Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Các nghi thức sau khi an vị lô hương trực tuyến

I. Đặt Tôn Tượng Phật/Bồ Tát/Khánh Treo Trên Xe

(Bài trí tượng, khánh xong, chắp tay bạch.)

Văn Bạch

a. Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa:

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Nương đức Tam Bảo, chư Tăng chùa Ba Vàng, gia đình con đã được quý Thầy tác lễ chú nguyện tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… vào ngày… tháng… năm…
Giờ này con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, Câu lạc bộ, con xin được đặt tôn tượng Phật/Bồ Tát/treo khánh lên xe ô tô của gia đình, biển số xe…
Con một lòng nhất tâm tu tập Phật Pháp, con xin chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh và gia trì, con xin chư Hộ Pháp, chư Thần cai quản đại lộ, ủng hộ cho việc di chuyển của xe được an toàn, hanh thông, mọi người trên xe được bình an, tâm được hướng thiện, kết duyên với Phật Pháp, ai đã có duyên với Phật Pháp thì tinh tấn, ai chưa có duyên với Phật Pháp thì được phát sinh nhân duyên với Phật Pháp.
Nếu phát nguyện hàng tháng cúng dường thì bạch: Con cũng xin phát nguyện hàng tháng cúng dường Tam Bảo hồi hướng phước đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư Thần cai quản đại lộ, nguyện chư vị tăng phước bảo hộ cho gia đình con và các chúng nhân, nguyện chư vị phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, cùng với Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

b. Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa:

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Nương đức Tam Bảo, chư Tăng chùa Ba Vàng, cúng dường lục hòa của Câu lạc bộ Cúc Vàng, gia đình con đã được quý Thầy tác lễ chú nguyện tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… vào ngày… tháng… năm…
Giờ này con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, Câu lạc bộ, con xin được đặt tôn tượng Phật/Bồ Tát/treo khánh lên xe ô tô của gia đình, biển số xe…
Con một lòng nhất tâm tu tập Phật Pháp, con xin chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh và gia trì, con xin chư Hộ Pháp, chư Thần cai quản đại lộ, ủng hộ cho việc di chuyển của xe được an toàn, hanh thông, mọi người trên xe được bình an, tâm được hướng thiện, kết duyên với Phật Pháp, ai đã có duyên với Phật Pháp thì tinh tấn, ai chưa có duyên với Phật Pháp thì được phát sinh nhân duyên với Phật Pháp.
Nếu phát nguyện hàng tháng cúng dường thì bạch: Con cũng xin phát nguyện hàng tháng cúng dường Tam Bảo hồi hướng phước đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư Thần cai quản đại lộ, nguyện chư vị tăng phước bảo hộ cho gia đình con và các chúng nhân, nguyện chư vị phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, cùng với Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

II. Bỏ Bùa Chú, Bát Hương, Đồ Thờ…

Xong khóa lễ, cho các đồ đã được quý Thầy tác lễ xả vào túi bóng đen hoặc quấn/bọc lại cho kín, rồi bỏ theo xe/đống rác (như đập phá nhà cũ để xây nhà mới. Các tường gạch… của nhà cũ trở thành phế thải)

Lý do cho vào túi đen hoặc cần quấn/bọc kín: để tâm lý người gom rác được an ổn.

III. Tu Tập Sau Khi An Vị Lô Hương

– Trường hợp đang tu bài 8 thì tiếp tục tu bài 8

– Trường hợp tu theo chương trình phát động của Câu lạc bộ thì tu theo chương trình của Câu lạc bộ

– Trường hợp tu theo Nghi thức tu tập cầu an: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an/

713 lượt xem
20/11/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục