Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lương Hoàng Sám – Quyển thứ chín

ĐẦU QUYỂN CHÍN
Nhất bách bát trì Kinh mãn tạng đồ. Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật, Tỳ Lô tâm nội Du Già bộ. Đại thừa kinh điển cộng Di Đà. Nam phương Long Nữ trực chứng Bồ đề lộ.
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

CUNG VĂN
Đạo việt ư cửu thiên, Thích Phạm hiệu viết Thế Hùng, công siêu ư cửu hữu hàm linh; danh xưng Điều Ngự, hoặc bạt khổ ư cửu u giới nội, hoặc nhiếp sinh ư cửu phẩm trì trung. Cửu thứ đệ định nhất niệm năng siêu cửu giới sắc thân. Tùy duyên thị hiện, quang hàm pháp giới đạo việt quần sinh. Nguyện thùy vạn hạnh chi trang nghiêm, giám thử cửu thời chi Phật sự.
Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng… tu kiến Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, kim đương đệ cửu quyển, nhập đàn duyên khởi. Nghiêm liệt hương đăng chi hoa quả, bàn trình phỉ cúng chi trân tu. Biểu thử nhất tâm cúng dường Tam Bảo, tẩy tâm, địch lự, phát lộ, kiền thành. Pháp thân bất động, Pháp tánh trạm nhiên.
Pháp hóa biến châu, pháp âm phổ bị. Hiện tử ma chi kim tướng, diêu bạch ngọc chi minh đài. Lễ bái quy y, lân mẫn nhiếp thọ; trừ vị trừ chi tội cấu; sám vị sám chi khiên vưu. Thiết niệm cầu sám đệ tử đẳng… trần kiếp dĩ lai, mê lưu kim nhật; thường muội cửu giới chi quả nhân. Vô minh tự phú; bất tín cửu tuyền chi khổ báo, tà kiến hoạnh sinh, khinh miệt cửu bộ chi Tôn kinh. Tứ tình tạo tội, oanh triền cửu kiết chi phiền não. Túng ý vọng vi tự tán hủy tha, tổn nhân lợi kỷ. Hoặc nhân đấu xứng nhi khi cuống, hoặc nhân tửu sắc dĩ hoang mê. Vị tham trần thế chi tạm hoan, nan miễn u đồ chi cực khổ. Kim tắc triền chi hối quá, hạnh khởi kỉnh tâm; quy y chơn tịnh chi phước điền, đại vị y văn nhi sám hối. Cung khấu Hồng Từ, minh huân gia bị.
Phật thân sung mãn ư pháp giới. Phổ hiện nhất thiết quần sinh tiền. Tùy duyên phó cảm mị bất châu. Nhi hằng xứ thử Bồ đề tọa.
Khải vận Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, nhất tâm quy mạng tam thế chư Phật:
Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật.
Nam mô Thi Khí Phật.
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY
LỄ PHẬT THẾ CÁC CHÚNG SANH TRONG ĐỊA NGỤC A TỲ
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy từ phần quy y trở đi cho đến phần này về sau đều trình bày vạn pháp sai biệt, tội phước bất nhất, nhưng cũng rõ ràng như sáng và tối, tóm lại mà nói thì chỉ có thiện và ác mà thôi.
Thiện là con đường tốt đẹp, đi lên các cõi trên, ác là nẻo xấu xa, đọa xuống các cõi dưới, trong ba đường ác. Tu nhân nghĩa thì đi về cảnh giới an vui tốt đẹp, gây tàn hại thì đọa xuống cảnh giới khổ đau hạ tiện. Người ở cảnh thù thắng an vui là do nghiệp thù thắng an vui mà được quả báo tốt đẹp, chứ không phải do sự tranh đua vô đạo, tàn ác bất nhân mà được.
Người ở cảnh thù thắng, thọ hưởng vui thú nhiệm mầu, tự nhiên, tiêu diêu tự tại, thẳng đến đạo Bồ đề giác ngộ. Người ở cảnh hạ liệt đau khổ là do nghiệp xấu xa, hạ liệt, tàn ác bất nhân gây ra.
Người ấy ở trong hỏa thành, lưới sắt, ăn thời ăn hoàn sắt nóng mãnh liệt, uống thời nước đồng sôi dữ dội. Thọ mạng vô tận, kiếp số vô cùng chịu đủ thống khổ.
Thống khổ trong địa ngục không thể kể xiết, không thể chịu nổi. Tinh thần lìa khỏi thân mạng này liền sa đọa vào địa ngục hỏa thành. Quả báo thì có đao luân gia hình, đền nợ thì có đá lửa mài thân. Mạng sống kéo dài, ôm khổ mà chịu. Dầu thoát khỏi địa ngục cũng đọa vào ngạ quỷ. Thân hình tiều tụy, ôm lòng đói khát, miệng khạc ra lửa, mạng sống mong manh. Chết rồi lại đọa làm súc sinh chịu bao khổ sở. Da thịt làm đồ ăn, thân hình bị chia xẻ nấu nướng, yến tiệc linh đình. Hoặc là chở nặng đi xa, làm việc nguy hiểm. Đó là một nỗi khổ nặng nhất trong ba đường ác.
Đau đớn thay cho những kẻ ở trong đêm dài của dục vọng mờ mịt không có ngày ra mà không tự biết!
Vui khổ rõ ràng như vậy, mà nói không ai tin. Cũng chỉ vì chúng sanh hay chấp lấy cái bản ngã nhỏ nhen của mình nên không tin, lại nghi ngờ mê muội.
Bởi nghi ngờ mê muội nên có lắm người không ưa điều lành. Sở dĩ Phật dạy: “Đời có mười việc, chết đọa địa ngục:
1) Là ý không chuyên làm lành, không tu công đức.
2) Là tham ăn như cọp đói kia không khác.
3) Là say mê tửu sắc, ôm lòng độc hại.
4) Là thường tập ngu si, không nghe lời can gián.
5) Là tự ỷ sức mình, làm các việc ác.
6) Là ưa giết chúng sanh, lấn hiếp người cô quả.
7) Là thường làm bạn với kẻ ác.
8) Là xâm lấn phạm vi của người.
9) Là lời nói không chơn thật.
10) Là không thương mọi loài, làm các nghiệp ác.
Những người như thế, không thể sống lâu, chết vào đường ác”.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy: Theo lời Phật dạy, mấy ai thoát được. Nếu không thoát được thì ở trong địa ngục đều có tội phần.
Đại chúng mọi người đều đã lãnh hội được ý ấy, thì tự mình không nên buông lung, phải gấp tu Bồ Tát đạo; cần cầu Phật pháp, lợi ích chúng sanh. Trước là tự diệt tội cho mình, sau là sinh phước cho người.
Đó là tự lợi, lợi tha, mình và người không khác.
Ngày nay cùng nhau khởi tâm dõng mãnh, tâm kiên cố, tâm từ bi, tâm độ hết thảy, tâm cứu hết thảy. Phát tâm như vậy cho đến khi thành Phật, không quên bổn nguyện.
Nguyện xin mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật, chư đại Bồ Tát, đem đại thần thông lực, đại từ bi lực, đại giải thoát địa ngục lực, tế độ ngạ quỉ lực, cứu tế chúng sanh lực, đại thần chú lục, đại oai mãnh lực, khiến chúng con tên… việc làm đều được kết quả lợi ích, lời nguyện đều được thành tựu viên mãn.
Chúng con một lòng tha thiết đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện vì hết thảy chúng sanh đang chịu khổ trong địa ngục A tỳ, cho đến hết thảy chúng sanh đang chịu khổ trong hắc ám địa ngục, trong mười tám địa ngục lạnh, trong mười tám địa ngục nóng, trong mười tám địa ngục đao luân, địa ngục rừng kiếm, địa ngục hỏa xa, địa ngục phất xí, địa ngục hầm than mà quy y Tam Bảo.
Những địa ngục ấy lại có tám vạn bốn ngàn địa ngục khác làm quyến thuộc. Trong ấy có bao nhiêu chúng sanh chịu khổ, chúng con nguyện do Bồ đề tâm, Bồ đề hạnh, Bồ đề nguyện, xin vì hết thảy chúng sanh ấy mà đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đại Âm Tán Phật.
Nam mô Tịnh Nguyện Phật.
Nam mô Nhật Thiên Phật.
Nam mô Lạc Huệ Phật.
Nam mô Nhiếp Thân Phật.
Nam mô Oai Đức Thế Phật.
Nam mô Sát Lợi Phật.
Nam mô Đức Thừa Phật.
Nam mô Thượng Kim Phật.
Nam mô Giải Thoát kế Phật.
Nam mô Nhạo Pháp Phật.
Nam mô Trú Hạnh Phật.
Nam mô Xả Kiêu Mạn Phật.
Nam mô Trí Tạng Phật.
Nam mô Phạm Hạnh Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Vô Ưu Danh Phật.
Nam mô Đoan Nghiêm Thân Phật.
Nam mô Tướng Quốc Phật.
Nam mô Liên Hoa Phật.
Nam mô Vô Biên Đức Phật.
Nam mô Thiên Quang Phật.
Nam mô Huệ Hoa Phật.
Nam mô Tần Đầu Ma Phật.
Nam mô Trì Phú Phật.
Nam mô Sư Tử Du Hý Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi cứu độ dẫn tiếp các chúng sanh chịu khổ trong A tỳ địa ngục, cho đến trong hắc ám địa ngục, đao luân địa ngục, hỏa xa địa ngục, phất xí địa ngục và trong các địa ngục quyến thuộc v.v… Xin nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, nhất thiết Thánh Hiền lực, khiến những chúng sanh hiện đang chịu khổ, ngày nay liền được giải thoát, hoàn toàn không đọa trở lại trong các địa ngục, hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, rốt ráo không tạo nghiệp địa ngục, không sinh vào địa ngục, sinh về Tịnh độ, bỏ sống địa ngục được sống trí huệ, bỏ thân địa ngục được thân Kim cang, bỏ khổ Địa ngục được vui Niết bàn, nhớ địa ngục khổ, phát Bồ đề tâm, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại trí, sáu thức thần thông tự tại như ý. Đầy đủ trí huệ, tu đạo Bồ Tát, dõng mãnh tinh tấn không thôi không nghỉ, tiến đến hạnh Thập địa, vào tâm Kim cang, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI TÁM
LỄ PHẬT THẾ CÁC CHÚNG SANH TRONG ĐỊA NGỤC KHÔI HÀ, ĐỊA NGỤC THIẾT HOÀN V.V…
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo nguyện xin vì những chúng sanh trong:
Địa ngục khôi hà,
Địa ngục rừng kiếm,
Địa ngục rừng gai,
Địa ngục cột đồng,
Địa ngục máy sắt,
Địa ngục lưới sắt,
Địa ngục hang sắt,
Địa ngục hoàn sắt,
Địa ngục đá nhọn.
Những địa ngục như vậy đầy khắp mười phương tận hư không giới.
Ngày nay chúng con nguyện vì hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong các địa ngục ấy, phát tâm Bồ đề mà quy y đảnh lễ Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phạm Tài Phật.
Nam mô Bảo Thủ Phật.
Nam mô Tịnh Căn Phật.
Nam mô Cụ Túc Luận Phật.
Nam mô Thượng Luận Phật.
Nam mô Phất Sa Phật.
Nam mô Đề Sa Phật.
Nam mô Hữu Nhật Phật.
Nam mô Xuất Nê Phật.
Nam mô Đắc Trí Phật.
Nam mô Mô La Phật.
Nam mô Thượng Cát Phật.
Nam mô Pháp Lạc Phật.
Nam mô Cầu Thắng Phật.
Nam mô Trí Huệ Phật.
Nam mô Thiện Thánh Phật.
Nam mô Võng Quang Phật.
Nam mô Lưu Ly Tạng Phật.
Nam mô Danh Văn Phật.
Nam mô Lợi Tịch Phật.
Nam mô Giáo Hóa Phật.
Nam mô Nhật Minh Phật.
Nam mô Thiện Minh Phật.
Nam mô Chúng Đức Thượng Minh Phật.
Nam mô Bảo Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Phan Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Tác Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo, dùng sức từ bi, đồng gia tâm cứu hộ, cho các chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục khôi hả, địa ngục rừng kiếm v.v… liền được giải thoát, hết thảy khổ quả đều được tiêu trừ. Những nghiệp địa ngục rốt ráo thanh tịnh, bỏ thân địa ngục được thân Kim cang, bỏ khổ địa ngục, được vui Niết bàn, nhớ địa ngục khổ, phát Bồ đề tâm, đồng ra khỏi nhà lửa, thẳng đến đạo tràng; cùng với các vị Bồ Tát thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN
LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG NHỮNG ĐỊA NGỤC UỐNG NƯỚC ĐỒNG SÔI, ĐỊA NGỤC HẦM HỐ v.v…
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện khắp vì hết thảy chúng sanh đọa địa ngục trong mười phương tận hư không giới.
Địa ngục uống nước đồng sôi,
Địa ngục chúng hiệp,
Địa ngục khiếu oán,
Địa ngục đại khiếu oán,
Địa ngục nóng,
Địa ngục đại nóng,
Địa ngục hầm than,
Địa ngục rừng cháy, v.v…
Những địa ngục ấy có vô lượng vô biên địa ngục khác làm quyến thuộc.
Trong các địa ngục ấy chúng sanh đang chịu khổ, chúng con nguyện xin đem sức Bồ đề tâm, thay thế hết thảy chúng sanh ấy mà đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Nhơn Nguyệt Phật.
Nam mô La Hầu Phật.
Nam mô Cam Lồ Minh Phật.
Nam mô Diệu Ý Phật.
Nam mô Đại Minh Phật.
Nam mô Nhất Thế Chủ Phật.
Nam mô Lạc Trí Phật.
Nam mô Sơn Vương Phật.
Nam mô Tịch Diệt Phật.
Nam mô Đức Tụ Phật.
Nam mô Thiên Vương Phật.
Nam mô Diệu Âm Thanh Phật.
Nam mô Diệu Hoa Phật.
Nam mô Trú Nghĩa Phật.
Nam mô Công Đức Oai Tụ Phật.
Nam mô Trí Vô Đẳng Phật.
Nam mô Cam Lồ Âm Phật.
Nam mô Thiện Thủ Phật.
Nam mô Lợi Huệ Phật.
Nam mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật.
Nam mô Thắng Âm Phật.
Nam mô Lê Đà Hạnh Phật.
Nam mô Thiện Nghĩa Phật.
Nam mô Vô Quá Phật.
Nam mô Hành Thiện Phật.
Nam mô Kiên Dõng Tinh Tấn Bồ Tát.
Nam mô Kim Cang Huệ Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm cứu hộ, nguyện cho hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục uống nước đồng sôi v.v… hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy khổ não đều được giải thoát, từ nay về sau không còn đọa lại trong các địa ngục, không sinh vào địa ngục, sinh về Tịnh độ; bỏ mạng địa ngục được mạng trí huệ, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông tự tại như ý; ra khỏi địa ngục được vào Niết bàn, đồng như chư Phật, thành Đẳng chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI
LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG CÁC ĐỊA NGỤC, ĐAO BINH, ĐỒNG PHỦ v.v…
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, nguyện vì hết thảy chúng sinh khắp mười phương, tận hư không giới, hiện đang chịu khổ trong các địa ngục:
Địa ngục tưởng tượng,
Địa ngục hắc sa,
Địa ngục đóng đinh vào thân,
Địa ngục giếng lửa,
Địa ngục cối đá,
Địa ngục sỏi bay,
Địa ngục đao binh,
Địa ngục đói khát,
Địa ngục chảo đồng sôi, v.v…
Những địa ngục như thế ấy vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con nguyện xin vì hết thảy chúng sanh trong các địa ngục ấy, đem sức Bồ đề tâm thay thế các chúng sanh ấy mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Hoa Tạng Phật.
Nam mô Diệu Quang Phật.
Nam mô Nhạo Thuyết Phật.
Nam mô Thiện Tế Phật.
Nam mô Chúng Vương Phật.
Nam mô Ly Úy Phật.
Nam mô Biện Tài Nhật Phật.
Nam mô Danh Văn Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Minh Phật.
Nam mô Thượng Ý Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Đại Kiến Phật.
Nam mô Phạm Âm Phật.
Nam mô Thiện Âm Phật.
Nam mô Huệ Tế Phật.
Nam mô Vô Đẳng Ý Phật.
Nam mô Kim Cang Quân Phật.
Nam mô Bồ Đề Ý Phật.
Nam mô Thọ Vương Phật.
Nam mô Bàn Đà Âm Phật.
Nam mô Phước Đức Lực Phật.
Nam mô Thế Đức Phật.
Nam mô Thánh Ái Phật.
Nam mô Thế Hạnh Phật.
Nam mô Hổ Phách Phật.
Nam mô Lạc Tri Phật.
Nam mô Khí Ấm Cái Bồ Tát.
Nam mô Tịch Căn Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm cứu hộ, xin cho hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong các địa ngục đao binh v.v… và trong hết thảy địa ngục quyến thuộc, ngày nay liền được giải thoát, bao nhiêu khổ não đều được đoạn trừ, không sinh vào địa ngục, được sinh về Tịnh độ; bỏ sống địa ngục được sống trí huệ, nhớ địa ngục khổ phát Bồ đề tâm, tu Bồ Tát hạnh không thôi không nghỉ; vào đạo Nhất thừa, đủ hạnh Thập địa, dùng sức thần thông tiếp độ chúng sanh, đồng lên đạo tràng, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT
LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SINH TRONG CÁC ĐỊA NGỤC HỎA THÀNH ĐAO SƠN v.v…
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nguyện vì hết thảy chúng sinh trong các địa ngục, cùng khắp mười phương tận hư không giới mà chí thành lễ Tam Bảo.
Địa ngục thành lửa,
Địa ngục hang đá,
Địa ngục nước sôi,
Địa ngục núi đao,
Địa ngục hổ lang,
Địa ngục giường sắt,
Địa ngục gió nóng,
Địa ngục phun lửa.
Những địa ngục ấy có vô lượng vô biên địa ngục khác làm quyến thuộc. Ngày nay chúng con nguyện vì hết thảy chúng sinh đang chịu khổ trong các địa ngục ấy, đem sức Bồ Đề tâm mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Lôi Âm Vân Phật.
Nam mô Thiện Ái Mục Phật.
Nam mô Thiện Trí Phật.
Nam mô Cụ Túc Phật.
Nam mô Đức Tích Phật.
Nam mô Đại Âm Phật.
Nam mô Pháp Tướng Phật.
Nam mô Trí Âm Phật.
Nam mô Vô Hư Không Phật.
Nam mô Từ Âm Phật.
Nam mô Huệ Âm Sai Biệt Phật.
Nam mô Công Đức Quang Phật.
Nam mô Thánh Vương Phật.
Nam mô Chúng Ý Phật.
Nam mô Biện Tài Luân Phật.
Nam mô Thiện Tịch Phật.
Nam mô Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Nhật Danh Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Công Đức Tập Phật.
Nam mô Hoa Đức Tướng Phật.
Nam mô Biện Tài Quốc Phật.
Nam mô Bảo Thí Phật.
Nam mô Ái Nguyệt Phật.
Nam mô Bất Cao Phật.
Nam mô Huệ Thượng Bồ Tát.
Nam mô Thường Bất Ly Thế Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ; cho những chúng sinh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục trên ấy, liền được giải thoát, rộng ra cho đến hết thảy chúng sinh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục nhiều không thể kể xiết ở khắp mười phương đều nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, và Hiền Thánh lực, khiến các chúng sanh ấy liền được giải thoát hằng đoạn trừ hết nghiệp địa ngục trong mười phương.
Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, rốt ráo không đọa lại trong ba đường ác, xả thân thọ thân, thường được gặp chư Phật, đầy đủ trí huệ, thanh tịnh tự tại, dõng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, tu lên cho đến mãn hạnh Thập địa, vào tâm Kim cang, viên thành giống trí, do thần lực của Phật tùy tâm tự tại.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI
LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG ĐƯỜNG NGẠ QUỶ
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, nguyện vì mười phương tận hư không giới, hết thảy thần ngạ quỷ, ngạ quỷ và quyến thuộc của ngạ quỷ trong đường quỷ đói đem sức tâm Bồ đề mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Sư Tử Lực Phật.
Nam mô Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Tịnh Phật.
Nam mô Đẳng Định Phật.
Nam mô Diệt Cấu Phật.
Nam mô Bất Thất Phương Tiện Phật.
Nam mô Vô Nhiêu Phật.
Nam mô Diệu Diện Phật.
Nam mô Trí Chế Trú Phật.
Nam mô Pháp Sư Vương Phật.
Nam mô Đại Thiên Phật.
Nam mô Thâm Ý Phật.
Nam mô Vô Lượng Phật.
Nam mô Pháp Lực Phật.
Nam mô Thế Cúng Dường Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Tam Thế Cúng Phật.
Nam mô Ứng Nhật Tạng Phật.
Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam mô Thượng Trí Nhơn Phật.
Nam mô Chơn Kế Phật.
Nam mô Tín Cam Lồ Phật.
Nam mô Kim Cang Phật.
Nam mô Kiên Cố Phật.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi đồng gia tâm nhiếp thọ.
Nguyện cho hết thảy thần ngạ quỷ, ngạ quỷ và quyến thuộc của ngạ quỷ, trong tất cả đường quỷ đói ở mười phương, tận hư không giới, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ; bao nhiêu khổ nạn đều được giải thoát, thân tâm thanh tịnh, không còn khổ não; thân tâm no đủ, không còn đói khát, được pháp vị cam lồ; mắt trí huệ mở; tứ vô lượng tâm, lục Ba la mật, thường được hiện tiền, sáu sức thần thông như ý tự tại, xa lìa đường ngạ quỷ, vào cõi Niết bàn, đồng với chư Phật thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BA
LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG ĐƯỜNG SÚC SANH
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện khắp vì mười phương tận hư không giới, hết thảy đường súc sinh trong bốn loài chúng sanh, hoặc lớn, hoặc nhỏ, dưới nước trên khô, giữa hư không; hết thảy súc sinh và quyến thuộc của tất cả chúng sanh ấy, ngày nay chúng con do sức của tâm Bồ đề mà đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bảo Kiên Minh Phật.
Nam mô Lê Đà Bộ Phật.
Nam mô Tùy Nhật Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Minh Lực Phật.
Nam mô Công Đức Tụ Phật.
Nam mô Cụ Túc Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Hạnh Phật.
Nam mô Cao Xuất Phật.
Nam mô Hoa Thí Phật.
Nam mô Châu Minh Phật.
Nam mô Liên Hoa Phật.
Nam mô Ái Trí Phật.
Nam mô Quy Đà Nghiêm Phật.
Nam mô Bất Hư Hạnh Phật.
Nam mô Sinh Pháp Phật.
Nam mô Tướng Minh Phật.
Nam mô Tư Duy Nhạo Phật.
Nam mô Nhạo Giải Thoát Phật.
Nam mô Tri Đạo Lý Phật.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.
Nam mô Bất Hưu Tức Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, cho hết thảy súc sinh trong bốn loài chúng và quyến thuộc của chúng, trong tất cả đường súc sinh ở khắp mười phương tận hư không giới, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ, bao nhiêu khổ não đều được giải thoát, đồng xả bỏ ác thú, đồng chứng được đạo quả; thân tâm an vui như ở đệ tam thiền; tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền; bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông, như ý tự tại; xa lìa đường súc sinh, vào đường Niết bàn, nhập Kim cang tâm, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BỐN
VÌ SÁU ĐƯỜNG CHÚNG SANH MÀ PHÁT NGUYỆN
Chúng con ngày nay xin nhờ công đức nhân duyên lễ Phật, sám hối thế cho các vị Trời, các vị Tiên, Long thần, Bát bộ; nguyện xin cho hết thảy chúng sinh trong bốn loài sáu đường, khắp mười phương, tận hư không giới, cùng tận đời vị lai, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, không thọ thân hình cách lầm lạc, oan uổng, không chịu các khổ sở độc hại, không tạo năm tội nghịch, mười tội ác, không đọa vào ba đường ác nữa.
Nhờ công đức nhân duyên lễ Phật, hôm nay đều được thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh; như chư đại Bồ Tát ma ha tát, đều như chư đại Bồ Tát Ma ha tát được đại tâm, tâm như đại địa sinh ra các căn lành, tâm như biển cả, giữ gìn pháp đại trí huệ của chư Phật, tâm như núi Tu Di, khiến tất cả chúng sinh đều an trú nơi Vô thượng Bồ đề, tâm như ngọc báu ma ni, xa lìa tất cả phiền não, tâm như ngọc báu kim cang, quyết định được tất cả các pháp; tâm kiên cố, tà ma ngoại đạo không thể ngăn trở phá hoại; tâm như liên hoa hết thảy các pháp không thể làm nhiễm nhớp; tâm như hoa Ưu đàm bát, trong bao nhiêu kiếp khó gặp được; tánh như hư không, hết thảy chúng sanh không thể lường được.
Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh trong bốn loài, sáu đường, từ nay trở đi, so lường được tánh biết của mình, so lường được tánh quyết định tin hiểu của mình, trừ bỏ hết các pháp giả dối, thường nghĩ nhớ lời pháp ngữ. Có của gì đều bố thí, tâm không luyến tiếc, tâm dõng mãnh, không sợ hãi. Công đức tu hành đều bố thí, cho tất cả chúng sanh, không đọa lại đường tà, chuyên tâm một bề Chánh đạo, thấy thiện như huyễn hóa, thấy ác như chiêm bao; xa lìa sinh tử, mau ra ba cõi, quan sát rõ ràng, thấu đáo pháp môn thậm thâm vi diệu của chư Phật; tất cả đều được cúng dường hết thảy chư Phật, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ, tất cả đều được cúng dường hết thảy Tôn Pháp, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ, tất cả đều được cúng dường hết thảy Bồ Tát, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ; tất cả đều được cúng dường hết thảy Hiền Thánh Tăng; lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ.
Nếu tất cả chúng sanh đời vị lai trái với lời đại nguyện của chúng con hôm nay, đều xin nhờ ơn đức Tam Bảo, khiến tất cả chúng sanh ấy đồng được vào trong bể đại nguyện này, liền được thành tựu công đức trí huệ; nhờ thần lực của Phật mà tùy tâm tự tại đồng như chư Phật, đều thành Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI LĂM
CẢNH TỈNH VÔ THƯỜNG
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau lễ Phật, sám hối phát nguyện thế cho hết thảy chúng sanh trong lục đạo rồi; bây giờ cần phải tỉnh ngộ vô thường.
Than ôi! Tội phước trong ba cõi, nhân quả sinh nhau ở ngay tại tâm, không rời đương niệm, nhân quả ảnh hưởng lẫn nhau, không ngoài thiện ác; không thể sai lầm.
Nguyện xin đại chúng nên giác ngộ lý vô thường; phải siêng lo tu hành để tự cứu lấy bản thân, chớ sinh tâm lười biếng mà không cố gắng.
Người trí thức thường than: “Giả sử người hưởng thú dục lạc trăm, ngàn, vạn ức năm, rốt cuộc cũng không thể tránh được đau khổ trong ba đường ác”. Huống gì chúng ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi một trăm năm, nhưng mấy ai sống được một nửa.
Thế thì chúng ta không thể tự dung túng qua ngày không lo tu tập.
Vả lại, thế gian huyễn hóa, rốt cuộc tất cả đều tiêu ma. Có rồi hoàn không, lên cao rồi phải xuống thấp; có sum hợp phải có chia ly; có sinh quyết có tử; cha mẹ vợ con chồng bạn, anh em quyến thuộc, thương yêu đến tận cốt tủy, đến giờ phút lâm chung, không ai có thể chết thế cho ai.
Quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, tiền tài bảo vật cũng không thể kéo dài đời sống, cũng không thể dùng lời lẽ, ăn uống cầu chúc để mong thoát khỏi tử thần. Sống chết là việc vô hình, không ai có thể lưu lại được!
Kinh dạy rằng: “Chết là hết”. Tắt hơi thở rồi, thần thức thoát ly, thân hình tan rã, nhơn vật như nhau, không ai sống mà không chết. Nhưng trong lúc bỏ thân mạng sống này, khổ não vô cùng. Sáu dòng bà con, nội ngoại, vây quanh khóc lóc. Người chết khi ấy sợ lắm, không biết nương nhờ ai.
Lúc hơi thở cuối cùng sắp tàn, người chết nhớ lại hết thảy việc thiện ác mình đã làm trong một đời qua, hành tướng quả báo sum la hiện ra trước mắt.
Người làm lành được thiên thần (thần trời) phù hộ. Người làm ác có ngưu đầu ngục tốt xua đuổi. Ngục tốt La sát hằng không khoan dung tha thứ. Từ thân, hiếu tử không thể cứu giúp, vợ chồng ân ái chỉ nhìn nhau xem cái chết đến. Gió phong đao xẻ thân đau khổ không thể nói được.
Người chết lúc ấy ruột đau như dao cắt, bao nhiêu thống khổ đồng thời dồn dập; tinh thần hoảng hốt như điên như cuồng. Dầu muốn khởi tâm nghĩ một niệm lành, làm một mảy phước, lễ Phật một lạy cũng không thể được. Lòng càng hối hận, khổ não như vậy, không ai chịu thế cho ai.
Kinh Niết Bàn dạy rằng: “Người chết ở nơi chốn hiểm nạn, không có lương thực; đường đi mờ mịt xa xăm, lại không có bạn bè; ngày đêm đi mãi không biết về đâu, không có phương hướng; thâm thúy tối tăm, không có ánh sáng; vào vô gián địa ngục, đến rồi không thoát ra được. Sống không tu phước chết về chỗ khổ, sầu thảm chua cay, không thể liệu trị. Việc ấy không có hình sắc, nên không thể biết trước mà lo sợ”.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã biết quả báo của sự sống chết như sợi dây xích, không có mối manh, không bao giờ cùng tận. Chết rồi thần hồn đi ngơ ngác, thui thủi một mình, không biết về đâu, không ai thấy biết, không thể tìm kiếm, không thể ghi nhớ. Chỉ mỗi người tự nỗ lực siêng năng chịu khổ, chăm lo tu tập, thực hành lục độ, tứ vô lượng tâm v.v… để làm tư lương, riêng về xứ sở. Chớ ỷ mình còn mạnh khỏe mà tự yên tâm. Phải nên hết lòng tha thiết, đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đa Văn Hải Phật.
Nam mô Trì Hoa Phật.
Nam mô Bất Tùy Thế Phật.
Nam mô Hỷ Chúng Phật.
Nam mô Khổng Tước Âm Phật.
Nam mô Bất Thối Một Phật.
Nam mô Đoạn Hữu Ái Cấu Phật.
Nam mô Oai Nghi Tế Phật.
Nam mô Vô Động Phật.
Nam mô Chư Thiên Lưu Bố Phật.
Nam mô Bảo Bộ Phật.
Nam mô Hoa Thủ Phật.
Nam mô Oai Đức Phật.
Nam mô Phá Oán Tặc Phật.
Nam mô Phú Đa Văn Phật.
Nam mô Diệu Quốc Phật.
Nam mô Hoa Minh Phật.
Nam mô Sư Tử Trí Phật.
Nam mô Nguyệt Xuất Phật.
Nam mô Diệt Âm Phật.
Nam mô Sư Tử Du Hý Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo đồng gia tâm che chở, nguyện cho đại chúng đồng sám hối trong đạo tràng từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu tội nhân, vô lượng khổ quả đều được đoạn trừ, phiền não kết nghiệp hoàn toàn thanh tịnh. Thường được đích thân tham dự các hội thuyết của chư Phật, tu đạo Bồ Tát, tự tại thọ sinh, tứ đẳng lục độ như pháp tu hành; tứ biện lục thông hoàn toàn đầy đủ, trăm ngàn tam muội, ứng niệm hiện tiền, các môn tổng trì đều hay chứng nhập, chóng lên đạo tràng, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI SÁU
LỄ PHẬT THẾ NGƯỜI LÀM CÔNG QUẢ Ở CHÙA
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo, khởi tâm từ bi, không phân biệt oán thân; nguyện vì những người ngày nay chuyển thân trở lại vào chùa làm việc nấu ăn, gánh nước, bửa củi, tùy hỷ công đức, vận hết năng lực làm giúp công việc về phước nghiệp khó nhọc, nguyện khắp vì bà con quyến thuộc các người ấy, lại nguyện vì hết thảy những người hiện đời này bị lao ngục, ách nạn khốn khổ, giam cầm trói buộc và những người bị hành phạt khổ sở.
Nghĩ thương các người ấy, ở đời tuy được làm người, nhưng vui ít khổ nhiều, gông cùm xiềng xích chưa thể lìa thân; hoặc là đời nay tạo ác, hoặc là đời trước tạo ác, nghiệp báo còn theo dõi, hoặc đáng được phóng thích rồi, nhưng không biết do đâu giải bày, tội nặng bị xử tử, không người cứu.
Chúng con tên… ngày nay do tâm từ bi nguyện vì các người ấy và quyến thuộc của các người ấy, mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thứ Đệ Hành Phật.
Nam mô Phước Đức Đăng Phật.
Nam mô Âm Thanh Trị Phật.
Nam mô Kiêu Đàm Phật.
Nam mô Thế Lực Phật.
Nam mô Thân Tâm Trú Phật.
Nam mô Thiện Nguyệt Phật
Nam mô Giác Ý Hoa Phật.
Nam mô Thượng Cát Phật.
Nam mô Thiện Oai Đức Phật.
Nam mô Trí Lực Đức Phật.
Nam mô Thiện Đăng Phật.
Nam mô Kiên Hạnh Phật.
Nam mô Thiện Âm Phật.
Nam mô An Lạc Phật.
Nam mô Nhật Diện Phật.
Nam mô Nhạo Giải Thoát Phật.
Nam mô Giới Minh Phật.
Nam mô Trú Giới Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Sư Tử Phan Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Tác Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho những người chấp lao phục dịch (gánh nước, bửa củi), tùy hỷ công đức và quyến thuộc của các người ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy khổ não đều được giải thoát, thọ mạng diên trường, thân tâm an lạc, hằng lìa tai ách, không có phiền não chướng ngại nữa, phát tâm Đại thừa, tu Bồ Tát đạo, lục độ, tứ đẳng đều được hoàn toàn, xả ly sinh tử, đồng được an vui Niết Bàn.
Lại nguyện trong thiên hạ những người bị hình phạt tù đày, cầm cố trói trăn, ách nạn khốn khổ, những người tật bệnh, không được tự tại và quyến thuộc của các người ấy, đều nhờ oai lực công đức của chúng con lễ Phật, sám hối hôm nay mà được giải thoát khổ não, những nghiệp nhân độc ác hoàn toàn đoạn trừ; ra khỏi lao ngục, vào thiện pháp môn; thọ mạng vô cùng, trí tuệ vô tận, thân tâm an lạc như ở đệ tam thiền; nhớ lao ngục khổ, tưởng báo ơn Phật; cải ác tùng thiện, phát tâm Đại thừa, hành đạo Bồ Tát, vào tâm Kim cương, trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh, đồng thành Chánh giác, thần lực tự tại.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BẢY
PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã phát tâm rồi, công việc sám hối đã xong. Thứ lại nên đem công đức này phát nguyện hồi hướng cho hết thảy chúng sanh.
Vì sao vậy?
Vì hết thảy chúng sanh sở dĩ không được giải thoát đều do đắm trước quả báo, không thể xả bỏ. Nếu có chút thiện, mảy phước mà hay hồi hướng được thì đối với quả báo không sinh tâm đắm trước, liền được giải thoát, thong thả tự tại.
Vì vậy nên trong Kinh tán thán sự tu hành biết hồi hướng là việc đại lợi ích. Cho nên bây giờ đại chúng cũng phải phát nguyện hồi hướng và khuyến khích mọi người không nên đắm trước quả báo.
Chúng con cùng nhau trước hết là chí tâm đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Kiên Xuất Phật.
Nam mô An Xà Na Phật.
Nam mô Tăng Ích Phật.
Nam mô Hương Minh Phật.
Nam mô Vi Lam Minh Phật.
Nam mô Niệm Vương Phật.
Nam mô Mật Bát Phật.
Nam mô Vô Ngại Tướng Phật.
Nam mô Tín Giới Phật.
Nam mô Chí Diệu Đạo Phật.
Nam mô Nhạo Thật Phật.
Nam mô Minh Pháp Phật.
Nam mô Cụ Oai Đức Phật.
Nam mô Chí Tịch Diệt Phật.
Nam mô Thượng Từ Phật.
Nam mô Đại Từ Phật.
Nam mô Cam Lồ Vương Phật.
Nam mô Di Lâu Minh Phật.
Nam mô Thánh Tán Phật.
Nam mô Quảng Chiếu Phật.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm phù hộ cho chúng con hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ nay cho đến ngày thành Phật tu Bồ Tát đạo không thôi không nghỉ, trước độ chúng sanh, sau sẽ thành Phật.
Nếu trong lúc chưa đắc đạo, còn đọa sinh tử, xin nhờ nguyện lực này, khiến chúng con sinh ra nơi nào ba nghiệp thân, khẩu, ý đều được thanh tịnh, thường phát tâm nhu nhuyến, tâm điều hòa, tâm không buông lung, tâm tịch diệt, tâm chân thật, tâm không tạp loạn, tâm không tham lam, tâm không keo rít, tâm đại thù thắng, tâm đại từ bi, tâm an trú, tâm hoan hỷ, tâm độ hết thảy chúng sanh, tâm giữ gìn Bồ đề, tâm thề đồng như tâm chư Phật, phát những tâm nhiệm mầu thù thắng rộng lớn như vậy để chuyên cầu nghe nhiều, tu định ly dục, lợi ích an lạc hết thảy chúng sanh, nguyện không bỏ đạo Bồ đề, thành bậc Chánh giác.

PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG THẾ CHO CHÚNG SINH
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng chí thành đảnh lễ, quỳ gối chắp tay, tâm niệm miệng nói theo lời này:
– Mười phương chư Thiên, chư Tiên có công đức hạnh nghiệp gì, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy Chánh giác đạo.
– Mười phương Long vương, quỷ thần có thiện nghiệp gì thù thắng, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy Nhất thừa đạo.
– Mười phương các Nhân vương có tu hạnh nghiệp gì về đạo Bồ đề, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy y Vô thượng đạo.
– Các loài chúng sanh trong lục đạo có mảy may thiện nghiệp gì, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy y Vô thượng đạo.
– Mười phương đệ tử Phật, thiện lai chúng Tỳ kheo, vô trước tứ Sa môn và những vì cầu Duyên giác thừa, ẩn hiện hóa chúng sanh, hiểu rõ pháp nhân duyên như vậy và hết thảy đều hồi hướng Phật đạo.
– Mười phương chư Bồ Tát, đọc tụng thọ trì Kinh, nhập thiền, xuất thiền, khuyến hóa chúng sanh làm hết thảy điều phước thiện như vậy, hết thảy Tam thừa Thánh chúng, có bao nhiêu cội phước đức, đều xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng quy y Vô thượng đạo.
– Các vị trên trời và dưới nhân gian, tu Thánh đạo có bao nhiêu công đức thiện nghiệp, nay chúng con khuyên hồi hướng Vô thượng đạo.
– Những vị phát tâm và sám hối, tự mình tu và khuyên người tu, dầu được mảy may phước như vi trần, cũng đem thí hết cho chúng sanh. Nếu chúng sanh không thành Phật, chúng con thề không bỏ Bồ đề nguyện.
– Bao giờ chúng sanh thành Phật hết, chúng con mới chứng quả Vô thượng Bồ đề.
– Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát, vô lậu các Thánh nhơn, đời này và đời sau, duy nguyện xin nhiếp thọ.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng cùng nhau chí tâm đảnh lễ Tam Bảo, nguyện xin thay thế các vị quốc chủ và quyến thuộc của quốc chủ mà hồi hướng; nguyện xin thay thế cha mẹ và bà con mà hồi hướng.
– Nguyện xin thay thế Sư trưởng và chư vị đồng học mà hồi hướng.
– Nguyện xin thay thế các nhà tín thí đàn việt, thiện ác tri thức mà hồi hướng.
– Nguyện xin thay thế Hộ thế tứ Thiên vương mà hồi hướng.
– Nguyện xin thay thế ma vương trong mười phương mà hồi hướng.
– Nguyện xin thay thế các vị thông minh chánh trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, ngũ phương Long vương, Long thần Bát bộ mà hồi hướng.
– Nguyện xin thay thế các vị Linh kỳ, u hiển mà hồi hướng.
– Nguyện xin hồi hướng thế cho mười phương tận hư không giới hết thảy chúng sanh.
– Nguyện xin chư Thiên, chư Tiên, Long thần Bát bộ, hết thảy chúng sanh, từ nay trở đi cho đến ngày chứng quả Bồ đề, hằng thể hội được pháp môn vô tướng, không còn có tâm đắm trước quả báo nữa.

TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁNG PHÁP
QUYỂN THỨ CHÍN
HẾT

CUỐI QUYỂN CHÍN
Lương Hoàng Bảo Sám, tận thị Phật ngôn, văn từ xán lạn tại lương hàm, quả báo nhất siêu nhiên. Lợi ích nhơn thiên, vạn cổ vĩnh lưu truyền.
Lương Hoàng Bảo Sám,
Vạn đức hồng danh,
Linh văn cửu quyển tối hoằng thâm.
Tự tự miễn tai truân.
Đảnh lễ Phật danh,
Tiêu tai bảo an ninh.
Nam mô Thiện Huệ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

CUNG VĂN
Cửu phẩm Đạo sư, cửu chấp lục thiên nhi thị vệ. Cửu giới Từ phụ, cửu chủng La hán dĩ tham tùy. Ngưỡng nguyện Thánh quyến vĩnh hưởng ư cửu trùng khuyết nội, cực tế quần sinh đồng đăng ư cửu liên đài bạn; công siêu cửu hữu, đạo việt cửu thiên. Ngưỡng đầu Đại giác, chứng minh sám hối. Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng… huân tu Lương Hoàng Bảo Sám, phi duyệt Hải tạng linh văn. Kim đương đệ cửu quyển xuất nhập nhị thời, công hoàn cáo tất. Cung đối Thánh tượng, khể thủ quy y. Phàn hải ngạn chi chiên đàn, hiến danh viên chi dị quả. Trà luân tỉnh hôn trầm chi vị. Đăng nhiên phá hắc ám chi quang. Kỳ hoa diệu đoạt ư thiên cơ, phạm hưởng thanh truyền ư tiên nhạc. Chí thành lục niệm, thiền quán nhất tâm; giảo kế trù lượng, giai tất hồi hướng A nậu Bồ đề tát đỏa. Thanh Văn La Hán chư thiên, thiên kinh địa vĩ, chưởng ác âm dương, quyền hoành cập tạo hóa. Bát bộ chúng long thần, tịnh nguyện giám thử tâm, phổ huân chơn thường lạc.
Phụng vì cầu sám đệ tử đẳng… sám trừ chủng chủng chi nghiệp chướng, đắc hoạch vĩnh vĩnh chi trinh tường. Đốn siêu cửu phẩm, tảo chứng Bồ đề. Phục nguyện cửu kiết tội khiên, tự thử thời nhi giải thích; cửu u khổ thú, thừa tư sám dĩ khai minh; bất trệ cửu địa, cửu tư chi kiến hoặc; tốc đạt cửu liên cửu phẩm chi Tịnh bang, hàm siêu cửu công tư nghiêm cửu đức. Nhiên tắc tái tứ phi trần thành khủng tình do sai hộ, tái lao Tôn chúng trùng trùng sám hối.
Nam mô Sám Hối Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Lương Hoàng Bảo Sám cửu quyển công đức lực, nguyện diệt đệ tử đẳng… chư tội chướng, thân chứng Bồ Tát Thiện Huệ Địa.
Sám văn cử xứ, tội hoa phi,
Giải liễu oan, sám liễu tội,
Tiêu diêu trực nhập Long Hoa hội.
Long Hoa tam hội nguyện tương phùng.
Di Lặc Phật tiền thân thọ ký.
Nam mô Long Hoa Hội Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Lương Hoàng Bảo Sám,
Cửu quyển dĩ toàn châu,
Hồi hướng tứ ân tịnh tam hữu,
Bái sám chúng đẳng tăng phước thọ.
Nguyện tương pháp thủy tẩy khiên vưu.
Duy nguyện vong giả vãng Tây du.
Thiện Huệ Địa Bồ Tát,
Duy nguyện ai nạp thọ.
Nam Mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh…

Hiệu chính: HT. Thích Trí Tịnh
Dịch giả: HT. Thích Viên Giác

Xem các quyển khác trong Lương Hoàng Sám tại đây (ấn vào tên)Lương Hoàng Sám

339 lượt xem
29/06/2020

Bình luận