Các nghi thức cúng lễ xây sửa mộ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

NGHI THỨC ĐANG CHỈNH SỬA, CHƯA SỬ DỤNG

A. Lời Dẫn

Nghi thức này dành cho đạo tràng đi làm phận sự. Đạo tràng đến làm lễ cho gia đình sẽ được sự hoan hỷ của chư Thiên, chư Thần Linh, được sự ủng hộ của chư Hộ Pháp và có được năng lực lớn từ pháp lục hòa, cho nên gia đình sẽ được nhiều phúc báu hơn so với cá nhân Phật tử tự làm lễ.

Trước khi làm lễ cần đọc bài này (ấn vào tên bài): Quy định dành cho đạo tràng Phật tử khi tham gia phận sự là các đàn lễ

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Cập nhật sau
Các nghi thức cúng lễ xây sửa mộ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

B. Hướng Dẫn

I. Thời Gian – Sắm Lễ

– Thời gian làm các nghi lễ và sắm lễ: Được hướng dẫn cụ thể tại các phần công việc.

II. Các Phần Tâm Linh Phát Sinh Và Cách Hóa Giải

– Trong quá trình gia đình làm công việc này, nếu có các sự việc: gia đình bất hòa khác thường, các nạn, giấc mơ khác thường, các sự bất thường khác… thì bạch thỉnh các vong linh tác động tạo thành sự việc, hiện tượng (kể tên hiện tượng, sự việc)…, các vong linh có liên quan qua điềm báo bằng các sự việc, hiện tượng đó.
– Bạch thỉnh vào trong các khóa tu và phát nguyện cầu siêu cho các vong linh đã thỉnh đó.

III. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử xem hướng dẫn tại đây bài: Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html
Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link trên, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

C. Các Nghi Thức Cúng Lễ

Tùy chọn 1 trong 2 trường hợp dưới đây:

Trường hợp 1: Không có thời gian tu tập hồi hướng tại nhà

I. Nghi Thức Cúng Lễ Tại Mộ Trước Khi Xây Sửa Mộ

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-le-tai-mo-truoc-khi-xay-sua-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-c863.html

II. Bạch Tạ Lễ Tại Mộ Sau Khi Xây Sửa Xong

Trường hợp đạo tràng cúng tại mộ trước khi xây sửa xong, đạo tràng về, gia đình xây sửa mộ, xây sửa mộ xong thì tự bạch:

(Đạo tràng hướng dẫn gia đình tín chủ tự bạch sau khi xây sửa xong)
Văn bạch Phật:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, (trường hợp gia đình tín chủ là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc thêm: chư linh Thần hộ trì) ủng hộ, giờ này gia đình con/chúng con đã hoàn mãn công việc, con/chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân. (1 vái)

Nếu cầu siêu cho vong linh thì đọc: Kính thưa vong linh (bố, mẹ,…), giờ này công việc xây sửa mộ đã làm xong và con/chúng con xin thỉnh vong linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng theo lời triệu thỉnh của chư Tăng và bạch lễ của gia đình. Con/chúng con cũng xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… thỉnh chư Tăng chứng minh và hồi hướng phúc báu đến cho vong linh.

(Tiếp)
Gia đình con/chúng con sẽ cúng tạ lễ tại nhà để hồi hướng công đức cho vong linh (bố, mẹ,…)...
Nguyện cho vong linh được nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 vái)

Trường hợp đạo tràng cúng tại mộ trước khi xây sửa xong, đạo tràng về (hoặc ngồi chờ), khi nào gia đình xây sửa mộ xong thì đạo tràng ra bạch:

Thắp hương lên mộ
Văn bạch Phật:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ, giờ này gia đình tín chủ đã hoàn mãn công việc, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân. (1 vái)

Nếu gia đình tín chủ cầu siêu cho vong linh thì đọc: Kính thỉnh vong linh (tên)… mất ngày… tháng… năm… , giờ này công việc xây sửa mộ cho vong linh, gia đình tín chủ đã làm xong và xin thỉnh vong linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng theo lời triệu thỉnh của chư Tăng và bạch lễ của gia đình. Gia đình tín chủ cũng xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là (gia đình tín chủ bạch thầm số tiền)… thỉnh chư Tăng chứng minh và hồi hướng phúc báu đến cho vong linh.

(Tiếp)
Gia đình tín chủ sẽ cúng tạ lễ tại nhà để hồi hướng công đức cho vong linh.
Nguyện cho vong linh được nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ. Chúng tôi xin được cáo lui.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 vái)

III. Nghi Thức Cúng Tạ Lễ Tại Nhà Sau Khi Xây Sửa Mộ

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-ta-le-tai-nha-sau-khi-xay-sua-mo-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-c3593.html

Xem nghi thức đầy đủ

Trường hợp 2: Có thời gian tu tập hồi hướng tại nhà

I. Nghi Thức Cúng Lễ Tại Phần Mộ Trước Khi Xây Sửa

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-le-tai-mo-truoc-khi-xay-sua-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-c863.html

II. Nghi Thức Tu Tập Hồi Hướng Tại Nhà

1. Thời Gian
– Trước ngày xây sửa mộ 3 ngày là tốt nhất cho vong linh và gia đình.

2. Địa Điểm
– Trước bàn thờ

3. Hướng Dẫn Gia Đình Sắm Lễ
Hương, hoa quả, mâm cơm chay, sữa tươi. Đặt tiền trên bàn thờ gia tiên. Nếu nhà ai có bàn thờ Phật, thì sắm lễ trên bàn thờ Phật riêng.

4. Nghi Thức Cúng Lễ

Thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp dưới đây:

– Trường hợp 1: Hướng dẫn gia đình tín chủ đang tu chương trình nào thì hồi hướng trong chương trình đó
– Trường hợp 2: Thực hiện nghi thức tu tập cầu an

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-c2926.html

Sau đó, gia đình tín chủ tu tập theo nghi thức cầu an.

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an-c3494.html

Lưu ý: Gia đình tín chủ tùy duyên có/không cầu siêu cho vong linh. Nếu cầu siêu thì đạo tràng hướng dẫn gia đình tín chủ thực hiện 1 trong 2 nghi thức sau:

Bài 3 – Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi về chùa cầu siêu cho vong linh

Bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu

III. Bạch Tại Mộ Trước Giờ Xây Sửa

Tùy chọn 1 trong 2 trường hợp sau:

1. Trường Hợp Không Sắp Lễ Cúng

Văn bạch Phật:

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… thực hành đúng Pháp lục hòa tại câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử chúng con thể theo lời thỉnh cầu, của gia đình tín chủ (tên tín chủ)… địa chỉ ở tại… cùng sự cắt cử phân công của đạo tràng, chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con xin thay gia đình cáo bạch lên hết thảy chư vị chư Thiên, chư Thần Linhchư linh Thần hộ trì, quỷ Thần coi sóc tại nơi địa cuộc nghĩa trang này và cáo bạch với vong linh (tên)… mất ngày… tháng… năm…
Theo lời cáo bạch trước, hôm nay gia đình tín chủ… ở tại địa chỉ… xin được xây sửa mộ cho vong linh. Chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, sự ủng hộ của chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ thần hoan hỷ hộ trì, giúp cho các công việc được hanh thông tốt đẹp. Xin thỉnh vong linh (tên)… hoan hỷ trợ duyên cho gia đình làm việc hiếu (nghĩa) này.
Chúng con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần ủng hộ cho gia đình tín chủ tất cả các công việc được hanh thông, viên mãn.

(Cúng dường Tam Bảo: Nếu gia đình tín chủ phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì đạo tràng cho gia đình tín chủ tự bạch phần này, nếu gia đình tín chủ không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần in đậm:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên hôm nay ngày… tháng… năm…, gia đình con/chúng con muốn tạ ân đến chư Thiên, chư Thần Linh, (trường hợp tín chủ là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: chư linh Thần hộ trì), nên con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì tăng phúc phẩm, hộ trì cho con/chúng con cùng các vong linh và con/chúng con muốn cho các vong linh bớt khổ nên con/chúng con thành tâm phát nguyện cúng dường tịnh tài (tiền) để hộ độ cho Tăng chúng tu hành tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp để hồi hướng công đức cúng dường của con/chúng con đến chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư quỷ Thần cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang này, cùng các vong linh.
– Gia đình con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư quỷ thần tại nơi nghĩa trang…
– Gia đình con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh: (bố, mẹ,…)
– Gia đình con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh tại nơi địa cuộc nghĩa trang có duyên trong buổi lễ hôm nay.)

(Tiếp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Trường Hợp Có Sắp Lễ Cúng

* Sắm lễ: Hương, hoa quả (loại quả thì tùy ý và không quy định số lượng là bao nhiêu), nước trắng, xôi hoặc bát cơm trắng, bánh kẹo tùy ý. Đặt tiền trên mộ (tùy ý).

* Văn bạch Phật:
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… thực hành đúng Pháp lục hòa tại câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử chúng con thể theo lời thỉnh cầu, của gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… địa chỉ ở tại…, cùng sự cắt cử phân công của đạo tràng, chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa, chúng con xin thay gia đình cáo bạch lên hết thảy chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ thần coi sóc tại nơi địa cuộc nghĩa trang này và cáo bạch với vong linh (tên)… mất ngày… tháng… năm…
Theo lời cáo bạch trước, hôm nay gia đình tín chủ… ở tại địa chỉ… xin được xây sửa mộ cho vong linh. Chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, sự ủng hộ của chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ thần hoan hỷ hộ trì, giúp cho các công việc được hanh thông tốt đẹp. Xin thỉnh vong linh (tên)… hoan hỷ trợ duyên cho gia đình làm việc hiếu (nghĩa) này.
Chúng con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần ủng hộ cho gia đình tín chủ tất cả các công việc được hanh thông, viên mãn.

Nhân duyên này, gia đình tín chủ sắm sửa hương hoa vật thực thành tâm dâng cúng, chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của gia đình tín chủ, sau chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ thần coi sóc nơi địa cuộc nghĩa trang này. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con xin thỉnh mời và phổ tế tới cho vong linh (tên)... cùng các vong linh ở tại nơi địa cuộc nghĩa trang này. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong lễ cúng này của gia đình tín chủ mà được thọ thực no đủ.

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Cúng dường Tam Bảo: Nếu gia đình tín chủ phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì đạo tràng cho gia đình tín chủ quỳ tự bạch phần này, nếu gia đình tín chủ không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần in đậm:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên hôm nay ngày… tháng… năm…, gia đình con/chúng con muốn tạ ân đến chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, nên con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì tăng phúc phẩm, hộ trì cho con/chúng con cùng các vong linh và con/chúng con muốn cho các vong linh bớt khổ nên con/chúng con thành tâm phát nguyện cúng dường tịnh tài (tiền) để hộ độ cho Tăng chúng tu hành tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp để hồi hướng công đức cúng dường của con/chúng con đến chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư quỷ thần cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang này, cùng các vong linh.

– Gia đình con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư quỷ Thần tại nơi nghĩa trang…
– Gia đình con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh: (bố, mẹ,…)…
– Gia đình con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh tại nơi địa cuộc nghĩa trang có duyên trong buổi lễ hôm nay.)

(Tiếp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

IV. Bạch Tạ Lễ Tại Mộ Sau Khi Xây Sửa Xong

Trường hợp đạo tràng cúng tại mộ trước khi xây sửa xong, đạo tràng về, gia đình xây sửa mộ, xây sửa mộ xong thì tự bạch:

(Đạo tràng hướng dẫn gia đình tín chủ tự bạch sau khi xây sửa xong)
Văn bạch Phật:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, (trường hợp gia đình tín chủ là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc thêm: chư linh Thần hộ trì) ủng hộ, giờ này gia đình con/chúng con đã hoàn mãn công việc, con/chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân. (1 vái)

Nếu cầu siêu cho vong linh thì đọc: Kính thưa vong linh (bố, mẹ,…), giờ này công việc xây sửa mộ đã làm xong và con/chúng con xin thỉnh vong linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng theo lời triệu thỉnh của chư Tăng và bạch lễ của gia đình. Con/chúng con cũng xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… thỉnh chư Tăng chứng minh và hồi hướng phúc báu đến cho vong linh.

(Tiếp)
Gia đình con/chúng con sẽ cúng tạ lễ tại nhà để hồi hướng công đức cho vong linh (bố, mẹ,…)...
Nguyện cho vong linh được nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 vái)

Trường hợp đạo tràng cúng tại mộ trước khi xây sửa xong, đạo tràng về (hoặc ngồi chờ), khi nào gia đình xây sửa mộ xong thì đạo tràng ra bạch:

Thắp hương lên mộ
Văn bạch Phật:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ, giờ này gia đình tín chủ đã hoàn mãn công việc, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân. (1 vái)

Nếu gia đình tín chủ cầu siêu cho vong linh thì đọc: Kính thỉnh vong linh (tên)… mất ngày… tháng… năm…, giờ này công việc xây sửa mộ cho vong linh, gia đình tín chủ đã làm xong và xin thỉnh vong linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng theo lời triệu thỉnh của chư Tăng và bạch lễ của gia đình. Gia đình tín chủ cũng xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là (gia đình tín chủ bạch thầm số tiền)… thỉnh chư Tăng chứng minh và hồi hướng phúc báu đến cho vong linh.

(Tiếp)
Gia đình tín chủ sẽ cúng tạ lễ tại nhà để hồi hướng công đức cho vong linh.
Nguyện cho vong linh được nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ. Chúng tôi xin được cáo lui.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 vái)

V. Nghi Thức Cúng Tạ Lễ Tại Nhà Sau Khi Xây Sửa Mộ

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-ta-le-tai-nha-sau-khi-xay-sua-mo-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-c3593.html

Xem nghi thức đầy đủ

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: [email protected]

6,056 lượt xem
28/12/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ