Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu Bát quan trai giới tại nhà/nhóm/đạo tràng khi tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa

Chương trình này dành cho Phật tử tu tại nhà/nhóm/đạo tràng, khi tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa trên mạng (mùng 8 hàng tháng, giỗ Tổ,…).
Nội dung chương trình này là các thời khóa trong ngày tu bát quan trai mà chùa không phát qua mạng.

Lời Dẫn Đầu

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính thưa quý đạo hữu! Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Thọ giới bát quan trai tu tập tại nhà sẽ không viên mãn công đức vì không cắt ái ly gia được trong một ngày một đêm, nhưng tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập thì vẫn thành tựu một số phần công đức.

Nếu Câu lạc bộ phát động tu tập bát quan trai giới tại nhà/nhóm/đạo tràng để hồi hướng cho việc nào đó thì các đạo hữu đăng ký số ngày tu tập theo thời gian tu cách nhau ít nhất là một ngày, không tu liền hai ngày, vì tu liền dễ sinh tâm kiêu mạn hoặc giải đãi trong khi tu tập, không có thời gian tư duy, thực hành các bài Pháp được nghe; mặt khác, các đạo hữu còn cần lo việc gia đình, nếu tu liền sẽ dẫn đến trễ nải việc gia đình, làm xáo trộn cuộc sống.

Các đạo hữu đăng ký danh sách theo hướng dẫn của Câu lạc bộ.

Chúc các đạo hữu và gia đình tinh tấn, bình an, hạnh phúc!

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây: Chương trình tu Bát quan trai giới tại nhà/nhóm/đạo tràng khi tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa

A. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

II. Thời Gian – Thời Khóa

1. Ngày nhận giới
– Công phu khuya: 4h30 – 5h00. (tùy duyên có/không tu)
– Sáng: Nhận giới và tụng kinh theo chương trình phát trực tiếp của chùa.
– Trưa: Thọ trai
– Chiều: 14h00: lễ Phật, ngồi thiền; 15h00: Nghe Pháp
– Tối: Tùy duyên từ 18h00

2. Xả giới
Thời gian: vào sáng hôm sau tùy duyên: Từ 4h30 – 7h00

B. Các Thời Khóa

I. Công Phu Khuya

Thời gian: 4h30 – 5h00.

1. Nguyện Hương
(Quỳ)
Có hai mục văn nguyện hương: (a) Dùng hương đốt, hương trầm,…; (b) Dùng tâm hương.
a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ gối, chắp tay bạch)
Có hai phần: (a) Dành cho nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa và (b) Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa.
a. Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con (chúng con) đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Con (chúng con) tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu bát quan trai giới, nên hôm nay là ngày… tháng… năm… con (chúng con) xin phát nguyện thọ nhận tu tập bát quan trai giới trong một ngày một đêm. Con (chúng con) xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng quang giáng nơi đàn tràng pháp hội chứng minh và gia hộ cho con (chúng con), tu tập được thuận duyên, được thành tựu công đức.

Con (chúng con) xin nương oai lực Tam Bảo, thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh đồng làm hộ pháp ủng hộ cho con (chúng con), cùng xin thỉnh chư vị vong linh gia tiên, vong linh trên đất hợp duyên, và các vong linh (tùy duyên mời thêm các vong linh cần hồi hướng)

Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, mà được vân tập về pháp hội đàn tràng, nghe kinh thính Pháp cùng với con (chúng con).

Giờ này con (chúng con) xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

b. Văn khấn dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con (chúng con) đã phát nguyện Bồ Đề tu tập lục hòa tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Con (chúng con) tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu bát quan trai giới, nên hôm nay là ngày… tháng… năm… con (chúng con) xin phát nguyện thọ nhận tu tập bát quan trai giới trong một ngày một đêm. Con (chúng con) xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con (chúng con) tu tập được thuận duyên, được thành tựu công đức.
Con (chúng con) xin nương oai lực Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh đồng làm hộ pháp ủng hộ cho con (chúng con), cùng xin thỉnh chư vị vong linh gia tiên, vong linh trên đất hợp duyên, và các vong linh (tùy duyên mời thêm các vong linh cần hồi hướng)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa, mà được vân tập về pháp hội đàn tràng, nghe kinh thính Pháp cùng với con (chúng con).
Giờ này con (chúng con) xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh
(Quý Phật tử ấn vào tên bài kinh để xem nội dung; Tùy duyên tụng một bài kinh)

Kinh Tam Bảo
https://phamthiyen.com/kinh-tam-bao/

Kinh Điềm Lành Tối Thượng
https://phamthiyen.com/bai-kinh-diem-lanh-toi-thuong/

6. Lễ Kết Thời Khóa Công Phu Khuya
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa công phu khuya của con (chúng con) đã viên mãn. Con (chúng con) xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

II. Công Phu Sáng

Nhận giới và tụng kinh theo chương trình phát trực tiếp của chùa.

Bài Kinh: Người Đẹp Không Bằng Người Có Đạo Đức

III. Cúng Thực

1. Văn bạch
(Cắm hương. Quỳ gối; chắp tay bạch)
a. Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con (chúng con) kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay gia đình con (chúng con) thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, con (chúng con) xin dâng cúng vật thực: (đọc tiếp)

b. Dành cho Phật tử đã phát nguyện phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
Con (chúng con) kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay gia đình con (chúng con) thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng và công đức tu lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, con (chúng con) xin dâng cúng vật thực: (đọc tiếp)

(Đọc tiếp)
Thượng: Con (chúng con) xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con (chúng con) xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con (chúng con) xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần.
Sau: Con (chúng con) xin được nương oai lực Phật Pháp Tăng, xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con (chúng con) đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con (chúng con) mà được thọ thực no đủ.

2. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

3. Bạch cúng dường Tam Bảo

(Nếu không phát tâm cúng dường Tam Bảo thì bỏ qua phần này. Nếu cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phần nào, thì đọc phần đó. Nếu tu nhóm/đạo tràng thì mỗi Phật tử tự đọc thầm)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Trong ngày tu Bát quan trai giới hôm nay, con với tâm cung kính Tam Bảo, khát ngưỡng công đức từ Tam Bảo, từ chư Tăng chùa… (nếu chùa Ba Vàng thì đọc: chùa Ba Vàng thành phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh)
Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… Hồi hướng phúc lành đến cho chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp.

(Nếu hồi hướng cho dịch bệnh covid thì đọc: Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… Hồi hướng phúc lành đến cho Quỷ hành bệnh trên nạn dịch virus Corona (Covid-19).)
Và con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… Hồi hướng phúc lành đến cho các oan gia trái chủ trên nghiệp bệnh và thọ mạng của cả gia đình (đọc tên từng người):…
Tiếp con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho các vong linh mà con đã bạch thỉnh. (nếu tu nhóm, đạo tràng thì đọc thêm: phần tịnh tài này con xin bạch tại đây và sẽ cúng dường về Tam Bảo sau)
Con xin chư Phật chứng minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)

4. Lễ Kết Thời Khóa Cúng Thực
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa cúng thực của con (chúng con) đã viên mãn. Con (chúng con) xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

IV. Thọ trai

1. Văn Bạch Thọ Trai
(Ngồi chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con (chúng con) kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con (chúng con) phát nguyện thọ giới Bát quan trai ở nhà, giờ này đã đến giờ thọ trai, con (chúng con) xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con (chúng con) được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)
(Phật tử nào đã bạch xong văn bạch 108 ngày, thì thêm phần cúng cơm cho vong linh)

2. Văn Bạch Kết Trai
(Ngồi chắp tay bạch)
Giờ này con (chúng con) đã thọ thực xong, con (chúng con) xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, thực hành (tùy hỷ với) công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con (chúng con).
Nam mô Phật Bổn Sư Thích ca Mâu Ni! (1 vái)

V. Công Phu Chiều

Chiều: 14h00: tọa thiền; 15h00: nghe Pháp
1. Thời Khóa Tọa Thiền
a. Bạch Phật
(Cắm hương xong, quỳ chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con (chúng con) xin được vào thời khóa ngồi thiền, con (chúng con) nguyện mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia trì cho con (chúng con), chư Thiên, chư Thần Linh hộ trì để con (chúng con) được an ổn, trí tuệ được khai mở, tư duy thiền quán được sáng suốt.

Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Con (chúng con) cũng xin nương oai lực Tam Bảo gia trì cho con (chúng con) được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con (chúng con) tu tập.

Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Con (chúng con) cũng xin nương oai lực Tam Bảo, công đức của pháp lục hòa gia trì, cho con (chúng con) được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con (chúng con) tu tập.

Con (chúng con) xin được tu tập theo đề mục quán (Đề mục quán tùy duyên theo kinh Bát Đại Nhân Giác hoặc quán sổ tức theo hơi thở).…
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Tọa thiền)
Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên quý đạo hữu. (Quý đạo hữu tính thời gian để kịp tham gia thời khóa nghe Pháp)

b. Xả Thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con (chúng con) xin xả thiền.

c. Lễ Kết Thời Khóa Tọa Thiền
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa tọa thiền của con (chúng con) đã viên mãn. Con (chúng con) xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

2. Nghe Pháp

(Chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con (chúng con) xin được vào thời khóa nghe Pháp theo chương trình phát trực tuyến của chùa.

Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Con (chúng con) cũng xin nương oai lực Tam Bảo gia trì cho con (chúng con) được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh vân tập về pháp hội cùng con (chúng con) nghe Pháp.

Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Con (chúng con) cũng xin nương oai lực Tam Bảo, công đức của pháp lục hòa gia trì, cho con (chúng con) được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con (chúng con) nghe Pháp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa.)

VI. Cúng Thí Thực

Nghi thức cúng thí thực tại nhà/nhóm/đạo tràng

VII. Công Phu Tối

(Nếu chùa, câu lạc bộ có chương trình phát trực tiếp hoặc chương trình tu, thì thay thế chương trình đó cho chương trình này. Nếu Phật tử đang tu bài số 8, thì tu chương trình bài số 8 thay cho chương trình này)

1. Văn Khấn
(Cắm hương. Quỳ gối, chắp tay)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con (chúng con) xin tu tập công phu tối của ngày tu Bát quan trai giới. Con (chúng con) xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh mà con (chúng con) đã thỉnh mời, giờ này vân tập về pháp hội cùng con (chúng con) tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

2. Đảnh Lễ
(Quỳ hoặc đứng. Pháp khí: khánh, chuông)
Chí tâm đảnh lễ: Tỳ Bà Thi Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thi Khí Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tỳ Xá Phù Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Câu Lưu Tôn Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Ca Diếp Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Đầu đà Tôn giả Đại Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Trí tuệ Tôn giả Xá Lợi Phất. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thần Thông Tôn giả Mục Kiều Liên. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Đa văn Tôn giả A Nan. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Trì giới Tôn giả Ưu Ba Ly. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Giải không Tôn giả Tu Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thuyết pháp Tôn giả Phú Lâu Na. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Luận nghị Tôn giả Ca Chiên Diên. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thiên nhãn Tôn giả A Nậu Lâu Đà. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Mật hạnh Tôn giả La Hầu La. (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

4. Tụng Kinh
(Ngồi. Pháp khí: chuông mõ)
Bài kinh: Phật dạy bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong – Kinh Pháp Cú

(Nhật tụng thiền môn chùa Ba Vàng trang 332 hoặc tại đường link: https://phamthiyen.com/phat-day-bay-phap-khien-dat-nuoc-khong-bi-diet-vong/)

5. Tọa Thiền
(Thời gian tọa thiền: tùy duyên)
Đề mục:
– Quán chiếu các lỗi trong ngày tu, nếu có thì phát tâm sám hối.
– Quán chiếu sự khổ, qua các mối ràng buộc hiện tại.
– Quán tưởng hạnh phúc, khi thoát được các ràng buộc hiện tại.
– Cảm nhận hạnh phúc của giây phút thảnh thơi, không ràng buộc trong hiện tại.

6. Xả Thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

7. Phục Nguyện
(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay con (chúng con) phát nguyện thọ nhận tu tập bát quan trai giới một ngày một đêm, con (chúng con) xin hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của con (chúng con), nguyện mong sớm được thành tựu.
a. Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(Đại chúng cùng đọc)

Bậc Thầy tối thượng
Cứu vớt chúng sinh
Ra khỏi các khổ
Là giới luật Phật
Cung kính giới luật
Phát sinh phước báu
Như kẻ nghèo hèn
Được thấy của báu
Như người đui mù
Được con mắt sáng
Nghiêm trì giới luật
Được đại an lạc
Hôm nay chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tu bát quan trai
Thấy nghe vui theo
Sáu pháp hòa kính
Tọa thiền, tụng kinh
Nghe giảng Pháp mầu
Tạo các công đức
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Nếu tu riêng tại nhà thì bạch: Con cũng xin hồi hướng cho gia đình của chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

Nếu tu theo nhóm, đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)
Con (chúng con) lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con (chúng con) không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải, các nơi chưa bùng phát dịch bệnh, thì không bị bùng phát. Các nơi đã bị bùng phát dịch bệnh, thì sớm được khống chế chuyển hóa hết dịch, để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

b. Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(Đại chúng cùng đọc)

Bậc Thầy tối thượng
Cứu vớt chúng sinh
Ra khỏi các khổ
Là giới luật Phật
Cung kính giới luật
Phát sinh phước báu
Như kẻ nghèo hèn
Được thấy của báu
Như người đui mù
Được con mắt sáng
Nghiêm trì giới luật
Được đại an lạc
Hôm nay chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tu bát quan trai
Cùng tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Tọa thiền, tụng kinh
Nghe giảng Pháp mầu
Tạo các công đức
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Nếu tu riêng tại nhà thì bạch: Con cũng xin hồi hướng cho gia đình của chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

Nếu tu theo nhóm, đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)
Con (chúng con) lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của con (chúng con), mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với con (chúng con) kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con (chúng con) không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải, các nơi chưa bùng phát dịch bệnh, thì không bị bùng phát. Các nơi đã bị bùng phát dịch bệnh, thì sớm được khống chế chuyển hóa hết dịch, để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

9. Tam Tự Quy Y
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

VIII. Xả Giới

Thời gian: Sáng hôm sau từ 4h30 đến 7h00

Trường hợp 1: không có thời gian tu.
– Thực hành trước ban thờ: cắm hương xong chắp tay bạch.
– Thực hành tùy duyên ở các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không, chắp tay bạch.
Văn Bạch
“Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… hôm qua con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con xin được xả giới. Con xin hồi hướng công đức tu bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam Mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Trường hợp 2: Có thời gian tu.

1. Nguyện Hương
Có hai mục văn nguyện hương: (a) Dùng hương đốt, hương trầm,…; (b) Dùng tâm hương.
(Quỳ)
a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ gối, chắp tay khấn)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hôm qua con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, nay con xin xả giới Bát quan trai. Kính xin trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con được xả giới như pháp để chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo.

a. Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
Con (chúng con) xin nương oai lực của Tam Bảo, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc các mục vong linh)…, giờ này vân tập về pháp hội cùng con (chúng con) tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
Con (chúng con) xin nương oai lực của Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc các mục vong linh)…, giờ này vân tập về pháp hội cùng con (chúng con) tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán Dương Công Đức Bát Quan Trai Giới

Chớ giết hại loại sanh
Chớ lấy của không cho
Chớ nói lời nói láo
Chớ uống thứ rượu say
Từ bỏ phi Phạm hạnh
Từ bỏ không dâm dục
Không ăn vào ban đêm
Tránh không ăn phi thời
Không mang các vòng hoa
Không dùng các hương liệu
Hãy nằm trên tấm thảm
Trải dài đất làm giường
Chính hạnh trai giới này
Ðược gọi có tám phần
Do Đức Phật nói lên
Ðưa đến đoạn tận khổ
Mặt trăng và mặt trời
Cả hai thấy lành tốt
Chỗ nào chúng đi tới,
Chúng chói sáng hào quang
Chúng làm mây sáng chói
Giữa hư không chúng đi
Trên trời chúng chói sáng
Sáng rực mọi phương hướng
Trong khoảng không gian ấy
Tài sản được tìm thấy
Trân châu và ngọc báu
Lưu ly đá cầu may
Vàng cục trong lòng đất
Hay loại Can-ca-na (Kancana)
Cùng loại vàng sáng chói
Được gọi Ha-ta-ka (Hataka)
Tuy vậy chúng giá trị
Chỉ một phần mười sáu
Với hạnh giữ trai giới
Ðầy đủ cả tám mặt
Kể cả ánh sáng trăng
Với cả vòm trời sao
Vậy người nữ, người nam
Giữ gìn theo tịnh giới
Hành Bồ-tát trai giới
Ðầy đủ cả tám mặt
Làm các thiện công đức
Ðem lại nhiều an lạc
Ðược sanh lên cõi trời
Không bị người cười chê.

4. Đảnh Lễ
(Quỳ hoặc đứng. Pháp khí: khánh, chuông)
Chí tâm đảnh lễ: Tỳ Bà Thi Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thi Khí Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tỳ Xá Phù Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Câu Lưu Tôn Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Ca Diếp Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Đầu đà Tôn giả Đại Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Trí tuệ Tôn giả Xá Lợi Phất. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thần Thông Tôn giả Mục Kiều Liên. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Đa văn Tôn giả A Nan. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Trì giới Tôn giả Ưu Ba Ly. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Giải không Tôn giả Tu Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thuyết pháp Tôn giả Phú Lâu Na. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Luận nghị Tôn giả Ca Chiên Diên. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thiên nhãn Tôn giả A Nậu Lâu Đà. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Mật hạnh Tôn giả La Hầu La. (1 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh
(Pháp khí: mõ, chuông)
Bài Kinh: Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân
https://phamthiyen.com/kinh-tam-dieu-giac-ngo-cua-bac-dai-nhan/

7. Phục Nguyện Hồi Hướng
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm qua con (chúng con) phát nguyện thọ nhận tu tập bát quan trai giới một ngày một đêm đến nay đã viên mãn, con (chúng con) xin hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của con (chúng con), nguyện mong sớm được thành tựu.

a. Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(Đại chúng cùng đọc)

Vâng lời Phật dạy
Hôm nay chúng con
Viên mãn công đức
Thọ bát quan trai
Một ngày một đêm
Tọa thiền, tụng kinh
Nghe giảng Pháp mầu
Tạo các công đức
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Nếu tu riêng tại nhà thì bạch: Con cũng xin hồi hướng cho gia đình của chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

Nếu tu theo nhóm, đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)
Con (chúng con) lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con (chúng con) không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải, các nơi chưa bùng phát dịch bệnh, thì không bị bùng phát. Các nơi đã bị bùng phát dịch bệnh, thì sớm được khống chế chuyển hóa hết dịch, để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

b. Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(Đại chúng cùng đọc)

Vâng lời Phật dạy
Hôm nay chúng con
Viên mãn công đức
Thọ bát quan trai
Một ngày một đêm
Cùng tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Tọa thiền, tụng kinh
Nghe giảng Pháp mầu
Tạo các công đức
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hoà bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Nếu tu riêng tại nhà thì bạch: Con cũng xin hồi hướng cho gia đình của chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

Nếu tu theo nhóm, đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)
Con (chúng con) lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của (con) chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với con (chúng con) kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con (chúng con) không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải, các nơi chưa bùng phát dịch bệnh, thì không bị bùng phát. Các nơi đã bị bùng phát dịch bệnh, thì sớm được khống chế chuyển hoá hết dịch, để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

8. Lễ Tri Ân Tam Bảo (7 lần)
(Quỳ hoặc đứng)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

9. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

 

20.849 lượt xem
16/07/2021

Bình luận (13)

 1. Đ
  Đ

  Đinh Thị An

  17/07/2021

  Tôi xin tri ân Cô CN hướng dẫn tỉ mỉ cho chúng tôi tu tập để mang lại lơi ích cho bản thân, gia đình và xã hội

 2. H
  H

  Huỳnh Thị Thạnh

  17/07/2021

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ và Cô CN đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tu tập ạ.

 3. H
  H

  Hoàng Thị Nhị

  17/07/2021

  Con xin chí thành tri ân TAM BẢO, tri ân đại Tăng, chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm CLBCV. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Thu Hà

  17/07/2021

  Con xin thành kính tri ân công đức của Cô đã lên phom các chương trình tu tập này thật rõ ràng, dễ hiểu để cho Phật tử chúng con tu tập. Cô thật chu đáo và chăm lo cho hàng Phật tử chúng con. Chúng con xin thành kính cảm niệm ân đức của Tam Bảo và Chư Tăng chùa Ba Vàng ạ

 5. Đ
  Đ

  Đào Thị Thái

  16/07/2021

  Cô ơi! Con thật thấy mình hạnh phúc và may mắn khi được làm đệ tử của Sư Phụ, được nương vào Cô để tu học. Con thành kính cảm niệm tri ân Tam Bảo.
  Con thành kính cảm niệm tri ân Sư Phụ cùng Tăng đoàn. Con thành kính cảm niệm tri ân Cô Chủ Nhiệm ạ.

Xem nhiều nhất trong chuyên mục