Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức lễ phóng sinh dành cho đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng đi làm phận sự

A. MỤC ĐÍCH

– Giúp cho gia đình tín chủ tu tâm từ bi, thương tưởng chúng sinh sắp bị mất mạng, trong cõi súc sinh, để tăng thêm phúc báu, hồi hướng cho các sự việc thiện hiện tại của gia đình, được chuyển hoá, sớm được như mong cầu.
– Phật tử đến giúp gia đình làm lễ, để kết duyên cho chúng sinh trong cõi súc sinh với Tam Bảo, với hạnh nguyện Bồ Đề, với pháp hội tu tập sáu pháp hòa kính.
– Đây là nhân duyên cho chúng sinh hữu duyên được cứu mạng, tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề, trong các kiếp về sau.
– Cầu hạnh phúc cho gia đình tín chủ, lợi ích chúng sinh.
Lưu ý: Phật tử cần tu tập đúng pháp lục hòa, mới tạo được các công đức này, mới làm lợi cho gia đình tín chủ, làm lợi cho chúng sinh được như trên.

B. HƯỚNG DẪN

Để con vật dưới đất (nước), phía trước mặt; không cắm hương vào chỗ con vật; chắp tay làm lễ chú nguyện.

Phóng sinh con vật tại nhà

C. NGHI THỨC PHÓNG SINH

(1 hồi chuông)

1. BẠCH PHẬT
(chắp tay, chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng:… trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử chúng con thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ (tên tín chủ):… tới tại gia chung tại địa chỉ… để tác lễ (tên đàn lễ):… và trong đàn lễ này, gia đình tín chủ, thực hành lời Đức Phật dạy, tu tâm từ bi mua chúng sinh (đọc tên loài):…, để cứu mạng cho chúng, cho chúng thoát khỏi sự giam cầm, giết chóc khổ đau và cũng là cầu hạnh phúc đến cho gia đình. Chúng con xin chư Phật chứng minh cho chúng con, khác thể đồng tâm dâng lời hướng nguyện.

(Tất cả cùng đọc. Pháp khí: khánh hoặc chuông mõ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)
Đệ tử chúng con, cư sĩ tại gia, nương nơi Tam Bảo, cầu học Chính Pháp, sám hối tội cũ, bỏ ác làm lành, giữ gìn 5 giới, một tháng một ngày, hành trì 8 giới, theo lời Phật dạy. Chúng con cùng nhau, phát tâm Bồ Đề, tập tu các pháp lục hòa, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian, hôm nay chúng con, trong duyên lành này, gặp được thí chủ, cứu mạng chúng sinh, chúng con nguyện nương công đức Tam Bảo, công đức lục hòa, của các Phật tử, trong câu lạc bộ, nguyện chúng sinh này, từ duyên chân thật, ngay trong hiện tại, của chúng con đây, mà sau kiếp này, được sinh làm người, sẽ như chúng con, gặp được Phật Pháp, quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, tinh tấn tu hành, sáu pháp hòa kính, cầu Vô Thượng Đạo. Nguyện Đức Bổn Sư, oai đức vô cùng, chứng minh gia hộ, nguyện của chúng con, hướng tới chúng đây, đều được thành tựu. Chúng con cũng xin, hồi hướng công đức, trong đàn lễ này, đến cho gia đình tín chủ, tiêu trừ ác nạn, ác nghiệp đã gây, do giam cầm trói buộc, đánh đập sát hại, các chúng hữu tình, nguyện các ác báo, đều được tiêu trừ, nếu còn cha mẹ, sống trên dương thế, gia tăng tuổi thọ, nguyện cho gia đình, vợ chồng hạnh phúc, con cháu vui hòa, công việc hanh thông, bệnh căn tiêu giảm, thọ mạng gia tăng, tinh tấn tu hành, cầu đạo vô thượng, tổ tiên quá vãng, cùng các oan gia, tăng thêm phúc phần, hoan hỷ tu hành, sớm được siêu sinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 tiếng chuông)

2. HỒI HƯỚNG
(Khánh hoặc chuông mõ)
Phóng sinh tu tập, công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 tiếng chuông)

3. TAM TỰ QUY
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 tiếng chuông) (1 lễ) (3 tiếng chuông, đặt dùi chuông lên miệng chuông để ngắt chuông)

4. THẢ PHÓNG SINH

Khi gia đình thả phóng sinh thì đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho…; tuần thất cho:…), chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)… giờ này con đi thả chúng. Con xin chư Phật gia trì, cho con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng.
Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh Bồ Đề: “PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, HỘ TRÌ TAM BẢO, CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP, RỘNG KHẮP THẾ GIAN.”
Thả xong đọc:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

HẾT

1.274 lượt xem
03/01/2019

Bình luận (0)