Kinh Tế Đàn

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Vương Xá (Ràjagaha). Rồi Bà la môn U-day-a (Ujjaya) đi đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn: 
Có phải Tôn giả Cù Đàm (Gotama) không tán thán tế đàn? (1 chuông)

Này Bà la môn, Ta không phải không tán thán tất cả loại tế đàn. Những loại tế đàn nào, này Bà la môn, bò bị giết, dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật khác đi đến bị giết hại. Loại tế đàn ấy, này Bà la môn, liên hệ đến sát sinh, Ta không tán thán loại tế đàn ấy. Những loại tế đàn có sát sinh như vậy, này Bà la môn, các A la hán và những ai đi trên con đường hướng đến A la hán, không có đi đến. (1 chuông)

Này Bà la môn, tại những tế đàn nào, trong ấy không có bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gà heo bị giết, không có các loài sinh vật khác bị giết hại. Này Bà la môn, Ta tán thán loại tế đàn không có sát sinh như vậy, tức là làm bố thí, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. Những loại tế đàn không có sát sinh như vậy, này Bà la môn, các A la hán và những ai đi trên con đường hướng đến A la hán, có đi đến. (3 chuông)

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, Chương 4, Phẩm Bánh xe, phần Ujjaya, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.629)

Nguồn: Quảng Tánh – Biên soạn (2016). Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikàya, tập II, Nxb.Hồng Đức, Hà Nội, tr. 80.

Chú thích: 
- Ràjagaha: thành Vương Xá 
- ĐTKVN: Đại tạng kinh Việt Nam 
- VNCPHVN: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Đức Thế Tôn tán thán những tế đàn nào không có sát sinh Đức Thế Tôn tán thán những tế đàn nào không có sát sinh

Các bài xem thêm:

15,029 lượt xem
11/06/2021

Bình luận (5)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Hương

  07/05/2023

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 2. Đồng Thị Chiêu

  03/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 3. Đồng Thị Chiêu

  21/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân trên Sư Phụ cùng chư Tăng và Cô CN ạ.

 4. T
  T

  Trần Thị Na

  04/04/2023

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 5. V
  V

  Vũ Thị Nguyệt

  10/11/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay con đã đọc bài kinh, con xin nương tựa Tam Bảo, Sư Phụ, Đại Tăng Ni, Cô Chủ nhiệm ạ. Con xin hồi hướng cho con trai Bùi Đức Minh Tuấn ngoan ngoãn, chăm học, yêu thương gia đình ạ.