Quyển 6 - Link các ngày nghe Pháp - Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8)

Xem Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8) tại link (ấn vào link)

https://phamthiyen.com/huong-dan-tu-tap-cho-nguoi-o-xa-c3567.html

(Ấn vào tên bài)

Ngày 2 và ngày 3

Quy luật nhân quả trong cuộc sống

Ngày 5 và ngày 6

Lễ tháp xá lợi tiêu tội phỉ báng Tam Bảo

Ngày 8 và ngày 9

Nghiệp báo sai biệt

Ngày 11 và ngày 12

Phước báu của người khoan thứ cho đệ tử Phật

Ngày 14 và ngày 15

"Công đức tuỳ hỷ và giữ trai giới"

Làm sao để có suy nghĩ, việc làm đúng nhân quả?

Ngày 17 và ngày 18

Hiểu đúng về vô thường để giữ tâm kiên định

Vòng đời của con người là như thế nào?

Ngày 20 và ngày 21

4 điều cần làm - 4 thời điểm trong đời cần tu khiến được giàu có, đắc đạo

Phước báu của sự tinh tấn tu tập

Ngày 23 và ngày 24

Bài học để "Hiểu về chính mình"

Ngày 26 và ngày 27

Kẻ sát sinh, người trộm cướp cúng dường Tam Bảo có được phước báu?

Quả báo khẩu nghiệp: phỉ báng, vu khống bậc chân tu

Ngày 29 và ngày 30

Thế nào mới được gọi là giàu?

Ngày 32 và ngày 33

Quả báo không theo ngay bậc chân tu

Ngày 35 và ngày 36

Lễ bái, cúng dường xá - lợi, kim thân Phật, cây bồ đề... không có phước báu?

Ngày 38 và ngày 39

Con đường tìm về chính mình ...

Ngày 41 và ngày 42

Kinh bát đại nhân giác - Bài số 5

Ngày 44 và ngày 45

Đa văn - Công đức phụng sự của người thị giả

Ngày 47 và ngày 48

Điều quan trọng đầu tiên mà người đệ tử Phật cần làm

Việc cấp thiết người Phật tử tại gia cần làm là gì?

-
aa
+
894 lượt xem
15/04/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ