Bài bạch vỗ dầu

Xem thêm: Chữa bệnh bằng phương pháp vỗ dầu hỏa

Kính thưa các quý vị cùng các bạn, Yến xin hướng dẫn quý vị và các bạn chữa bệnh theo phương pháp vỗ dầu hỏa kết hợp với tâm linh. Bài hướng dẫn gồm hai phần:

 • Phần A: Dành cho quý vị không tu theo đạo Phật.
 • Phần B: Dành cho các đạo hữu đã tu theo đạo Phật.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây:

Bài bạch vỗ dầu (Dành cho quý vị không tu theo đạo Phật)

Bài bạch vỗ dầu (Dành cho các đạo hữu đã tu theo đạo Phật)

Phần A: Dành Cho Quý Vị Không Tu Theo Đạo Phật

Kính thưa quý vị, các quý vị có thể khấn bạch với các vị giáo chủ của quý vị, xin tu theo đạo Phật trong 49 ngày để chữa bệnh.

I. Văn Sám Hối Phát Nguyện Trước Khi Vỗ Dầu

(Ngồi chắp tay hướng lên hư không khấn bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Tên con tên là: … ở tại: … Con không phải là đệ tử Phật. Hiện nay trên thân của con mang loại bệnh (tên bệnh)

Con tin nghiệp báo, tin nhân quả. Con biết rằng, bệnh của con không phải vô duyên vô cớ mà đều xuất phát từ các tâm bất thiện của con. Từ các kiếp trước cho tới kiếp này, con có suy nghĩ, lời nói bất thiện, việc làm bất thiện, làm tổn hại, hoặc sát hại vô lượng chúng sinh, khiến nay con bị quả báo thân mang bệnh khổ. Nay con thành tâm sám hối, phát nguyện từ nay tới đời đời kiếp kiếp sau, được sinh ra nơi đâu cũng xin gặp được các bậc thiện tri thức giúp cho con biết tu tập bỏ ác làm lành, thực hành thoát khổ. Nay con xin phát nguyện tu sửa thân tâm, bỏ ác làm lành. Con đem tất cả sự phát nguyện chân thật sám hối với các oan gia trái chủ đang báo oán trên thân bệnh của con. Con phát nguyện cúng dường về chùa Ba Vàng với số tịnh tài là:… hồi hướng phúc lành đến cho các oan gia trái chủ, nguyện đời đời kiếp kiếp được kết duyên pháp lữ với tất cả chúng oan gia trái chủ làm lợi ích cho nhau, cùng nhau thoát khổ.

Chúng con xin chư Phật chứng minh cảm ứng tới các oan gia trái chủ. Nay con xin được chữa bệnh (tên bệnh)… bằng phương pháp vỗ dầu hỏa để cho thân được an ổn, để con bắt đầu tu nhân thiện. Trong lời phát nguyện của con, con xin chư Phật chứng minh và gia hộ cho con. Các vong linh oan gia trái chủ nương oai lực Phật thấy được tâm chân thật của con hoan hỷ nhận phần phúc báu của con, xả bỏ oán kết, theo phúc báu cúng chùa của con mà được về chùa Ba Vàng tu tập siêu thoát.

Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Chúng con xin phép được chữa bệnh.

 

II. Chương Trình Tu Tập Khi Vỗ Dầu (Để Chuyển Nghiệp)

(các bạn có thể ngồi trước một chiếc bàn, không cần ảnh Phật, tâm tưởng hình Phật, không cần hương hoa quả hoặc có thể ngồi hướng mặt lên hư không ngoài trời, ở vị trí trong phòng cũng được)

Nghi thức

1. Bạch Phật

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ.

Con tên là:… Hiện đang ở tại:… hôm nay là ngày… tháng… năm…

Nay con tin vào nhân quả. Con biết rằng từ nhiều kiếp trước, con đã tạo vô lượng tội, làm tổn hại và sát hại vô lượng chúng sinh, khiến cho chúng sinh đau khổ, mang tâm oán hận con, nay con thành tâm phát nguyện chân thật sám hối nghiệp chướng, cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh số tiền là (tùy tâm)… Giờ này cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng thỉnh mời tất cả các vong linh oan gia trái chủ đang báo oán (tên người bệnh)…  trên bệnh/hiện tượng (đọc tên bệnh/hiện tượng)… về tại đàn tràng nghe kinh và nhận phần phúc báu cúng dường của con, con xin nhất tâm cung thỉnh.

2. Lễ Tán Phật

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

 • Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)
 • Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)
 • Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

3. Tán Pháp

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (3 lần)

4. Tụng Kinh

(Ngồi đọc kinh)

Kinh Bát Đại nhân giác

Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Đại nhân.

Điều giác ngộ thứ nhất:

Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử.

Điều giác ngộ thứ hai:

Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.

Điều giác ngộ thứ ba:

Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.

Điều giác ngộ thứ tư:

Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.

Điều giác ngộ thứ năm:

Ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.

Điều giác ngộ thứ sáu

Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.

Điều giác ngộ thứ bảy

Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.

Điều giác ngộ thứ tám

Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.

Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết Bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

5. Sám Chuyển Hóa

(Quỳ gối chắp tay sám hối)

Trang nghiêm đài sen ngự tọa,
Đại hùng Từ phụ Thích Ca,
Đệ tử lắng lòng thanh tịnh,
Bàn tay chắp thành liên hoa.
Cung kính hướng về Điều Ngự
Dâng lời sám nguyện thiết tha.

Đệ tử phước duyên thiếu kém,
Sống trong thất niệm lâu dài,
Không được sớm gặp Chính Pháp,
Bao nhiêu phiền lụy đã gây,
Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại,
Vô minh che lấp tháng ngày.

Vườn tâm gieo hạt giống xấu,
Tham, sân, tự ái dẫy đầy,
Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng,
Gây lên từ trước đến nay.
Những điều đã làm, đã nói
Thường gây đổ vỡ hằng ngày,
Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng,
Nguyện xin sám hối từ đây.

Đệ tử thấy mình nông nổi,
Con đường chính niệm lãng xao,
Chất chứa vô minh phiền não,
Tạo nên bao nỗi hận sầu;
Có lúc tâm tư buồn chán,
Mang đầy dằn vặt lo âu,
Vì không hiểu được kẻ khác,
Cho nên hờn giận, oán cừu;

Lý luận xong rồi trách móc,
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau,
Chia cách hố kia càng rộng,
Có ngày không nói với nhau,
Cũng không muốn nhìn thấy mặt,
Gây lên nội kết dài lâu;
Nay con hướng về Tam Bảo
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu.

Đệ tử biết trong tâm thức,
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi:
Hạt giống thương yêu, hiểu biết,
Và bao hạt giống an vui.
Nhưng vì chưa biết tưới tẩm,
Hạt lành không mọc tốt tươi,
Cứ để khổ đau tràn lấp,
Làm cho đen tối cuộc đời.

Quen lối bỏ hình bắt bóng,
Đuổi theo hạnh phúc xa vời,
Tâm tư bận về quá khứ,
Hoặc lo rong ruổi tương lai,
Quanh quẩn trong vòng buồn giận,
Xem thường bảo vật trong tay,
Dày đạp lên trên hạnh phúc,
Tháng năm sầu khổ miệt mài;
Giờ đây trầm xông Bảo Điện,
Con nguyện sám hối đổi thay.

Đệ tử tâm thành quy ngưỡng,
Hướng về chư Phật mười phương,
Cùng với các vị Bồ Tát,
Thanh Văn, Duyên Giác, Thánh Hiền.

Chí thành cầu xin sám hối,
Bao nhiêu lầm lỡ triền miên,
Xin lấy cam lồ tịnh thủy,
Tưới lên dập tắt não phiền,
Xin lấy con thuyền Chính Pháp,
Đưa con vượt nẻo oan khiên,
Xin nguyện sống đời tỉnh thức,
Học theo đạo lý chân truyền,
Thực tập nụ cười hơi thở,
Sống đời chính niệm tinh chuyên.

Đệ tử xin nguyện trở lại,
Sống trong hiện tại nhiệm mầu,
Vườn tâm ươm hạt giống tốt,
Vun trồng hiểu biết, thương yêu.
Xin nguyện học phép quán chiếu,
Tập nhìn tập hiểu thật sâu,
Thấy được tự tính các pháp,
Thoát ngoài sinh tử trần lao,
Nguyện học nói lời ái ngữ,
Thương yêu, chăm sóc sớm chiều,
Đem nguồn vui tới mọi nẻo,
Giúp người vơi nỗi sầu đau,
Đền đáp công ơn cha mẹ,
Ơn Thầy, nghĩa bạn dày sâu.
Tín thành tâm hương một nén,
Đài sen con nguyện hồi đầu.

Nguyện đức Từ Bi che chở,
Trên con đường đạo nhiệm mầu,
Nguyện xin chuyên cần tu tập,
Vuông tròn đạo quả về sau.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.
Nam mô Cầu Sám Hối chư Phật.
Nam mô Cầu Sám Hối Phật Đà.

(Sám hối xong, có thể ngồi ngay tại chỗ thờ, hoặc di chuyển đến chỗ có thiết bị nghe Pháp (chỗ ti vi, điện thoại, đài nghe Pháp,…) để ngồi nghe Pháp)

6. Tùy Duyên Nghe Pháp Tại Các Trang:

– Quý vị và các bạn có thể các bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh tại các trang:

Thứ tự nghe các bài giảng:

– Quý vị và các bạn có thể các bài giảng của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) là Phật tử của Chùa Ba Vàng tại các trang:

Các Phật tử tham gia các nhóm facebook sau:
– Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
– CLB Tình Yêu – Hôn Nhân – Gia đình Phật tử | Phật Tử Phạm Thị Yến
– Câu Chuyện Nhân Quả Cùng Cô Phạm Thị Yến
– Chia Sẻ Đời Sống Người Phật Tử Cùng Cô Phạm Thị Yến

Sau khi nghe xong, tắt thiết bị nghe Pháp, ngồi tư duy những điều vừa nghe, áp dụng vào thực tế của mình trong hiện tại.

Tư duy xong chắp tay.

Sám hối tội lỗi trong ngày và phát nguyện sửa đổi, suy nghĩ lời nói đến việc làm chưa đúng với 5 giới: Sát sinh; Trộm cắp; Tà dâm; Nói dối, nói lời ác khẩu, nói lời chia rẽ, nói vu khống, nói thêu dệt; Say sưa nghiện ngập.

Sám hối xong khấn hồi hướng:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ:
Con xin nguyện đem công đức tu hành này hồi hướng cho các vong linh oan gia trái chủ đang báo oán (tên người bệnh)… trên bệnh/hiện tượng (đọc tên bệnh/hiện tượng) … được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

7. Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

HẾT

Sau 49 ngày thì gửi tiền đó về cúng dường Tam Bảo tại chùa Ba Vàng, nhắn tin hoặc gọi điện để các Sư Thầy làm lễ hồi hướng chứng minh công đức cúng dường cho các vong linh và các việc mong cầu của mình trong hiện tại.

Tài khoản Chùa Ba Vàng

 • Số tài khoản: 0141005656888.
 • Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
 • Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
 • Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại để thầy biết 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt)

Nội dung tin nhắn:

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… tháng… năm… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi gửi tiền thì khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ:

Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản… con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh oan gia trái chủ đang báo oán con trên bệnh/hiện tượng… được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Lưu ý: nếu chữa tiếp, thì quý vị thực hành tiếp, 49 ngày một đợt.

Xem nghi thức đầy đủ

Phần B: Dành Cho Các Đạo Hữu Đã Tu Theo Đạo Phật

I. Văn Sám Hối Phát Nguyện Trước Khi Vỗ Dầu (Dành Cho Phật Tử)

(Nếu các bạn tu theo chùa nào, các bạn thấy ở đó chư Tăng tu tập trai giới đức độ, thì các bạn cúng dường ở đó và khấn tên chùa đó.)

(Ngồi chắp tay hướng lên hư không khấn bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là: … ở tại: …

Hiện nay trên thân của con mang loại bệnh (tên bệnh)…

Con tin nghiệp báo, tin nhân quả. Con biết rằng, bệnh của con không phải vô duyên vô cớ mà đều xuất phát từ các tâm bất thiện của con. Từ các kiếp trước cho tới kiếp này, con có suy nghĩ, lời nói bất thiện, việc làm bất thiện, làm tổn hại, hoặc sát hại vô lượng chúng sinh, khiến nay con bị quả báo thân mang bệnh khổ. Con biết như vậy, là do con biết tới Phật Pháp. Con xin thành kính tri ân chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Các Ngài đã cho con biết được điều này. Nay con thành tâm sám hối, phát nguyện từ nay tới đời đời kiếp kiếp sau, được sinh ra nơi đâu cũng xin gặp được Phật Pháp, gặp được các bậc thiện tri thức giúp cho con biết tu tập bỏ ác làm lành, thực hành thoát khổ.

Trong hiện tại kiếp này, giờ này con xin phát nguyện nghe học Phật Pháp, tu sửa thân tâm, bỏ ác làm lành. Con đem tất cả sự phát nguyện chân thật sám hối với các oan gia trái chủ đang báo oán trên thân bệnh của con. Con phát nguyện cúng dường, hộ độ Tam Bảo tại Chùa Ba Vàng với số tịnh tài (tiền) là … hồi hướng phúc lành đến cho các oan gia trái chủ, nguyện đời đời kiếp kiếp được kết duyên pháp lữ với tất cả chúng oan gia trái chủ này cùng nhau làm thiện, lợi ích cho nhau.

Chúng con xin chư Phật chứng minh cảm ứng tới các oan gia trái chủ. Nay con xin được chữa bệnh (tên bệnh)… bằng phương pháp vỗ dầu hỏa để cho thân được an ổn, để con bắt đầu tu nhân thiện. Trong lời phát nguyện của con, con xin chư Phật chứng minh và gia hộ cho con. Các vong linh oan gia trái chủ nương oai lực Phật thấy được tâm chân thật của con hoan hỷ nhận phần phúc báu của con, xả bỏ oán kết, phát tâm tu hành.

Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Chúng con xin phép được chữa bệnh.

II. Chương Trình Tu Tập Khi Vỗ Dầu

(Theo bài Bài 8 – Hướng Dẫn Tu Tập Cho Người Ở Xa)

Nghi Thức

1. Bạch Phật

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:… hôm nay là ngày… tháng… năm…

Nay con tin vào nhân quả. Con biết rằng từ nhiều kiếp trước, con đã tạo vô lượng tội, làm tổn hại và sát hại vô lượng chúng sinh, khiến cho chúng sinh đau khổ, mang tâm oán hận con, nay con thành tâm phát nguyện chân thật sám hối nghiệp chướng, bằng cách nghe học Phật Pháp để sửa đổi tâm tính và thực hành pháp xả tâm cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh số tịnh tài (tiền) là (tùy tâm)…, với tâm nguyện hộ độ cho chư Tăng tu tập mang giáo pháp của Phật rộng độ chúng sinh, nguyện cho Chính Pháp được tuyên dương. Giờ này cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng thỉnh mời tất cả các vong linh oan gia trái chủ đang báo oán (tên người bệnh)…  trên bệnh/hiện tượng (đọc tên bệnh/hiện tượng)…  về tại đàn tràng nghe kinh và nhận phần phúc báu cúng dường của con, con xin nhất tâm cung thỉnh.

2. Lễ Tán Phật

Đại Từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

 • Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)
 • Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)
 • Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

3. Tán Pháp

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (3 lần).

4. Tụng Kinh

(Ngồi đọc kinh)

Kinh Bát Đại Nhân Giác

Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Đại nhân.

Điều giác ngộ thứ nhất:

Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử.

Điều giác ngộ thứ hai:

Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.

Điều giác ngộ thứ ba:

Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.

Điều giác ngộ thứ tư:

Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.

Điều giác ngộ thứ năm:

Ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.

Điều giác ngộ thứ sáu:

Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.

Điều giác ngộ thứ bảy:

Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.

Điều giác ngộ thứ tám:

Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.

Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết Bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

5. Sám Chuyển Hóa

(Quỳ gối chắp tay sám hối)

Trang nghiêm đài sen ngự tọa,
Đại hùng Từ phụ Thích Ca,
Đệ tử lắng lòng thanh tịnh,
Bàn tay chắp thành liên hoa.
Cung kính hướng về Điều Ngự
Dâng lời sám nguyện thiết tha.

Đệ tử phước duyên thiếu kém,
Sống trong thất niệm lâu dài,
Không được sớm gặp Chính Pháp,
Bao nhiêu phiền lụy đã gây,
Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại,
Vô minh che lấp tháng ngày.

Vườn tâm gieo hạt giống xấu,
Tham, sân, tự ái dẫy đầy,
Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng,
Gây lên từ trước đến nay.
Những điều đã làm, đã nói
Thường gây đổ vỡ hằng ngày,
Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng,
Nguyện xin sám hối từ đây.

Đệ tử thấy mình nông nổi,
Con đường chính niệm lãng xao,
Chất chứa vô minh phiền não,
Tạo nên bao nỗi hận sầu;
Có lúc tâm tư buồn chán,
Mang đầy dằn vặt lo âu,
Vì không hiểu được kẻ khác,
Cho nên hờn giận, oán cừu;

Lý luận xong rồi trách móc,
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau,
Chia cách hố kia càng rộng,
Có ngày không nói với nhau,
Cũng không muốn nhìn thấy mặt,
Gây lên nội kết dài lâu;
Nay con hướng về Tam Bảo
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu.

Đệ tử biết trong tâm thức,
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi:
Hạt giống thương yêu, hiểu biết,
Và bao hạt giống an vui.
Nhưng vì chưa biết tưới tẩm,
Hạt lành không mọc tốt tươi,
Cứ để khổ đau tràn lấp,
Làm cho đen tối cuộc đời.

Quen lối bỏ hình bắt bóng,
Đuổi theo hạnh phúc xa vời,
Tâm tư bận về quá khứ,
Hoặc lo rong ruổi tương lai,
Quanh quẩn trong vòng buồn giận,
Xem thường bảo vật trong tay,
Dày đạp lên trên hạnh phúc,
Tháng năm sầu khổ miệt mài;
Giờ đây trầm xông Bảo Điện,
Con nguyện sám hối đổi thay.

Đệ tử tâm thành quy ngưỡng,
Hướng về chư Phật mười phương,
Cùng với các vị Bồ Tát,
Thanh Văn, Duyên Giác, Thánh Hiền.

Chí thành cầu xin sám hối,
Bao nhiêu lầm lỡ triền miên,
Xin lấy cam lồ tịnh thủy,
Tưới lên dập tắt não phiền,
Xin lấy con thuyền Chính Pháp,
Đưa con vượt nẻo oan khiên,
Xin nguyện sống đời tỉnh thức,
Học theo đạo lý chân truyền,
Thực tập nụ cười hơi thở,
Sống đời chính niệm tinh chuyên.

Đệ tử xin nguyện trở lại,
Sống trong hiện tại nhiệm mầu,
Vườn tâm ươm hạt giống tốt,
Vun trồng hiểu biết, thương yêu.
Xin nguyện học phép quán chiếu,
Tập nhìn tập hiểu thật sâu,
Thấy được tự tính các pháp,
Thoát ngoài sinh tử trần lao,
Nguyện học nói lời ái ngữ,
Thương yêu, chăm sóc sớm chiều,
Đem nguồn vui tới mọi nẻo,
Giúp người vơi nỗi sầu đau,
Đền đáp công ơn cha mẹ,
Ơn Thầy, nghĩa bạn dày sâu.
Tín thành tâm hương một nén,
Đài sen con nguyện hồi đầu.

Nguyện đức Từ Bi che chở,
Trên con đường đạo nhiệm mầu,
Nguyện xin chuyên cần tu tập,
Vuông tròn đạo quả về sau.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát.
Nam mô Cầu Sám Hối chư Phật.
Nam mô Cầu Sám Hối Phật Đà.

(Sám hối xong, có thể ngồi ngay tại chỗ thờ, hoặc di chuyển đi chỗ có thiết bị để ngồi nghe Pháp)

6. Tùy Duyên Nghe Pháp Tại Các Trang:

– Quý vị và các bạn nghe các bài giảng Pháp của Thầy Thích Trúc Thái Minh, là trụ trì chùa Ba Vàng tại các trang:

Thứ tự nghe các bài giảng:

– Quý vị và các bạn có thể các bài chia sẻ và các bài trạch Pháp của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán), là Phật tử của Chùa Ba Vàng tại các trang:

Các nhóm facebook: Quý vị và các bạn có thể tham gia các nhóm Facebook sau:

Sau khi nghe xong, tắt thiết bị nghe pháp, ngồi tư duy những điều vừa nghe, áp dụng vào thực tế của mình trong hiện tại.

Tư duy xong chắp tay

Sám hối tội lỗi trong ngày và phát nguyện sửa đổi, suy nghĩ lời nói đến việc làm chưa đúng với 5 giới: Sát sinh; Trộm cắp; Tà dâm; Nói dối, nói lời ác khẩu, nói lời chia rẽ, nói vu khống, nói thêu dệt; Say sưa nghiện ngập.

Sám hối xong khấn hồi hướng:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ:

Đệ tử con xin nguyện đem công đức tu hành này hồi hướng cho các vong linh oan gia trái chủ đang báo oán (tên người bệnh)… trên bệnh/hiện tượng (đọc tên bệnh/hiện tượng) … được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh, được tu theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

7. Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

HẾT

Sau 2 đến 3 tháng thì gửi tiền đó về cúng dường Tam Bảo tại chùa Ba Vàng, nhắn tin hoặc gọi điện để các sư Thầy làm lễ hồi hướng chứng minh công đức cúng dường cho các vong linh và các việc mong cầu của mình trong hiện tại.

Tài khoản Chùa Ba Vàng

Số tài khoản: 0141005656888.
Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại để thầy biết 0981392858
(Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt)

Nội dung tin nhắn:
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… tháng… năm… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi gửi tiền thì khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ:
Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản… con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh oan gia trái chủ đang báo oán con trên bệnh/hiện tượng (đọc tên bệnh/hiện tượng)… được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra).
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: [email protected]

Xem nghi thức đầy đủ
49,098 lượt xem
09/01/2021

Bình luận (6)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Hoàng Thị Lý

  11/02/2023

  Em xin thành kính tri ân công đức của Cô đã bạch Phật xin cho chúng em những bài thuốc và nghi thức tu tập để chuyển hóa nghiệp khổ đã gây ra trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện kiếp này ạ!

 2. P
  P

  Phạm Thị Ngân

  25/12/2022

  Con xin tri ân công đức của Cô ạ. Con dùng bài thuốc của Cô cũng đỡ hơn trước ạ

 3. N
  N

  Nguyễn thị thu thương

  07/10/2022

  Con cảm ơn vì đủ nhân duyên biết đến cách chữa bệnh trên thân này. Con sẽ gặp áp dụng thật tốt

 4. H
  H

  Hoàng Tủng.

  14/07/2022

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 5. N
  N

  Nhâm

  14/07/2022

  Con xin tri ân công đức của cô ạ