Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Các nghi thức trước khi tham gia lễ an vị lô hương trực tuyến

Mục Lục

A. Hướng dẫn

B. Các nghi thức trước khi tham gia lễ trực tuyến

I. Đăng ký lên Câu lạc bộ

II. Nghi thức làm lễ tại các nơi thờ tà kiến, để bạch thỉnh cầu siêu cho vong linh

III. Khai đàn tu bài 4 tại nhà

IV. Tham gia cầu siêu trực tuyến vào các ngày: 14; 30 hoặc 29 âm lịch hàng tháng

V. Nghi thức thỉnh xả bùa chú/cây hương/bát hương

VI. Nghi thức sắp xếp bát hương, ban thờ

VII. Nghi thức chú nguyện tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… cho xe ô tô

C. Tham gia trực tuyến lễ an vị lô hương, xả bùa chú

I. Sắm lễ

II. Hướng dẫn cách chuẩn bị trước và cách thực hành theo chư Tăng trong khóa lễ trực tuyến (an vị, giải bùa chú… chú nguyện tượng phật, khánh treo…)

III. Tham gia trực tuyến

D. Nghi Thức Tham Gia Đàn Chẩn Tế Trực Tuyến

* Lưu ý:

1. Các Phật tử tùy duyên có/không thực hành các nghi thức: II, III, IV, V. Nếu Phật tử bốc bát hương mới, thì không thực hành các bước này.
2. Trường hợp an vị tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… xe ô tô, không có chương trình tu sau khi an vị trực tuyến. Phật tử có thể tu theo nghi thức cầu an. Số ngày tu tùy duyên.

(Hết)

A. Hướng Dẫn

1. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Đây là nghi lễ trực tuyến chư Tăng làm lễ an vị lô hương, giải bùa chú yểm, giải bát hương thần tài, giải cây hương… cho quý Phật tử ở xa, chư Tăng không đến nhà Phật tử để giúp được hay lý do Phật tử không thỉnh chư Tăng về nhà để làm lễ được.

Lễ trực tuyến này về phần tâm linh, không sai khác với việc chư Tăng tới nhà làm lễ, bởi tâm linh có tính chất linh thông: Chư Tăng có giới đức hướng về Phật tử và Phật tử có tín tâm hướng về Tam Bảo, về chư Tăng.

Thành phần tham gia Nghi lễ trực tuyến này: Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, các thành phần a, b, c. Lý do: các Phật tử đã trải nghiệm tâm linh có tính chất linh thông qua pháp đàn tu kinh Lương Hoàng Bảo Sám, các đàn chẩn tế thỉnh vong linh về chùa… Nhân dân Phật tử ngoài Câu lạc bộ Cúc Vàng không tham gia được, lý do: chưa trải nghiệm tâm linh có tính chất linh thông.

2. Các Nghi Thức

– Giải bùa chú không bốc bát hương
– Giải bùa chú dán/chôn tại nhà ở, nơi làm việc, cửa hàng… phần mộ, khu mộ của dòng họ và gia đình
– Giải bùa chú, bát hương cũ do thầy tà bốc và an vị tôn hình/tôn tượng Phật, lô bát hương thờ
– An vị tôn hình/tôn tượng Phật, Bồ Tát và lô hương thờ (không giải bùa chú)
– Bốc bát hương về nhà mới, nhà thuê, chỗ làm việc, cửa hàng…
– Chú nguyện tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… cho xe ô tô
– Các bát hương thờ: thờ Phật; thờ chư Thiên, chư Thần Linh; thờ gia tiên.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài):

Lễ an vị lô hương trực tuyến, xả bát hương bùa chú – Các việc cần làm (Dành cho Phật tử dự thính, tùy hỷ chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Lễ an vị lô hương trực tuyến, xả bát hương bùa chú – Các việc cần làm (Dành cho Phật tử chính thức, dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

(Hết)

B. Các Nghi Thức Trước Khi Tham Gia Lễ Trực Tuyến

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Dự Thính, Tùy Hỷ Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Đăng Ký Lên Câu Lạc Bộ

– Các Phật tử đăng ký danh sách lên đạo tràng
– Đạo tràng đăng ký lên Câu lạc bộ
– Câu lạc bộ bạch quý Thầy.

Lưu ý: cần đăng ký đúng thời hạn, để quý Thầy còn làm lễ tâm linh trước cho các gia đình.

II. Nghi Thức Làm Lễ Tại Các Nơi Thờ Tà Kiến Để Bạch Thỉnh Cầu Siêu Cho Vong Linh

1. Bạch Tại Cây Hương, Ban Thờ Thần Tài

Sắm lễ: hoa quả, bát cơm/xôi chè, nước.
Thắp hương, chắp tay khấn 3 lần.

Văn khấn:

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về nơi đây ủng hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… con/chúng con tu tập (dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ) tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Trước con/gia đình con chưa biết đến Phật Pháp, nên đã thỉnh thầy tà, về (bốc bát hương thờ/làm cây thờ/lập bàn thờ thần tài…)… nay con/chúng con đã tu theo Phật Pháp, quy y Tam Bảo, con/chúng con xin làm theo lời chỉ dạy từ Tam Bảo, chư Tăng, xả các phần thờ không đúng với Phật Pháp.

Hôm nay con/chúng con xin sắm lễ cúng dường lên chư vị chư Thiên, chư Thần Linh và con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh mời vong linh nương gá tại (cây hương/ban thờ thần tài…/vong linh do thầy tà yểm trên bát hương)... để hiến cúng cho các vong linh. Con/chúng con xin bạch thỉnh chư vị theo con/chúng con tu trong (số)… ngày và đến ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng, thọ nhận phần phước báu cúng dường Tam Bảo của con/gia đình con và kết duyên với Tam Bảo, chư Tăng để tu hành sớm được an lành giải thoát.

Con/chúng con xin đến ngày… tháng… năm… được xả phần thờ tại đây, nghi thức xả theo sự hướng dẫn từ Tam Bảo, chư Tăng, Câu lạc bộ.

Giờ này con/chúng con xin được tụng thần chú cúng thực:

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)
Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Bạch Tại Nơi Bùa Chú Dán/Chôn

a. Trường hợp bùa chú dán/chôn tại nhà, đất ở nhà

Không sắm lễ. Chắp tay trước chỗ chôn/dán bùa bạch:

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về nơi đây ủng hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… con/chúng con tu tập (dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ) tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Trước con/gia đình con chưa biết đến Phật Pháp, nên đã thỉnh thầy tà, về dán/chôn bùa chú yểm tại nhà, nay con/gia đình con đã tu theo Phật Pháp, quy y Tam Bảo, con/gia đình con xin làm theo lời chỉ dạy từ Tam Bảo, chư Tăng, câu lạc bộ xin xả các phần bùa chú yểm không đúng với Phật Pháp.

Và con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin bạch thỉnh chư vị vong linh bị yểm vào các bùa chú dán/chôn này, theo con/chúng con tu tại (đọc địa chỉ tu)… trong (số)… ngày và đến ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng, thọ nhận phần phước báu cúng dường Tam Bảo của con/gia đình con và kết duyên với Tam Bảo, chư Tăng để tu hành sớm được an lành giải thoát.

Con/chúng con xin đến ngày… tháng… năm… được xả phần thờ tại đây, nghi thức xả theo sự hướng dẫn từ Tam Bảo, chư Tăng, câu lạc bộ.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu không nhớ chỗ chôn bùa và những chỗ dán bùa không bạch được thì sẽ bạch thỉnh khi tu bài 4.

b. Trường hợp bùa yểm tại mộ

Sắm lễ: hương, hoa quả

Theo nghi thức tạ mộ.

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-ta-mo/

Thay tại phần nhân duyên trong văn khấn:… con/gia đình con trước kia theo tà kiến, có mời thầy tà yểm tại phần mộ này, nay con/chúng con tu học Phật Pháp, được biết như vậy gây khổ, gây oán kết cho các vong linh và cho gia đình con.

Và con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh chư vong linh bị yểm vào các bùa chú chôn này vào ngày… tháng… năm… về chùa Ba Vàng theo sự triệu thỉnh của chư Tăng, con/gia đình con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc cho các vong linh.

Lưu ý: bùa chú yểm tại mộ, sau khi cầu siêu nếu đào được thì ra đào để quý Thầy tác lễ giải. Nếu không đào được hoặc duyên không ra đào được, thì không đào nữa cũng không sao.

III. Khai Đàn Tu Bài 4 Tại Nhà

Chư Thiên, chư Thần Linh: thỉnh tại địa chỉ làm lễ, không thỉnh ở địa chỉ khác

Thêm phần tâm linh cần cầu siêu (giải cây hương, ban thờ, bát hương, bùa chú…)

Bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu

IV. Tham Gia Cầu Siêu Trực Tuyến Vào Các Ngày: 14; 30 Hoặc 29 Âm Lịch Hàng Tháng

1. Trường Hợp Không Tham Gia Trực Tuyến Được

Bạch lễ tại nhà vào buổi sáng ngày lễ cầu siêu của chùa

Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại địa chỉ….

Hôm nay là ngày… tháng… năm… là ngày chùa Ba Vàng tổ chức lễ cầu siêu cho các vong linh, con/chúng con đã bạch thỉnh vong linh về chùa và đã gửi số tịnh tài (tiền) là… về chùa, đã được quý Thầy chứng minh và hồi hướng phước cho các vong linh cùng gia đình. Con/chúng con hôm nay do gia duyên (đọc lý do)…, nên không tham dự lễ trực tuyến để trợ duyên cho các vong linh được.

Trường hợp muốn thỉnh thêm các vong linh về đàn chẩn tế thì bạch tiếp: Và con/chúng con cũng xin thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh cùng các vong linh vào tối ngày… tháng… năm… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế an vị lô hương, giải bùa chú, sám hối chư Tăng tại chùa Ba Vàng.

(Tiếp)

Con/chúng con nguyện mong các vong linh được nương đức của chư Tăng, vân tập về chùa Ba Vàng, dự pháp nghe kinh, thọ nhận vật thực hiến cúng, được nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ. Con/chúng con cũng nguyện được kết duyên pháp lữ với chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh, để cùng trợ duyên cho nhau tu hành, cho tới ngày thành Phật. Một lần nữa, con/chúng con xin các vong linh hoan hỷ cho con/chúng con.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Trường Hợp Tham Gia Lễ Cầu Siêu Trực Tuyến

a. Hướng dẫn

– Bạch trước khi chùa phát trực tuyến từ 5 đến 10 phút

– Vị trí bạch:
* Trước bàn thờ:
thắp hương bạch xong rồi mở thiết bị, để tham gia khóa lễ trực tuyến hoặc thắp hương bạch xong rồi di chuyển xuống trước thiết bị, để tham gia khóa lễ trực tuyến.
* Ở vị trí khác: mở màn hình trực tuyến có hình Đức Phật hoặc hình Phật ở khung hình khác để đọc văn bạch, sau đó vào tham gia khóa lễ trực tuyến.

b. Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ.

Đệ tử con tên là… ở tại…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, con/chúng con đã bạch thỉnh vong linh về chùa Ba Vàng dự lễ, tại pháp hội cầu siêu cho vong linh của chùa (nếu đã gửi cúng dường về chùa thì đọc thêm: và đã gửi số tịnh tài là… để cúng dường Tam Bảo về chùa để hồi hướng cho vong linh).

Con/chúng con xin thỉnh vong linh (đọc tên, các mục vong linh đã bạch thỉnh về chùa)… được nương oai lực Tam Bảo, theo sự triệu thỉnh của quý Thầy, vân tập về pháp hội chùa Ba Vàng, dự Pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực, được giác ngộ, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được siêu thoát. (bạch đoạn này 3 lần)

Trường hợp muốn thỉnh thêm các vong linh về đàn chẩn tế thì bạch tiếp: Và con/chúng con cũng xin thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh cùng các vong linh vào tối ngày… tháng… năm… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế an vị lô hương, giải bùa chú, sám hối chư Tăng tại chùa Ba Vàng.

(Tiếp)

Giờ này con/chúng con xin được tham gia lễ cầu siêu trực tuyến, theo chương trình của chùa, để hướng tâm tu tập theo chỉ dạy của quý Thầy và cũng là để trợ duyên hồi hướng công đức cho vong linh.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa tại các trang Facebook:
* Chùa Ba Vàng: Đường link: https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn

* CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: Đường link: https://www.facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa)

V. Nghi Thức Thỉnh Xả Bùa Chú, Cây Hương, Bát Hương

Sau khi đã cầu siêu cho các vong linh

1. Bạch Tại Cây Hương, Ban Thờ Thần Tài

Không sắm lễ. Thắp hương, chắp tay khấn 3 lần.

Văn khấn:

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về nơi đây ủng hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… con/chúng con tu tập (dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ) tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Trước con/chúng con đã bạch xin giải (cây hương/bát hương thờ/ban thờ cùng bát hương thờ thần tài…)… và con/chúng con đã thỉnh, tùy duyên tu tập, cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho chư vị vong linh nương gá nơi đây. Hôm nay con/chúng con xin giải nơi thờ này đi,

Trường hợp bốc bát hương thờ chư Thiên, chư Thần Linh thì đọc: Chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, con/chúng con xin thỉnh thờ, tại bát hương thờ chư Thiên, chư Thần Linh, mà chư Tăng sẽ thiết lập an vị cho gia đình con/chúng con vào ngày… tháng… năm…

Trường hợp thỉnh thờ chư Thiên, chư Thần Linh tại lô hương cũ của gia đình: Chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, con/chúng con xin thỉnh thờ, tại bát hương thờ chư Thiên, chư Thần Linh của gia đình.

Trường hợp không thờ chư Thiên, chư Thần Linh nữa, nhưng vẫn cúng vào tuần rằm, mùng một, lễ: Chư vị chư Thiên, chư Thần Linh tùy xứ an trụ, con/chúng con xin tùy duyên bày lễ cúng vào các ngày tuần rằm, mùng một hay các ngày lễ, mà con/chúng con bố trí sắp xếp được.

Trường hợp không thờ cúng chư Thiên, chư Thần Linh nữa: Chư vị chư Thiên, chư Thần Linh tùy xứ an trụ, con/chúng con xin phép không thờ cúng nữa do duyên (đọc lý do)…

(Tiếp)

Các vong linh có duyên tại nơi thờ này, có thể chưa đủ phúc duyên được siêu thoát, thì tùy duyên ở lại nơi đây thành vong linh trên đất, con/chúng con mong nguyện chư vị tin tu theo Phật Pháp sớm thoát khổ.

Giờ này con/chúng con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, con/chúng con xin thực hành theo

Trường hợp không lấy lại bát hương: Sự hướng dẫn của chư Tăng, câu lạc bộ, con xin di chuyển bát hương, … cùng các món đồ thờ cúng để vào ngày… tháng… năm… chư Tăng sẽ tác pháp xả bát hương.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Trường hợp lấy lại bát hương: Sự hướng dẫn của chư Tăng, câu lạc bộ, con xin di chuyển các món đồ thờ cúng (nếu có) để vào ngày… tháng… năm… chư Tăng sẽ tác pháp xả. Còn phần bát hương, con/chúng con lấy lại chút tro, để chư Tăng tác pháp, phần còn lại con/chúng con xin bỏ đi, để lau rửa bát hương, cho tro mới vào, chuẩn bị cho lễ chư Tăng an vị lô hương thờ cho gia đình con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

HẾT BÀI BẠCH.

Bạch xong làm tiếp:

Cây hương: bỏ hết phần bát hương, đồ thờ theo lời khấn ở trên. Lấy búa… đập từ 3 đến 7 nhát vào cây hương.

Ban thờ thần tài: bỏ ngay ban thờ, bát hương và đồ thờ làm như phần khấn ở trên.

Các trường hợp lấy lại bát hương, thì gói 1 phần nhỏ tro, để chư Tăng tác pháp giải tại buổi lễ trực tuyến.

2. Bạch Tại Nơi Bùa Chú Dán/Chôn

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về nơi đây ủng hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… con/chúng con tu tập (dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ) tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Trước con/chúng con đã bạch xin giải bùa chú dán/chôn và con/chúng con đã thỉnh, tùy duyên tu tập, cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho chư vị vong linh nương gá tại nơi bùa chú này. Hôm nay con/chúng con xin giải bùa chú này đi.

Các vong linh có duyên tại nơi bùa chú này, có thể chưa đủ phúc duyên được siêu thoát, thì tùy duyên ở lại nơi đây thành vong linh trên đất, con/chúng con sẽ tùy duyên tu tập để hồi hướng cho chư vị. Con/chúng con mong nguyện chư vị tin tu theo Phật Pháp sớm thoát khổ.

Giờ này con/chúng con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, con/chúng con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, câu lạc bộ, con/chúng con xin bóc/đào để vào ngày… tháng… năm… chư Tăng sẽ tác pháp xả bùa chú.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

VI. Nghi Thức Sắp Xếp Bát Hương, Ban Thờ

1. Cho Tro Vào Bát Hương

Đặt bát hương và tro lên bàn cao hoặc bàn thờ, chắp tay khấn (không cần hương)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, câu lạc bộ, con xin được cho tro vào bát hương và sắp xếp bàn thờ, để ngày… tháng… năm… chư Tăng tác pháp an vị (tôn hình/tôn tượng Phật, Bồ Tát…)… và lô hương thờ cho gia đình con/chúng con.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

Lưu ý: khi cho tro vào bát hương, lấy tay ấn chặt tro xuống.

2. Sắp Xếp Bàn Thờ

Xem tại đường link: https://phamthiyen.com/cach-sap-xep-ban-tho-tai-gia/

3. Sắp Xếp Các Đồ Cần Xả: Bát Hương, Vật Thờ, Bùa Chú

Xếp tất cả vào bàn, mâm… đặt phía dưới trước ban thờ.

4. Trường Hợp Đã Tự Bốc Bát Hương Để Thờ Từ Trước

(Chắp tay bạch)

Văn bạch 
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, là thành phần Phật tử…
Vào ngày… tháng… năm… với lòng thương tưởng cho hàng Phật tử, nên chư Tăng chùa Ba Vàng sẽ tác lễ an vị lô hương, giải bùa chú… cho Phật tử, để Phật tử và chúng sinh được nương đức Tam Bảo tu tập Phật Pháp.
Gia đình con đã tự bốc bát hương thờ từ trước, với tâm mong muốn được ân hưởng công đức Tam Bảo, nên con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, Câu lạc bộ, con xin được bao sái bàn thờ, bát hương, rút chân nhang để ngày… tháng… năm… chư Tăng tác pháp an vị lô hương thờ cho gia đình con/chúng con.
Con kính xin kính bạch chư Phật chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con, chư vong linh hoan hỷ để được lợi ích.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HẾT BÀI BẠCH.

Bạch xong làm tiếp: Rút hết chân hương. Bao sái bát hương, ban thờ.

VII. Nghi Thức Chú Nguyện Tôn Tượng Phật/Bồ Tát/Khánh Treo… Cho Xe Ô Tô

1. Hướng Dẫn
– Thỉnh tượng Phật, Bồ Tát, khánh treo
– Đặt trên ban thờ

2. Văn Bạch
(Bạch 3 ngày, mỗi ngày 1 lần trước khi tham gia lễ an vị lô hương trực tuyến.)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Gia đình con một lòng kính tín Tam Bảo, gia đình con mua được chiếc xe ô tô biển số… để (kinh doanh, phương tiện đi lại), con cũng xin thỉnh tôn hình, tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo để đặt trên xe ô tô.
Con xin nương oai lực Tam Bảo, mong nguyện cho con luôn luôn được hướng tâm về Tam Bảo, luôn luôn được sự che chở của Tam Bảo.
Con một lòng nhất tâm tu tập Phật Pháp. Con xin chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh và gia trì, con xin chư Hộ Pháp, chư Thần cai quản đại lộ, ủng hộ cho việc di chuyển của xe được an toàn, hanh thông, mọi người trên xe được bình an, tâm được hướng thiện, kết duyên với Phật Pháp, ai đã có duyên với Phật Pháp thì tinh tấn, ai chưa có duyên với Phật Pháp thì được phát sinh nhân duyên với Phật Pháp.
Vào ngày… tháng… năm…, con xin tham gia lễ An vị lô hương, tôn tượng, tôn hình Phật, Bồ Tát/giải bùa chú, bát hương, cây hương, ban thờ…, chú nguyện tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… cho xe ô tô trực tuyến để thỉnh cầu chư Tăng chùa Ba Vàng tác pháp chú nguyện… (tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo…) cho xe ô tô của gia đình con.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

C. Tham Gia Trực Tuyến Lễ An Vị Lô Hương, Xả Bùa Chú

I. Sắm Lễ

+ Lễ cúng Phật: Hoa, quả, nước, xôi chè hoặc bát cơm trắng, nước chè hoặc nước trắng.

+ Lễ cúng chư Thiên, chư Thần Linh: Hoa, quả, nước, xôi chè hoặc bát cơm trắng, nước chè hoặc nước trắng.

+ Lễ cúng vong linh: Mâm cơm chay: Các đồ thức ăn từ rau củ quả (không có thịt của chúng sinh) và 1 cốc sữa tươi (các đồ lễ, sau khi lễ xong thì thọ thực).

Tùy duyên có/không cúng thí thực: https://phamthiyen.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-thi-thuc-tai-nha/

II. Hướng Dẫn Cách Chuẩn Bị Trước Và Cách Thực Hành Theo Chư Tăng Trong Khóa Lễ Trực Tuyến (An Vị, Giải Bùa Chú… Chú Nguyện Tượng Phật, Khánh Treo…)

Xem tại đường link: https://phamthiyen.com/huong-dan-cach-chuan-bi-truoc-va-cach-thuc-hanh-theo-chu-tang-trong-khoa-le-truc-tuyen-an-vi-giai-bua-chu-chu-nguyen-tuong-phat-khanh-treo/

III. Tham Gia Trực Tuyến

– Trước khi phát chương trình từ 5 – 10 phút.
– Quỳ gối, chắp tay bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… là Phật tử (dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ)… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.

Trường hợp thỉnh thêm các vong linh về đàn chẩn tế: Và con/chúng con cũng xin thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc phần tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng tối ngày hôm nay, để thọ nhận phần phúc báu cúng dường Tam Bảo hồi hướng của con/chúng con, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.
(Tiếp)
Giờ này con/chúng con xin được tham gia trực tuyến lễ an vị lô hương, giải bát hương, bùa chú do chư Tăng chùa Ba Vàng tác pháp. Gia đình con xin được (đọc phần gia đình cần làm: giải bùa chú/cây hương/bát hương/ban thờ thần tài/an vị lô hương/chú nguyện tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

D. Nghi Thức Tham Gia Đàn Chẩn Tế Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của Câu lạc bộ từ 5 đến 10 phút.
– Địa điểm:
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.
– Văn khấn
(Quỳ. Chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thườ̛ng trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Đệ tử con tên là… ở tại… là Phật tử… (dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

Con/chúng con đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng và tham gia sắm lễ cùng Câu lạc bộ Cúc Vàng với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.

Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc phần vong linh thỉnh về đàn chẩn tế)… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng, để thọ nhận phần phúc báu cúng dường Tam Bảo hồi hướng của con/chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, quý Thầy nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát. (đọc 3 lần)

Con/chúng con xin tham dự Đàn Chẩn Tế Trực Tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ)

Xem nghi thức đầy đủ

Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Chính Thức, Dự Thính Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Đăng Ký Lên Câu Lạc Bộ

– Các Phật tử đăng ký danh sách lên đạo tràng
– Đạo tràng đăng ký lên Câu lạc bộ
– Câu lạc bộ bạch quý Thầy.

Lưu ý: cần đăng ký đúng thời hạn, để quý Thầy còn làm lễ tâm linh trước cho các gia đình.

II. Nghi Thức Làm Lễ Tại Các Nơi Thờ Tà Kiến Để Bạch Thỉnh Cầu Siêu Cho Vong Linh

1. Bạch Tại Cây Hương, Ban Thờ Thần Tài

Sắm lễ: hoa quả, bát cơm/xôi chè, nước.
Thắp hương, chắp tay khấn 3 lần.

Văn khấn:

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về nơi đây ủng hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… con/chúng con tu tập (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Trước con/gia đình con chưa biết đến Phật Pháp, nên đã thỉnh thầy tà, về (bốc bát hương thờ/làm cây thờ/lập bàn thờ thần tài…)… nay con/gia đình con đã tu theo Phật Pháp, quy y Tam Bảo, con/gia đình con xin làm theo lời chỉ dạy từ Tam Bảo, chư Tăng, xả các phần thờ không đúng với Phật Pháp.

Hôm nay con/chúng con xin sắm lễ cúng dường lên chư vị chư Thiên, chư Thần Linh và con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh mời vong linh nương gá tại (cây hương/ban thờ thần tài…/vong linh do thầy tà yểm trên bát hương)… để hiến cúng cho các vong linh. Con/chúng con xin bạch thỉnh chư vị vong linh bị yểm vào các bùa chú dán/chôn này, theo con/chúng con tu tại (đọc địa chỉ tu)… trong (số)... ngày và đến ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng, thọ nhận phần phước báu cúng dường Tam Bảo của con/gia đình con và kết duyên với Tam Bảo, chư Tăng để tu hành sớm được an lành giải thoát.

Con/chúng con xin đến ngày… tháng… năm… được xả phần thờ tại đây, nghi thức xả theo sự hướng dẫn từ Tam Bảo, chư Tăng, Câu lạc bộ.

Giờ này con/chúng con xin được tụng thần chú cúng thực:

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)
Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Bạch Tại Nơi Bùa Chú Dán/Chôn

a. Trường hợp bùa chú dán/chôn tại nhà, đất ở nhà

Không sắm lễ. Chắp tay trước chỗ chôn/dán bùa bạch:

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về nơi đây ủng hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… con/chúng con tu tập (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Trước con/gia đình con chưa biết đến Phật Pháp, nên đã thỉnh thầy tà, về dán/chôn bùa chú yểm tại nhà, nay con/gia đình con đã tu theo Phật Pháp, quy y Tam Bảo, con/gia đình con xin làm theo lời chỉ dạy từ Tam Bảo, chư Tăng, Câu lạc bộ xin xả các phần bùa chú yểm không đúng với Phật Pháp.

Và con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin bạch thỉnh chư vị vong linh bị yểm vào các bùa chú dán/chôn này, theo con/chúng con tu tại (đọc địa chỉ tu)… trong (số)… ngày và đến ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng, thọ nhận phần phước báu cúng dường Tam Bảo của con/gia đình con và kết duyên với Tam Bảo, chư Tăng để tu hành sớm được an lành giải thoát.

Con/chúng con xin đến ngày… tháng… năm… được xả phần thờ tại đây, nghi thức xả theo sự hướng dẫn từ Tam Bảo, chư Tăng, Câu lạc bộ.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu không nhớ chỗ chôn bùa và những chỗ dán bùa không bạch được thì sẽ bạch thỉnh khi tu bài 4.

b. Trường hợp bùa yểm tại mộ

Sắm lễ: hương, hoa quả

Theo nghi thức tạ mộ.

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-ta-mo/

Thay tại phần nhân duyên trong văn khấn:… con/gia đình con trước kia theo tà kiến, có mời thầy tà yểm tại phần mộ này, nay con/chúng con tu học Phật Pháp, được biết như vậy gây khổ, gây oán kết cho các vong linh và cho gia đình con.

Và con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh chư vong linh bị yểm vào các bùa chú chôn này vào ngày… tháng… năm… về chùa Ba Vàng theo sự triệu thỉnh của chư Tăng, con/gia đình con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc cho các vong linh.

Lưu ý: bùa chú yểm tại mộ, sau khi cầu siêu nếu đào được thì ra đào để quý Thầy tác lễ giải. Nếu không đào được hoặc duyên không ra đào được, thì không đào nữa cũng không sao.

III. Khai Đàn Tu Bài 4 Tại Nhà

Chư Thiên, chư Thần Linh: thỉnh tại địa chỉ làm lễ, không thỉnh ở địa chỉ khác

Thêm phần tâm linh cần cầu siêu (giải cây hương, ban thờ, bát hương, bùa chú…)

Bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu

IV. Tham Gia Cầu Siêu Trực Tuyến Vào Các Ngày: 14; 30 Hoặc 29 Âm Lịch Hàng Tháng

1. Trường Hợp Không Tham Gia Trực Tuyến Được

Bạch lễ tại nhà vào buổi sáng ngày lễ cầu siêu của chùa

Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại địa chỉ….

Hôm nay là ngày… tháng… năm… là ngày chùa Ba Vàng tổ chức lễ cầu siêu cho các vong linh, con/chúng con đã bạch thỉnh vong linh về chùa và đã gửi số tịnh tài (tiền) là… về chùa, đã được quý Thầy chứng minh và hồi hướng phước cho các vong linh cùng gia đình. Con/chúng con hôm nay do gia duyên (đọc lý do)…, nên không tham dự lễ trực tuyến để trợ duyên cho các vong linh được.

Trường hợp muốn thỉnh thêm các vong linh về đàn chẩn tế thì bạch tiếp: Và con/chúng con cũng xin thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh cùng các vong linh vào tối ngày… tháng… năm… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế an vị lô hương, giải bùa chú, sám hối chư Tăng tại chùa Ba Vàng.

(Tiếp)

Con/chúng con nguyện mong các vong linh được nương đức của chư Tăng, vân tập về chùa Ba Vàng, dự pháp nghe kinh, thọ nhận vật thực hiến cúng, được nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ. Con/chúng con cũng nguyện được kết duyên pháp lữ với chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh, để cùng trợ duyên cho nhau tu hành, cho tới ngày thành Phật. Một lần nữa, con/chúng con xin các vong linh hoan hỷ cho con/chúng con.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Trường Hợp Tham Gia Lễ Cầu Siêu Trực Tuyến

a. Hướng dẫn

– Bạch trước khi chùa phát trực tuyến từ 5 đến 10 phút

– Vị trí bạch:
* Trước bàn thờ:
thắp hương bạch xong rồi mở thiết bị, để tham gia khóa lễ trực tuyến hoặc thắp hương bạch xong rồi di chuyển xuống trước thiết bị, để tham gia khóa lễ trực tuyến.
* Ở vị trí khác: mở màn hình trực tuyến có hình Đức Phật hoặc hình Phật ở khung hình khác để đọc văn bạch, sau đó vào tham gia khóa lễ trực tuyến.

b. Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ.

Đệ tử con tên là… ở tại…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, con/chúng con đã bạch thỉnh vong linh về chùa Ba Vàng dự lễ, tại pháp hội cầu siêu cho vong linh của chùa (nếu đã gửi cúng dường về chùa thì đọc thêm: và đã gửi số tịnh tài là… để cúng dường Tam Bảo về chùa để hồi hướng cho vong linh).

Con/chúng con xin thỉnh vong linh (đọc tên, các mục vong linh đã bạch thỉnh về chùa)… được nương oai lực Tam Bảo, theo sự triệu thỉnh của quý Thầy, vân tập về pháp hội chùa Ba Vàng, dự Pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực, được giác ngộ, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được siêu thoát. (bạch đoạn này 3 lần)

Trường hợp muốn thỉnh thêm các vong linh về đàn chẩn tế thì bạch tiếp: Và con/chúng con cũng xin thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh cùng các vong linh vào tối ngày… tháng… năm… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế an vị lô hương, giải bùa chú, sám hối chư Tăng tại chùa Ba Vàng.

(Tiếp)

Giờ này con/chúng con xin được tham gia lễ cầu siêu trực tuyến, theo chương trình của chùa, để hướng tâm tu tập theo chỉ dạy của quý Thầy và cũng là để trợ duyên hồi hướng công đức cho vong linh.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa tại các trang Facebook:
* Chùa Ba Vàng: Đường link: https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn

* CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: Đường link: https://www.facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa)

V. Nghi Thức Thỉnh Xả Bùa Chú, Cây Hương, Bát Hương

Sau khi đã cầu siêu cho các vong linh

1. Bạch Tại Cây Hương, Ban Thờ Thần Tài

Không sắm lễ. Thắp hương, chắp tay khấn 3 lần.

Văn khấn:

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về nơi đây ủng hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… con/chúng con tu tập (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Trước con/chúng con đã bạch xin giải (cây hương/bát hương thờ/ban thờ cùng bát hương thờ thần tài…)… và con/chúng con đã thỉnh, tùy duyên tu tập, cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho chư vị vong linh nương gá nơi đây. Hôm nay con/chúng con xin giải nơi thờ này đi,

Trường hợp bốc bát hương tiếp để thờ chư Thiên, chư Thần Linh thì đọc: Chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, con/chúng con xin thỉnh thờ, tại bát hương thờ chư Thiên, chư Thần Linh, mà chư Tăng sẽ thiết lập an vị cho gia đình con/chúng con vào ngày… tháng… năm…

Trường hợp thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh thờ tại lô hương cũ của gia đình: Chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, con/chúng con xin thỉnh thờ, tại bát hương thờ chư Thiên, chư Thần Linh của gia đình.

Trường hợp không thờ chư Thiên, chư Thần Linh nữa, nhưng vẫn cúng vào tuần rằm, mùng một, lễ: Chư vị chư Thiên, chư Thần Linh tùy xứ an trụ, con/chúng con xin tùy duyên bày lễ cúng vào các ngày tuần rằm, mùng một hay các ngày lễ mà con/chúng con bố trí sắp xếp được.

Trường hợp không thờ cúng chư Thiên, chư Thần Linh nữa: Chư vị chư Thiên, chư Thần Linh tùy xứ an trụ, con/chúng con xin phép không thờ cúng nữa do duyên (đọc lý do)…

(Tiếp)

Các vong linh có duyên tại nơi thờ này, có thể chưa đủ phúc duyên được siêu thoát, thì tùy duyên ở lại nơi đây thành vong linh trên đất, con/chúng con mong nguyện chư vị tin tu theo Phật Pháp sớm thoát khổ.

Giờ này con/chúng con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, con/chúng con xin thực hành theo

Trường hợp không lấy lại bát hương: Sự hướng dẫn của chư Tăng, Câu lạc bộ, con xin di chuyển bát hương, … cùng các món đồ thờ cúng để vào ngày… tháng… năm… chư Tăng sẽ tác pháp xả bát hương cùng các đồ vật thờ này.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Trường hợp lấy lại bát hương: Sự hướng dẫn của chư Tăng, Câu lạc bộ, con xin di chuyển các món đồ thờ cúng (nếu có) để vào ngày… tháng… năm… chư Tăng sẽ tác pháp xả. Còn phần bát hương, con/chúng con lấy lại chút tro, để chư Tăng tác pháp, phần còn lại con/chúng con xin bỏ đi, để lau rửa bát hương, cho tro mới vào, chuẩn bị cho lễ chư Tăng an vị lô hương thờ cho gia đình con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

HẾT BÀI BẠCH

Bạch xong làm tiếp:

Cây hương: bỏ hết phần bát hương, đồ thờ theo lời khấn ở trên. Lấy búa… đập từ 3 đến 7 nhát vào cây hương.

Ban thờ thần tài: bỏ ngay ban thờ, bát hương và đồ thờ làm như phần khấn ở trên.

Các trường hợp lấy lại bát hương, thì gói một phần nhỏ tro, để chư Tăng tác pháp giải tại buổi lễ trực tuyến.

2. Bạch Tại Nơi Bùa Chú Dán/Chôn

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về nơi đây ủng hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… con/chúng con tu tập (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Trước con/chúng con đã bạch xin giải bùa chú dán/chôn và con/chúng con đã thỉnh, tùy duyên tu tập, cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho chư vị vong linh nương gá tại nơi bùa chú này. Hôm nay con/chúng con xin giải bùa chú này đi.

Các vong linh có duyên tại nơi bùa chú này, có thể chưa đủ phúc duyên được siêu thoát, thì tùy duyên ở lại nơi đây thành vong linh trên đất, con/chúng con sẽ tùy duyên tu tập để hồi hướng cho chư vị. Con/chúng con mong nguyện chư vị tin tu theo Phật Pháp sớm thoát khổ.

Giờ này con/chúng con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, con/chúng con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, Câu lạc bộ, con/chúng con xin bóc/đào để vào ngày… tháng… năm… chư Tăng sẽ tác pháp xả bùa chú.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

VI. Nghi Thức Sắp Xếp Bát Hương, Ban Thờ

1. Cho Tro Vào Bát Hương

Đặt bát hương và tro lên bàn cao hoặc bàn thờ, chắp tay khấn (không cần hương)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, Câu lạc bộ, con xin được cho tro vào bát hương và sắp xếp bàn thờ, để ngày… tháng… năm… chư Tăng tác pháp an vị (tôn hình/tôn tượng Phật, Bồ Tát…)… và lô hương thờ cho gia đình con/chúng con.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

Lưu ý: khi cho tro vào bát hương, lấy tay ấn chặt tro xuống.

2. Sắp Xếp Bàn Thờ

Xem tại đường link: https://phamthiyen.com/cach-sap-xep-ban-tho-tai-gia/

3. Sắp Xếp Các Đồ Cần Xả: Bát Hương, Vật Thờ, Bùa Chú

Xếp tất cả vào bàn, mâm… đặt phía dưới trước ban thờ.

4. Trường Hợp Đã Tự Bốc Bát Hương Để Thờ Từ Trước

(Chắp tay bạch)

Văn bạch 
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, là thành phần Phật tử….
Vào ngày… tháng… năm… với lòng thương tưởng cho hàng Phật tử, nên chư Tăng chùa Ba Vàng sẽ tác lễ an vị lô hương, giải bùa chú… cho Phật tử, để Phật tử và chúng sinh được nương đức Tam Bảo tu tập Phật Pháp.
Gia đình con đã tự bốc bát hương thờ từ trước, với tâm mong muốn được ân hưởng công đức Tam Bảo, nên con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, Câu lạc bộ, con xin được bao sái bàn thờ, bát hương, rút chân nhang để ngày… tháng… năm… chư Tăng tác pháp an vị lô hương thờ cho gia đình con/chúng con.
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con, chư vong linh hoan hỷ để được lợi ích.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HẾT BÀI BẠCH.

Bạch xong làm tiếp: Rút hết chân hương. Bao sái bát hương, ban thờ

VII. Nghi Thức Chú Nguyện Tôn Tượng Phật/Bồ Tát/Khánh Treo… Cho Xe Ô Tô

1. Hướng Dẫn
– Thỉnh tượng Phật, Bồ Tát, khánh treo
– Đặt trên ban thờ

2. Văn Bạch
(Bạch 3 ngày, mỗi ngày 1 lần trước khi tham gia lễ an vị lô hương trực tuyến.)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh… Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Gia đình con một lòng kính tín Tam Bảo, gia đình con mua được chiếc xe ô tô biển số… để (kinh doanh, phương tiện đi lại), con cũng xin thỉnh tôn hình, tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo để đặt trên xe ô tô.
Con xin nương oai lực Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, mong nguyện cho con luôn luôn được hướng tâm về Tam Bảo, luôn luôn được sự che chở của Tam Bảo.
Con một lòng nhất tâm tu tập Phật Pháp. Con xin chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh và gia trì, con xin chư Hộ Pháp, chư Thần cai quản đại lộ, ủng hộ cho việc di chuyển của xe được an toàn, hanh thông, mọi người trên xe được bình an, tâm được hướng thiện, kết duyên với Phật Pháp, ai đã có duyên với Phật Pháp thì tinh tấn, ai chưa có duyên với Phật Pháp thì được phát sinh nhân duyên với Phật Pháp.
Vào ngày… tháng… năm…, con xin tham gia lễ An vị lô hương, tôn tượng, tôn hình Phật, Bồ Tát/giải bùa chú, bát hương, cây hương, ban thờ…, chú nguyện tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… cho xe ô tô trực tuyến để thỉnh cầu chư Tăng chùa Ba Vàng tác pháp chú nguyện… (tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo…) cho xe ô tô của gia đình con.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

C. Tham Gia Trực Tuyến Lễ An Vị Lô Hương, Xả Bùa Chú

I. Sắm Lễ

+ Lễ cúng Phật: Hoa, quả, nước, xôi chè hoặc bát cơm trắng, nước chè hoặc nước trắng.

+ Lễ cúng chư Thiên, chư Thần Linh: Hoa, quả, nước, xôi chè hoặc bát cơm trắng, nước chè hoặc nước trắng.

+ Lễ cúng vong linh: Mâm cơm chay: Các đồ thức ăn từ rau củ quả (không có thịt của chúng sinh) và 1 cốc sữa tươi (các đồ lễ, sau khi lễ xong thì thọ thực).

Tùy duyên có/không cúng thí thực: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-danh-cho-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/

II. Hướng Dẫn Cách Chuẩn Bị Trước Và Cách Thực Hành Theo Chư Tăng Trong Khóa Lễ Trực Tuyến (An Vị, Giải Bùa Chú… Chú Nguyện Tượng Phật, Khánh Treo…)

Xem tại đường link: https://phamthiyen.com/huong-dan-cach-chuan-bi-truoc-va-cach-thuc-hanh-theo-chu-tang-trong-khoa-le-truc-tuyen-an-vi-giai-bua-chu-chu-nguyen-tuong-phat-khanh-treo/

III. Tham Gia Trực Tuyến

– Trước khi phát chương trình từ 5 – 10 phút.
– Quỳ gối, chắp tay bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là… Pháp danh… là Phật tử (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Trường hợp thỉnh thêm các vong linh về đàn chẩn tế: Và con/chúng con cũng xin thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc phần tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng tối ngày hôm nay, để thọ nhận phần phúc báu cúng dường Tam Bảo hồi hướng của con/chúng con, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.
(Tiếp)
Giờ này con/chúng con xin được tham gia trực tuyến lễ an vị lô hương, giải bát hương, bùa chú do chư Tăng chùa Ba Vàng tác pháp. Gia đình con xin được (đọc phần gia đình cần làm: giải bùa chú/cây hương/bát hương/ban thờ thần tài/an vị lô hương/chú nguyện tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

D. Nghi Thức Tham Gia Đàn Chẩn Tế Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của Câu lạc bộ từ 5 đến 10 phút.
– Địa điểm:
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.
– Văn khấn
(Quỳ. Chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thườ̛ng trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Đệ tử con tên là… ở tại… là Phật tử… (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

Con/chúng con đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng và tham gia sắm lễ cùng Câu lạc bộ Cúc Vàng với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.

Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc phần vong linh thỉnh về đàn chẩn tế)… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng, để thọ nhận phần phúc báu cúng dường Tam Bảo hồi hướng của con/chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, quý Thầy nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát. (đọc 3 lần)

Con/chúng con xin tham dự Đàn Chẩn Tế Trực Tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ)

Xem nghi thức đầy đủ
18.678 lượt xem
04/11/2021

Bình luận (4)

 1. P
  P

  Phạm Thị Minh Nguyệt

  06/12/2021

  Con chào Cô ạ! Gia đình con mới mua nhà và giờ làm cửa hàng bán đồ điện, không ở lại. Cô cho con hỏi con bốc mấy bát hương tại cửa hàng ạ?

  1. Ban Quản trị

   06/12/2021

   Ban Quản trị trang xin chào bạn!
   Ban Quản trị xin gửi bạn câu trả lời như sau:
   Ban Quản trị mời bạn truy cập vào đường link dưới đây để tham khảo câu trả lời:
   Thờ bát hương thế nào cho đúng?
   Bàn thờ có 1 bát hương – Cúng Phật và gia tiên thế nào?
   Tỉa chân nhang và bao sái bát hương thế nào cho đúng Pháp mà không sợ bị phạm?
   Hướng dẫn các nghi thức cúng lễ tại nơi làm việc (cửa hàng, công ty, trụ sở…)
   Bí quyết kinh doanh thành công theo lời Phật dạy
   * Bạn vui lòng cho Ban Quản trị xin thông tin liên hệ bao gồm:
   – Họ tên:
   – Số điện thoại:
   – Địa chỉ (bao gồm: xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
   Ban Quản trị sẽ gửi bạn thông tin đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng gần bạn nhất để đạo tràng hướng dẫn bạn tu tập.
   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 2. V
  V

  Vũ Thị Tuyết

  07/11/2021

  Cô ơi! Gia đình tu tập 3,7 ngày theo bài số 4 để cầu siêu, nhưng gia đình lại muốn đc bốc bát hương trực tuyến ngày mùng 10 trước thì có được không ạ?
  Hay phải tu xong bài 4 rồi mới tham gia bốc bát hương trực tuyến.
  Xin đc Cô CN hướng dẫn cho chúng em đc biết ạ?
  Em xin tri ân công đức của Cô CN.

  1. Ban Quản Trị

   09/11/2021

   Ban Quản trị trang xin chào bạn.
   Ban Quản trị trang xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   Gia đình bạn đang tu tập để cầu siêu thì nên tu xong chương trình đó.
   Bạn nên hỏi về đạo tràng nơi bạn đang sinh hoạt để được hướng dẫn chi tiết nhé.
   Chúc bạn thân tâm thường an lạc!

Xem nhiều nhất trong chuyên mục