Kinh Cần Phải Nương Tựa

Một thời Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), dạy các Tỷ-kheo: Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt ở đời. Thế nào là ba?

Này các Tỷ-kheo, có hạng người không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường. Ở đây, có hạng người thấp kém về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường, trừ khi vì lòng từ mẫn. 

Và này các Tỷ kheo, có hạng người nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Ở đây, có hạng người đồng đẳng (với mình) về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ: (Cả hai) đều thiện xảo về giới, về định, về tuệ, vì thế câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về giới, định, tuệ; sẽ lợi ích cho cả hai và làm cho cả hai được an lạc. Do đó, hạng người như vậy nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường.

Này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Ở đây, có hạng người thù thắng về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ: Như vậy, nếu chưa đầy đủ về giới, về định, về tuệ, ta sẽ làm đầy đủ; hay nếu giới, định, tuệ được đầy đủ ta sẽ hỗ trợ thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Cho nên, với hạng người như vậy nên gần gũi, sau khi cung kính, tôn trọng, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. 

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Người, phần Cần phải thân cận [lược], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.221)

809 lượt xem
23/08/2020

Bình luận (5)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. n
  n

  nguyễn thị huyền

  28/02/2024
  Con xin thành kính tri ân Sư Phụ và đại Tăng chùa Ba Vàng ạ
 2. P
  P

  Phạm Thị Thắng Pháp Danh là Thắng Phương Hòa

  14/02/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên của Sư Phụ cùng các đại Tăng Ni và Cô CN Chùa Ba Vàng ạ.
 3. V
  V

  Vũ thị sen

  22/01/2024
  Nam mô Phật bổn sư thích ca mâu ni
 4. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  21/01/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
 5. Đ
  Đ

  Đồng thi tuyên pháp danh diêu tâm

  20/10/2023
  Con xin chí thiết chí thành nương tựa Tam Bảo