Kinh Người sanh làm nữ Dạ Xoa

Kinh Người sanh làm nữ Dạ Xoa (Kālīyakkhinīya upatti vatthu)

(Chú giải kinh Pháp cú trưởng lão thiền sư Pháp Minh dịch, câu chuyện: Dạ Xoa Ăn Thịt Hai Người

Chi tiết

Kinh Chuyện ông chủ thợ dệt

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Sāvatthī (Xá-vệ). Lúc ấy, chừng mười Tỷ-kheo, sau khi

Chi tiết
Kinh Quả báo của nghiệp giết

Kinh Quả báo của nghiệp giết

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha. Lúc bấy giờ, Tôn giả Lakkhana và Tôn giả Moggallàna trú ở núi

Chi tiết
Kinh Lợi ích của việc giữ giới

Kinh Lợi ích của giữ giới

Một thời, Thế Tôn trú ở Pàtaligàma, dạy các cư sĩ: Này các Gia chủ, có năm sự lợi ích

Chi tiết
Ác ma xúi giục cai trị

Kinh Ác ma xúi giục cai trị

Một thời, Thế Tôn ở Kosala, dưới chân núi Tuyết Sơn, tại một am thất nhỏ trong rừng. Trong khi

Chi tiết
Kinh Chánh Tín

Kinh Chánh tín

Một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, tại thị trấn của người Kàlàmà, ở Kesaputta. Rồi các

Chi tiết
Kinh Tế Đàn

Kinh Tế đàn

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha. Rồi Bà la môn Ujjaya đi đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên,

Chi tiết
Kinh Cúng Linh

Kinh Cúng linh

Một thời, Thế Tôn ở tại trú xứ của Bà la môn Jànussoni. Sau khi đi đến cung kính đảnh

Chi tiết