buồn phiền, tâm thường an trú nơi chánh niệm, chánh trí.
 3. Chúng sinh có khi tin, có khi cũng không tin. Phật cũng không vui mừng và cũng không buồn phiền. Tâm thường an trú nơi chánh niệm, chánh trí.

(9) Thập lực: Tức 10 trí lực của Phật. (xem chú thích số 8, quyển 5)
(10) Tứ vô sở úy: Bốn món không sợ: 1) Nhất thiết trí vô úy: Hiểu biết tất cả Pháp thế và Xuất thế. 2) Lậu tận vô úy: Dứt sạch các giống sinh tử hữu lậu. 3) Thuyết chướng đạo vô úy: Nói rõ các đạo lý hay chướng ngại các tà ma ngoại đạo. 4) Thuyết tận khổ đạo vô úy: Nói rõ đạo gì không hay diệt hại các thống khổ – Phật đứng dậy: Phật đối giữa đại chúng tự tuyên bố điều ấy một cách hùng hồn, không sợ sệt.
(11) 18 pháp bất cộng:

 1. Thân không lỗi.
 2. Miệng không lỗi.
 3. Niệm không lỗi.
 4. Không có tâm tưởng khác.
 5. Không có tâm bất định.
 6. Không có tâm không biết mà đã xả.
 7. Sự muốn không giảm.
 8. Tinh tấn không giảm.
 9. Niệm không giảm.
 10. Huệ không giảm.
 11. Giải thoát không giảm.
 12. Giải thoát tri kiến không giảm.
 13. Tất cả thân nghiệp đều hành động theo trí huệ.
 14. Tất cả khẩu nghiệp đều hành động theo trí huệ.
 15. Tất cả ý nghiệp đều hành động theo trí huệ.
 16. Trí huệ biết đời vị lai không ngại.
 17. Trí huệ biết đời quá khứ không ngại.
 18. Trí huệ biết đời hiện tại không ngại.

18 pháp này chỉ riêng Phật chứng được nên gọi là bất cộng.

(12) 84.000 pháp môn: là pháp môn tu hành đối trị với 84.000 phiền não.
(13) Pháp thân thường trú: tức là chơn thân, thật tướng của Phật, cũng gọi là Phật tánh hay Pháp tánh.
(14) Tam lậu: 1. Dục lậu: chúng sanh bị vô minh ái nhiễm ràng buộc nên ở mãi trong Dục giới không ra được. 2. Hữu lậu: Chúng sanh bị vô minh phiền não tạo nghiệp chịu quả nên không ra được các cõi Sắc giới và Vô sắc giới. 3. Vô minh lậu: Chúng sinh bị vô minh che lấp tâm tánh nên không ra khỏi ba cõi.
(15) Ngũ cái: Năm món ngăn che tâm tánh: 1) Tham dục. 2) Giận nóng. 3) Ngủ nghỉ, tâm hôn trầm, tán loạn. 4) Trạo hối: Trong tâm có xao động, ăn năn. 5) Nghi ngờ: Không phân biệt được chơn ngụy, do dự, không quyết định.
(16) 10 triền: 10 giây ràng buộc:

 1. Vô tàm: Có tội lỗi mà không biết hổ.
 2. Vô quý: Có tội lỗi người khác biết được mà không biết thẹn.
 3. Tật: Thấy người có đức hạnh hay ganh tị, ghen ghét.
 4. Xan: Keo kiết không biết bố thí.
 5. Hối: Ăn năn tội lỗi đã làm. Sám hối nên dứt tâm.
 6. Thùy miên: hôn mê, không tỉnh táo, không xét được thâm tâm.
 7. Trạo cử: trong tâm xao động.
 8. Hôn trầm: Tinh thần hôn mê không biết gì.
 9. Sân hận: Đối nghịch cảnh không nhẫn nhục mà hay sân hận.
 10. Phú: che dấu tội lỗi. – Mười pháp nầy trói buộc chúng sanh trong luân hồi đau khổ.

(17) Bảy phương tiện:
Ngũ đình tâm quán:

 1. Quán bất tịnh: để đối trị tâm tham dục.
 2. Quán từ bi: để đối trị lòng hay giận hờn.
 3. Quán sổ tức: để đối trị tâm tán loạn.
 4. Quán nhân duyên: để đối trị tâm si mê.
 5. Quán niệm Phật: để đối trị nghiệp chướng.
 6. Biệt quán: Quán sát riêng từng món ví như quán Tứ niệm xứ: Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã.
 7. Tổng tướng quán: Trong một niệm quan sát tổng quát bốn pháp một lần: Thân thọ tâm pháp. Như quán thân bất tịnh thì biết cả thọ, tâm, pháp cũng vậy.

(18) Pháp Noãn đảnh:

 1. Noãn vị: Lấy chỗ biệt tướng, tổng tướng, và quán cảnh Tứ đế, phát trí hiểu được một phần tương tợ Phật tánh, hàng phục được chút đỉnh phiền não. Cũng như hai cây gỗ cọ nhau mới thấy hơi nóng nóng.
 2. Đảnh vị: Theo noãn pháp tu tiến lên có phần thắng tấn, định huệ được rõ ràng như lên đỉnh núi thấy rõ bốn phương.
 3. Nhẫn vị: Bởi công tu từ trước có phần thắng tấn, với cảnh Tứ đế có kham nhẫn làm vui.
 4. Thế đệ nhất vị: Tu Tứ đế đến đây sắp thấy Pháp tánh, vào Sơ quả đối với thế gian là hơn hết.

(19) 16 Thánh tâm: 16 hành tướng quán sát Tứ đế để vào địa vị Kiến đạo sau khi đoạn được kiến hoặc.
(20) 16 hành quán: 16 phương pháp quán sát lý Tứ đế khổ trí nhẫn v.v… (muốn rõ xem ở bài địa vị Kiến đạo)
(21) Tứ đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo là bốn sự thật quyết định.
(22) Bình đẳng vô tướng: Về phương diện Đại thừa thì Tứ đế có tính cách bình đẳng, vô tướng, vô lượng, vô tác nên Tứ đế không có nghĩa tiêu cực mà là tích cực, phát từ bi tâm cứu độ chúng sinh trước khi thành Phật.
(23) Tứ quả: 4 quả vị của Tiểu thừa:
1. Sơ quả gọi là Tu đà hoàn hay Nhập lưu: còn bảy phen sinh tử nữa mới chứng A la hán.
2. Nhị quả hay là Tư đà hàm, gọi là Nhất lai: còn một phen sanh tử nữa mới chứng A la hán.
3. A na hàm hay là Bất lai: không sinh lại nữa, chết rồi chứng quả A la hán.
4. A la hán gọi là Vô sinh: hết sinh tử luân hồi.
(24) (25) Biệt tướng và Tổng tướng
(xem chú thích số 17 Bảy phương tiện, quyển này)
(26) Vô sinh nhẫn: Cũng gọi là Vô sinh Pháp nhẫn: Chứng được Phật tánh là lý tánh, bất sinh, bất diệt. Từ sơ địa đến Bát địa Bồ tát mới vào được Vô sinh nhẫn.
(27) Thập trú: Địa vị này sau khi đã qua khỏi địa vị Thập tín, thắng tấn lên đến Phật địa, đã vào không lý bát nhã rồi an trú vào đó mà sanh công đức nên gọi là “địa”.
(28) Kim cang tâm: Tâm của Bồ Tát kiên cố không thể phá hoại.
(29) Vô minh: Không sáng, cội gốc của si mê, căn bản của tham, sân, si, phiền não do vô minh mà sanh. Đến địa vị Phật mới hết vô minh, sanh giác ngộ.
(30) 10 trí lực (xem chú thích số 8 quyển 5).
(31) 4 món vô úy (xem chú thích số 10 quyển này).
(32) 18 pháp bất cộng (xem chú thích số 11 quyển này).

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH, TƯỢNG PHẬT
1. Một là: những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ.
2. Hai là: thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù.
3. Ba là: vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này.
4. Bốn là: các vị hộ pháp thiện thần thường ủng hộ nên những loài dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo lánh xa không dám hãm hại.
5. Năm là: tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt
6. Sáu là: chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời.
7. Bảy là: lời nói, việc làm trời người hoan hỷ, đi đến đâu cũng được mọi người kính mến, ngợi khen.
8. Tám là: ngu chuyển thành trí, bệnh được an lành, mạnh khỏe chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân.
9. Chín là: vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.
10. Mười là: hay vì tất cả chúng sinh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sinh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe Pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả.

ẤN QUANG TỔ SƯ DẠY: Ấn tống Kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ Ðề ấn tống, để trồng cội phước đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.

Hiệu chính: HT. Thích Trí Tịnh
Dịch giả: HT. Thích Viên Giác

Xem các quyển khác trong Lương Hoàng Sám tại đây (ấn vào tên)Lương Hoàng Sám

HẾT!

273 lượt xem
29/06/2020

Bình luận