Quyển 2 Các bài kinh tụng (chính) - Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8)

Xem Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8) tại link:
https://phamthiyen.com/huong-dan-tu-tap-cho-nguoi-o-xa-c3567.html

A. Hướng Dẫn

1. Tụng gộp kinh chính và kinh phụ

Tụng xong bài kính chính, thì tụng luôn phần thân kinh của kinh phụ; trường hợp kinh phụ là đảnh lễ như Sám Hồng Danh, Quán Âm Quảng Trần… thì thực hiện luôn vào phần lễ chính.

2. Trường hợp phát tâm cầu siêu

- Nếu đi cầu siêu thì tụng thêm bài kinh tại phần C.
- Hướng dẫn cách tụng: Tụng liền trước lễ cầu siêu từ 3-7 ngày.
- Cách tụng:
+ Tụng gộp vào thời kinh chính hoặc kinh phụ.
+ Tụng thay thời khóa kinh phụ.
+ Thêm thời khóa riêng.

B. Các Bài Kinh Tụng (Chính)

Ngày 1. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Nhân Quả

Ngày 4. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Cúng Linh

Ngày 7. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Tế Đàn

Ngày 10. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Địa Tạng Phẩm Bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất

Ngày 13. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài): Điềm Lành Tối Thượng (Mangala Sutta)

Ngày 16. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Lợi Ích Của Giữ Giới

Ngày 19. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Chánh Tín

Ngày 22. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Quả Báo Của Nghiệp Giết

Ngày 25. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Khổ Vui Do Mình

Ngày 28. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài)
Kinh Ác Ma Xúi Giục Cai Trị

Ngày 31. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài)Chuyện Ông Chủ Thợ Dệt

Ngày 34. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Người Sanh Làm Nữ Dạ Xoa (Kālīyakkhinīya Upatti Vatthu)

Ngày 37. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Hàng Ma

Ngày 40. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Cần Phải Nương Tựa

Ngày 43. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Nguồn Gốc Khổ Đau

Ngày 46. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Để Mãi Bên Nhau

Ngày 49. Tụng kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Tam Bảo

C. Bài Kinh Tụng Thêm Dành Cho Trường Hợp Phát Tâm Cầu Siêu Cho Hương Linh

Bài kinh: Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố

(Chuyển thể văn xuôi)

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Trúc Lâm (Veḷuvana). Ở Ba-la-nại (Bārāṇasī) có gia chủ Tiểu chủ ngân khố (Cūḷaseṭṭhi) là người không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt, không bố thí và khinh thường các thiện sự công đức. Lúc từ trần vị ấy tái sanh giữa loài ngạ quỷ.

Bấy giờ, con gái vị ấy là A-nu-la (Ānulā) đang sống tại nhà chồng ở An-da-ka-vin-da (Andhakavinda). Nàng mong muốn cúng dường các Bà-la-môn để lấy phước đức cho cha, nên đã chuẩn bị cơm và các thực phẩm khác làm lễ vật. Khi ngạ quỷ biết tin này, lòng đầy hy vọng liền bay qua không gian hướng về nơi kia và đến Vương Xá (Rājagaha).

Thời ấy vua A-xà-thế (Ajātasattu) theo sự xúi giục của Đề-bà-đạt-đa (Devadatta), đã giết hại phụ vương. Vì lòng hối hận giày vò và gặp cơn ác mộng, nhà vua không ngủ được. Trong lúc đang đi dạo quanh quẩn trên thượng lầu, nhà vua thấy ngạ quỷ kia đang bay qua không gian, liền hỏi: Ngươi là ai, có phải là đang tu khổ hạnh hay không, mà sao thân thể lại để trần truồng và gầy guộc vậy? Đêm rồi mà ngươi còn đi đâu và tại sao phải đi như vậy? Hãy nói cho Trẫm biết, Trẫm sẽ ban cho ngươi mọi thứ, để ngươi được hưởng cuộc sống giàu sang.

Ngạ quỷ đáp: Trước kia, ta là một phú ông giàu nức tiếng ở thành Ba-la-nại. Ta có nhiều tài sản và rất ham hưởng dục lạc, lại còn làm các việc ác, ta đã không biết bố thí, nên sau khi chết ta bị đọa làm ngạ quỷ. Sự đói khổ làm ta kiệt quệ dần, thân thể ta đau như bị kim châm. Vì thế nên ta phải đi đến bà con để kiếm ăn, song những kẻ thân nhân, vẫn không tin chuyện ta bị đọa làm ngạ quỷ, họ cho rằng, ta là người nhiều ân đức, sau khi chết đã sinh về cõi người rồi, nên chẳng cúng tế cho ta.

Con gái ta khấn với ta rằng: “Con dâng cúng các Bà-la-môn ở An-da-ka (Andhaka), mong muốn cho cha, được hưởng phúc, được no đủ”. Vì vậy mà nay ta đang đi tới ở An-da-ka, để dự tiệc và hưởng phúc phần từ sự cúng lễ hồi hướng của con gái ta.

Vua truyền: “Ngươi hãy đến đó, khi đã nhận xong phần, ngươi trở lại đây, nếu nhà ngươi được hết khổ, hãy trình cho Trẫm biết, sau khi nghe, Trẫm sẽ được tín tâm, nếu ngươi không hết khổ, Trẫm muốn ban ngươi nhiều phước lộc.”

“Mong vậy”, quỷ đáp lời vua và bay đi đến phố An-da-ka. Ở An-da-ka, các Bà-la-môn được hưởng đồ dâng cúng đầy đủ thức ăn, vật dụng từ người con gái, nhưng hội chúng Bà-la-môn, đã không sinh được ra công đức phúc báu, để hồi hướng cho ngạ quỷ, nên ngạ quỷ không được lợi ích, vẫn chịu khổ đói như cũ. Sau đó ngạ quỷ quay về thành Vương Xá, một lần nữa yết kiến nhà vua, kể cho nhà vua nghe toàn bộ sự việc. Sau khi nghe nhà vua liền bảo: “Nay ta phải cúng gì cho nhà ngươi? Hãy nói thế nào là cách thức, khiến ngươi hưởng lạc thú giàu sang?”

Ngạ quỷ đáp: "Cúng dường Đức Phật và các Tỷ-kheo các món vật dụng, thức ăn, đồ uống, áo cà-sa, cúng dường lấy phước hồi hướng cho ta hưởng, ta sẽ hân hoan trọn kiếp mà".

Nhà vua nghe xong bảo với ngạ quỷ hãy đến hoàng cung, nhà vua tự tay dâng cúng vật dụng đồ ăn thức uống đến cho Đức Phật và các Tỷ-kheo, rồi nhà vua trình với Đức Phật sự việc đó và đem công đức đã cúng dường tặng cho ngạ quỷ. Sau khi được Đức Phật và các Tỷ-kheo chú nguyện hồi hướng công đức cúng dường từ nhà vua, ngạ quỷ đã được thoát kiếp khổ đói, chuyển thành một vị thần có oai lực.

Vị thần vô cùng hoan hỷ cảm thán rằng: “Ta đã trở thành thần đại lực, không người nào sánh kịp uy danh. Hãy nhìn ta hưởng đại vinh quang, do Đại Vương vừa mới phát ban, khi đã cúng Tăng-già đại lễ, từ đây ta được mãi hân hoan, vì có biết bao nhiêu phước lộc, ta đầy hỷ lạc, hỡi quân vương”.

Tất cả đại chúng nghe Đức Phật kể chuyện xong hoan hỷ đảnh lễ Đức Phật.

Văn Khai Thị

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin được đọc lời khai thị, con xin Tam Bảo gia trì, khiến các chúng hương linh được giác ngộ và phát khởi thiện tâm hướng về thiện pháp, hóa giải oán kết cùng gia đình (tín chủ), nương theo Đức Phật, nương tựa Tam Bảo, bỏ ác làm lành, nhiều đời nhiều kiếp cùng được lợi ích. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Xin thỉnh chư vị hương linh, hoan hỷ nghe con đọc lời khai thị, theo lời Đức Phật dạy trong bài kinh trên: Ông tiểu chủ ngân khố là người rất giàu có, nhưng không biết bố thí cúng dường, tài sản chỉ để hưởng thụ, vì vậy khi chết ông bị đọa làm loài quỷ đói khổ. Người con gái của ông, đã thiết lễ vật cúng dường đến cho những người tu pháp Bà La Môn và thỉnh hương linh của ông đến nhận phước từ sự chú nguyện của họ, nhưng do pháp của Bà La Môn là tà kiến, nên sự cúng dường đó của người con gái đã không sinh ra phước hồi hướng được cho hương linh của ông. Vì vậy hương linh của ông vẫn đói khổ. Nhưng nhờ vua A Xà Thế đã cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng hồi hướng phước cho hương linh của ông, mà hương linh được siêu thoát khỏi cảnh khổ, chuyển thành một vị thần có oai lực. Hiện nay gia đình (tín chủ) đang mắc cảnh khổ, do trước đã có thể ác hại các hương linh, nay gia đình (tín chủ) xin thành tâm sám hối chân thật bằng cách cố gắng trong khả năng của mình phát tâm tu tập, sám hối, giữ giới nghe pháp và tùy duyên cúng dường Tam Bảo tạo phước tại lễ cầu siêu của chùa Ba Vàng và đã bạch tại phần văn bạch.

Chúng con xin các vị hoan hỷ nhận các phần công đức tu tập, phước báu hồi hướng từ gia đình (tín chủ) và gia trì cho gia đình (tín chủ), cùng gia đình (tín chủ) thực hành lời Đức Phật dạy, để cùng được an lành. Kính thỉnh chư vị hoan hỷ cùng chúng tôi thực hành lời Đức Phật dạy.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

-
aa
+
69,632 lượt xem
12/08/2020

Bình luận (6)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Thuý Lai

  29/04/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng và Cô Chủ Nhiệm đã từ bi dẫn dắt cho chúng con tu tập ạ.
 2. P
  P

  Phương Ân

  29/04/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân TAM BẢO, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Ba Vàng và cô Chủ Nhiệm ạ. Mong các hương linh tin sâu nhân quả giác ngộ Phật Pháp nương tựa Tam Bảo tu tập để vãng sinh cực lạc
 3. P
  P

  Phạm thị nga

  15/03/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân TAM BẢO, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Ba Vàng và cô Chủ Nhiệm ạ.
 4. N
  N

  Nguyễn Thị Thúy Lai

  03/01/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích CA Mâu Ni. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân TAM BẢO, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Ba Vàng và cô Chủ Nhiệm ạ.
 5. T
  T

  Thu Vũ

  29/10/2023
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích CA Mâu Ni. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân TAM BẢO, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Ba Vàng và cô Chủ Nhiệm ạ.