Nghi thức phóng sinh dành cho Câu lạc bộ Cúc Vàng

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF:Nghi thức phóng sinh dành cho Câu lạc bộ Cúc Vàng

A. Mục Đích

- Tu tâm từ bi, thương tưởng chúng sinh sắp bị mất mạng, trong cõi súc sinh.
- Kết duyên cho chúng sinh trong cõi súc sinh với Tam Bảo, với hạnh nguyện Bồ Đề, với khóa lễ tu tập sáu pháp hòa kính.
- Đây là nhân duyên cho chúng sinh hữu duyên được cứu mạng, tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề, trong các kiếp về sau.
- Tu quán pháp VÔ NGÃ: Quán xét đúng sự thật của pháp: tiền mua các con vật này, không phải tiền của tôi, của đạo tràng tôi, của câu lạc bộ tôi, mà tiền này là do các Phật tử trong câu lạc bộ và một số cá nhân, tổ chức doanh nghiệp... cùng nhau đóng góp; các con vật này, chúng đã từng có duyên phúc từ công cứu mạng, công tu tập của chúng trong kiếp trước, nên đây là phúc phần, nhân quả của chúng; mình có mặt hôm nay là do nhân duyên mình phát tâm Bồ Đề, tu tập lục hòa. Sự việc phóng sinh ngày hôm nay, là do nhiều nhân duyên hội tụ mới thành, không phải tôi làm nên sự việc này, cho nên không có cái gì, sự việc gì gọi là tôi (tôi: ngã ái); không có cái gì, sự việc gì là của tôi (thủ, hữu ái).
- Phát sinh ra công đức Ba La Mật, cầu Vô Thượng Bồ Đề, hiện tại mang đến hạnh phúc cho gia đình và lợi ích lâu dài cho chúng sinh.
Lưu ý: Phật tử cần tu tập đúng pháp lục hòa, mới đại diện được cho CLB làm chủ lễ của lễ phóng sinh. Các Phật tử cần tu tập đúng pháp lục hòa, mới tạo được các công đức này, mới làm lợi cho gia đình, làm lợi cho chúng sinh được như trên.

B. Hướng Dẫn

- Quán xét đầy đủ, để việc mua chúng sinh, phù hợp với việc cứu mạng cho chúng, tránh tình trạng vì việc mua của mình, mà khởi duyên cho chúng bị bắt.
- Quán xét nếu thấy chúng sinh còn khoẻ, thì bạch lễ, tụng lời hướng nguyện xong thì thả phóng sinh, nhưng nếu thấy chúng bị yếu, thì thả chúng trước, rồi bạch hướng nguyện sau.
- Để con vật dưới đất (hoặc trong nước), phía trước mặt; không cắm hương vào chỗ con vật; chắp tay làm lễ chú nguyện.

Để con vật dưới đất (hoặc trong nước), phía trước mặt; chắp tay làm lễ chú nguyện (ảnh minh họa)

Để con vật dưới đất (hoặc trong nước), phía trước mặt; chắp tay làm lễ chú nguyện (ảnh minh họa)

C. Nghi Thức Phóng Sinh

1. Bạch Phật
(cử một người bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng, cùng sách tấn nhau tu tập, thực hành công hạnh Bồ Đề: "phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian”, trong công hạnh này, có việc làm nguyện kết duyên, cho các chúng sinh trong cõi súc sinh thông qua hình thức phóng sinh, để tu tập tâm từ bi cứu khổ, để các chúng sinh súc sinh thoát khỏi sự giam cầm, giết chóc khổ đau, được kết duyên với Phật Pháp từ nơi hạnh nguyện Bồ Đề của các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng.

Hôm nay là ngày... tháng... năm... chúng con xin đại diện cho câu lạc bộ mua những chúng sinh (kể tên)..., để cứu mạng cho chúng, chúng con xin chư Phật chứng minh cho chúng con, khác thể đồng tâm dâng lời hướng nguyện.

(Tất cả đại chúng cùng đọc, pháp khí: khánh)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Đệ tử chúng con,
Cư sĩ tại gia,
Nương nơi Tam Bảo,
Cầu học Chính Pháp,
Sám hối tội cũ,
Bỏ ác làm lành,
Giữ gìn 5 giới,
Một tháng một ngày,
Hành trì 8 giới,
Theo lời Phật dạy.
Chúng con cùng nhau,
Phát tâm Bồ Đề,
Tập tu các pháp lục hòa,
Tại câu lạc bộ Cúc Vàng,
Thực hành công hạnh,
Hộ trì Tam Bảo,
Chuyển tải Phật Pháp,
Rộng khắp thế gian,
Hôm nay chúng con,
Xin được đại diện,
Cho câu lạc bộ,
Cứu mạng chúng sinh,
Nguyện chúng sinh này,
Từ duyên chân thật,
Ngay trong hiện tại,
Của chúng con đây,
Mà sau kiếp này,
Được sinh làm người,
Sẽ như chúng con,
Gặp được Phật Pháp,
Quy y Tam Bảo,
Phát tâm Bồ Đề,
Tinh tấn tu hành,
Sáu pháp hòa kính,
Cầu Vô Thượng Đạo.
Nguyện Đức Bổn Sư,
Oai đức vô cùng,
Chứng minh gia hộ,
Nguyện của chúng con,
Hướng tới chúng đây,
Đều được thành tựu.

Chúng con cũng xin,
Hồi hướng công đức,
Tới cho gia đình,
Chúng con cũng xin,
Nguyện cho tất cả,
Mọi loài chúng sinh,
Từ nơi đức lành,
Chân thật tu hành,
Sáu pháp hòa kính,
Của các Phật tử,
Trong câu lạc bộ,
Mà được tăng trưởng,
Tâm từ tình thương,
Nhà nhà hội chúng,
Nhân dân đất nước,
Cả pháp giới này,
Bỏ ác làm lành,
Tăng trưởng thiện duyên,
Tu theo Chính Pháp,
Hòa hợp với nhau,
Được đại an lạc.
Chúng con lại nguyện,
Cầu trên Sư trưởng,
Tứ đại điều hòa,
Trụ thế Sa Bà dài lâu,
Tuyên dương chính Pháp Phật,
Tế độ quần sinh,
Phật Pháp thịnh hưng.

Nguyện cho nhân dân Phật tử,
Tu tâm từ bi,
Đã xả tịnh tài,
Cứu mạng chúng sinh,
Cùng với Phật tử,
Trong Câu lạc bộ,
Tiêu trừ ác nạn,
Ác nghiệp đã gây,
Giam cầm trói buộc,
Đánh đập sát hại,
Các chúng hữu tình,
Nguyện các ác báo,
Đều được tiêu trừ,
Nếu còn cha mẹ,
Sống trên dương thế,
Gia tăng tuổi thọ,
Nguyện cho gia đình,
Vợ chồng hạnh phúc,
Con cháu vui hòa,
Công việc hanh thông,
Bệnh căn tiêu giảm,
Thọ mạng gia tăng,
Tinh tấn tu hành,
Cầu đạo vô thượng,
Tổ tiên quá vãng,
Tăng thêm phúc phần,
Hoan hỷ tu hành,
Sớm được siêu sinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

2. Thả Phóng Sinh

Khi thả phóng sinh,
Phật tử chánh niệm,
Chú nguyện cho chúng sinh:
"Nguyện cho chúng sinh đây,
Được duyên cứu mạng này,
Tiêu trừ nghiệp chướng,
Kiếp sau được sinh làm người,
Gặp được Phật Pháp,
Quy y Tam Bảo,
Phát tâm Bồ Đề,
Thực hành công hạnh,
Hộ trì Tam Bảo,
Chuyển tải Phật Pháp,
Rộng khắp thế gian,
Hồi hướng công đức,
Cầu Vô Thượng Bồ Đề”.

3. Hồi Hướng
(Khánh)

Phóng sinh tu tập, công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 chuông)

4. Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 xá)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 xá)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 chuông. 1 xá)

HẾT

-
aa
+
26,436 lượt xem
02/08/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. h
    h

    hoàng thị Lý

    27/11/2022
    Em xin tri ân công đức của Cô chỉ dạy ạ