Các nghi thức cúng lễ xây sửa mộ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

A. Lời Dẫn

Nghi thức này dành cho đạo tràng đi làm phận sự. Đạo tràng đến làm lễ cho gia đình sẽ được sự hoan hỷ của chư Thiên, chư Thần Linh, được sự ủng hộ của chư Hộ Pháp và có được năng lực lớn từ pháp lục hòa, cho nên gia đình sẽ được nhiều phúc báu hơn so với cá nhân Phật tử tự làm lễ.

Trước khi làm lễ cần đọc bài này (ấn vào tên bài): Quy định dành cho đạo tràng Phật tử khi tham gia phận sự là các đàn lễ

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Các nghi thức cúng lễ xây sửa mộ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự) - Cập nhật sau

B. Hướng Dẫn

I. Thời Gian – Sắm Lễ

– Thời gian làm các nghi lễ và sắm lễ: Được hướng dẫn cụ thể tại các phần công việc.

II. Các Phần Tâm Linh Phát Sinh Và Cách Hóa Giải

– Trong quá trình gia đình làm công việc này, nếu có các sự việc: gia đình bất hòa khác thường, các nạn, giấc mơ khác thường, các sự bất thường khác… thì bạch thỉnh các hương linh tác động tạo thành sự việc, hiện tượng (kể tên hiện tượng, sự việc)…, các hương linh có liên quan qua điềm báo bằng các sự việc, hiện tượng đó.
– Bạch thỉnh vào trong các khóa tu và phát nguyện cầu siêu cho các hương linh đã thỉnh đó.

III. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất dành để cúng dường cầu an cầu siêu sau đây:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

C. Các Nghi Thức Cúng Lễ

Tùy chọn 1 trong 2 trường hợp dưới đây:

-
aa
+

Trường hợp 1: Không có thời gian tu tập hồi hướng tại nhà

I. Nghi Thức Cúng Lễ Tại Mộ Trước Khi Xây Sửa Mộ

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-le-tai-mo-truoc-khi-xay-sua-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-c863.html

II. Bạch Tạ Lễ Tại Mộ Sau Khi Xây Sửa Xong

Trường hợp đạo tràng cúng tại mộ trước khi xây sửa xong, đạo tràng về, gia đình xây sửa mộ, xây sửa mộ xong thì tự bạch:

(Đạo tràng hướng dẫn gia đình tín chủ tự bạch sau khi xây sửa xong)
Văn bạch Phật:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh (và chư linh Thần hộ trì) ủng hộ, giờ này gia đình đã hoàn mãn công việc, gia đình xin thành kính đảnh lễ tri ân. (1 vái)

Nếu cầu siêu cho hương linh thì đọc: Kính thưa hương linh (bố, mẹ,…), giờ này công việc xây sửa mộ đã làm xong và gia đình xin thỉnh hương linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng theo lời triệu thỉnh của chư Tăng và bạch lễ của gia đình. Gia đình cũng xin phát tâm công đức về Tam Bảo để hồi hướng phước (cầu siêu) cho hương linh (bố, mẹ,…) là...

(Tiếp)
Gia đình sẽ cúng tạ lễ tại nhà để hồi hướng công đức cho hương linh (bố, mẹ,…)...
Nguyện cho hương linh được nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 vái)

Trường hợp đạo tràng cúng tại mộ trước khi xây sửa xong, đạo tràng về (hoặc ngồi chờ), khi nào gia đình xây sửa mộ xong thì đạo tràng ra bạch:

Thắp hương lên mộ
Văn bạch Phật:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ, giờ này gia đình tín chủ đã hoàn mãn công việc, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân. (1 vái)

Nếu gia đình tín chủ cầu siêu cho hương linh thì đọc: Kính thỉnh hương linh (tên)… mất ngày… tháng… năm… , giờ này công việc xây sửa mộ cho hương linh, gia đình tín chủ đã làm xong và xin thỉnh hương linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng theo lời triệu thỉnh của chư Tăng và bạch lễ của gia đình. Gia đình tín chủ cũng xin phát tâm công đức về Tam Bảo để hồi hướng phước đến cho hương linh là (gia đình tín chủ bạch thầm số tiền)… 

Gia đình tín chủ sẽ cúng tạ lễ tại nhà để hồi hướng công đức cho hương linh.
Nguyện cho hương linh được nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ. Chúng tôi xin được cáo lui.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 vái)

III. Nghi Thức Cúng Tạ Lễ Tại Nhà Sau Khi Xây Sửa Mộ

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-ta-le-tai-nha-sau-khi-xay-sua-mo-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-c3593.html

Xem nghi thức đầy đủ

Trường hợp 2: Có thời gian tu tập hồi hướng tại nhà

I. Nghi Thức Cúng Lễ Tại Phần Mộ Trước Khi Xây Sửa

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-le-tai-mo-truoc-khi-xay-sua-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-c863.html

II. Nghi Thức Tu Tập Hồi Hướng Tại Nhà

1. Thời Gian
– Trước ngày xây sửa mộ 3 ngày là tốt nhất cho hương linh và gia đình.

2. Địa Điểm
– Trước bàn thờ

3. Hướng Dẫn Gia Đình Sắm Lễ
Hương, hoa quả, mâm cơm chay, sữa tươi. Đặt tiền trên bàn thờ gia tiên. Nếu nhà ai có bàn thờ Phật, thì sắm lễ trên bàn thờ Phật riêng.

4. Nghi Thức Cúng Lễ

Thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp dưới đây:

– Trường hợp 1: Hướng dẫn gia đình tín chủ đang tu chương trình nào thì hồi hướng trong chương trình đó
– Trường hợp 2: Thực hiện nghi thức tu tập cầu an

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an-c3494.html

Lưu ý: Gia đình tín chủ tùy duyên có/không cầu siêu cho hương linh. Nếu cầu siêu thì đạo tràng hướng dẫn gia đình tín chủ thực hiện nghi thức sau:

Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu

III. Bạch Tại Mộ Trước Giờ Xây Sửa

Tùy chọn 1 trong 2 trường hợp sau:

1. Trường Hợp Không Sắp Lễ Cúng

Văn bạch Phật:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:... Pháp danh... ở (trọ, nhờ)... tại địa chỉ:… là thành phần đã bạch xong phát nguyện Bồ Đề 49 ngày đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng, cùng các Phật tử thuộc đạo tràng... Thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ... ở tại địa chỉ:… và được sự cho phép của chư Tăng, câu lạc bộ, được sự cắt cử của đạo tràng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, về đây ủng hộ cho chúng con, chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, chúng con xin thay gia đình cáo bạch lên hết thảy chư vị chư Thiên, chư Thần Linhchư linh Thần hộ trì, quỷ Thần coi sóc tại nơi địa cuộc nghĩa trang này và cáo bạch với hương linh (tên)… mất ngày… tháng… năm…
Theo lời cáo bạch trước, hôm nay gia đình tín chủ xin được xây sửa mộ cho hương linh. Chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, sự ủng hộ của chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ thần hoan hỷ hộ trì, giúp cho các công việc được hanh thông tốt đẹp. Xin thỉnh hương linh (tên)… hoan hỷ trợ duyên cho gia đình làm việc hiếu (nghĩa) này.

- Phát tâm công đức (nếu không phát tâm thì gia đình tín chủ không đọc phần này): Chúng con xin phát tâm công đức về Tam Bảo, để hồi hướng phước (cầu siêu) cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về khóa lễ này là…

Chúng con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần ủng hộ cho gia đình tín chủ tất cả các công việc được hanh thông, viên mãn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Trường Hợp Có Sắp Lễ Cúng

* Sắm lễ: Hương, hoa quả (loại quả thì tùy ý và không quy định số lượng là bao nhiêu), nước trắng, xôi hoặc bát cơm trắng, bánh kẹo tùy ý. Đặt tiền trên mộ (tùy ý).

* Văn bạch Phật:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:... Pháp danh... ở (trọ, nhờ)... tại địa chỉ:… là thành phần đã bạch xong phát nguyện Bồ Đề 49 ngày đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng, cùng các Phật tử thuộc đạo tràng... Thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ... ở tại địa chỉ:… và được sự cho phép của chư Tăng, câu lạc bộ, được sự cắt cử của đạo tràng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, về đây ủng hộ cho chúng con, chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, chúng con xin thay gia đình cáo bạch lên hết thảy chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần coi sóc tại nơi địa cuộc nghĩa trang này và cáo bạch với hương linh (tên)… mất ngày… tháng… năm…
Theo lời cáo bạch trước, hôm nay gia đình tín chủ… ở tại địa chỉ… xin được xây sửa mộ cho hương linh. Chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, sự ủng hộ của chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ thần hoan hỷ hộ trì, giúp cho các công việc được hanh thông tốt đẹp. Xin thỉnh hương linh (tên)… hoan hỷ trợ duyên cho gia đình làm việc hiếu (nghĩa) này.

Chúng con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần ủng hộ cho gia đình tín chủ tất cả các công việc được hanh thông, viên mãn.

- Phát tâm công đức (nếu không phát tâm thì không đọc phần này): Chúng con xin phát tâm công đức về Tam Bảo, để hồi hướng phước (cầu siêu) cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về khóa lễ này là…

Giờ này, chúng con xin tác lễ cúng dường vật thực thanh tịnh (nếu có vật thực do tự tay giết/xui người giết thì đọc: và chúng con không dâng cúng phần vật thực không thanh tịnh).

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng hương linh mà chúng con đã thỉnh mời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Tụng. Mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô, chỉ để ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Hạ lễ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

IV. Bạch Tạ Lễ Tại Mộ Sau Khi Xây Sửa Xong

Trường hợp đạo tràng cúng tại mộ trước khi xây sửa xong, đạo tràng về, gia đình xây sửa mộ, xây sửa mộ xong thì tự bạch:

(Đạo tràng hướng dẫn gia đình tín chủ tự bạch sau khi xây sửa xong)
Văn bạch Phật:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì) ủng hộ, giờ này gia đình đã hoàn mãn công việc, gia đình xin thành kính đảnh lễ tri ân. (1 vái)

Nếu cầu siêu cho hương linh thì đọc: Kính thưa hương linh (bố, mẹ,…), giờ này công việc xây sửa mộ đã làm xong và gia đình xin thỉnh hương linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng theo lời triệu thỉnh của chư Tăng và bạch lễ của gia đình. Gia đình cũng xin phát tâm công đức về Tam Bảo, để hồi hướng phước (cầu siêu) cho hương linh (bố, mẹ,…) là...

(Tiếp)
Gia đình sẽ cúng tạ lễ tại nhà để hồi hướng công đức cho hương linh (bố, mẹ,…)...
Nguyện cho hương linh được nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 vái)

Trường hợp đạo tràng cúng tại mộ trước khi xây sửa xong, đạo tràng về (hoặc ngồi chờ), khi nào gia đình xây sửa mộ xong thì đạo tràng ra bạch:

Thắp hương lên mộ
Văn bạch Phật:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ, giờ này gia đình tín chủ đã hoàn mãn công việc, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân. (1 vái)

Nếu gia đình tín chủ cầu siêu cho hương linh thì đọc: Kính thỉnh hương linh (tên)… mất ngày… tháng… năm…, giờ này công việc xây sửa mộ cho hương linh, gia đình tín chủ đã làm xong và xin thỉnh hương linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng theo lời triệu thỉnh của chư Tăng và bạch lễ của gia đình. Gia đình cũng xin phát tâm công đức về Tam Bảo, để hồi hướng phước (cầu siêu) cho hương linh (bố, mẹ,…) là...

Gia đình tín chủ sẽ cúng tạ lễ tại nhà để hồi hướng công đức cho hương linh.
Nguyện cho hương linh được nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ. Chúng tôi xin được cáo lui.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 vái)

V. Nghi Thức Cúng Tạ Lễ Tại Nhà Sau Khi Xây Sửa Mộ

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-ta-le-tai-nha-sau-khi-xay-sua-mo-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-c3593.html

Xem nghi thức đầy đủ

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

Để tiện giúp đỡ và hướng dẫn những người có niềm tin với Phật Pháp, muốn được sự giúp đỡ cũng như vào câu lạc bộ Cúc Vàng, ứng dụng Phật Pháp tu tập chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, câu lạc bộ tiếp nhận mong cầu tự nguyện trên, tại các địa chỉ sau:

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

6,742 lượt xem
28/12/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ