Kinh Nguồn gốc khổ đau

Kinh Nguồn Gốc Khổ Đau

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:

Chi tiết
Kinh Cần Phải Nương Tựa

Kinh Cần Phải Nương Tựa

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo: Có ba hạng người này, này các Tỷ kheo,

Chi tiết
Kinh Hàng Ma

Kinh Hàng Ma

Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Mahāmoggallāna trú giữa dân chúng Bhagga, tại Sumsumāragira, rừng Bhessakalāvana, vườn Lộc

Chi tiết
Kinh Người sanh làm nữ Dạ Xoa

Kinh Người sanh làm nữ Dạ Xoa (Kālīyakkhinīya upatti vatthu)

(Chú giải kinh Pháp cú trưởng lão thiền sư Pháp Minh dịch, câu chuyện: Dạ Xoa Ăn Thịt Hai Người

Chi tiết

Kinh Chuyện ông chủ thợ dệt

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Sāvatthī (Xá-vệ). Lúc ấy, chừng mười Tỷ-kheo, sau khi

Chi tiết
Kinh Quả báo của nghiệp giết

Kinh Quả báo của nghiệp giết

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha. Lúc bấy giờ, Tôn giả Lakkhana và Tôn giả Moggallàna trú ở núi

Chi tiết
Kinh Lợi ích của việc giữ giới

Kinh Lợi ích của giữ giới

Một thời, Thế Tôn trú ở Pàtaligàma, dạy các cư sĩ: Này các Gia chủ, có năm sự lợi ích

Chi tiết
Ác ma xúi giục cai trị

Kinh Ác ma xúi giục cai trị

Một thời, Thế Tôn ở Kosala, dưới chân núi Tuyết Sơn, tại một am thất nhỏ trong rừng. Trong khi

Chi tiết