Quyển 4 - Link các ngày nghe Pháp - Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8)

Xem Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8) tại link (ấn vào link)

https://phamthiyen.com/huong-dan-tu-tap-cho-nguoi-o-xa-c3567.html

Ngày 2 và ngày 3

Hiểu đúng luật nhân quả

Ngày 5 và ngày 6

Đoạn âm không bằng đoạn tâm - Tuổi trẻ khám phá vườn tâm kỳ 9

Ngày 8 và ngày 9

Ai là bạn thân của bạn?

Chọn bạn mà chơi

Ngày 11 và ngày 12

Phật tử giữ trọn 5 giới được lợi ích gì?

Người Phật tử tại gia giữ giới như thế nào trong thời đại 4.0?

Ngày 14 và ngày 15

Thần thông oai lực chiết phục người ác do đâu mà có?

Ngày 17 và ngày 18

Cách tư duy để điều phục tâm ngã mạn

Ngày 20 và ngày 21

Thoát khỏi hiện tượng tâm linh tác động theo lời Phật dạy

Ngày 23 và ngày 24

Cách diệt trừ các tai họa

Hội chứng rối loạn lo âu là do đâu? Làm sao để vượt qua?

Ngày 26 và ngày 27

Làm thế nào để khuyến hóa được người tin tu theo Phật Pháp?

Ngày 29 và ngày 30

Cúng dường Phật và chúng Tăng được phước báu

Ngày 32 và ngày 33

Giới - Định - Tuệ và 6 nguồn nuôi dưỡng giới thân, tuệ mạng

Ngày 35 và ngày 36

Vô thường

Ngày 38 và ngày 39

Phước báu xa lìa việc sát sinh

Ngày 41 và ngày 42

Cách cầu cho cha mẹ khỏi bệnh, sống lâu

Cách giúp người bị nghiệp bệnh "khó khỏi, khó chết"

Ngày 44 và ngày 45

Bà lão tái sinh làm bò trả mối thù tiền kiếp với 3 tên cướp - Chuyện nhân quả báo ứng

Cách nhận diện kẻ thù

Ngày 47 và ngày 48

Tâm làm chủ tâm tạo - tuổi trẻ khám phá vườn tâm kỳ 5

-
aa
+
17,341 lượt xem
15/04/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ