Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

CLB Cúc Vàng MỞ PHÁP HỘI CẦU SIÊU (Bố Thí) Cho Vong Linh (Ngã Quỷ) tại Các Nghĩa Trang Thành Phố Hạ Long.

Kính thưa quý đạo hữu, vâng lời dạy của Đức Bổn Sư trong kinh: Vu Lan, Địa Tạng,… (kinh Đại thừa) và kinh Cúng linh, kinh Tế đàn, các bài kinh Cúng cho người chết… trong tạng kinh NikayaCLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa mở pháp hội Cầu siêu (Bố thí) cho Vong linh (Ngã quỷ) tại các Nghĩa trang thuộc Thành Phố Hạ Long. CLB thỉnh chư Tăng chùa Ba Vàng về khai thị pháp cho nhân dân, Phật tử tham gia và các vong linh.

  • Thời gian và địa điểm:
    – Nghĩa trang Hà Khẩu, P. Hà Khẩu: ngày mồng 9/7 năm Đinh Dậu.
    Thời gian: 1h30′ chiều đi mời Hương linh;
    3h chiều bắt đầu vào khóa lễ.

– Nghĩa trang Đèo Sen, P. Hà Khánh: ngày mồng 10/7 năm Đinh Dậu.
Thời gian: 7h sáng đi mời Hương linh;
8h30′ sáng vào khóa lễ.

– Nghĩa trang Gốc Khế, P. Hà Tu: ngày mồng 10/7 năm Đinh Dậu.
Thời gian: 1h 30′ chiều đi mời Hương linh;
3h chiều sáng vào khóa lễ.

Kính mời toàn thể Nhân dân và Phật tử có phần mộ của thân nhân tại 3 nghĩa trang trên nếu đồng tâm ý thì về cùng tham dự.

[Trích kinh]

Bài kinh: CÚNG THÍ NGƯỜI MẤT

Đại Tạng Kinh Việt Nam�KINH TĂNG CHI BỘ, Anguttara Nikàya, Chương Mười Pháp, Phẩm 13-22(XI) (177) Jànussoni.
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chính tôi được nghe, lúc Đức Phật lưu trú tại tinh xá Kỳ Viên, Bà-la-môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni) đến viếng thăm, đảnh lễ rồi thưa hỏi Đức Phật:
– Bạch đức Thế Tôn, con là Bà-la-môn chuyên làm các lễ cúng cho người chết, lòng những mong sẽ đem lại lợi ích cho họ, như vậy, bạch Thế Tôn, họ có thật sự được lợi ích không?

Đức Phật dạy:
– Này Bà-la-môn, nếu có tương xứng thì người chết sẽ hưởng được phẩm vật cúng dường. Bằng không có tương xứng thì họ không được hưởng gì cả.

Bà-la-môn bạch Phật:
– Kính xin đức Thế Tôn giải rõ cho chúng con hiểu thế nào là tương xứng và không tương xứng?

Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo Bà-la-môn Cha-nu-sô-ni và đại chúng rằng:
1. Nếu ai sống sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, phù phiếm, có tham ái, sân, si và tà kiến, sau khi mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục. Tại đây y được nuôi sống và tồn tại bằng thức ăn của địa ngục. Do đó, việc người thân quyến cúng đồ ăn của con người cho họ là không tương xứng. Người mất sẽ không hưởng được gì từ sự cúng kiến đó.

  1. Này các thiện nam, tín nữ, với người đầy dẫy mười điều ác, mạng chung bị sanh vào loài bàng sanh. Tại đây, y được nuôi sống và tồn tại bằng thức ăn của loài bàng sanh. Do đó quả thật sẽ không tương xứng, khi người thân quyến đem phẩm vật của con người để cúng quảy, làm sao người chết đó ăn được.

  2. Này các thiện nam, tín nữ, ngay cả trường hợp người chết khi sanh tiền tu tập mười nghiệp lành, được tái sanh làm con người, hay có phước báo hơn được sanh vào cảnh giới chư thiên. Tại đây, với y báo là con người hay chư thiên, họ có cha mẹ riêng và các món ăn riêng để nuôi sống hiện hữu của họ. Do đó, thật là không tương xứng, nếu người thân quyến cúng dường và mong người quá cố thọ nhận. Vì người chết đã tái sanh làm người khác hoặc chư thiên rồi làm sao thọ nhận được.

  3. Này các thiện nam, tín nữ, chỉ có một trường hợp duy nhất người chết có thể nhận được sự cúng quảy của người thân quyến. Đó là trường hợp người chết bị đọa vào ngạ quỷ. Món ăn nào mà người thân quyến muốn hiến cúng cho họ thì họ sẽ hưởng được món đó. Họ sống và hiện hữu nhờ vào các món ăn này. Đây là trường hợp Như Lai gọi là có tương xứng.

Nghe Đức Phật giải bày cặn kẽ, Bà-la-môn hỏi thêm:
– Bạch Thế Tôn, các trường hợp người chết tái sanh vào loài bàng sanh, địa ngục, A-tu-la, hay sanh lại làm người, hoặc sanh thiên thì sự cúng quảy không có sự thọ hưởng. Nhưng nếu người chết không tái sanh vào cõi ngạ quỷ thì ai sẽ là người thọ hưởng sự cúng kiến ấy?

Lúc ấy Đức Phật dạy rằng:
– Này các thiện nam, tín nữ, nếu không là người thân thuộc quá cố của người cúng thì cũng có những người thân thuộc khác của người cúng ở loài ngạ quỷ sẽ hưởng thế phần.

Bà-la-môn thưa hỏi:
– Nhưng nếu cả dòng họ thân thuộc của người cúng không một ai bị tái sanh vào loài ngạ quỷ thì phẩm vật cúng đó sẽ thuộc về ai?

Đức Phật dạy:
– Đây là trường hợp không thể xảy ra, rằng chỗ ấy trống không trong một thời gian dài mà không có một ai đó trong huyết thống bị sanh vào. Nhưng này các thiện nam, tín nữ, mặc dù thế, người bố thí ấy không phải không hưởng được quả phước từ sự cúng thí đó.

Nhân đó Đức Phật dạy thêm về phước báo của sự bố thí:
– Này các thiện nam, tín nữ, trong suốt quá trình sống, người nào vi phạm mười điều ác nhưng lại biết làm hạnh bố thí, người ấy khi mạng chung sẽ sanh cộng trú trong loài voi nhưng là con voi được chăm sóc, ăn uống và trang phục đầy đủ. Trong trường hợp họ vì nghiệp duyên bất thiện, sanh làm ngựa, bò hay bất kỳ loài bàng sanh nào, thì ở đấy y vẫn hưởng thọ đầy đủ sự ăn uống tương xứng với phước duyên bố thí khi họ còn làm người.
Nhưng này các thiện nam, tín nữ, điều Như Lai muốn răn dạy vẫn là một người đầy đủ mười hạnh lành lại còn biết trau dồi hạnh bố thí chơn chánh và cúng dường những bậc chân tu, những người đạo đức. Khi mạng chung hoặc được tái sanh làm chư thiên thì tại đấy y sẽ được hưởng năm thứ phước đức chư thiên, hoặc sanh làm người thì sẽ được hưởng năm thứ phước báo cõi người. Trong bất kỳ trường hợp nào, người có hạnh bố thí vẫn tốt hơn.

Sau pháp thoại sâu sắc đó, Bà-la-môn Cha-nu-sô-ni bỗng chốc trở thành nam cư sĩ và toàn thể pháp hội đều hoan hỷ, tín thọ lời
Phật dạy.

Bài kinh: NGẠ QUỶ NGHE KINH

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Bấy giờ, Tôn giả Anuruddha ở Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika, thức dậy khi đêm vừa mới sáng, đang tụng đọc pháp cú.

Khi ấy, một nữ Dạ xoa, mẹ của Piyankara dỗ cho con nín như sau:
Này Piyankara
Chớ có sinh tiếng động
Vị Tỷ kheo đang tụng
Nhưng lời về pháp cú
Nếu chúng ta biết được
Học được pháp cú này
Rồi như pháp hành trì
Chúng ta được lợi ích
Không sát hại sinh vật
Không cố ý nói láo
Tự học tập giới luật
Chúng ta thoát ngạ quỷ.

53 lượt xem
09/01/2018

Bình luận