Nghi thức an sàng cúng ba ngày dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Giải thích: Lễ cúng an sàng cũng là lễ cúng 3 ngày. Cúng an sàng xong không phải cúng 3 ngày nữa.

Tùy gia đình an trí ban thờ an sàng. An trí ban thờ an sàng bao gồm: Ban thờ Phật (1 cấp hoặc 3 cấp) và ban thờ hương linh.

Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) đầy đủ tại đây:

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-dam-tang-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/ 

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

1. Khấn Tại Ban Thờ Phật

(Quỳ hoặc đứng)

Chủ lễ chắp tay bạch Phật tại ban thờ Phật. Nếu gia đình không để ban thờ Phật nữa, thì không bạch.

Văn bạch

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ cho chúng con. Chúng con xin tiếp tục khóa lễ an sàng cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

Chủ sám: Thỉnh đại chúng cùng gia đình về tại bàn vong để làm lễ an sàng cho thần thức Phật tử (tên người mất)…

(Chủ lễ cùng Phật tử làm lễ tại bàn thờ thần thức Phật tử)

2. Nghi Lễ Tại Ban Thờ Thần Thức Phật Tử

Sắp Lễ: mâm cơm chay.

Nghi Lễ

Chủ lễ: Hướng dẫn gia đình quỳ gối dâng hương

(1 hồi chuông)

Chủ sám xướng: Nam mô tiếp dẫn đạo sư đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiếp triệu thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi … ngày… tháng… năm… , hưởng thọ … tuổi, an táng tại (gửi tro cốt tại)… giờ này trở lại gia đình thọ nhận cơm canh cúng dường.

(Đại chúng cùng tụng)

Phổ triệu thỉnh chân ngôn: Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần. 3 chuông)

Chủ sám: Gia đình dâng hương lên án (hướng dẫn cho gia đình cắm hương xong, bưng cơm nước dâng cúng) (3 chuông)

– Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
– Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
– Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Chủ sám:

Nguyện cho thần thức Phật tử cùng các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

Chủ sám: Toàn thể gia đình dâng cơm lên án.

Chủ sám: Hiếu (nghĩa) sự giờ đã châu long, tín chủ một lòng lễ thần thức Phật tử nhị bái.

(Chủ sám hướng dẫn gia đình cùng Phật tử cùng vân tập về ban thờ Phật để phục nguyện hồi hướng công đức cho người mất. Nếu không có ban thờ Phật thì kết lễ tại ban thờ thần thức Phật tử)

3. Kết Lễ Tại Ban Thờ Phật

(Quỳ)

Chủ lễ bạch: Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh; chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám cho chúng con. Phật tử chúng con được nương ân đức Tam Bảo, mà được làm công đức phận sự tại gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))…

Giờ này đã hoàn mãn các công việc của đám tang, chúng con xin hồi hướng công đức lục hòa làm phận sự này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các gia đình Phật tử tham gia phận sự và gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… được tăng trưởng phước lành, tiêu trừ ác nghiệp, thiện nguyện mong cầu dễ dàng thành tựu và phát sinh được nhân duyên thù thắng, kết duyên pháp lữ với nhau, cùng nhau tinh tấn tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Chúng con xin hồi hướng cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… được tăng phúc, tăng duyên nương tựa Tam Bảo, tiếp tục tu tập sáu Pháp hòa kính, cùng với Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, tích tập các công đức cầu Vô thượng Bồ Đề.

Chúng con cũng xin hồi hướng công đức cho hết thảy chư vị chư Thiên, chư Thần, chư linh Thần hộ trì, nguyện cho hết thảy chư vị được tăng thêm oai lực, tinh tấn hộ trì Tam Bảo, cầu Vô thượng Bồ Đề. Chúng con cũng xin hồi hướng cho tất cả các chúng hương linh có hữu duyên trong đám tang đều được giác ngộ Phật Pháp, xả bỏ lầm mê, nương tựa Tam Bảo, tu hành sớm được giải thoát, kết duyên pháp lữ với chúng con, tu hành cho tới ngày thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Hồi Hướng

(Tất cả cùng đọc)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

(Tất cả ngồi, chủ sám đọc, tín chủ quỳ lễ. Nếu người chết nhỏ tuổi, thì không thực hành phần nghi lễ này.)

Gia Chủ Lễ Tạ

Giờ này khóa lễ đã châu long, tín chủ một lòng lễ tạ tứ lễ.

(Mỗi lễ 1 chuông, lễ cuối là 3 chuông sau đó đặt dùi chuông lên thành miệng chuông, để ngắt chuông)

Chủ sám: Nghi thức tang lễ đến đây đã kết thúc viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Từ ngày hôm sau gia đình muốn tụng kinh, thì tụng kinh theo chương trình tuần thất thứ nhất. Phần văn khấn và phục nguyện thay cụm từ tuần thứ nhất thành cụm từ ngày thứ… (3 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 6).

Bài: Nghi thức cúng lễ: hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày dành cho gia đình tự làm lễ (Người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-le-hang-ngay-tuan-that-49-100-ngay-danh-cho-gia-dinh-tu-lam-le-nguoi-mat-la-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/

HẾT

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 24 tháng 1 năm 2024

-
aa
+
2,043 lượt xem
08/03/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ