Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu!
Trên lộ trình tu học Phật Pháp, nếu thiếu tâm Bồ đề, người hành giả không thể tu thành Phật được. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: “Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện Pháp cũng là hành động theo ma vương”, bởi tâm Bồ đề là gốc của đạo, là chúa tể của các thiện pháp, là nhũ mẫu của chúng sinh. Các Đức Phật cũng đều do phát tâm Bồ đề mà được thành tựu. Cho nên, tâm Bồ đề rất quan trọng đối với người đệ tử Phật. “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”, Phật tử chúng ta nay có duyên biết đến Phật Pháp, thì nên lập nguyện phát Bồ đề tâm vì sự giải thoát của chính mình và lợi ích chúng sinh.

Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo, ngày 19/6 âm lịch hàng năm, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tổ chức cho các Phật tử được phát tâm Bồ đề. Đây là nhân duyên khiến kiếp này và nhiều kiếp sau chúng ta được sinh ra trong thiện Pháp, thực hành chính Pháp và thành tựu Vô thượng Bồ đề.

Chương trình tu Khuyến phát tâm Bồ đề dưới đây với các phần tụng kinh, nghe Pháp, tư duy, thiền quán, sẽ khiến chúng ta rõ hơn về sự phát tâm Bồ đề rộng lớn vì lợi ích chúng sinh của chư Phật, chư Bồ tát. Sự tu tập này giúp chúng ta giác ngộ để dũng mãnh phát tâm Bồ đề, kiên cố trong tâm Bồ đề và tinh tấn thực hành công hạnh Bồ đề cho đến ngày thành tựu Vô thượng Bồ đề.

Kính chúc quý đạo hữu chúng ta cùng sách tấn nhau luôn luôn tinh tấn!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây: Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

B. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Tu Tập

– Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề
– Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề
– Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề
– Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã/đang phát nguyện 49 ngày bạch bài “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên…”
– Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã phát nguyện 49 ngày bạch bài “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên…”. Đã/đang phát nguyện bạch phát nguyện 108 ngày “Đối trước 35 chư Tăng, hướng về oan gia trái chủ phát tâm Bồ Đề”

II. Hướng Dẫn Tu Tập Trong Chương Trình

1. Nội dung chương trình
Nghi thức: lễ tán Phật, tụng kinh, nghe Pháp, ngồi thiền.

2. Thời gian và phương thức tu tập
– Thời gian: ngày 16, 17, 18, 19/6

III. Đồ Lễ

– Sắp lễ ba bát cơm trắng (bát nhỏ) và ba cốc nước chè.
– Có thể thay cơm bằng bánh hoặc các vật thực khác, nhưng cần thay mỗi khi cúng.
Tùy duyên gia đình có hoặc không có hoa quả.
Lưu ý: Nếu không cúng thì không sắp.

IV. Tâm Linh

1. Thỉnh mời các mục tâm linh và cúng dường
– Thỉnh mời các mục tâm linh: chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ pháp hội; gia tiên, oan gia trái chủ của cả gia đình. Nếu gia đình có tu bài số 8 giải oan kết, thì thay chương trình này, cho các kinh tụng phụ và thỉnh mời cả các vong linh của chương trình giải nghiệp.
– Cúng dường: Tùy duyên đặt tịnh tài cúng dường (có hoặc không; hoặc ít, hoặc nhiều), để hồi hướng cho các vong linh, để các vong linh có phúc lành thọ thực, nghe kinh.
– Tịnh tài phát nguyện cúng dường hồi hướng để riêng thành hai phần: 1. Chư Thiên, chư Thần; 2. Vong linh,…

2. Hồi hướng:
Chung theo chương trình và hồi hướng các việc hiện tại cụ thể của gia đình.

C. Nghi Thức

Nếu quý đạo hữu tham gia chương trình phát trực tiếp của quý Thầy, thì quý đạo hữu thực hiện như sau: Nguyện hương + Văn khấn theo chương trình này -> Theo dõi chương trình trực tiếp của quý Thầy -> Kết thúc -> Thực hiện các phần còn thiếu của chương trình này.

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Nếu tu riêng tại nhà thì bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:… con đang tu tập tại đạo tràng… (thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng). Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/6, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng sẽ (đã) tổ chức cho Phật tử Phát Tâm Bồ Đề. Hôm nay con/chúng con xin tu tập theo chương trình “Khuyến Phát Tâm Bồ Đề”. Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, (nếu đã phát nguyện tu lục hòa thì bạch thêm: oai lực công đức Bồ Đề của sáu pháp hòa kính), xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời các vong linh không hạn chế)… được vào pháp hội cùng với con/chúng con tu tập. (Nếu cúng dường thì bạch: Con/chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo để cầu phúc lành cho gia đình. Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa (nếu cúng về chùa nào thì đọc chùa đó, nếu cúng về chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh)…,
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần có duyên với pháp hội.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời.)

Nếu tu theo nhóm/đạo tràng thì chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng (nếu có)(thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng). Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/6, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng sẽ (đã) tổ chức cho Phật tử Phát Tâm Bồ Đề. Hôm nay chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…. xin tu tập theo chương trình “Khuyến Phát Tâm Bồ Đề”. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, (nếu đã phát nguyện tu lục hòa thì bạch thêm: oai lực công đức Bồ Đề của sáu pháp hòa kính), chúng con đồng xin bạch (mọi người cùng bạch thầm: đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại…con xin thỉnh các vong linh (tùy duyên mời các vong linh không hạn chế)… được vào pháp hội. (Nếu cúng dường thì bạch: và với tâm thành kính tín Tam Bảo để cầu phúc lành cho gia đình. Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa (nếu cúng về chùa nào thì đọc chùa đó, nếu cúng về chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh)…,
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần có duyên với gia đình con.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh mà con đã thỉnh mời.)

(Đọc tiếp)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo vân tập về pháp hội đàn tràng, nghe kinh thính Pháp, (nếu cúng thực thì đọc: thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Đảnh Lễ

Hết thảy Bồ Tát
Đã phát nguyện Bồ Đề
A tăng kỳ kiếp
Sáu Ba-la-mật
Thực hành viên mãn
Ở các cõi giới
Chẳng tiếc thân mạng
Máu thịt Bồ Tát
Trồng các căn lành
Chuyển tải Phật Pháp
Dẫn dắt chúng sinh
Vào dòng giải thoát

Chí tâm đảnh lễ: Phát nguyện Bồ Đề của mười phương ba đời hết thảy chư Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ:
Phát nguyện Bồ Đề của mười phương ba đời hết thảy chư Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ:
Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đại Thế Chí Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Phổ Hiền Vương Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

4. Kệ Khai Kinh

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh – Nghe Pháp – Ngồi Thiền

a. Ngày Thứ Nhất
Tụng kinh: Bài Kinh: Tiền thân Đức Phật Thích Ca khi phát tâm Bồ Đề phát nguyện thực hành sáu ba la mật

Nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp.
Video: Phát tâm Bồ Đề nguyện như thế nào sẽ đắc

Tọa thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục:

1. Quán chiếu về bố thí Ba la mật:
– Bố thí để cầu Vô thượng Bồ đề.
– Bố thí để thâu nhiếp, điều phục, kết duyên cho chúng sinh vào trong pháp lục hòa bằng cách quán chiếu: Việc bố thí, cúng dường đã đúng lục hòa chưa? Nếu đúng, khởi tâm hoan hỷ; nếu chưa đúng, phát tâm chỉnh sửa.

2. Quán chiếu về trì giới Ba la mật: Chăm chỉ thực hành 5 giới, 8 giới trong pháp lục hòa với tâm cầu Vô thượng Bồ đề để nhiếp phục chúng sinh.

3. Quán chiếu về nhẫn nhục Ba la mật: Mình đã nhẫn nhục thực hành pháp lục hòa để đoạn trừ bản ngã chưa? (trong hai việc: tự nhận lỗi và được người khác chỉ lỗi về việc thực hành lục hòa trong đạo tràng, trong CLB).

4. Quán chiếu về tinh tấn Ba la mật: Quán chiếu mình đã tinh tấn bố thí, trì giới, nhẫn nhục để dẹp trừ bản ngã bằng cách: nhận lỗi, chỉ lỗi để sách tấn cho người theo sáu pháp hoà kính qua quy định của đạo tràng, câu lạc bộ chưa? Nếu chưa thì phát tâm tinh tấn thực hành bằng các việc cụ thể.

5. Quán chiếu về thiền định Ba la mật: Từ đầu chương trình an cư kiết hạ đến nay, mình đã chăm tu tập hơn chưa? Sự quán chiếu có nhanh hơn trước không?
=> Phát tâm tinh tấn sửa chữa lỗi lầm để tham gia các khóa thiền.

6. Quán chiếu về trí tuệ Ba la mật:
– Tập thực hành tâm yêu thương, tha thứ bằng cách quán Tứ diệu đế.
– Thấy bản chất thanh tịnh của chúng sinh: không sinh, không diệt; thực hành từ bi: không giận hờn, yêu ghét, không phân biệt thiện – ác, ngu – trí; quán chiếu yêu thương chúng sinh trong nhân quả.

Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)
Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên quý đạo hữu.

Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

b. Ngày Thứ Hai

Tụng kinh: Bài Kinh: Đức Phật Thích Ca khi phát tâm Bồ Đề phát nguyện thực hành đại bi

Nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp.
Video: Phát nguyện Bồ Đề thực hành đại bi tâm

Tọa thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục:

1. – Quán sát sự khổ của mình khi mình chưa có căn lành (chưa có tín tâm đối với Phật – Pháp – Tăng).
– Quán sát sự chuyển hóa trong tâm thức, trong hoàn cảnh sống và hạnh phúc có được (dù nhỏ nhất) khi mình có căn lành (có tín tâm đối với Phật – Pháp – Tăng).

2. Quán tưởng: Nếu tất cả chúng sinh trong tam giới này không có căn lành thì sẽ khổ thế nào (đối diện với gia đình, xã hội,…).
=> Phát tâm tinh tấn thực hành lục hòa, thực hành công hạnh Bồ đề để chân thật thấy được pháp giới này không bị dứt mất căn lành qua sự thực hành của chính mình.

3. Hướng tới tri ân Sư Phụ đã vì mình, vì chúng sinh mà chịu khổ để thực hành các công đức trong nhiều kiếp; để đến kiếp này, Sư Phụ có đủ công đức, oai lực mà kiến lập tứ chúng, khiến mình có duyên thù thắng như ngày hôm nay.

Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)
Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên quý đạo hữu.

Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

c. Ngày Thứ Ba
Tụng kinh:
Bài Kinh: Đức Phật Thích Ca khi phát tâm Bồ Đề phát nguyện thực hành đại bi

Nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp.
Video: Phát nguyện Bồ Đề thực hành đại bi tâm

Tọa thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục:

1. – Quán xét xem tự mình đã thực hành tinh tấn lục hòa theo các quy định của Câu lạc bộ để gieo hạt giống Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, giữ gìn căn lành cho tam giới chưa. Nếu chưa thực hành đúng điều nào, phát tâm sám hối, phát nguyện sẽ thực hành đúng.
– Quán xét các việc làm của mình, xem mình có hướng dẫn sai người khác, bảo người khác thực hành không đúng lục hòa của Câu lạc bộ hay không. Nếu có, phát tâm sám hối, phát nguyện sửa chữa lỗi lầm, thực hành lục hòa.
– Phát tâm tùy hỷ với người thực hành lục hòa; sách tấn người khác thực hành lục hòa cầu Vô thượng Bồ đề để giữ gìn căn lành ở tam giới qua các việc làm vô ngã của mình.

2. – Tư duy về các pháp phương tiện kết duyên cho chúng sinh với Pháp lục hòa của Câu lạc bộ Cúc Vàng (từ thiện, tri ân, phóng sinh,…).
– Quán xét xem mình đã tinh tấn trong các pháp kết duyên này chưa. Nếu chưa, phát tâm sám hối và phát nguyện tinh tấn trong các phận sự đó để chúng sinh có nhân duyên vào trong Phật Pháp, phát nguyện Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, khiến pháp lành không dứt ở tam giới.

3. Phát nguyện đến ngày 19/6 sẽ dũng mãnh phát tâm Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, dũng mãnh thực hành đại bi tâm qua việc tinh tấn thực hành lục hòa, thực hành công hạnh Bồ đề.

4. Đảnh lễ chư Phật, chư Bồ tát, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã phát nguyện hành các công đức, hành khổ để độ cho mình được như ngày hôm nay.

Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)
Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên quý đạo hữu.

Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

d. Ngày Thứ Tư (19/6)

Chương trình thọ Bát quan trai giới – phát tâm Bồ Đề 19/6

6. Phát nguyện Bồ Đề

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

7. Cúng Thực

(Nếu không cúng cơm thì bỏ qua phần này)
a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con/chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực:

Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, con/chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 1 chuông)

8. Văn Bạch Tại Nhà Trước 19/6 Từ 3 Đến 7 Ngày

Dành cho Phật tử đã phát nguyện bạch xong 49 ngày bài “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên”, để đến 19/6 bạch bài 108 ngày.

– Địa điểm:
+ Trước ban thờ Phật của gia đình.
+ Nếu gia đình không có ban thờ Phật, thì bạch trước ban thờ gia tiên hoặc trước tượng Phật trong hệ thống internet.

– Cách thức bạch: Một ngày bạch một lần. Một lần bạch 3 lượt.

Tham khảo tại: Hướng về oan gia trái chủ sám hối phát tâm Bồ Đề, phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề trong 108 ngày

Văn Bạch

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Con được tu học chính Pháp của Phật dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng, được tập thực hành sáu Pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, con đã được giác ngộ phần nào về nhân quả nghiệp báo, nên con biết từ vô thủy kiếp tới nay, con đã tạo tất cả các tội lỗi do tâm tham ái và làm khổ vô lượng chúng sinh. Con đã vì lợi dưỡng của mình, vì sự chấp ngã nên đã sát hại hoặc làm tổn hại vô số vô lượng chúng sinh, khiến cho chúng sinh khổ đau và oán hờn hận thù con. Con đã vì tà kiến mà ác hại đến chính Pháp Phật, làm tổn hại Tam Bảo, tổn hại các bậc chân tu.
Các tội lỗi của con vô lượng vô biên. Con được chỉ dạy rằng các tội lỗi đó không thể tiêu trừ nếu chỉ có sám hối bằng lời nói, mà cần phải phát đại tâm cầu vô thượng Bồ Đề và hiện tại phải thực hành Phật Pháp, thực hành thiện nhân quả, thực hành công hạnh Bồ Đề mới thật là chân sám hối.
Con đã được thực hành Phật Pháp và xin hướng về các oan gia trái chủ, phát đại nguyện Bồ Đề cầu vô thượng đạo, chân thật phát nguyện từ nay cho đến trọn kiếp này, thực hành sáu Pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, trọn kiếp này cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật Pháp, Rộng khắp thế gian”.
Và con xin nguyện các kiếp vị lai cũng được sự gia trì của Tam Bảo, tiếp tục được thực hành công hạnh Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, để sám hối tội lỗi với chúng sinh, sám hối với oan gia trái chủ.
Và được sự hứa khả của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng là vào ngày (mùng 8/12, nhân buổi lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo; 19/6 nhân ngày phát Bồ Đề tâm), con cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, được Sư Phụ và chư tôn đức Tăng, chứng minh cho chúng con chân thật phát nguyện Bồ Đề và thực hành công hạnh Bồ Đề, để sám hối với các oan gia trái chủ, sám hối với tất cả chúng sinh.
Con xin chư Phật chứng minh cho con, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con, chư Thiên chư Thần, chư Hộ Pháp ủng hộ cho con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

9. Phục Nguyện Hồi Hướng

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay con/chúng con tu tập theo chương trình “Khuyến Phát Tâm Bồ Đề”, con/chúng con xin hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.
(Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Nguyện mong chư Phật
Bồ Tát Thánh Hiền
Gia trì chúng con
Bồ Đề tâm khai phát
Kiên cố trong chánh niệm Bồ Đề
Trên cầu thành Phật
Dưới độ chúng sinh
Hiện tại kiếp này
Tinh tấn tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Cùng với công hạnh
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Theo gương Bồ Tát
Phát nguyện Bồ Đề
Chúng con lại nguyện
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Dẫn dắt chúng con.
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Chúng con nguyện xin
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của Pháp lục hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho (các) gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà (các) gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

Nguyện mong tất cả chúng sinh có hữu duyên tu tập theo khóa lễ này, được đủ thắng duyên vân tập về pháp hội chùa Ba Vàng vào sáng ngày 19/6/Tân Sửu, để được chư Tăng khuyến phát chứng minh cho phát tâm Bồ Đề.

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)
Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của con/chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với con/chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

46.536 lượt xem
24/07/2021

Bình luận (15)

 1. D
  D

  Dương Thị Mai Hoa

  25/07/2021

  Con đã tu tập xong chương trình tu tập ngày thứ nhất. Con cảm niệm tri ân công đức trên Tam Bảo, nguyện cầu cho Chính Pháp của Như Lai được tuyên dương, được hưng thịnh! Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát

 2. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Minh Phương

  25/07/2021

  Phật tử con xin tri ân công đức trên Sư Phụ.

 3. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Minh Phương

  25/07/2021

  Con xin tri ân công đức Sư Phụ và đại Tăng chùa Ba Vàng ạ

 4. T
  T

  To Thị Hồng (Tâm Vân)

  25/07/2021

  Con tụng xong bài kính ĐỨC PHẬT đã phát nguyện phát tâm Bồ đề, sáu pháp ba la mật. Con cảm niệm tri ân trên Tam Bảo và nguyện cầu chánh Pháp của Đức Như Lai được trường tồn ở mãi thế gian và người đã phát nguyện leo lái con thuyền chánh Pháp để dẫn dắt chúng con vượt qua biển mê tới bờ giải thoát. Con thành kính tri ân công đức của Sư Phụ và nguyện cầu trên Sư Phụ sức khỏe miên trường mãi là bóng cây đại thụ che mát cho chúng con. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát

  1. phanquyen

   31/07/2021

   Xin tùy hỷ

 5. N
  N

  Ngô Thị Liên

  24/07/2021

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con thành kính tri ân công đức trên Cô ạ!!!

Xem nhiều nhất trong chuyên mục