Nghi thức động thổ xây mộ/huyệt dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hoà)

Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) đầy đủ tại đây:

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-dam-tang-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài)

Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Lưu ý: Nếu gia đình mua phần mộ xây sẵn thì cùng làm theo nghi lễ này.

A. Sắm Lễ

– Hương, hoa quả (loại quả thì tùy ý và không quy định số lượng là bao nhiêu), nước trắng hoặc nước chè, xôi hoặc bát cơm trắng, bánh kẹo tùy ý. Đặt tiền cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh. (tùy ý)

– Bày lễ lên mâm.

– Cốc gạo

B. Nghi Thức

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html 

2. Hô Chuông

(Đại chúng quỳ gối chắp tay. Đánh 3 chuông lễ 1 lễ, sau đó đánh một hồi chuông. Dứt hồi chuông, bắt đầu đánh chuông, từng tiếng thong thả. Chủ sám hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ 
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sanh 
Lìa địa ngục, thoát vô minh 
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

3. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

4. Bạch Phật

(chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì quang giáng nơi đàn tràng pháp hội ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… ở địa chỉ… có (bố, mẹ, em…)… tên là (tên người mất, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi … ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi, đệ tử chúng con nương theo Pháp lục hòa, thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ, sự cho phép của chư Tăng chùa Ba Vàng, cùng Câu lạc bộ Cúc Vàng, sự cắt cử phân công của đạo tràng, chúng con xin trợ giúp gia đình tác lễ cáo bạch các vị chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi địa cuộc nghĩa trang này, chư linh Thần hộ trì cùng các vong linh có hữu duyên tại nơi đây.

Trường hợp xin động thổ xây mộ thì đọc: Để xin đào huyệt mộ chôn thân tứ đại của người mất tên là…

Trường hợp mộ đã xây sẵn thì đọc: Để gia đình xin dọn dẹp sửa sang phần huyệt mộ, để chôn thân tứ đại của người mất tên là…

(Tiếp)

Chúng con xin chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ cho các công việc đào huyệt mộ được chu viên.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

5. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng, pháp khí: Khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 vái)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 vái)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 vái)

6. Tán Pháp

(Khai chuông mõ, pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh

Kinh Tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân

Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Đại nhân.

Điều giác ngộ thứ nhất:
Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử.

Điều giác ngộ thứ hai:
Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.

Điều giác ngộ thứ ba:
Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.

Điều giác ngộ thứ tư:
Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.

Điều giác ngộ thứ năm:
Ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.

Điều giác ngộ thứ sáu:
Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.

Điều giác ngộ thứ bảy:
Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.

Điều giác ngộ thứ tám:
Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.

Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc. (3 chuông)

8. Cúng Thực Và Phục Nguyện

Chủ sám: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con, hôm nay gia đình tín chủ xin sắm vật thực dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì cùng các vong linh có duyên tại nơi đây, chúng con thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì cùng các vong linh hoan hỷ nạp thọ cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

(Đại chúng cùng tụng theo mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Nếu gia đình không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần in đậm):

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Nhân duyên hôm nay, gia đình tín chủ (tên, Pháp danh (nếu có))… đầy đủ lòng tin đối với nhân quả nên đã phát tâm cúng dường Tam Bảo, hộ độ chư Tăng tại chùa Ba Vàng, với số tiền đặt trên đàn lễ, để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì cùng các vong linh có duyên trong đàn lễ ngày hôm nay. Nguyện các vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì cùng các vong linh có duyên tại nơi đây, được tăng trưởng phúc lành, đồng gia tâm ủng hộ cho các công việc của gia đình tín chủ được hanh thông thuận lợi và cùng với chúng con kết duyên pháp lữ tu trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, trợ duyên cho nhau mọi điều tốt lành và cùng tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 chuông)

9. Hồi Hướng

(Pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi vô thượng giác. (3 chuông)

10. Tam Tự Quy

(Pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 vái)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 vái)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 vái)

Kết lễ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ động thổ đào huyệt đã viên mãn, chúng con cùng gia đình tín chủ (tên, Pháp danh (nếu có))… xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì đã phát tâm ủng hộ. Giờ này chúng con xin được động thổ để sau đó gia đình sẽ đào huyệt. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

Chủ sám cuốc 3 nhát, sau đó gia đình đào huyệt mộ.

HẾT

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 6 tháng 5 năm 2023

2,949 lượt xem
08/03/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ